Živnostenské podnikání a reklamní činnost v dotazech a odpovědích

Vydáno: 26 minut čtení

Rok 2021 začal svou vládu a se štafetou, kterou převzal od roku minulého, přináší tradičně mnoho změn. Tyto změny se týkají rovněž právní úpravy v různých oblastech života společnosti. Mezi tyto oblasti, v nichž se promítají změny v podobě úpravy právních předpisů, patří tradičně změny právní úpravy živnostenského podnikání.

Živnostenské podnikání a reklamní činnost v dotazech a odpovědích
JUDr.
Irena
Fleischmanová
Přes skutečnost, že živnostenský zákon je platný již od devadesátých let minulého století, se stále vyskytují „bílá místa“ v podobě otazníků, které je třeba odstranit prostřednictvím odpovědí na způsob právního řešení situací, jenž přináší praktický život podnikatelské obce. Následující text se snaží snížit kvantitu nejasností, které se logicky vyskytují v každodenním životě podnikatelů – živnostníků při provozování jejich živností. Vzhledem k tomu, že podnikání a reklama jsou spojité nádoby, níže uvedené odpovědi na dotazy mají vazbu také na oblast právní úpravy regulace reklamy.
 
Vrácení úhrady za objednané zboží
Spotřebitel si objednal zboží u obchodní společnosti, které podle dohody smluvních stran nebylo doručeno. Zákazník proto požadoval vrácení peněz za toto zboží, obchodník však nekomunikuje. Tento případ reklamačního řízení byl předán k řešení správnímu orgánu pro oblast živnostenského podnikání. Je tento postup správný? A který správní orgán je věcně příslušný k řešení dané věci?
Z dotazu vyplývá, že obchodník neplní závazky plynoucí z objednávky spotřebitele, současně je pasivní ve věci vrácení peněz za zboží. V daném případě se proto jedná o reklamační řízení, k němuž je věcně příslušná Česká obchodní inspekce. Pokud správní orgán pro oblast živnostenského podnikání obdržel tento případ k řešení, předá jej k dalšímu postupu jmenované České obchodní inspekci, a to prostřednictvím příslušného usnesení o předání.
 
Zdravotnický prostředek, jeho charakteristika a právní úprava
Podnikatelé jsou povinni respektovat všechny právní předpisy související s výkonem jejich živnosti. Je možné vysvětlit charakter „zdravotnického prostředku“, který podnikatelé používají k podnikání. Který právní předpis tuto oblast upravuje, za jakých podmínek lze zdravotnický prostředek používat k provozování živnosti a který orgán se k této činnosti vyjadřuje v konečné fázi?
Přístroj, nástroj apod. neboli každý výrobek, který je podnikatelem používán v právním režimu živnostenského zákona, musí být v souladu s příslušnými předpisy, které se týkají bezpečnosti výrobků. Těmito předpisy jsou zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů a mj. také nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh.
Právní úprava „zdravotnického prostředku“ je obsažena ve zvláštním právním předpisu, kterým je zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Citovaný zákon charakterizuje zdravotnický prostředek následovně:
„Zdravotnickým prostředkem se rozumí nástroj, přístroj, zařízení, programové vybavení včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely a nezbytného ke správnému použití zdravotnického prostředku, materiál nebo jiný předmět, určený výrobcem pro použití u člověka za účele