Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2022

Vydáno: 24 minut čtení

Řádné daňové tvrzení je podle § 135 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“ nebo „DŘ“) povinen podat každý daňový subjekt, kterému to ukládá zákon nebo který je k tomu vyzván správcem daně. Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob je poplatník podle § 38m odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o daních z příjmů“ nebo „ZDP“) povinen podat. Pokud se na poplatníka nevztahuje zákonná výjimka z uvedeného pravidla, pak se povinnost na podání daňového přiznání vztahuje i na případy, kdy poplatník vykáže daň ve výši nula nebo daňovou ztrátu. Z povinnosti podat daňového přiznání je podle § 38mb ZDP zcela vyjmuta veřejná obchodní společnost a dále společenství vlastníků jednotek, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Za stejných podmínek nemá povinnost podat daňové přiznání ani veřejně prospěšný poplatník, pokud současně nemá povinnost uplatnit postup podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 8 ZDP.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA

 

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2022
Bc.
Jaroslava
Filipová
Poznámka:
Text článku je názorem autora, a nikoliv názorem Finanční správy České republiky.
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období tak, jak jsou vymezena v § 21a zákona o daních z příjmů, se podává ve lhůtě podle § 136 DŘ, tj. nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Tato lhůta se prodlužuje na 4 měsíce, pokud daňové přiznání nebylo podáno do 3 měsíců a následně bylo podáno elektronicky, nebo se prodlužuje na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud má daňový subjekt zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo daňové přiznání nebylo podáno do 3 měsíců a následně jej podává poradce.
Shora uvedené lhůty jsou stanoveny na měsíce a dopadá na ně počítání času podle § 33 odst. 1 DŘ, to znamená, že lhůta počíná běžet dnem, který následuje po dni, který připadl na poslední den zdaňovacího období, a končí dnem, který se svým číselným označením shoduje se dnem, kdy běh lhůty započal. Připadne-li však poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací
období kalendářního roku 2022
počíná tedy lhůta běžet 1. 1. 2023 a její konec v případě lhůty podle § 136 odst. 1 daňového řádu připadne na
pondělí 3. 4. 2023
a u lhůty podle § 136 odst. 2 písm. a) daňového řádu na
úterý 2. 5. 2023
a podle § 136 odst. 2 písm. b) daňového řádu na
pondělí 3. 7. 2023
.
Řádné daňové tvrzení a dodatečné daňové tvrzení včetně příloh, které jsou jejich součástí, se pro účely správy daní považují za formulářové podání, a to lze podle § 72 daňového řádu podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tištěném výstupu, který má údaje, náležitosti a jejich uspořádání shodné s tiskopisem vydaným Ministerstvem financí nebo odpovídá vzoru formulářového podání podle vyhlášky v § 72 odst. 5 DŘ, nebo elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.
Pro naplnění výše uvedené podmínky byla publikována 24. 10. 2022 vyhláška č. 312/2022 Sb., kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2023, a to včetně vyhlášky č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, která v příloze č. 5 obsahuje vzor daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně
 
příloh a pokynů k vyplnění. Vzory tiskopisů:
Přiznání k dani z příjmů právnických osob, jehož součástí je Příloha č. 1 II. oddílu (25 5404 MFin 5404 – vzor č. 33).
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob (25 5404/1 MFin – vzor č. 33).
Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu (25 5404/D MFin 5404/D – vzor č. 20) již nejsou oproti praxi z předchozích let vydávány tiskem a pro poplatníky tudíž nebudou k dispozici na finančních úřadech a jsou obdobně jako dále uvedené tiskopisy zveřejněny pouze v elektronické podobě. Uvedená změna je logickým vyústěním nejen povinného elektronického podání daňového přiznání, ale i skutečnosti, že i v případě neelektronického podávání využívají poplatníci pro vyplnění daňového přiznání dostupné aplikace a software s možností tiskového výstupu namísto ručního vypisování údajů do předtištěné listinné podoby tiskopisy.
Tiskopisy:
Přílohy č. 2 II. oddílu (25 5404/B MFin 5404/B – vzor č. 26)
Samostatná příloha k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu (25 5404/C MFin 5404/C – vzor č. 21)
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob nositeli investičních pobídek a k vyplnění samostatné přílohy k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob (25 5404/C/1 MFin 5404/C/1 – vzor č. 21)
Samostatná příloha k položce 12 I oddílu (25 5404/E MFin 5404/E – vzor č. 9)
Příloha č. 3 II. oddílu (25 5404/F MFin 5404/F – vzor č. 4)
Pokyny k vyplnění Přílohy č. 3 II. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob (25 5404/F/1 MFin 5404/F/1 – vzor č. 4)
Samostatná příloha k tabulce V. Přílohy č. 3 II. oddílu (25 5404/H MFin 5404/H – vzor č. 4)
Samostatná příloha k ř. 319 II. oddílu (25 5404/G MFin 5404/G – vzor č. 4) a
Příloha k položce 11 I. oddílu (25 5404/I MFin 5404/I – vzor č. 2)
Všechny výše vyjmenované tiskopisy jsou dostupné na internetových stránkách Finanční správy České republiky v záložce Daňové tiskopisy a dále pak pro účely elektronického podání též v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu.
Podle § 72 odst. 6 daňového řádu platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu
datovou schránku, která se zřizuje ze zákona
, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem,
je povinen formulářové podání učinit pouze elektronicky
s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, a to datovou zprávou odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu. Pro splnění citované povinnosti není tudíž umožněno činit tato podání způsobem podle § 71 odst. 3 daňového řádu, tj. s využitím například tzv. e-tiskopisu. Ačkoliv právní úprava daňového řádu nedoznala v tomto ohledu žádných změn, je vhodné poukázat na skutečnost, že povinnost elektronického podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob dopadá v důsledku přijetí zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupu orgánů veřejné moci a který novelizuje zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů na více poplatníků nežli v minulosti. Zejména se jedná o skupinu neziskových subjektů, které doposavad datovou schránku zřízenu neměly, nebo případně měly, avšak na žádost, a tudíž z výše uvedené povinnosti (pokud podmínky pro elektronické podání nesplňoval jejich zástupce) byly vyjmuty. Podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2023 bude ze zákona zřizována datová schránka nejen právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku, ale i zapsaným v nadačním rejstříku, spolkovém rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšných společností.
Shodně jako v minulých letech je platnost tiskopisů uvedená v jejich zápatí nastavena nejen pro zdaňovací období započatá v roce 2022, ale i pro části zdaňovacích období započatých v roce 2023, za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. 12. 2023. Tato širší platnost tiskopisu vychází ze skutečnosti, že přestože s účinností pro zdaňovací období započatá od 1. 1. 2023 dochází v zákoně o daních z příjmů ke změnám, je výše uvedený vzor tiskopisu co do svého rozsahu a věcné náplně položek zcela využitelný i pro vykázání a výpočet daňové povinnosti konstruované podle zákona o daních z příjmů ve znění od 1. 1. 2023. Množství legislativních změn v zákoně o daních z příjmů v roce 2022, respektive s účinností od 1. 1. 2022 nebo v průběhu roku 2022 anebo až od 1. 1. 2023 je srovnatelné s předchozím rokem, ale nikoliv všechny novely zákona o dani z příjmů směřují do problematiky daně z příjmů právnických osob, a pokud ano, pak nikoliv všechny zněny mají současně dopady do tiskopisu daňového přiznání. Z množiny schválených a publikovaných zákonů ve Sbírce zákonů lze uvést např. tyto konkrétní zákony:
zákon č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony,
zákon č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony,
zákon č. 353/2021Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony,
zákon č. 244/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí,
zákon č. 458/2022 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů a mění a zrušují další související právní předpisy,
zákon č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony.
Za novelu zákona o daních z příjmů, byť nepřímou, lze považovat i přijetí zákona č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
 
