Reklama a živnostenské podnikání v dotazech a odpovědích

Vydáno: 25 minut čtení

Reklama a živnostenské podnikání v dotazech a odpovědích
JUDr.
Irena
Fleischmanová
 
Rozdílnost v čase reklamních spotů
V praxi dochází k tomu, že délka reklamního času uvedeného ve spotech na webových stránkách obchodních společností je rozdílná se skutečnou délkou reklamy (např. jdou po sobě dvě reklamy, které by podle časového údaje měly celkem trvat 12 vteřin, trvají však 18 vteřin). Jedná se zde o porušení platné právní úpravy reklamní činnosti?
V daném případě může jít o stav, kdy na internetovém serveru obchodní společnosti jsou u všech reklam ve formě reklamních spotů (audiovizuálních děl) uváděny vždy jenom stopáže spotů (tj. délka spotu v sekundách), které nelze tzv. přeskočit. Poté, co zmíněná délka spotu uplyne, není v rámci reklamy uvedena celková délka spotu a informace o „nepřeskočitelné stopáži“ je nahrazena informací “přeskočit reklamu“, která po odkliknutí ukončí přehrávání aktuálního spotu. Aktuální nastavení na internetových serverech obchodní společnosti může činit 6 sekund tzv. nepřeskočitelné stopáže reklamního spotu.
Pokud byla délka celkového trvání reklamy 18 vteřin, mohlo jít o případ, kdy před video byly nasazeny celkem tři reklamní spoty. Přesto, že tento případ je posuzován pouze akademicky, uvedený postup je obvyklý na internetovém trhu a lze proto usuzovat, že zde nedošlo k pochybění v reklamní oblasti. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) v § 4 odst. 1 stanoví, že obchodní praktika je nekalá, je-li v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušuje nebo je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena, nebo který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě.
V daném případě takový protiprávní stav není prokázán, neboť ve vazbě na uvedenou definici nekalé obchodní praktiky, údaj o stopáži spotu není způsobilý podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, jemuž je určen, nebo který je jeho působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě.
 
Inzerce stejného automobilu s rozdílným stavem tachometru
Spotřebitel upozornil, že na webových stránkách je nabízen ve dvojí reklamní inzerci totožný automobil s tím, že každá reklamní nabídka uvádí rozdílný počet najetých kilometrů; tuto skutečnost potvrzuje údaj o stavu tachometru. Jedná se zde o porušení právního předpisu a došlo zde ke spáchání přestupku, lze k této problematice vysvětlit příslušné pojmy ve vazbě na právní předpisy?
Z dotazu není zřejmé, zda zmíněné reklamní nabídky prodejce (obchodní společnost) zadal ke zpracování, nebo přímo zpracoval. V případě, že společnost reklamní nabídky zadala – objednala ke zpracování, je v postavení „zadavatele“ této reklamy a dopustila se spáchání přestupku podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlas