Změny v daních z příjmů

Vydáno: 27 minut čtení

Tento příspěvek přináší přehled změn v daních z příjmů pro období roku 2014. Jedná se zejména o novelizaci zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), zákonem č. 458/2011 Sb. , o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, a zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. , o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.

Změny v daních z příjmů
Ing.
Pavel
Běhounek
 
RETROAKTIVNÍ ZMĚNA PRO ROK 2013
Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., které nabylo účinnosti 1.1.2014, obsahuje přechodné ustanovení k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), pro období let 2013 až 2015 o nepoužití § 4 odst. 3 ZDP - nebude tak zdaňován důchod z důvodu překročení součtu příjmů z § 6 a dílčích základů daně podle § 7 a 9 částkou vyšší než 840 000 Kč.
Zdaňovacího období roku 2013 se mohly týkat mimořádné odpisy některého hmotného majetku pořízeného od 1.7.2013 - vládní návrh zákonného opatření č. 344/2013 Sb. je obsahoval. Senát je však pozměňovacím návrhem z konečné podoby zákonného opatření vypustil a pro nově pořízený hmotný majetek mimořádné odpisy pro rok 2013 nejsou, ani se nic takového nepředpokládá pro rok 2014. V průběhu roku 2013 (od 1.8.2013) došlo ke zvýšení minimální mzdy z 8 000 Kč na 8 500 Kč. Pro účely ZDP se však tato změna projeví až pro zdaňovací období roku 2014 - viz § 4 odst. 1 písm. h) ZDP; pro účely nároku na měsíční daňový
bonus
je na základě § 35d odst. 4 rozhodující polovina minimální mzdy definované v § 35c odst. 4 (tedy účinné na začátku daného zdaňovacího období).
 
CO SE PRO ROK 2014 NEMĚNÍ
Alespoň ve stručnosti je na místě připomenout, že pro rok 2014 zůstávají v platnosti změny, které se poprvé uplatňují za uplynulé období roku 2013, tj. především:
-
Omezení pro fyzické osoby související s uplatněním výdajů procentem z příjmů. Procentuální výše těchto výdajů zůstává stejná (např. pro příjmy ze živnosti: 80% v případě živností řemeslných, resp. 60% v případě ostatních živností). Od roku 2015 by však mohlo dojít k dalším omezením.
-
Solidární zvýšení daně. Od roku 2015 by sice solidární zvýšení daně mohlo být zrušeno (viz koaliční smlouva), ale nahrazeno klasickou progresivní sazbou daně - to by poplatníkům se solidárním zvýšením daně nijak nepomohlo, naopak by došlo ke zvýšení daňového zatížení u příjmů, které solidárnímu zvýšení daně nepodléhají (např. příjmů fyzických osob z nájmu).
-
Nemožnost uplatnit slevu na dani na poplatníka (částka 24 840 Kč) pro poživatele důchodu. V dané věci byl sice v polovině roku 2013 podán návrh skupiny Senátorů na zrušení tohoto omezení, ale Ústavní soud ještě nenařídil jednání - zdá se tedy, že tato naděje pro důchodce asi (pro roky 2013 a 2014) naplněna nebude. Od roku 2015 by však možnost uplatnění slevy na poplatníka pro důchodce mohla být obnovena (viz koaliční dohoda).
 
ZMĚNY PRO OBDOBÍ ROKU 2014
ZDP byl s účinností od 1.1.2014 novelizován především zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, a zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.
Změny obsažené v zákoně č. 458/2011 Sb. byly