Změny v tiskopisech
S ohledem na výše uvedené jsou dále popsané změny, úpravy a doplnění vyvolány zejména potřebou upřesnit či aktualizovat data závislá na příkladech a přepočtech, kdy se však nejedná o přímý důsledek výše uvedených přijatých novel zákona o daních z příjmů účinných pro zdaňovací období započatá v roce 2022, a dále pak i nezbytností promítnout do stávající koncepce tiskopisu případné nové instituty. Toto se týká zejména právní úpravy podle zákona č. 286/2021 Sb., kterým byl zaveden nový titul slevy na dani dle § 35 odst. 4 ZDP.
Dopady novelizace lze v daňovém přiznání někdy seznat např. jen v rozšíření či zúžení věcné náplně položek, která je ale nejednou stanovena natolik obecně a zpravidla odkazem na celé ustanovení zákona o daních z příjmů, že se změna nebo doplnění zákonné úpravy ve svém důsledku nepromítne ani v textu názvu položky či popisu v pokynech pro její vyplnění. V této souvislosti je pak nezbytné upozornit na to, že pokyny k vyplnění daňového přiznání, ať je jejich rozsah jakkoli obsáhlý, a přestože je zveřejněn v rámci výše zmiňované „formulářové vyhlášky“, v žádném případě nenahrazují znění samotné zákonné úpravy ani metodický výklad zákona o daních z příjmů a daňového řádu, ale slouží výhradně jako pomůcka pro vyplnění daňového přiznání, a je tedy výhradně na poplatníkovi samotném, aby se obeznámil se zákonnou úpravou, která na něj dopadá a ovlivňuje nebo může ovlivnit výpočet jeho daňové povinnosti.
 
