Novinky v DPH od 1.1.2015

Vydáno: 33 minut čtení

Novinky v uplatnění DPH od 1.1.2015 přinesly tři zásadní novely zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “) - novela č. 196/2014 Sb. (především změna místa poskytnutí služeb dle § 10i ZDPH + zavedení zvláštního režimu jednoho správního místa dle § 110a a násl.), novela č. 262/2014 Sb. zavádějící druhou sníženou sazbu daně ve výši 10% pro zboží uvedené v nové příloze č. 3a (zjednodušeně se jedná o nezbytně nutnou dětskou výživu, léky a knihy) a „technická“ či „řádná“ novela č. 360/2014 Sb. Tento příspěvek je věnován poslední z uvedených novel č. 360/2014 Sb.

Novinky v DPH od 1.1.2015
Ing.
Pavel
Běhounek
PROSINCOVÁ NOVELA ZDPH
Novela ZDPH č. 360/2014 Sb. (dále jen „novela“) přináší následující změny:
 
Obrat rozhodný pro registraci
Zákonem č. 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JIM“), měla být k datu účinnosti tohoto zákona snížena hranice obratu rozhodného pro povinné plátcovství z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč (§ 6 odst. 1 ZDPH). Novela ZDPH č. 502/2012 Sb. přesunula uvedené snížení ze zákona o JIM a stalo se součástí uvedené novely č. 502/2012 Sb., avšak s účinností navázanou na účinnost zákona o JIM (tedy k 1.1.2015).
Novela uvedené snížení již k datu 31.12.2014 v novele č. 502/2012 Sb. zrušila a
nadále tak v roce 2015 zůstává platit hrance rozhodného obratu pro povinné plátcovství 1 mil. Kč
za 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.
Do 31.12.2013 byla součástí § 56 ZDPH úprava osvobozeného nájmu nemovitých věcí, a proto se do 31.12.2013
obrat za osvobozený nájem nemovitých věcí
započítával dle § 4a do obratu rozhodného k registraci k DPH. Od 1.1.2014 byl osvobozený nájem (v roce 2014 označený jako nájem vybraných nemovitých věcí) vyčleněn do samostatného § 56a, aniž by byla provedena doprovodná legislativní změna v definici obratu dle § 4a ZDPH. Novela uvedený problém napravuje a
od 1.1.2015 se úplaty za nájem nemovité věci osvobozený dle § 56a opět započítávají do obratu
. Přechodné ustanovení č. 2 řeší problém přechodu na novou úpravu.
PŘÍKLAD
Podnikající fyzická osoba (neplátce DPH) za měsíce únor 2014 až leden 2015 uskutečnila v rámci svého živnostenského podnikání plnění za 800 tis. Kč, kromě toho uvedená osoba pronajímá nemovitosti za 20 tis. Kč měsíčně. Jak bude počítán obrat rozhodný pro registraci k DPH?
Ačkoli v součtu dosáhla uvedená osoba obratu za období 02/2014 až 01/2015 1 040 000 Kč (800 tis. + 12 x 20 tis. Kč), za uvedené období limit obratu 1 mil. Kč nepřesáhla, protože k obratu 800 tis. Kč ze živnostenského podnikání se připočítává jen nájem za období od 1.1.2015, tj. jen 1 x 20 tis. Kč, a obrat za toto období činí jen 820 tis. Kč a uvedená osoba se nestává od 1.3.2015 ze zákona plátcem DPH (jak by tomu bylo při překročení obratu 1 mil. Kč za období 02/2014 až 01/2015). Při posuzování překročení rozhodného obratu za období 03/2014 až 02/2015 se již bude započítávat úplata za osvobozený nájem 2 x 20 tis. Kč, za období 04/2014 až 03/2015 úplata za osvobozený nájem 3 x 20 tis. Kč atd.
 
Autorské honoráře podléhající srážkové DPFO
Do 31.12.2014 podle § 5 odst. 3 ZDPH platilo, že činnost, ze které plynuly příjmy zdaněné srážkovou daní z příjmů fyzických osob, se nepovažovala za ekonomickou činnost. Tato výjimka byla od 1.1.2015 v souladu s pravidly uplatňování DPH v rámci EU zrušena.
PŘÍKLAD
Plátce DPH za článek do prosincového čísla časopisu roku 2014 obdrží honorář v hrubé výši 3 000 Kč, za článek poskytnutý v lednu 2015 obdrží rovněž honorář v hrubé výši 3 000 Kč?
V obou případech vyplatí nakladatelství autorovi honorář snížený o srážkovou daň ve výši 450 Kč (15%). Poskytnutí článku do prosincového čísla nebylo považováno za ekonomickou činnost, a proto z ní autor neodváděl DPH. Z úplaty za článek poskytnutý v lednu musí autor DPH odvést (z částky 3 000 Kč).
 
Dobrovolná registrace osoby identifikované k dani
Jestliže je osobě povinné k dani (neplátci DPH) poskytnuta služba s místem plnění v ČR osobou neusazenou v ČR, stává se tato osoba osobou identifikovanou k dani dle § 6h ZDPH. Např. poskytuje-li takovou službu slovenský plátce DPH, účtuje ji bez daně (s upozorněním, že daň je povinen přiznat příjemce služby) a českou DPH přiznává český příjemce služby. Slovenský plátce bude službu obvykle uvádět do souhrnného hlášení, a proto potřebuje znát DIČ pro účely DPH odběratele - to však v okamžiku poskytování služby nemusí mít odběratel ještě přiděleno. Uvedený problém řeší novela tak, že příjemce služby se může na základě nového § 6l stát dobrovolně osobou identifikovanou