Má přerušení mimořádného odepisování majetku dopady na jeho daňovou uznatelnost?

Datum vydání: 5. 5. 2021 Autor: Rödl & Partner Praha

Pokud daňový subjekt přeruší mimořádné odpisy majetku, nelze jím uplatněné mimořádné odpisy tohoto majetku považovat za výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

Nejvyšší správní soud se zabýval problematikou mimořádných odpisů, které byly vloženy do zákona o daních z příjmů před více jak deseti lety v reakci na celosvětovou finanční krizi. Mimořádné odpisy se tehdy vztahovaly na vybraný majetek pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 a umožňovaly jeho zrychlené odepisování. Na první pohled se tudíž může zdát, že Nejvyšší správní soud posuzoval v dnešní době již neaktuální otázku, ovšem opak je pravdou. Mimořádné odpisy byly „oživeny“, když zákonodárce s účinností k 1. lednu 2021 novelizoval zákonnou úpravu mimořádných odpisů, navíc způsobem, kdy došlo pouze k aktualizaci časového období, během kterého musí být majetek pořízen. Rozsudek Nejvyššího správního soudu tak přichází v nanejvýš vhodnou chvíli, neboť řada daňových subjektů zvažuje uplatnění těchto mimořádných odpisů, které zákonodárce opětovně umožnil.

Ve zmíněném rozsudku byla sporná otázka, zda může daňový subjekt uplatňující mimořádné odpisy přerušit jejich uplatňování. Konkrétně daňový subjekt pořídil v roce 2009 dlouhodobý hmotný majetek – osobní vůz, přičemž v tomtéž roce si na základě ustanovení § 30a zákona o daních z příjmů uplatnil mimořádné odpisy z pořizovací ceny vozu. Ve zdaňovacím období 2010 odpisy tohoto majetku neuplatnil. Ve zdaňovacím období 2011 již tyto mimořádné odpisy opětovně uplatnil, avšak mezi výdaje zahrnul i část mimořádného odpisu, kterou neuplatnil v roce 2010.

Při následné daňové kontrole za zdaňovací období 2011 dospěl správce daně k závěru, že mimořádný odpis byl v tomto zdaňovacím období uplatněn neoprávněně. Důvodem pro tento závěr byla skutečnost, že daňový subjekt neuplatnil mimořádný odpis ve zdaňovacím období 2010, čímž dle správce daně došlo k přerušení odpisování, a tudíž k porušení zákonné podmínky pro uplatňování mimořádných odpisů. Daňová správa v této souvislosti zdůraznila, že podmínkou je uplatnění mimořádných odpisů bez přerušení. Jak daňová správa navíc podotkla, v uplatnění mimořádných odpisů ve zdaňovacím období 2010 daňovému subjektu nic nebránilo. Tyto závěry následně potvrdil také krajský soud.

Daňový subjekt se v rámci kasační stížnosti bránil tvrzením, že neuplatněním mimořádných odpisů v roce 2010 neprodloužil dobu pro uplatnění mimořádného odepisování, a dále že mimořádné odpisy uplatnil pouze ve výši, ve které byl k tomu oprávněn. Daňový subjekt následně poukázal na zákonné ustanovení (§ 26 odst. 8 zákona o dani z příjmů), podle kterého může využít právo odpisy neuplatnit, což však neznamená, že došlo k přerušení odepisování. Dle názoru daňového subjektu nemohl být z tohoto důvodu jeho postup označen jako přerušení odpisů.

Nejvyšší správní soud argumentaci daňového subjektu odmítl a uvedl, že dle zákonné definice spočívá daňové odepisování v zahrnování odpisů hmotného majetku evidovaného u poplatníka, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu, do výdajů (nákladů) k zajištění tohoto příjmu. Z toho soud dovodil, že pokud daňový subjekt zahájil ve zdaňovacím období 2009 odepisování předmětného majetku, přičemž ve zdaňovacím období 2010 nezahrnul jeho odpisy do svých výdajů, pak v tomto zdaňovacím období odepisování ve smyslu zákona o daních z příjmů neprováděl, což nelze vyložit jinak, než že odepisování přerušil.

Nejvyšší správní soud zdůraznil, že uplatnění daňových odpisů je nepochybně právem, nikoliv povinností daňového subjektu, pokud se však tohoto práva rozhodne využít, je povinen postupovat zákonem stanoveným způsobem, což pro případ mimořádných odpisů jednoznačně stanovil zákon. Tento postup však daňový subjekt porušil a tudíž mimořádné odpisy za zdaňovací období 2011 nelze považovat za daňově uznatelný náklad.

Mgr. Jakub Šotník, advokát, Associate Partner

Zdroj: Newsletter Česká republika, Rödl & partner Consulting, s.r.o., www.roedl.com/cz

Aktuálně