Přiznání k dani z příjmů právnických osob a Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob
Ve
všeobecné
části pokynů k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických došlo již v minulosti k promítnutí rozsáhlé úpravy v důsledku novely daňového řádu s účinností od 1. 1. 2021, přičemž žádný z výše uvedených zákonů nemá vliv na aktuální znění pokynů této části. Obdobně je tomu i v části
záhlaví a označení tiskopisu
. I v této části zůstává nezměněný rozsah požadovaných položek k vyplnění stejně jako rozsah přípustných kódů a označení pro jejich naplnění. Poplatníci by měli věnovat pozornost zejména správnému označení typu poplatníka, vymezení zdaňovacího období a označení typu daňového přiznání, kdy jednotlivé písmenné kódy představují zákonné důvody pro podání daňového tvrzení. Tyto parametry ve vzájemné souvislosti ovlivňují následné posouzení daňového přiznání správcem daně, zejména co do lhůty pro podání daňového přiznání. V této souvislosti nelze pominout ani požadavek v
I. oddílu v údajích o poplatníkovi
na vyznačení skutečnosti, zda na poplatníka, účetní jednotku, dopadá zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem, nebo vyznačení skutečnosti, zda přiznání podal poradce. Od předchozího vzoru č. 32 je součástí daňového přiznání na položce č. 09 i údaj o tom, zda na poplatníka dopadá zákonná povinnost sestavení účetní závěrky dle mezinárodních účetních standardů.
Položka č. 11 I. oddílu
nadále představuje požadavek
přiložit účetní závěrku
sestavenou daňovým subjektem nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích jako povinnou a nedílnou součást daňového přiznání. Nadále se k uvedené položce vtahuje zpřesňující vysvětlivka č. 7 a dílčí pokyny odkazující na definování přílohy účetní závěrky ve vazbě na elektronické podání. V této souvislosti došlo ke zpřesnění uvedených textů ve vztahu k přehledu o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, pro něž jsou pro účely elektronického podání nově zveřejněny přílohy se závazně stanoveným uspořádáním údajů. Vysvětlivka č. 7 pak uvádí:
„… Pro účely elektronického podání daňového přiznání se Přehledy o majetku a závazcích a příjmech a výdajích rozumí elektronické přílohy….“.
Obdobně jsou pak upraveny i dílčí pokyny k vyplnění, které nově zní:
„Poplatníci, kteří vedou jednoduché účetnictví, přikládají přehledy podle § 13b odst. 3 zákona o účetnictví, jejichž označení a obsahové vymezení je stanoveno přílohou č. 1 a přílohou č. 2 k vyhlášce č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví. Při elektronickém podání daňového přiznání se těmito přehledy rozumí elektronické přílohy Přehled o majetku a závazcích a Přehled o příjmech a výdajích.“
Uvedená skutečnost ve spojení s výše uvedenou povinností činit podání elektronicky představuje například pro spolky, které zpravidla jednoduché účetnictví vedou, povinnost při elektronickém podání daňového přiznání dodržet nejen správcem daně zveřejněný formát a strukturu daňového přiznání, ale i příloh v podobě přehledů. Ty již nebude možné přiložit pouze prostřednictvím E-přílohy.
K položce č. 11 se přímo váže
Příloha k položce 11 I. oddílu,
která byla zavedena jako reakce na novelu zákona o účetnictví, která v ustanovení § 21b Zvláštní způsoby zveřejňování, zavedla pro poplatníky daně z příjmů právnických osob volitelnou možnost, předat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání daňového přiznání u příslušného správce daně z příjmů. Ani v aktuálním vzoru tiskopisu této přílohy nejsou uvedeny pokyny k vyplnění, neboť povaha vyplňovaných a vyznačovaných údajů je zřejmá, nicméně i přesto došlo ke zpřesnění názvu položky pro uvedení e-mailové adresy. Aktuální název položky je ve znění:
„Žádám tímto správce daně z příjmů, aby mi na uvedený e-mail3) zaslal informaci o předání účetní závěrky,“
kdy vysvětlivka č. 3 ještě dále upřesňuje:
„Vyplňte e-mail, na který Vám má být zasláno potvrzení o předání účetní závěrky (neuvádějte e-mail rejstříkového soudu).“
.
Vyplnění uvedené přílohy – Žádosti o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku (dále též jen „Žádost“) je pro poplatníka možností nikoli povinností a je tedy výhradně na poplatníkovi, zda nabízenou možnost předat účetní závěrku rejstříkovému soudu prostřednictvím správce daně z příjmů využije. Zákon o účetnictví v této souvislosti normuje okruh účetních jednotek, kteří mohou tento zvláštní způsob zveřejňování využít a dále i podmínky, za kterých je tento způsob předání účetní závěrky možný. Předně je obligatorním požadavkem elektronická forma daňového přiznání včetně všech jeho příloh a současně dodržení požadovaného formátu a struktury zveřejněné správcem daně. Z pohledu vlastního daňového přiznání se nesmí jednat o podání nepřípustné a dále se nepřihlíží k podání, které je nahrazeno daňovým přiznáním opravným. K předání účetní závěrky rejstříkovému soudu nedojde ani v případě, nebudou-li odstraněny vady podání.
Bude-li podání splňovat všechny zákonné podmínky, předá správce daně účetní závěrku bez zbytečného odkladu rejstříkovému soudu v rozsahu požadovaném poplatníkem, a to v elektronické podobě prostřednictvím propojení informačních systémů veřejné správy. Jakmile dojde k předání a požádal-li o to poplatník v žádosti, obdrží informační e-mail o předání účetní závěrky. Ačkoliv vzhledem k obecně stanoveným lhůtám nebude účetní závěrka ve stejném okamžiku zveřejněna ve sbírce listin, je povinnost účetní jednotky zveřejnit účetní závěrku splněna, nebo částečně splněna, již okamžikem, kdy bylo podání učiněno u příslušného správce daně z příjmů.
 
