Přijaté zálohy v cizí měně

Vydáno: 15 minut čtení

Téma přijatých cizoměnových záloh navazuje na téma poskytnutých cizoměnových záloh, kterému jsme se věnovali v minulém čísle. Jedná se o částečnou analogii, konkrétně o řešení „druhé strany“ obchodního vztahu. Budeme se zabývat stranou dodavatele zboží či poskytovatele služby, který od odběratele přijal zálohu a následně mu zálohu za určitých podmínek vrátí, nebo mu dodá objednané plnění a dojde pouze k vyrovnání hodnoty zakázky a hodnoty předem přijatých plateb. Na toto „zrcadlové“ zobrazení záloh, tj. na téma přijatých záloh, byla vydána Národní účetní radou interpretace I-47 Přijaté zálohy v cizí měně. Stejně jako v případě poskytnutých záloh, i tato interpretace řeší nejen cizoměnové zálohy, ale i ty, které jsou přijaty v české měně. My se však soustředíme právě na cizoměnové přijaté zálohy.

Přijaté zálohy v cizí měně
 
1 Podstata přijaté zálohy
Zkusme se vymanit z „klasiky“ v podobě bezvýjimečného účtování přijaté zálohy na účet 324, a zamysleme se nad ekonomickou podstatou zálohy. Z pohledu příjemce zálohy se může jednat o:
a)
peněžní prostředky, které se za určitých podmínek druhé straně závazkového vztahu v budoucnosti vrátí, nebo
b)
peněžní prostředky předem přijaté jako část již nyní uhrazené ceny budoucí dodávky zboží, výrobků či služeb. V okamžiku skutečné dodávky nám odběratel dluží jen tu část ceny, která nebyla pokryta zálohou, nebo o
c)
zaplacení plné ceny budoucího plnění před jeho samotným dodáním, což je podstata stoprocentní zálohy či platby předem.
Prodejní cenu zboží, výrobků či služeb může odběratel dodavateli uhradit v čase, který:
-
následuje po dodání, čímž k okamžiku dodání vzniká pohledávka na celou prodejní cenu, anebo
-
předchází dodání, kdy je zachycena přijatá záloha nebo výnos příštích období, anebo
-
kombinací obou základních způsobů.
Přijatá záloha na dodávku, kterou dodavatel hodlá splnit, přičemž pravděpodobnost vrácení celé hodnoty přijaté zálohy je téměř nulová, představuje ve své podstatě samostatnou dílčí část celkové prodejní ceny prodávaného aktiva či poskytované služby. Neexistuje tedy faktický ekonomický rozdíl mezi přijatou zálohou tohoto druhu a výnosem příštích období. V případě cizoměnových záloh se jedná nejen o výše uvedené rozdělení přijatých záloh, ale též o použití konkrétního kursu pro přepočet cizí měny na českou měnu. Tento k

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví