Změny ve mzdové oblasti od 1.1.2015

Vydáno: 21 minut čtení

Tento příspěvek obsahuje stručný popis změn, ke kterým dochází od 1.1.2015 oproti roku 2014 v oblasti mezd a platů, a to především co se týká jejich zdanění, ale také pojistného, pracovního práva, důchodů a souvisejících oblastí. Nepůjde o vyčerpávající souhrn všech změn dotýkajících se těchto oblastí, ale spíše o výběr těch změn, které by mohly mít dopad i na práci finančních účetních či by finanční účetní mohly z nějakého důvodu zajímat.

Změny ve mzdové oblasti od 1.1.2015
Ing.
Miroslav
Bulla
Jedná se především o změny vyplývající z nedávno schválené novely zákona o daních z příjmů - zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a další související zákony. Další ze zde zmíněných změn mají charakter každoročních (valorizačních) úprav různých sazeb a parametrů, a to v oblasti náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a dávek nemocenského pojištění, pojistného na zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, důchodového pojištění, cestovních náhrad, srážek z mezd.
Zmíněná novela ZDP (zákon č. 267/2014 Sb.) zrušila také většinu ustanovení zákona č. 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa, která měla nabýt účinnosti 1.1.2015. O těchto rušených ustanoveních, která ani nestačila nabýt účinnosti (odvod z úhrnu mezd, zrušení nezdanitelné částky ve výši zaplacených příspěvků odborům apod.), se zde nebudeme zmiňovat, v těchto případech totiž v roce 2015 oproti roku 2014 ke změně nedošlo.
 
ZMĚNY V OBLASTI ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ
ZDP byl novelizován především přijetím zmíněného zákona č. 267/2014 Sb., ale i zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Došlo tím k četným změnám, vybíráme následující změny související se mzdovou evidencí:
 
Slevy na dani a daňové zvýhodnění
-
Základní slevu na dani ve výši 24 840 Kč na poplatníka (2 070 Kč měsíčně) může uplatnit i poplatník, který k 1. lednu zdaňovacího období pobíral starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu - viz § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP. Tuto slevu mohou starobní důchodci uplatnit na základě rozhodnutí Ústavního soudu dodatečně i za roky 2013 a 2014.
-
Zvyšuje se daňové zvýhodnění na druhé a další vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti o 200 Kč, resp. 300 Kč, měsíčně - viz § 35c a násl. ZDP.
 I----------------------------I-----------I------------------