II. Oddíl a příloha č. 1 II. oddílu
Právní úprava účinná pro zdaňovací období započatá v roce 2022 si nevyžádala až na výjimky zásahy do této části daňového přiznání a rozsah, řazení a náplň řádků pro transformaci výsledku hospodaření na základ daně a následně na daň je shodná.
Nezměnil se tudíž ani název ani věcná náplň
řádku 230
, který představuje odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 ZDP a v této souvislosti je vhodné připomenout, že k významné změně a aktualizaci pokynů k tomuto řádku došlo již v minulých vzorech tiskopisu zejména v souvislosti s novelou zákona č. 299/2020 Sb. Pro upřesnění hodnoty ř. 230 je stanovena tabulka
E-přílohy č. 1 II. oddílu
, jejíž vyplnění je povinné, pokud poplatník uplatňuje daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou od základu daně, neboť dle ustanovení § 34 odst. 1 ZDP má povinnost uvádět
„v daňovém přiznání nebo dodatečném daňovém přiznání zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, za která byla daňová ztráta, kterou uplatňuje jako položku odčitatelnou od základu daně, stanovena, a výši, v jaké ji uplatňuje“.
Ne vždy však požadavek na rozvedení a zpřesnění částky uvedené na některém z řádků II. oddílu představuje tabulku v příloze č. 1, v některých případech je tato povinnost vtělena do odkazu na vysvětlivku č. 8:
„Bude-li vyplněn některý z takto označených řádků, je nutné ve smyslu dílčích pokynů pro jejich vyplnění rozvést na zvláštní příloze věcnou náplň částky vykázané na příslušném řádku, popřípadě její propočet. Při elektronickém podání daňového přiznání jsou textová pole pro vyplnění zvláštních příloh
součástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro finanční správu.“.
Tento odkaz je uveden např. u řádků zacílených na příjmy osvobozené od daně (ř. č. 109 nebo 110), ale i u mnohých dalších, kdy tento požadavek není vhodné při vyplňování daňového přiznání pomíjet a přehlížet.
Název a věcná náplň
řádku 260
určená pro uplatnění odečtu bezúplatných plnění (darů) zůstala i přes novelizaci § 20 odst. 8 ZDP zákonem č. 39/2020 Sb. stejná a shodně je tomu tak i v případě, kdy dočasné zvýšení limitu pro maximální výši této základ daně snižující položky bylo prodlouženo ustanovením § 1 odst. 2 zákona č. 128/2022 Sb. V pokynech k vyplnění se uvedená úprava promítla následovně:
„Uvede se skutečně uplatněná částka odečtu hodnoty bezúplatných plnění, poskytnutých ve zdaňovacím období na zákonem vymezené účely (§ 20 odst. 8 zákona) z tabulky G Přílohy č. 1 II. oddílu, nejvýše však do 10 % z částky na ř. 250; to neplatí pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022 (zákon č. 39/2021 Sb.), nebo v období od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023 (zákon č. 128/2022 Sb.), za která lze v úhrnu odečíst nejvýše 30 % základu daně sníženého podle § 34 zákona.“
.
Vyjma již výše zmíněných částí pokynů k vyplnění došlo k aktualizaci i dílčích pokynů v bodě
příkladu výpočtu částky slev na dani
při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením, navazující na tabulku H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo 35b zákona o daních z příjmů), který lze uplatnit na ř. 300, odvíjející se od fondu pracovní doby a jejího rozvržení pro rok 2022.
V souvislosti s problematikou slev je vhodné zmínit, že zákon č. 286/2021 Sb. zavedl s účinností od 1. 1. 2022 novou slevu, a to
slevu za zastavenou exekuci
. Sleva je v zákoně o daních z příjmů zařazena do § 35 odst. 4 ZDP. Tato sleva navazuje na právní úpravu novely exekučního řádu, podle které exekutor za stanovených podmínek zastaví exekuci, která se váže k pohledávce nepřevyšující částku 1 500 Kč bez příslušenství a která trvala po dobu alespoň tří let před účinností tohoto zákona, přičemž pohledávka nebyla po tuto dobu ani zčásti vymožena. S ohledem na účinnost právní úpravy nebylo na slevu reagováno v předchozím vzoru tiskopisu daňového přiznání, ale bylo formou zveřejněného upozornění k tiskopisům připuštěno případné uplatnění slevy s využitím ř. 301, který neměl věcnou náplň. Nově je výše uvedená sleva
integrována na ř. 3 do tabulky H – Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani, který lze uplatnit na ř. 300.
V pokynech k ř. 300 se uvedené rozšíření promítlo úpravou textu:
„Uvede se úhrn skutečně uplatněných slev na dani podle § 35 odst. 1 a 4 a § 35a nebo § 35b zákona, nejvýše v částce na ř. 290. Jejich specifikace se provede v tabulce H Přílohy č. 1 II. oddílu, přičemž nárok na slevy podle § 35 odst. 1 a 4 zákona se vyčíslí i tehdy, bude-li na ř. 220 vykázána daňová ztráta, nebo jestliže jej nebude možné s ohledem na částku vykázanou na ř. 290 plně využít.“
