Účetní dopady pořízení nadlimitních automobilů kategorie M1

Vydáno: 8 minut čtení

Jednou z mnoha podstatných změn, které přinesl konsolidační balíček, je omezení možnosti uplatnění daňových odpisů a daňové účinnosti nákladů na finanční leasing vozidel kategorie M1 a s tím související omezení nároku na odpočet DPH. V tomto článku se nebudeme zabývat ani definicí, ani výpočtem těchto omezení pro účely daně z příjmů a DPH, ale jejich účetními dopady. Ačkoliv v účetnictví k žádným restrikcím nedochází, je zajímavé se na účetní souvislosti zaměřit. Předmětem našeho zkoumání bude tedy osobní automobil, který je definován pro účely daně z příjmů v § 30g odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), a pro účely DPH pak v § 72 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH “), (dále jen „nadlimitní osobní vozidlo“).

 

Účetní dopady pořízení nadlimitních automobilů kategorie M1
Ing.
Ivana
Pilařová
 
Neuplatněná DPH a její účetní zachycení
První otázka, na kterou musíme najít odpověď, je, jakým způsobem bude zachycena DPH související s pořízením nadlimitního osobního vozidla, u kterého již nevzniká nárok na odpočet DPH (limit odpočtu je definován v § 72 odst. 3 a 4 ZDPH ve výši 420 000 Kč). Určitý návod lze nalézt v Pokynu GFŘ D-59 v části k § 24 odst. 2, bodu 6, kde je výslovně uvedeno, že pokud plátce nemá nárok na odpočet DPH v případě hmotného majetku, stává se tato DPH součástí vstupní ceny majetku. Z jiného úhlu pohledu by se dalo říci, že neuplatněná nadlimitní DPH se stává „vedlejším pořizovacím nákladem“, což opět vede k závěru, že se stává součástí pořizovací ceny. Touto zásadou se budeme řídit také v účetnictví, neuplatněná „nadlimitní“ část DPH se tedy stane součástí ocenění osobního vozidla, které je pro účely účetnictví dlouhodobým hmotným majetkem a pro účely zákona o daních z příjmů pak hmotným majetkem.
Příklad 1
Plátce pořizuje v roce 2024 osobní automobil v ceně bez DPH 8 000 000 Kč, DPH v sazbě 21 % činí 1 680 000 Kč. Dne 12. 2. 2024 byla zaplacena záloha ve výši 3 630 000 Kč, plátce obdržel doklad o přijaté platbě v rozdělení na základ daně 3 000 000 Kč a DPH 630 000 Kč. K dodání automobilu došlo v květnu 2024, na přijatém daňovém dokladu je uvedeno DUZP 15. 5. 2024, základ daně z doplatku činí 5 000 000 Kč a DPH z doplatku pak 1 050 000 Kč. Dne 12. 6. je automobil uveden do užívání.
Účtování