Účetní a daňové novinky roku 2013

Vydáno: 41 minut čtení

V roce 2012 vyšlo ve Sbírce zákonů 505 zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a nejrůznějších sdělení, přičemž většinou se jednalo o novelizace již existujících předpisů. Této legislativní smršti nebyly uchráněny ani účetní, ale zejména pak daňové předpisy. Je přitom smutnou tradicí, že ty největší změny byly schváleny až na samém konci roku, zveřejněny na Silvestra s účinností hned od 1. ledna 2013.

Účetní a daňové novinky roku 2013
Ing.
Martin
Děrgel
V příspěvku si stručně projdeme účetní a daňové novinky roku 2013 a dalších let těchto předpisů (poznámka: zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční nepostihla s účinnosti od roku 2013 ani později žádná novela):
1.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZU"),
2.
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "VPU"),
3.
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "CUS"),
4.
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDN"),
5.
Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDDD"),
6.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"),
7.
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZoR"),
8.
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH").
 
1. Změny zákona o účetnictví
Zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti s novým důchodovým spořením
Tento zákon spolu se zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o důchodovém spoření"), a zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o doplňkovém penzijním spoření"), nabyl účinnosti až
1. 1. 2013
, s výjimkou několika ustanovení, která se netýkají ZU. Jedinou změnou ZU bylo doplnění § 24 odst. 8, který tak neumožňuje využít pevný kurs pro přepočet cizoměnových položek ani penzijním společnostem spravujícím od roku 2013 nové
důchodové spoření
(coby 2. důchodový pilíř) a
doplňkové penzijní spoření
(3. důchodový pilíř, o který se ovšem dělí s transformovanými penzijními fondy). Konkrétně byla první věta ustanovení doplněna o tučně zvýrazněná slova takto:
"Ustanovení odstavce 7 (pozn.: tedy možnost využít pro přepočet cizích měn pevný kurs) se nevztahuje na účetní jednotky, které k výkonu činnosti potřebují ... bankovní licenci, ... povolení ke vzniku a činnosti penzijního fondu,
povolení k činnosti penzijní společnosti ...
"
.
Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně souvisejících zákonů
S účinností od
1. 1. 2013
spatřil světlo světa
nový Státní pozemkový úřad, který více méně nahradil dosavadní Pozemkový fond ČR
. Což si samozřejmě vyžádalo četnou novelizaci souvisejících zákonů včetně daňových a účetních. Konkrétně byla z § 1 odst. 3 ZU vypuštěna slova "Pozemkový fond České republiky", kde jsou vymezeny tzv. vybrané (státní) účetní jednotky. Jeho pohrobek, nový Státní pozemkový úřad, přitom mezi vybranými účetními jednotkami zůstává coby organizační složka státu.
Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa
Tento zákon nabude účinnosti dne
1. 1. 2015
, vyjma několika ustanovení účinných od 1. 1. a 1. 4. 2012 (netýká se ZU). Ovšem Ministerstvo financí již avizovalo snahu o dřívější nabytí účinnosti, a to zřejmě od roku 2014.
Jedinou změnou ZU bude úprava ustanovení § 18 odst. 1 písm. c), kde je uvedeno, jaké další informace
musí obsahovat příloha
v účetní závěrce. Stávající