Cirkulární ekonomika a její souvislost s vykazováním zpráv o udržitelnosti

Vydáno: 18 minut čtení

Na cirkulární ekonomiku lze pohlížet ze dvou perspektiv. První z nich je perspektiva obecného konceptu ekonomiky a ekonomie jako celku, který je nadřazený procesům, jež probíhají v souladu s filozofií cirkulární ekonomiky. Na druhé straně je možné pohlížet na cirkulární ekonomiku a její pilíře jako na podmnožinu environmentálních procesů a cílů, které je snaha postupně rozšiřovat a naplňovat v souvislosti se směrnicí CSRD. V rámci příspěvku bude představen koncepční rámec cirkulární ekonomiky a jeho vztah k nové směrnici CSRD.

 

Cirkulární ekonomika a její souvislost s vykazováním zpráv o udržitelnosti
Bc.
Klára
Klíčníková,
Ing.
Jana
Gláserová,
Dr.
,
Ing.
Milena
Otavová,
Ph.D.,
Ústav účetnictví a daní, Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Planeta Země je jen jedna, do roku 2050 však bude svět spotřebovávat, jako by byly tři
.“
 
Proč cirkulární ekonomika
Pro účely vymezení a pochopení konceptu cirkulární ekonomiky bude výchozím bodem přiblížení koncepčního rámce zvaného lineární ekonomika. Zjednodušeně jde o rámec, který definuje takové fungování ekonomik, které je založené na principu
vzít-vyrobit-prodat-spotřebovat-vyhodit
. Fakt, že dochází k rostoucí spotřebě primárních zdrojů a jen zřídka dochází k navrácení jejich hodnotných složek zpátky do oběhu, lze považovat za nejvýraznější problém spadající do konceptu lineární ekonomiky. Primární zdroje jsou omezené a v praxi lineární ekonomiky není jejich potenciál využit naplno. Dochází tak k jejich plýtvání a ztrátě cenných materiálů. Samotná spotřeba problém není, problém vzniká tehdy, nejsou-li brány v potaz širší souvislosti, které s tím souvisí. Nerespektování širších souvislostí při omezených zdrojích je zásadním předpokladem pro změnu lineárního chování. Globální ekonomiky jsou převážně závislé na primárních zdrojích. Na základě ročních vydávaných zpráv Circularity Gap Report lze od roku 2018 pozorovat, že situace ohledně překračování „bezpečných“ ekologických limitů planety se rok od roku zhoršuje. Znamená to, že koncepční rámec lineární ekonomiky stále převažuje. Nadace Circle Economy uvádí, že v roce 2018 tvořil podíl praxe lineární ekonomiky zhruba 90,9 %, v roce 2020 stoupl na