Účetní a daňové novinky roku 2013

Vydáno: 41 minut čtení

V roce 2012 vyšlo ve Sbírce zákonů 505 zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a nejrůznějších sdělení, přičemž většinou se jednalo o novelizace již existujících předpisů. Této legislativní smršti nebyly uchráněny ani účetní, ale zejména pak daňové předpisy. Je přitom smutnou tradicí, že ty největší změny byly schváleny až na samém konci roku, zveřejněny na Silvestra s účinností hned od 1. ledna 2013.

Účetní a daňové novinky roku 2013
Ing.
Martin
Děrgel
V příspěvku si stručně projdeme účetní a daňové novinky roku 2013 a dalších let těchto předpisů (poznámka: zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční nepostihla s účinnosti od roku 2013 ani později žádná novela):
1.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZU"),
2.
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "VPU"),
3.
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "CUS"),
4.
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDN"),
5.
Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDDD"),
6.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"),
7.
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZoR"),
8.
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH").
 
1. Změny zákona o účetnictví
Zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti s novým důchodovým spořením
Tento zákon spolu se zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o důchodovém spoření"), a zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o doplňkovém penzijním spoření"), nabyl účinnosti až
1. 1. 2013
, s výjimkou několika ustanovení, která se netýkají ZU. Jedinou změnou ZU bylo doplnění § 24 odst. 8, který tak neumožňuje využít pevný kurs pro přepočet cizoměnových položek ani penzijním společnostem spravujícím od roku 2013 nové
důchodové spoření
(coby 2. důchodový pilíř) a
doplňkové penzijní spoření
(3. důchodový pilíř, o který se ovšem dělí s transformovanými penzijními fondy). Konkrétně byla první věta ustanovení doplněna o tučně zvýrazněná slova takto:
"Ustanovení odstavce 7 (pozn.: tedy možnost využít pro přepočet cizích měn pevný kurs) se nevztahuje na účetní jednotky, které k výkonu činnosti potřebují ... bankovní licenci, ... povolení ke vzniku a činnosti penzijního fondu,
povolení k činnosti penzijní společnosti ...
"
.
Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně souvisejících zákonů
S účinností od
1. 1. 2013
spatřil světlo světa
nový Státní pozemkový úřad, který více méně nahradil dosavadní Pozemkový fond ČR
. Což si samozřejmě vyžádalo četnou novelizaci souvisejících zákonů včetně daňových a účetních. Konkrétně byla z § 1 odst. 3 ZU vypuštěna slova "Pozemkový fond České republiky", kde jsou vymezeny tzv. vybrané (státní) účetní jednotky. Jeho pohrobek, nový Státní pozemkový úřad, přitom mezi vybranými účetními jednotkami zůstává coby organizační složka státu.
Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa
Tento zákon nabude účinnosti dne
1. 1. 2015
, vyjma několika ustanovení účinných od 1. 1. a 1. 4. 2012 (netýká se ZU). Ovšem Ministerstvo financí již avizovalo snahu o dřívější nabytí účinnosti, a to zřejmě od roku 2014.
Jedinou změnou ZU bude úprava ustanovení § 18 odst. 1 písm. c), kde je uvedeno, jaké další informace
musí obsahovat příloha
v účetní závěrce. Stávající text "
též informace o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a o výši evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů" nově nahradí "též informace o nedoplatcích evidovaných v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky"
. K čemuž přechodné ustanovení dodává, že po dobu dvou let od účinnosti novely je nutno uvádět i dosavadní informaci o výši splatných závazků pojistného na sociální a zdravotní pojištění za dřívější období.
 
2. Změny prováděcí účetní vyhlášky
Vyhláška č. 413/2011 Sb., kterou se mění VPU
Vyhláška sice nabyla účinnosti již 1. 1. 2012, ovšem dle přechodného ustanovení se takto novelizované ustanovení § 15a použije
poprvé až v účetním období, které započne 1. ledna 2013
nebo později.
Nový § 15a VPU zavádí další účetní položku "
A. IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let", která bude obsahovat rozdíly ze změn účetních metod
a část odložené daně podle § 59 odst. 6 VPU,
a dále také opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné.
Účetní jednotka má přitom za úkol popsat použití této nové položky "A. IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let" v příloze v účetní závěrce.
O převratnou změnu se jedná zejména ohledně
významných oprav nákladů a výnosů minulých let
. Ministerstvo financí tímto vyslyšelo dřívější doporučení Národní účetní rady (viz její
Interpretace
I - 11) a tím přispělo k přesnější časové srovnatelnosti účetních závěrek. Doposud, resp. až do konce účetního období započatého v roce 2012, se o těchto opravách účtovalo v běžném účetním období výsledkově na vrub mimořádných nákladů, respektive ve prospěch mimořádných výnosů. Nový
"rozvahový" postup účtování
významných oprav počínaje účetním obdobím započatým 1. 1. 2013 a později proto již nebude ovlivňovat výsledek hospodaření běžného účetního období zjištění chyby.
 
3. Změny účetních standardů
Změny CUS pro podnikatele od 1. ledna 2013 (Finanční zpravodaj č. 9/2011, vydán 20. 12. 2011)
Novela reaguje na výše zmíněný nový § 15a VPU, který sice nabyl účinnosti již dne 1. 1. 2012, ovšem podle přechodného ustanovení se použije
poprvé až v účetním období, které započne 1. ledna 2013
nebo později. Informace se tedy konkrétně týká nově zavedené účetní položky "A. IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let", která bude obsahovat rozdíly ze změn účetních metod a část odložené daně podle § 59 odst. 6 VPU, a dále také opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné. Novelizují se 4 standardy.
