Následky ukončení registrace plátce DPH v účetnictví

Vydáno: 13 minut čtení

Zejména v souvislosti se snížením limitu pro povinnou registraci osoby povinné k dani jako plátce DPH na 2 mil. Kč lze očekávat značné rozšíření podávání žádostí o zrušení registrace plátce DPH podle § 106b ZDPH . Mnoho takových žádostí již bylo podáno do 8. 12. 2022 a budou postupně správci daně vyřizovány, někteří současní plátci podání žádosti o zrušení registrace v této lhůtě nestihli a budou své žádosti podávat v průběhu února 2023, případně později. Nebudeme se zabývat procesem a podmínkami podání žádosti, ani datem, ke kterému byla či bude registrace zrušena, ale následky, které zrušení registrace plátce přinese, a to nejen do samotné daně z přidané hodnoty, ale zejména do účetnictví či daňové evidence a následným vlivem na daň z příjmů.

Následky ukončení registrace plátce DPH v účetnictví
Ing.
Ivana
Pilařová
 
Následky zrušení registrace plátce z pohledu DPH
Ukončení registrace plátce DPH, a to jak na žádost (§ 106b ZDPH), tak případně z úřední povinnosti (§ 106 ZDPH) s sebou nese povinnosti ve vztahu ke změně režimu podle § 79a ZDPH. Plátce DPH v daňovém přiznání za své poslední zdaňovací období je povinen snížit svůj, v minulosti uplatněný odpočet DPH, a to buď v plné výši tohoto odpočtu, nebo pouze v částečné výši, kterou je povinen si vypočítat. Snížení původně uplatněného odpočtu se v některých případech váže ke datu původního uplatnění odpočtu, v jiných případech je však skutečnost, kdy byl v minulosti odpočet uplatněn, nepodstatná. Zásadou je, že nelze vrátit odpočet, pokud nebyl plátcem na vstupu skutečně uplatněn, což platí například pro pořízení majetku či zásob od neplátců.
Ke snížení uplatněného odpočtu v plné výši dojde u majetku, který ke dni zrušení registrace je obchodním majetkem plátce, a u kterého uplatnil odpočet daně na vstupu. Konkrétně se jedná o tyto případy § 79a odst. 2 ZDP:
vrácení odpočtu DPH ze zásob,
vrácení odpočtu DPH z nedokončeného majetku,
vrácení odpočtu DPH z jednoúčelového poukazu, který dosud nebyl využit, nepropadl či n