. Odkaz na § 35 odst. 4 ZDP se logicky promítl do názvu tabulky a nová náplň řádku č. 3 do algoritmu výpočtu úhrnu slev podle § 35 ZDP na řádku 4.
Analogicky se úprava projevila v dílčích pokynech k vyplnění, které nově obsahují text k ř. 3:
„Uvede se sleva za zastavené
exekuce
, jejíž výše odpovídá výši náhrady, respektive náhrad, které přizná exekutor při zastavení
exekuce
(§ 35 odst. 4 zákona). O přiznání náhrady rozhodne exekutor v usnesení o zastavení
exekuce
(bod 21 čl. IV přechodných ustanovení zákona č. 286/2021 Sb.)“
. Ačkoliv se k uvedenému řádku neváže vysvětlivka č. 8, která předpokládá identifikaci a rozvedení hodnoty uvedené na daném řádku, lze tento postup doporučit i u tohoto řádku zejména v případě, že bude poplatník uplatňovat slevu skládající se z vícero náhrad. Přestože tiskopis či pokyny k vyplnění nepodmiňují uplatnění slevy předložením dokumentů osvědčujících přiznání náhrady exekutorem, není možnost přiložit tyto důkazní prostředky prostřednictvím E-přílohy vyloučena.
Náplň
III. oddílu
zůstává i nadále neobsazena a rozsah a struktura položek
IV. oddílu
ve vztahu k dodatečnému daňovému přiznání a
V. oddílu
týkající se placení daně je beze změn. V samém závěru tiskopisu je standardizovaná podoba podpisové doložky, která též nedoznala žádných změn.
Ani v tomto vzoru tiskopisu daně z příjmů právnických osob není integrována žádost o vrácení přeplatku, a pokud hodlá poplatník požádat o vrácení vratitelného přeplatku, musí tuto žádost formulovat mimo tiskopis daňového přiznání a zaslat jako samostatné podání. Není však vyloučena možnost přiložit žádost k daňovému přiznání, a to v případě elektronického podání formou tzv. E-přílohy. Lze pouze doporučit takto přiloženou žádost vhodně a výstižně označit, aby mezi ostatními přílohami, které rozvádějí či osvětlují věcnou náplň či propočet částek vykázaných na jednotlivých řádcích daňového přiznání, „nezapadla“. V této souvislosti lze poukázat na aplikaci zvláštního ustanovení o vratitelném přeplatku § 38zf ZDP, podle kterého se na žádost hledí jako na podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání, avšak pouze za předpokladu, že žádost byla podána současně s daňovým přiznáním a před uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání.
V případě ostatních příloh (Příloha č. 2 II. oddílu a Příloha č. 3 II. oddílu) a samostatných příloh (Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu, Samostatná příloha k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu, Samostatná příloha k položce 12 I. oddílu, Samostatná příloha k tabulce V. Přílohy č. 3 II. oddílu, Samostatná příloha k ř. 319 II. oddílu) k daňovému přiznání k dani z příjmů právnických osob došlo k úpravám výhradně ve formě aktualizace zápatí, tj. čísla vzoru a vymezení jeho platnosti, a k aktualizaci dat a příkladů, pakliže jsou pro názornost obsaženy v pokynech k jejich vyplnění. Jejich rozsah nebyl rozšiřován, přitom nedošlo ani k jejich redukci a povinnost jejich vyplnění dopadá na poplatníky za stejných podmínek a ve stejném rozsahu, jako tomu bylo u předchozích vzorů.
 
Závěr
Jak je zřejmé z výše uvedeného, doznal zákon o daních z příjmů novelami změn a úprav, které se svou povahou mohou významněji odrazit v daňové povinnosti některých poplatníků, nicméně tyto úpravy zákona neměly za následek významnější úpravu tiskopisu daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Tiskopis svůj rozsah výrazně nezměnil a lze hodnotit jako pozitivum, že nedošlo k navýšení počtu požadovaných, respektive povinných údajů či příloh, nicméně nedošlo ani k jejich zúžení.

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA

Související dokumenty

Aktuality

Připravte se s námi na daňové přiznání 2022

Články

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2021
Daňové přiznání veřejně prospěšného poplatníka

Zákony

99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
21/1992 Sb., o bankách
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb
39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
39/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
244/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 458/2022 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy

Expertní odpovědi

Dodatečné daňové přiznání k přiznání k dani z příjmu právnických osob

Vyhlášky

Vyhláška č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví
525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů
312/2022 Sb., kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2023