CUS č. 002 - Otevírání a uzavírání účetních knih:
Doplnění nové položky "A. IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let", sloužící hlavně pro významné opravy minulých let. V praxi se lze setkat s různými přístupy k volbě
označení příslušného syntetického účtu
. Například se pro tuto novou položku využije "volný" účet "
425" nebo "426
", anebo se stávající účet "427-Ostatní fondy" přečísluje na "424" a pro "Jiný výsledek hospodaření minulých let" se využije takto uvolněný účet "427", anebo se vytvoří analytika k účtům
"428 a 429"
.
CUS č. 003 - Odložená daň:
Celkem 3 změny týkající se téže nové samostatně vykazované účetní položky.
CUS č. 018 - Kapitálové účty a dlouhodobý majetek:
Celkem 3 změny řešící hlavně požadavek, aby u položek "Nerozdělený zisk minulých let" a "Nerozdělená ztráta minulých let" byly analytické účty vedeny tak,
aby bylo možno vykázat novou položku
"A. IV.3. Jiný výsledek hospodařeni minulých let" v souladu s § 15a VPU. Tedy ohledně rozdílů ze změn použitých účetních metod, oprav v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech minulých účetních období, pokud jsou významné.
CUS č. 019 - Náklady a výnosy:
6 změn, které opět promítají novou účetní metodiku
účtování změn účetních metod
(např. změny způsobu ocenění)
a významných oprav
nákladů a výnosů minulých let.
Nová metodika rozvahového účtování oprav dřívějších účetních chyb nákladů a výnosů se neuplatní, je-li možné opravu zaúčtovat do znovuotevřeného účetnictví minulého roku (což lze až do schválení účetní závěrky, resp. do konce dalšího účetního období). Rovněž se ani po 1. 1. 2013 nic nemění na tom, že
"nevýznamné" opravy nákladů a výnosů minulých let se účtují v běžném účetním období (kdy byla chyba zjištěna) výsledkově na věcně odpovídající účty nákladů a výnosů
.
 
4. Změny zákona o dani z nemovitostí
Zákon č. 457/2011 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti se zákonem o Finanční správě ČR
Tento zákon nabyl účinnosti až
1. 1. 2013
(dvě výjimky již od 1. 1. 2012) a ZDN se týkají 3 změnové body. Jde o doprovodný zákon k zákonu č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR, který
od roku 2013
dokončil transformaci správců daně. Zejména se 199 finančních úřadů převedlo na pouhých 14 (v sídlech krajů s téměř 200 územními pracovišti). Což se nemohlo obejít bez novelizace řady souvisejících předpisů.
Reorganizace finanční správy měla mimo jiné i značný dopad na správu daně z nemovitostí, neboť u velkého počtu poplatníků došlo ke změně místní příslušnosti správce daně, u některých vlastníků více nemovitostí pak i ke spojení stávající daňové povinnosti u více správců daně v jednom kraji do jedné daňové povinnosti. Při spojení této daňové povinnosti může dojít i ke změně výše daně ve smyslu jejího snížení, s ohledem na ustanovení o minimální dani, když poplatník přiznává pouze daň ze svého podílu na pozemku či stavbě (§ 15 odst. 4 ZDN) u více správců daně z nemovitostí v rámci jednoho kraje.
Na poli ZDN je proto nově stanoveno, že
poplatník není povinen podat daňové přiznání
nebo dílčí přiznání
ani sdělit změnu, mj. v případě, že
ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím dojde ke změně místní příslušnosti. Což je samozřejmě u daně z nemovitého majetku obecně velmi výjimečné, protože správce daně je zde určen umístěním dané nemovitosti. Ovšem právě s ohledem na zásadní reorganizaci (uspořádání) finanční správy dojde ke změně místní příslušnosti celé řady poplatníků daně.
Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění stavební zákon a související zákony
V návaznosti na změny zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen "stavební zákon")1 se účinnosti od
1. 1. 2013
týká ZDN 5 změnových bodů a 1 přechodné ustanovení. Do ZDN bylo doplněno, že
pozemek přestane být stavebním pozemkem
(pro který platí vyšší sazba daně) nově také když
"posouzení autorizovaným inspektorem podle § 117 stavebního zákona pozbude účinků anebo zaniknou účinky veřejnoprávní smlouvy"
. Posouzení autorizovaným inspektorem nebo veřejnoprávní smlouva jsou alternativy ke stavebnímu řízení a lze je proto využít pouze u těch staveb, které ze zákona vyžadují stavební povolení. Veřejnoprávní smlouvu mezi stavebníkem a stavebním úřadem najdeme v § 116 stavebního zákona, a to včetně zániků účinků veřejnoprávní smlouvy, které jsou shodné jako u stavebního povolení.
Předmět daně se staveb
se nově rozšířil o stavby na území ČR
nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, jsou-li užívané
. V praxi totiž vznikaly výkladové potíže ohledně staveb, u nich podle § 103 odst. 1 stavebního zákona není zapotřebí stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Navíc se v jejich případě nevyžaduje ani oznámení o užívání stavby a stavební úřad nevydává kolaudační souhlas o povoleném účelu užívání stavby. Jedná se např. o stavby, které z hlediska daně ze staveb tvoří zejména příslušenství k obytným domům. Jde zpravidla o menší stavby, které představují určité zázemí pro stavby pro bydlení nebo o stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbám pro rodinnou rekreaci. Dále se může jednat o stavby garáží, ale i o některé jiné stavby, např. pro zemědělství apod.
Stávající nedefinovaný pojem
"individuální rekreace" nově nahradila "rodinná rekreace"
. "Stavba pro rodinnou rekreaci" je definována v § 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Ke změně došlo také v osmiletém osvobození staveb kulturních památek po stavebních úpravách. Doposud se tato lhůta počítala
od roku následujícího po vydání stavebního povolení na stavební úpravy prováděné vlastníkem, zatímco nově to bude počínaje rokem následujícím po vydání kolaudačního souhlasu. Přechodné ustanovení doplňuje, že pokud vznikl nárok na toto osvobození ještě do konce roku 2012, bude se i nadále postupovat podle znění ZDN před tímto datem.
Zákon č. 503/2012 Sb., o státním pozemkovém úřadu a o změně souvisejících zákonů
Jak jsme uvedli u novely ZU, dne
1. 1. 2013 byl zrušen Pozemkový fond ČR
, resp. nahrazen Státním pozemkovým úřadem (organizační složka státu). V této souvislosti ZDN postihlo 8 změnových bodů.
Ve vymezení případů, kdy poplatníky daně z pozemků nebo ze staveb je nájemce, se slova
"spravované Pozemkovým fondem ČR"
nahrazují slovy
"se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad"
. Zrušilo se paušální osvobození od daně u pozemků a staveb spravovaných Pozemkovým fondem ČR.
Při novelizaci nebyla záměrně provedena změna písmen v ustanoveních o osvobození od daně, neboť ta by měla negativní dopad do daňových přiznání, ve kterých poplatníci daně z nemovitostí jednotlivými písmeny uvádí důvody osvobození, což má vazbu na systém správce daně. Kromě toho některé obce mají vydanou obecně závaznou vyhlášku ohledně osvobození pozemků dle § 4 odst. 1 písm. v) ZDN.
 
5. Změny zákona o daních dědické, darovací a z převodu nemovitostí
Zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti s novým důchodovým spořením
Tento zákon nabude účinnosti dne
1. 1. 2013
(až na několik výjimek), přičemž ZDDD se týká 1 novelizační bod.
Dva předcházející zákony: o důchodovém spoření a o doplňkovém penzijním spoření, jsou těžištěm velké důchodové reformy, která se v bolestech zrodila dne 1. 1. 2013. V této souvislosti bylo nutno změnit řadu souvisejících zákonů. V ZDDD to postihlo jen § 19 odst. 2 o
osvobození od daně dědické, které bylo rozšířeno o nový titul nabytí "dědického podílu nezletilého na úhradu jednorázového pojistného na pojištění sirotčího důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření"
.
Poznamenejme, že se jedná o jedinou možnost využití prostředků zemřelého účastníka důchodového spoření nezletilým dědicem. Pokud bude dědic zletilý, pak záleží na tom, je-li účastníkem důchodového spoření (kdy se mu dědický podíl převede přímo na jeho penzijní účet) anebo není účasten důchodového spoření, kdy obdrží odpovídající výplatu od penzijní společnosti za zemřelého účastníka.
Zákon č. 457/2011 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti se zákonem o Finanční správě ČR
Tento zákon nabyl účinnosti dne
1. 1. 2013
(dvě výjimky již od 1. 1. 2012), přičemž ZDDD se týká 5 změnových bodů.
Jak bylo již výše uvedeno, s
rokem 2013 byla dokončena transformace organizační struktury správců daně
, což se opět nemohlo obejít bez novelizace balíku souvisejících předpisů. V ZDDD si doprovodný změnový zákon vyžádal pouze drobné formulační úpravy. A to konkrétně v § 25 odst. 3 až 5 pojednávajících o speciálních podmínkách prominutí daně z převodu nemovitostí a daně darovací, kde dosavadní právní subjekt "finanční ředitelství" nově nahradilo "Generální finanční ředitelství".
Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa
Tento zákon nabude účinnosti až
1. 1. 2015
(několik ustanovení již 1. 1. a 1. 4. 2012, a 1. 1. 2013). Zřejmě ale dojde ke změně účinnosti již na 1. 1. 2014. ZDDD se týká 6 novelizačních bodů a 1 přechodné ustanovení. Progresivní klouzavou sazbu daně dědické, v závislosti na spřízněnosti od 0,5 % do 20 %, nově zastoupí
jediná rovná sazba daně dědické ve výši 9,5 %
. Progresivní klouzavou sazbu daně darovací - v závislosti na spřízněnosti od 1 % do 40 % - zastoupí jediná
sazba daně darovací 19 %. Pouze u bezúplatně nabytých povolenek
se uplatní odlišná sazba daně darovací, a to opět v lineární jednotné výši 32 %, jak je tomu i dnes u tohoto předmětu zdanění.
Sazba daně z převodu nemovitostí sice podle této novely měla od roku 2015 činit zase jen 3 %, což ale "prozíravě" změnila další novela zákonem č. 500/2012 Sb.,
alias
neoblíbený "daňový balíček", viz dále.
Limit osvobození od daně dědické a také od daně darovací u osob patřících do "nejvzdálenější" III. skupiny poplatníků (nespřízněné osoby) se z dosavadních 20 000 Kč zvýší na 50 000 Kč.
Dosavadní osvobození od daně z převodu nemovitostí u vkladů do základního kapitálu společnosti nebo družstva (podmíněné účastí společníka alespoň po dobu pěti let) se zcela zásadně omezí pouze na převody vlastnictví k nemovitostem mezi územním samosprávným celkem a obchodní společností, je-li územní samosprávný celek jejím společníkem, nebo družstvem, je-li územní samosprávný celek jeho členem. Což znamená, že
všechny vklady nemovitostí do obchodních společností a družstev
(vyjma společníků/družstevníků z řad obcí a krajů)
budou vždy podléhat dani z převodu nemovitostí
.
Zákon č. 396/2012 Sb., kterým se mění občanský soudní řád a další související zákony
Zákon nabyl účinnosti dne
1. 1. 2013
(až na určité výjimky), přičemž ZDDD se týkají 2 změnové body.
Doposud je základem daně z převodu nemovitostí vydražené při výkonu rozhodnutí, při exekuci nebo ve veřejné dražbě cena dosažená vydražením. Předmětná novela občanského soudního řádu2 v případě vydražení nemovitosti při výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti nově umožňuje písemně
do 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu navrhnout nabytí dražené nemovitosti za částku alespoň o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek)
. Pokud je cena v této lhůtě i zaplacena, usnesení o příklepu soud zruší a rozhodne kdo a za jakou cenu nemovitost nabývá. V návaznosti na tuto možnost se v ustanovení § 10 odst. 1 ZDDD
rozšiřují varianty základu daně z převodu nemovitostí nabytých vydražením
při výkonu rozhodnutí, při exekuci nebo ve veřejné dražbě
o tento předražek
.
Pro tyto případy se stanoví
lhůta pro podání přiznání
k dani z převodu nemovitostí, a to do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, v němž nabylo právní moci usnesení o předražku, a tento byl zaplacen.
Zákon č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření
Zákon nabyl účinnosti dne
1. 1. 2013
(až na výjimky) a ZDDD se týkají 2 změny a 1 přechodné ustanovení. Z nového titulu osvobození od daně dědické, který zavedla výše uvedená novela ZDDD zákonem č. 428/2011 Sb., se vypouští odkaz na (jen) tuzemský zákon upravující důchodové spoření. Důvodem je upozornění Evropské komise na možné porušení práva EU omezením osvobození na "česká pojištění".
Dále bylo zrušeno dosavadní osvobození od daně dědické v případě částek, které se podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem3 stávají předmětem dědictví. Zákon o penzijním připojištění byl totiž zrušen k 1. 1. 2013, kdy se dosavadní penzijní fondy transformovaly v souladu se zákonem o doplňkovém penzijním spoření. Tato daňová změna se podle přechodného ustanovení ovšem nebude týkat případů, k nimž došlo před účinností této novely, tedy do 31. 12. 2012.
Zákon č. 405/2012 Sb., kterým se mění zákon o vyvlastnění a související zákony
Tento zákon nabude účinnosti 1. února 2013, přičemž ZDDD se týká 5 změnových bodů.
V případě vyvlastnění tak bude
základem daně z převodu nemovitostí náhrada za vyvlastnění
stanovená pravomocným rozhodnutím ve vyvlastňovacím řízení nebo v řízení před soudem. Což souvisí s novými pravidly vyvlastňování, kdy bude výroková část rozhodnutí obsahovat výrok o vyvlastnění, a také o náhradě za tuto majetkovou újmu. Přičemž při odvolání posoudí výši náhrady samostatně civilní soud. V návaznosti na to byla
zpřesněna lhůta pro podání přiznání
k dani při tomto nabytí nemovitosti, a to ve vazbě na právní moci rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu nebo rozhodnutí soudu.
Při vyvlastnění zanikají všechna práva třetích osob včetně zajišťovacího převodu práva týkajícího se pozemku nebo stavby. Proto ZDDD umožňuje (obdobně jako při zpětném nabytí nemovitosti původním vlastníkem, který převedl vlastnictví kvůli zajištění splnění závazku na věřitele) požádat o prominutí daně z převodu nemovitostí ve lhůtě 3 let ode dne nabytí vlastnictví vyvlastnitelem.
Zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů
Jedná se o tzv. daňový balíček, s nímž bylo spojeno hlasování o důvěře Vládě. Účinnosti nabyl dne
1. 1. 2013
(až na výjimky), přičemž ZDDD se týkají 2 změny, první od 1. 1. 2013 a druhá až od 1. 1. 2015.
Poněkud nezvykle je důvodem obou změn
zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí
z dřívějších 3 %
na 4 %
. Důvodem druhé, věcně stejné změny je dřívější novela ZDDD zákonem č. 458/2011 Sb., viz výše, která od 1. 1. 2015 mění i ustanovení o sazbě daně z převodu nemovitostí, kde ale uvádí sazbu jen 3 %. Aby vyšší sazba 4 % platila trvale, tedy i po 1. 1. 2015, bylo nutno jí opakovaně (podruhé) zvýšit.
Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně souvisejících zákonů
Jak jsme uvedli u novely ZU, dne
1. 1. 2013 byl zrušen Pozemkový fond ČR
, resp. nahrazen Státním pozemkovým úřadem (organizační složka státu). V této souvislosti ZDDD postihlo 5 změnových bodů.
S ohledem na zánik Pozemkového fondu ČR
se tento subjekt vypouští ze ZDDD, resp. se nahrazuje svým "pohrobkem" - Státním pozemkovým úřadem
. Přitom se ruší osvobození převodů a přechodů nemovitostí od daně z převodu nemovitostí, případně od daně darovací z tohoto subjektu na nové nabyvatele. Ale zachovává se toto osvobození, pokud se nemovitost převádí nebo přechází v rámci privatizace ze "státní" akciové společnosti na Pozemkový fond ČR, resp. nově Státní pozemkový úřad.
 
6. Změny zákona o daních z příjmů
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
Tento zákon měnil rovnou 51 zákonů. Většinově nabyl účinnosti již 1. 1. 2008, ale jedna změna ZDP čekala na 1. 1. 2013. Do čehož zasáhla další novela, a tak si na účinnost počká ještě 2 roky až do
1. 1. 2015
(nedojde-li zase ke změně). Jedná se o
osvobození dávky z úrazového pojištění
od daně z příjmů fyzických osob (dále jen "DPFO"), což souvisí s odkladem zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. Původní návrh zákona přitom zněl na úplné zrušení zákona o úrazovém pojištění, včetně inkriminované drobné změny ZDP, k čemuž ale nakonec nedošlo.
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání tak i nadále řeší v tomto směru významně novelizovaný zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, spolu s letitou vyhláškou č. 125/1993 Sb.4 stanovující pojistné za toto zákonné pojištění.
Zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti s novým důchodovým spořením
Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. 1. 2013 (až na několik výjimek), přičemž ZDP se týká 23 novelizačních bodů.
V návaznosti na penzijní reformu jsou díky tomu dávky podle zákona o důchodovém spoření a plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona o důchodovém spoření osvobozeny od DPFO stejně jako je tomu např. u důchodů z důchodového pojištění. U pravidelně vyplácených důchodů budou tudíž takové částky vstupovat do limitu pro osvobození ve výši 36násobku minimální mzdy.
Jinak tomu ale je u
penzí a důchodů vyplácených na dobu neurčitou (tj. doživotně) z produktů soukromého životního pojištění. Tyto budou plně osvobozeny
od DPFO. Jde o motivaci podporující smysl "spoření na stáří", tj. pobírání dlouhodobé penze. Dále jsou osvobozeny invalidní penze vyplácené jak z penzijního připojištění se státním příspěvkem, tak i z doplňkového penzijního spoření. Naproti tomu penze na dobu určitou, jednorázové plnění, odkupné nebo odbytné osvobozeny nebudou.
Příspěvky zaměstnavatele na tyto produkty jeho zaměstnanců se pro účely osvobození od DPFO na straně zaměstnance započítávají do zákonem stanoveného limitu 30 000 Kč ročně.
Příspěvky poplatníka na jeho doplňkové penzijní spoření jsou odpočitatelné od základu daně
podle § 15 odst. 5 ZDP až do 12 000 Kč ročně, který je limitem souhrnným pro všechny zde uvedené produkty spoření na stáří. Vzhledem k tomu, že na doplňkové penzijní spoření je možné převádět, nebude takový převod považován za porušení podmínek a nezaloží povinnost zpětného dodanění.
Nové "penzijní" fondy obhospodařované penzijními společnostmi získávají pro účely daně z příjmů právnických osob (dále jen "DPPO") stejný
status
daňového subjektu jako podílové fondy spravované investičními společnostmi. Z téhož důvodu sjednocení daňových podmínek se zvýhodněná sazba DPPO 5 % vztahuje na všechny tyto fondy.
Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa
Tento zákon nabude účinnosti až dne
1. 1. 2015
(několik ustanovení již 1. 1. a 1. 4. 2012, a 1. 1. 2013). Zřejmě ale dojde ke změně účinnosti již na 1. 1. 2014. ZDP se týká 156 novelizačních bodů a 10 přechodníků. Naprostá většina změn ZDP nabude účinnosti až 1. 1. 2015 (případně o rok dříve), takže nemá smysl se jimi nyní vážněji zabývat, protože je docela možné, že do té doby se třeba ještě změní. A tak jen pro zajímavost zmiňme ty zásadní plánované zvraty. Bude zrušen koncept tzv. superhrubé mzdy, s čímž ale souvisí zvýšení sazby DPFO z 15 % na 19 %. Stávající povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem nahradí nový odvod z úhrnu mezd na veřejná pojištění, který bude přímo součástí ZDP. Měly by zmizet některé výjimky ze zdanění, zejména různé druhy osvobození (ne však mnoho), objeví se ovšem také některé nové, zejména osvobození příjmů fyzických osob z podílů na zisku a podobných plnění atd.
Účinnost již od
1. 1. 2012
se na poli ZDP týkala pouze problematiky loterií a jiných podobných her.
Dva změnové body účinné od
1. 1. 2013
se týkají specifik
registrací k daním z příjmů
, přičemž byly prakticky beze změny
pouze přesunuty z § 125 a § 126 daňového řádu
5, který má řešit obecná daňová pravidla, zatímco výjimky a speciální postupy u jednotlivých daní mají být náplní příslušných hmotně-právních daňových zákonů. Novelizují se také pravomoci Vlády a Ministra financí při ohrožení státu.
Zákon č. 192/2012 Sb., kterým se mění zákon o investičních pobídkách a zákon o daních z příjmů
Tento zákon nabyl účinnosti již dne
12. 7. 2012
, ovšem s třemi výjimkami týkajícími se právě ZDP, jejichž účinnost započala až dne
1. 1. 2013
. ZDP se týká 11 novelizačních bodů a 3 přechodná ustanovení. Na poli daní z příjmů
se prodlužuje doba "daňových prázdnin"
v rámci investičních pobídek coby sleva na dani
ze stávajících pěti na deset let. Mění se zaokrouhlovací pravidla pro zdanění srážkovou daní 15 %
, s účinností až na 1. 1. 2013, proto již není možné vyplácet úroky z dluhopisů ani úroky z bankovních produktů prakticky bez zdanění jen díky nízké jmenovité hodnotě dluhopisů a dennímu úročení bankou. To proto, aby vánoční
emise
státních spořících dluhopisů byla ještě bez zdanění. Příliš krátká lhůta pro podání
přiznání k DPPO za část zdaňovacího období
podle § 38m se z 1 měsíce prodloužila na 3, přičemž došlo ke zpřesnění vymezení některých z těchto období týkajících se přeměn.
Zákon č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření
Tento zákon nabyl účinnosti dne
1. 1. 2013
(až na výjimky účinné dne 1. 11. 2012) a ZDP se týkají 4 změnové body.
Obdobný daňový režim, jaký již delší dobu platí pro pojistné na sociální a zdravotní pojištění, se rozšiřuje na nové pojistné na důchodové spoření.
Ve všech těchto případech tak bude pojistné u účtujících zaměstnavatelů daňově účinné až ve vazbě na jeho úhradu. Daňovým výdajem zdaňovacího období jeho zaúčtování tak bude pouze při úhradě do konce následujícího měsíce po jeho uplynutí, jinak až ve zdaňovacím období úhrady pojistného [viz § 23 odst. 3 písm. a), b) ZDP]. A jde-li o společníky v. o. s., komplementáře k. s. a osoby samostatně výdělečně činné, tak bude pojistné na důchodové spoření daňově neúčinné, stejně jako pojistné na sociální a zdravotní pojištění [viz § 25 odst. 1 písm. g) ZDP].
A pak už je tu jen logické a očekávané drobné rozšíření administrativních povinností zaměstnavatelů, kteří budou muset
na mzdových listech zaměstnanců uvádět také sražené nebo uhrazené částky pojistného na důchodové spoření
, opět bok po boku pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
Zákon č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon o sociálně-právní ochraně dětí a dalších související zákony
Tento zákon i přes
veto
Prezidenta nabyl účinnosti dne
1. 1. 2013
(až na malé výjimky); ZDP se týkají 2 změnové body.
Mezi plnění
osvobozené od DPFO
se do ustanovení § 4 odst. 1 písm. l) ZDP dostávají také
"dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna"
. Stejný text se dále doplňuje rovněž do § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP, kde tak
rozšíří příjmy nezahrnované mezi tzv. vlastní příjmy manžela (manželky)
, jejichž roční limit 68 000 Kč rozhoduje o tom, zda druhý z manželů bude mít nárok na tento typ slevy na dani.
Zákon č. 403/2012 Sb., kterým se mění zákon o doplňkovém penzijním spoření a související zákony
Zákon s účinností od
1. 1. 2013
podporuje zájem o tzv. 3. důchodový pilíř tím, že do zákona o doplňkovém penzijním spoření doplňuje
možnost tzv. předdůchodů
, přičemž ZDP se týká 1 změnový bod.
Daňová novelizace
zvyšuje
z 24 000 Kč
na 30 000 Kč ročně limit
, do něhož jsou
u zaměstnance osvobozeny příspěvky zaměstnavatele
na "zabezpečení stáří" zaměstnance. Což má podpořit ochotu zaměstnavatelů přispívat jejich zaměstnancům více do privátních pojistných důchodových produktů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi
Tento zákon nabyl účinnosti dne
1. 1. 2013
(s jedinou výjimkou); ZDP se týká 1 změnový bod.
Do § 18 odst. 4 ZDP se dostaly další dva typy příjmů, které
u tzv. neziskových organizací nejsou předmětem DPPO
. Jedná se o
příjmy z bezúplatného nabytí nemovitosti a movité věci podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi6
a z jejich prvního prodeje
. Církve a náboženské společnosti tedy nejenže nebudou platit daň z "vráceného" majetku, ale ani z jeho prodeje. Dodejme, že opozice Vlády se snaží o dodatečné zrušení druhého typu osvobození.
Zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů
Jedná se o tzv. daňový balíček, s nímž bylo spojeno hlasování o důvěře Vládě. Účinnosti nabyl dne
1. 1. 2013
(až na četné výjimky). ZDP se týká s účinností od
1. 1. 2013
celkem 11 změnových bodů a 2 přechodná ustanovení, načež s účinností od
1. 1. 2016
dojde na dalších 5 změnových bodů a 2 přechodná ustanovení. První balík změn poplatníky rozhodně nepotěší. S výjimkou živnostenského podnikání budou u OSVČ a pronajímatelů populární
paušální výdaje shora omezeny absolutní částkou 600 000 Kč u pronájmů a 800 000 Kč u ostatních neživnostenských podnikatelských aktivit
. Navíc
všichni "paušálisté"
, i živnostníci, ztratí možnost uplatnit slevu na dani za vyživovanou manželku (manžela) 24 840 Kč ročně a nebudou moci uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované děti (13 404 Kč/rok).
Nový § 16a ZDP zavedl
solidární zvýšení daně ve výši 7 % z částky přesahující u zaměstnanců
příjmy a
u podnikatelů
dílčí základ daně v průměru cca 100 000 Kč měsíčně. Obdobně to podle nového ustanovení § 38ha ZDP platí
i pro zálohu na daň z příjmů ze závislé činnosti
sráženou zaměstnavatelem během roku. Takto postižení poplatníci (i zaměstnanci) navíc budou muset vždy podávat daňové přiznání k DPFO.
Poživatelé starobního důchodu (k 1. 1. 2013) nemají nárok na základní slevu na dani
na poplatníka 24 840 Kč ročně (2 070 Kč měsíčně). S tím souvisí i nová informační povinnost zaměstnanců uvádět na prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP informaci o tom, že k 1. lednu nepobírá starobní důchod.
V rámci boje proti daňovým rájům budou příjmy nerezidentů ze zdroje na území Česka podléhající srážkové dani (netýká se nájemného u finančního leasingu) podléhat zvláštní sazbě daně 35 % (místo 15 %). Toto vyšší zdanění se netýká států EU, EHP a států, s nímž máme uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Druhý avizovaný balík daňových změn nabude účinnosti dne
1. 1. 2016 a zruší některá z výše uvedených "dočasných" daňových zpřísnění. Zrušeno tak bude solidární zvýšení DPFO
o 7 % "bohatých" zaměstnanců a podnikatelů (mimochodem, toto opatření nepostihuje "bezpracné" příjmy pronajímatelů ani podíly na zisku s. r. o. nebo a .s., lze tak očekávat daňovou optimalizaci ubírající se tímto směrem). Taktéž má být
opět umožněno uplatnit základní osobní slevu na dani na poplatníka i starobním důchodcům
. Rušit se ale nemají omezení "paušálistů" ani zvýšení srážkové daně u příjmů nerezidentů z nesmluvních států.
Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně souvisejících zákonů
Jak jsme již uvedli u novely ZU, dne
1. 1. 2013 byl zrušen Pozemkový fond ČR
, resp. nahrazen Státním pozemkovým úřadem (organizační složka státu). V této souvislosti ZDP postihl 1 změnový bod.
V daních z příjmů se jen v návaznosti na zrušení Pozemkového fondu ČR vypustil § 18 odst. 10 ZDP, podle kterého byly u tohoto subjektu předmětem daně pouze příjmy uvedené ve zvláštním předpise.
 
7. Změny zákona o rezervách
Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa
Tento zákon nabude účinnosti až dne 1. 1. 2015 (několik ustanovení již dne 1. 1. a 1. 4. 2012, a 1. 1. 2013 -- netýká se ZoR). Možná ale dojde k urychlení na 1. 1. 2014. ZoR se týká 9 novelizačních bodů a 2 přechodná ustanovení.
Bude vyloučena tvorba daňových opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení u pohledávek mezi spojenými osobami.
Tím bude zajištěn shodný postup jako v případě tvorby opravných položek podle § 8a ZoR a při odpisu pohledávek podle § 24 odst. 2 písm. y) ZDP.
Zjednoduší se systém tvorby tzv. časových opravných položek podle § 8a ZoR. Dosavadních šest časových pásem se zredukuje na pouhá dvě časová pásma. Bude je tak možno tvořit (účtujícími věřiteli k nepromlčeným pohledávkám) až
do výše 50 %
neuhrazené rozvahové hodnoty, pokud od
splatnosti pohledávky uplynulo více než 18 měsíců, a po splatnosti více než 36 měsíců až do výše 100 %.
Podmínka aktivního vymáhání
, resp. řádné účasti v rozhodčím, soudním nebo správním řízení s dlužníkem
se nově omezí pouze na pohledávky nabyté postoupením
, jejichž rozvahová hodnota bez příslušenství v okamžiku jejich vzniku byla vyšší než 200 000 Kč.
Nová právní úprava tvorby časových opravných položek podle nového znění § 8a ZoR se použije poprvé
až pro pohledávky vzniklé ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. od 1. 1. 2015)
. Pro dříve vzniklé pohledávky se použije ustanovení § 8a ZoR, ve znění účinném před touto novelou.
 
8. Změny zákona o DPH
Zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH a související zákony
Zhruba polovina ze 42 novelizačních bodů a 10 přechodníků nabyla účinnosti dne
1. 1. 2012
. Zbytek týkající se sjednocení sazeb daně na 17,5 % nabude účinnosti až od
1. 1. 2016
.
Připomeňme, že hlavní novinkou roku 2012 bylo samozřejmě zvýšení spodní (tzv. snížené) sazby z 10 % na 14 %. Přechodná ustanovení řešila úplatu v roce 2011 a uskutečnění plnění 2012 (14 % se zdaní jen doplatek), jakož i možnost zdanění vodného, stočného a tepla do 31. 12. zvlášť sazbou 10 %.
Jak bylo předesláno,
nahrazení dvou sazeb DPH jedinou sazbou ve výši 17,5 % asi nastane až od roku 2016
, přičemž jak si dále ještě upřesníme, budeme mít po tuto dobu tří let stále ještě dvě sazby, ovšem každou o jeden procentní bod vyšší než dnes. Tedy v letech 2013, 2014 a 2015 by měla činit snížená sazba 15 % a základní sazba 21 %. Očekávaný nástup jediné sazby daně si samozřejmě vyžádal řadu technických a formulačních úprav stávajícího textu, jakož i pak už nadbytečné přílohy 1 a 2 uvádějící zboží a služby podléhající snížené sazbě daně. Hladký nástup jedné sazby provázejí tradičně i přechodná ustanovení.
Zákon č. 457/2011 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti se zákonem o Finanční správě ČR
Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. 1. 2013; dvě výjimky jsou ale již od 1. 1. 2012, z nichž jedna se týká právě DPH.
Celkem 5 bodů novely jsou jen terminologické změny, kvůli vzniku nově soustavy - Finanční správy ČR -- a jejího nového středního článku - Odvolacího finančního ředitelství. Konkrétně budou v ZDPH stávající Finanční úřad pro Prahu 1 a Finanční úřad Brno 1 nově nahrazeny Finančním úřadem pro hlavní město Prahu a Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj.
Jediná avizovaná
novinka ZDPH účinná již od 1. 1. 2012 se týkala místní příslušnosti "skupiny"
(§ 93a ZDPH). Připomeňme, že díky tomu se skupina spojených osob pro účely DPH stává jako celek plátcem, za něhož jedná zastupující člen. Pro usnadnění správy daní se v návaznosti na Specializovaný finanční úřad (vymezený hlavně pro banky a velké podnikatele s obratem přes 2 mld. Kč) doplňuje, že
je-li zastupujícímu členu skupiny příslušný Specializovaný finanční úřad, je současně příslušný i celé skupině
.
Zákon č. 18/2012 Sb., kterým se mění zákony z důvodu nového systému Celní správy ČR
Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. 1. 2013, přičemž ZDPH se týká 5 změnových bodů.
Rokem 2013 se dokončila transformace Celní správy ČR (zákonem č. 17/2012 Sb.7), což se neobešlo bez novelizace souvisejících předpisů.
Třístupňový systém
- Generální ředitelství cel, Celní ředitelství a Celní úřady -
nahradila dvoustupňová struktura
- Generální finanční ředitelství a Celní úřady. ZDPH je jedním z mnoha novelizovaných předpisů přičemž jde vesměs jen o formální
nahrazení pojmu "celní orgán" nově pojmem "celní úřad"
.
Zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů
Jedná se o tzv. daňový balíček, s nímž bylo spojeno hlasování o důvěře Vládě. Účinnosti nabyl dne
1. 1. 2013
(až na četné výjimky). ZDPH se týkají dva balíčky změn, nejprve 14 změnových bodů a 3 přechodná ustanovení s účinností od
1. 1. 2013
, a poté další 3 změnové body účinné od
1. 1. 2016
.
První balíček změn DPH
upřesňuje metodiku výpočtu daně jako součin základu daně a sazby daně, přičemž dosavadní zaokrouhlovací pravidla se nemění. Stěžejní je ovšem samozřejmě avizované
zvýšení
snížené sazby daně ze 14
na 15 %
, jakož i základní sazby daně z 20
na 21 %
. Precizuje se určení základu daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty předem. Z dosavadního § 37 odst. 3 ZDPH se této problematice dostává prostor pro tři odstavce v novém § 37a ZDPH. Věcnou změnou přitom je, že
byla-li záloha (úhrn záloh) vyšší než konečná cena, uplatní se při uskutečnění plnění u tohoto záporného základu daně sazba daně uplatněná při zdanění záloh
. Obdobně se přitom bude postupovat také u při snížení odpočtu daně z důvodu opravy základu daně a výše daně u příjemce zdanitelného plnění podle § 74 odst. 1 ZDPH.
Z důvodu výtky Evropské komise se z přílohy č. 1, a tedy
ze snížené sazby daně, vyřazují dětské pleny
. Do přílohy č. 3 se doplňují další druhy odpadů podléhající tuzemskému přenesení daňové povinnosti.
Změny od 1. 1. 2016
nahradí 2 sazby daně jedinou 17,5 %. Připomeňme si, že většinu změn týkajících se přechodu na jedinou sazbu daně obstará již dřívější novela ZDPH zákonem č. 370/2011 Sb., viz výše.
Zákon č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon o DPH a související zákony
Změny ZDPH nabudou účinnosti postupně: od
1. 1. 2013
(198 bodů a 9 přechodných ustanovení), od
1. 4. 2013
(10 změnových bodů), od
1. 1. 2014
(3 změnové body) a konečně od
1. 1. 2015
(2 změnové body).
Od roku 2013
nastane
povinná registrace z důvodu překročení limitu obratu
(prozatím zůstává na 1 mil. Kč za až 12 měsíců)
o měsíc dříve, již od druhého měsíce po měsíci překročení limitu
. V případě jiných dosavadních důvodů plátcovství (kvůli určitým přeshraničním transakcím), se místo plátcem může osoba povinná k dani stát pouze tzv.
identifikovanou osobou
s menší administrativou. Skončila možnost neúčtujících plátců přiznávat DPH na výstupu až ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, nově budou muset také oni
vždy přiznat daň již z úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění
. Na základě novelizace evropské Směrnice Rady č. 2006/112/ES o společném systému DPH
se mění pravidla pro vystavování daňových dokladů
, přičemž cílem je hlavně jasně definovat elektronický daňový doklad a usnadnit jeho využití.
Od 1. 1. 2013 je
převod staveb, bytů a nebytových prostor osvobozen nikoli po třech ale až po pěti letech
od
kolaudace
,
a poté se může plátce rozhodnout, že půjde o zdanitelné plnění
. Což lze využít i v případě nemovitostí nabytých před účinností novely. U problematického režimu tuzemského přenesení daňové povinnosti na odběratele u
stavebních nebo montážních prací
je přívětivou novinkou
možnost tzv.
právní fikce
, kdy se bude mít
a priori
za to, že daná služba podléhá tomuto režimu
, pokud dodavatel uvede na doklad "daň odvede zákazník" a odběratel to akceptuje. Omezuje se možnost čtvrtletního zdaňovacího období. Bude přicházet do úvahy obvykle až od 3. roku po registraci.
Největší tragédií pro plátce, rovněž již od roku 2013, je nepochybně
rozšíření ručení za DPH neodvedenou dodavatelem
o další dva případy. Jednak
při úhradě na bankovní (kampeličkový) účet
dodavatele,
který není registrován u správce daně
, a jednak
při obchodování s tzv. nespolehlivým plátcem
. Oba tyto stěžejní údaje o plátcích přitom budou volně dostupné na webu Finanční správy.
Účinnost
od 1. 4. 2013
se týká jen
vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží
. A to v návaznosti na změny evropské Směrnice Rady č. 2006/112/ES o společném systému DPH.
Další část novely s účinností
od 1. 1. 2014
zavádí
povinně elektronickou formu podání v DPH. Výjimka se bude týkat jen fyzických osob s obratem do 6 mil. Kč/rok a identifikovaných osob.
Poslední část novely s účinností
od 1. 1. 2015
, resp. dnem nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb.8 (kde je ještě ve hře urychlení na 1. 1. 2014) především
sníží limit obratu pro povinnou registraci z 1 mil. Kč na 750 000 Kč
za nejvýše 12 měsíců po sobě jdoucích. Což povede k nárůstu počtu plátců.
1 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
3 zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
4 vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů
5 zákon č 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
6 zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
7 zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
8 zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Související dokumenty

Zákony

396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců
261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
426/2011 Sb., o důchodovém spoření
427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
457/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky
18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
192/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
401/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
403/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony
405/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.
428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
413/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů