Změny daňových předpisů pro rok 2015

Vydáno: 43 minut čtení

Cílem příspěvku je seznámit čtenáře s hlavními změnami, které přináší rok 2015 pro veřejně prospěšné poplatníky v daňové oblasti. V textu se zaměříme na oblasti daně z příjmů a daňového řádu .

Změny daňových předpisů pro rok 2015
Ing.
Zdeněk
Morávek
daňový poradce
 
Daň z příjmů
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), byl ke konci roku 2014 významně novelizován dvěma zákony, a to zákonem č. 247/2014 Sb. a zejména zákonem č. 267/2014 Sb. Zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů a další související zákony, nabývá účinnosti k 1.1.2015, a kromě ZDP novelizuje také řadu dalších předpisů, konkrétně:
-
zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
-
zákon č. 60/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
Je tedy zřejmé, že se opět jedná o velmi rozsáhlé změny, jejichž zapracování do praxe daňových subjektů bude tradičně vyžadovat značné úsilí.
Navrhované úpravy zákona vyplývají především z potřeby provedení revizí po ratihabici zákonného opatření Senátu č.

Související dokumenty

Zákony

90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
344/2013 Sb. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
89/2012 Sb. občanský zákoník
563/1991 Sb. o účetnictví
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
586/1992 Sb. o daních z příjmů
16/1993 Sb. o dani silniční
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb. zákoník práce
280/2009 Sb. daňový řád
372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky
458/2011 Sb. o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
401/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
500/2012 Sb. o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
60/2014 Sb. , kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
267/2014 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Nařízení vlády

567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
204/2014 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů