Účetní a daňové novinky roku 2012

Vydáno: 38 minut čtení

V roce 2011 vyšlo ve Sbírce zákonů 472 nových zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a nejrůznějších sdělení, přičemž většina zákonů novelizovala celou řadu již existujících předpisů (v jednom případě plných 120 zákonů!). Je nasnadě, že této legislativní smršti nebyly uchráněny ani účetní a daňové předpisy. Naštěstí tentokrát nešlo o zásadní a významné věcné změny, s výjimkou zvýšení dolní sazby DPH z 10 % na 14 % a navýšení slev na dani z příjmů fyzických osob.

Účetní a daňové novinky roku 2012
Ing.
Martin
Děrgel
V následujícím shrnutí si přehledně uvedeme všechny
účetně daňové novely schválené v roce 2011 týkající se podnikatelů
, kde zdůrazníme změny od roku 2012:
*
Změny zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZÚ"),
*
Změny vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VÚ"),
*
Změny Českých účetních standardů,
*
Změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP"),
*
Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH").
 
Změny zákona o účetnictví
V roce 2011 byly schváleny čtyři novely ZÚ:
Zákon č. 188/2011 Sb., kterým se mění zákon o kolektivním investování a dalších 20 zákonů
*
Nabyl účinnosti dnem vyhlášení
15. 7. 2011
a ZÚ se týká 10 novelizačních bodů.
*
Jde o technickou úpravu, která měla zjednodušit a
sjednotit účetní terminologii týkající se cenných papírů, burz a regulovaného trhu
s novými pojmy zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Jedná se zejména o důsledné rozlišování termínů regulovaný trh - ve smyslu český regulovaný trh, evropský regulovaný trh ve smyslu regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie, včetně českého regulovaného trhu, zahraniční regulovaný trh - ve smyslu regulovaný trh se sídlem v jiném členském státě, než je Česká republika, zahraniční trh obdobný regulovanému trhu ve smyslu trh s cennými papíry obdobný regulovanému trhu, se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie.
Zákon č. 355/2011 Sb., kterým se mění zákon o přeměnách společností a dalších 7 zákonů
*
Nabyl účinnosti
1. 1. 2012
a ZÚ se týká 13 novelizačních bodů a 1 přechodné ustanovení.
*
Novela významně (482 body!) mění 389 paragrafů teprve tři a půl letý zákona č. 125/2007 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“). Účetní změny upravují vymezení účetního období, otevírání a uzavírání účetních knih a oceňování majetku a závazků při přeměnách společností a družstev. Také se dokončuje nahrazení dosavadního pojmu „rozhodující vliv“ obchodněprávním pojmem „ovládaná osoba“.
Podrobněji v dalším textu.
Zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění 24 zákonů v souvislosti s novým důchodovým spořením
*
Spolu se zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření a zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření nabude účinnosti
1. 1. 2013
, s výjimkou několika ustanovení, která se netýkají ZÚ.
*
Jedinou změnou ZÚ bude doplnění § 24 odst. 8, který tak neumožní využít pevný kurs pro přepočet cizoměnových položek ani penzijním společnostem spravujícím rovněž od roku 2013 nově zaváděné doplňkové penzijní spoření. Konkrétně bude první věta zmíněného ustanovení doplněna o tučně zvýrazněná slova takto: „
Ustanovení odstavce 7 (pozn.: tedy možnost využít pro přepočet cizích měn pevný kurs) se nevztahuje na účetní jednotky, které k výkonu činnosti potřebují . bankovní licenci, ... povolení ke vzniku a činnosti penzijního fondu,
povolení k činnosti penzijní společnosti.
“.
Zákon č. 458/2011 Sb., o změně 72 zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa
*
Nabude účinnosti
1. 1. 2015
, vyjma několika ustanovení účinných od 1. 1. a 1. 4. 2012 (netýká se ZÚ). Ovšem Ministerstvo financí již avizovalo snahu o dřívější nabytí účinnosti, a to zřejmě od roku 2014.
*
Jedinou změnou ZÚ bude úprava ustanovení § 18 odst. 1 písm. c), kde je uvedeno, jaké další informace
musí obsahovat příloha
v účetní závěrce. Stávající text „též informace o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a o výši evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů“ nově nahradí
„též informace o nedoplatcích evidovaných v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky"
. K čemuž přechodné ustanovení dodává, že po dobu 2 let od účinnosti novely je nutno uvádět i dosavadní informaci o výši splatných závazků pojistného na sociální a zdravotní pojištění za dřívější období.
Blíže ke změnám ZÚ zákonem č. 355/2011 Sb.
Velmi rozsáhlá novela zákona o přeměnách si vyžádala novelizaci dalších sedmi zákonů včetně ZÚ, kde dochází ke třem věcným úpravám.
První z účetních novinek se týká
vymezení účetního období
, které ovšem souvisí nejen se změnami právní úpravy přeměn společnosti, ale zohledňuje i připomínky odborné veřejnosti k možnostem uplatnit u účetních jednotek hospodářský rok. Nově je proto umožněno používat hospodářský rok také novým účetním jednotkám, respektive účetním jednotkám při přeměně společnosti. Pro zamezení spekulativních praktik bude od roku 2012 umožněna změna účetního období na/z/mezi hospodářský rok vždy nejvýše jednou ročně.
Ohledně změn vymezení účetního období jsou s účinností od roku 2012 stěžejní následující ustanovení:
*
§ 3 odst. 3 ZÚ:
*
V případech přeměn
společností nebo družstev podle zvláštního právního předpisu (dále jen „přeměna společnosti“), s výjimkou změny právní formy a přeshraničního přemístění sídla,
účetní období začíná rozhodným dnem a končí posledním dnem účetního období, ve kterém byl proveden zápis
uvedených skutečností do obchodního rejstříku,
jde-li o nástupnickou účetní jednotku
, o účetní jednotku rozdělovanou odštěpením nebo o přejímajícího společníka v případě převodu jmění na společníka.
*
U zúčastněných účetních jednotek končí účetní období dnem předcházejícím rozhodnému dni
podle zvláštního právního předpisu.
*
§ 3 odst. 4 ZÚ:
*
Účetní období může být delší než 12 měsíců též
a)
při vzniku účetní jednotky v období 3 měsíců před koncem kalendářního roku,
b)
při zániku účetní jednotky v období 3 měsíců po skončení kalendářního roku nebo hospodářského roku,
c)
stanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis rozvahový den ve lhůtě do 3 měsíců před počátkem běžného účetního období,
d)
stanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis rozvahový den ve lhůtě do 3 měsíců po konci běžného účetního období a neodporuje-li takovéto prodloužení smyslu rozvahového dne běžného účetního období,
e)
připadne-li rozhodný den u nástupnické účetní jednotky, u účetní jednotky rozdělované odštěpením nebo u přejímajícího společníka v případě převodu jmění na společníka do období 3 měsíců před skončením kalendářního nebo hospodářského roku a dojde-li v tomto období zároveň k zápisu přeměny společnosti do obchodního rejstříku.
*
§ 3 odst. 6 ZÚ:
*
Uplatnit hospodářský rok za podmínek uvedených v odst. 5 lze též
a)
účetní jednotkou do 30 dnů ode dne vzniku účetní jednotky, nebo
b)
nástupnickou účetní jednotkou, účetní jednotkou rozdělovanou odštěpením nebo přejímajícím společníkem v případě převodu jmění na společníka do 30 dnů ode dne zápisu přeměny společnosti do obchodního rejstříku.
Další změny ZÚ souvisejí otevírání a uzavírání účetních knih a oceňováním majetku a závazků při přeměnách
obchodních společností a družstev. Stávající § 17 odst. 3 ZÚ obsahuje kromě otevírání a uzavírání účetních knih, rovněž zmocnění na úpravu metody přeměny společnosti, použití způsobu oceňování a zmocnění na uzavírání a otevírání účetních knih při přeshraniční fúzi v prováděcím právním předpisu. S ohledem na skutečnost, že toto ustanovení je určeno pouze pro otevírání a uzavírání účetních knih, přesouvá se zmocnění pro metodu přeměny společnosti uvést v ustanovení k tomu určeném, tj. do § 4 odst. 8 ZÚ. Přičemž nově se toto zmocnění rozšiřuje také pro použití postupu ocenění v souladu s nově doplněným zněním § 24 odst. 5 ZÚ.
Zmíněné ustanovení § 17 ZÚ se dále doplňuje o tři nové odstavce, které postupně řeší:
*
uzavírání účetních knih obchodní společnosti v případě převodu jmění na neúčtujícího společníka,
*
přesun ustanovení týkající se otevírání a uzavírání účetních knih při přeshraniční přeměně z § 54a odst. 4 VÚ,
*
doplnění ustanovení o otevírání a uzavírání účetních knih pro přeměny společnosti, kdy je rozhodný den přeměny společnosti shodný s datem zápisu přeměny společnosti do obchodního rejstříku.
Novela také nově stanoví u přeměn společnosti, je-li den zápisu přeměny společnosti do obchodního rejstříku shodný s rozhodným dnem, že připojeným podpisovým záznamem zanikající účetní jednotky se rozumí podpisový záznam osoby, která vykonávala funkci statutárního orgánu k rozvahovému dni, neurčí-li nejvyšší orgán účetní jednotky jinak. Skutečnost, že je účetní závěrka sestavovaná po rozvahovém dni, nemůže mít vliv na správnost vykázaných údajů, ani nemůže zbavit účetní jednotku odpovědnosti za sestavení účetní závěrky.
V § 27 odst. 1 a 7 ZÚ se zpřesňuje terminologie podílů, které nelze přecenit na reálnou hodnotu, ale je možné je nanejvýše ocenit tzv. ekvivalencí (protihodnotou). Zatímco doposud se jednalo o podíly představující „účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem“, nově půjde v návaznosti na pojmy zákona č. 513/1001 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), a § 22 odst. 5 ZÚ o
podíly představující „účast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem
".
 
Změny VÚ
VÚ byla s účinností od 1. ledna 2012 (s jedinou výjimkou, viz dále) novelizována vyhláškou č. 413/2011 Sb. Většina ze 34 změn
navazuje na výše zmíněnou novelu zákona o přeměnách
a související změnu ZÚ, přičemž dochází k dílčím úpravám účetního vykázání přeměn. Novelizované postupy se vztahují na přeměny, jejich projekt přeměny byl vypracován podle zákona o přeměnách ve znění účinném počínaje 1. lednem 2012.
 
Změny od účetního období 2012
*
Doplňuje se, že
goodwill
a oceňovací rozdíl
k nabytému majetku se v případě přeměny společnosti
odpisují
do nákladů nebo výnosů
od rozhodného dne přeměny
.
*
Dále se konkretizuje vymezení položky „C. III.6. Stát - daňové pohledávky“, která má obsahovat zejména pohledávky z titulu přímých a nepřímých daní a uhrazených daňových záloh. Přitom pokud účetní jednotka zaúčtuje
rezervu na daň z příjmů
, nevykáže položku „C. III.6. Stát - daňové pohledávky“ v celkové výši, ale
sníženou o předpokládanou daň do výše uhrazených záloh na daň
z příjmů. Účetní jednotka popíše tuto skutečnost v příloze v účetní závěrce.
*
Ruší se dosavadní postup rozdělení oceňovacího rozdílu vyplývajícího z přeměn společností v zahajovací rozvaze vzhledem k nové metodice účtování o přeměnách podle § 54 až 54c VÚ.
*
Položka „A. II.4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností
“ nově obsahuje rozdíly mezi oceněním majetku a závazků v účetnictví zanikající účetní jednotky nebo části účetní jednotky rozdělované odštěpením a oceněním jmění při přeměně k rozvahovému dni pro ocenění (den, k němuž byla sestavena účetní závěrka využitá pro ocenění jmění posudkem znalce pro projekt přeměny).
*
Položka „A. II.5. Rozdíly z přeměn společností“ se již netýká pouze nástupnických účetních jednotek.
*
Nově byla zavedena položka „A. II.6.
Rozdíly z ocenění při přeměnách společností
“ obsahující u majetku a závazků, které byly vykázány v účetní závěrce využité pro ocenění jmění pro projekt přeměny společnosti, oceňovací rozdíly, které se vztahují k úbytkům tohoto majetku a závazků v období ode dne následujícího po rozvahovém dni pro ocenění do rozhodného dne.
*
Novela doplňuje
vykazování rezervy na daň z příjmů
v rozvaze, když účetní jednotka uhradila zálohy na daň z příjmů. Položka „B. I.3. Rezerva na daň z příjmů“ se uvede ve výši vytvořené rezervy snížené o uhrazené zálohy na daň z příjmů, pokud jsou tyto zálohy nižší než předpokládaná daň. Pokud jsou tyto zálohy vyšší nebo rovny předpokládané dani, účetní jednotka položku „B. I.3. Rezerva na daň z příjmů“ neuvede. Zároveň se do vyhlášky doplňuje, že se nejedná o porušení zásady vzájemného zúčtování.
*
Jak bylo avizováno,
nejvíce změn se týká účtování přeměn společností
, které je komplexně obsaženo v § 54 až § 54b VÚ. Při přeměně společnosti z titulu změny právní formy nebo z titulu převodu jmění na společníka, který nevede ani nepovede účetnictví po zápisu přeměny do obchodního rejstříku, se neúčtuje o oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou, a to ani v případě, že zákon o přeměnách ocenění jmění při přeměně společnosti vyžaduje. Pokud zákon o přeměnách vyžaduje u zanikající společnosti nebo u společnosti rozdělované odštěpením, které jsou účetní jednotkou, ocenění jmění při přeměně společnosti, použijí tyto účetní jednotky při ocenění majetku a závazků reálnou hodnotou způsob ocenění podle § 24 odst. 3 písm. a) bodu 1 nebo 2 ZÚ. Obdobně postupují nástupnická společnost a přejímající společník, jsou-li účetní jednotkou; zanikající účetní jednotka nebo účetní jednotka rozdělovaná odštěpením o ocenění majetku a závazků reálnou hodnotou pak již neúčtují. Speciální účetní postup se týká přeshraničních fúzí, a také nové možnosti stanovit rozhodný den i po zpracování projektu přeměny společnosti, nejdéle však ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku.
*
Účetní jednotka, která využije metodu komponentního odpisování podle § 56a, neúčtuje o rezervě na opravy hmotného majetku.
*
V návaznosti na již výše uvedené změny se v příloze č. 1 doplňují
dvě nové položky „A. II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností" a „A. IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let"
.
 
Změny od účetního období 2013
*
Doplňuje se nový § 15a VÚ zavádějící další účetní položku „A. IV.3.
Jiný výsledek hospodaření minulých let", která bude obsahovat rozdíly ze změn účetních metod
a část odložené daně podle § 59 odst. 6 VÚ,
a dále také opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné.
Účetní jednotka popíše použití položky „A. IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let“ v příloze v účetní závěrce.
*
V souladu s doporučením Národní účetní rady (viz její
Interpretace
I-11) se v zájmu posílení časové srovnatelnosti účetních závěrek prosazuje změna účtování o rozdílech ze změn účetních metod a o opravách nesprávně zaúčtovaných nákladů a výnosů v minulých účetních období, pokud jsou významné. Doposud, resp. až do konce účetního období započatého v roce 2012, se o těchto opravách účtovalo v běžném účetním období výsledkově na vrub mimořádných nákladů, resp. ve prospěch mimořádných výnosů. Nový „rozvahový“ postup účtování oprav počínaje účetním obdobím započatým 1. ledna 2013 a později již nebude ovlivňovat výsledek hospodaření běžného účetního období. Informaci o těchto transakcích musí účetní jednotka uvést v příloze v účetní závěrce.
 
Změny Českých účetních standardů
Zřejmě nepřekvapí, že se změny ZÚ a VÚ promítly i do Českých účetních standardů pro podnikatele („ČÚS“), což sice nejsou právně závazné předpisy, ovšem v souladu s § 36 ZÚ se použití standardů považuje
a priori
za naplnění závazných účetních metod, věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví. Takže představuje prakticky bezpečné účetní řešení, nad nímž proto firmy nemusejí dlouze bádat. Novelizace ČÚS najdeme ve Finanční zpravodaji číslo 9/2011, který byl rozeslán až 20. 12. 2011.
 
Změny ČÚS pro podnikatele od 1. ledna 2012
*
ČÚS č. 003 - Odložená daň (3 zpřesňující, formulační změny).
*
ČÚS č. 011 - Operace s podnikem (6 změnových bodů 2. části týkající se účtování přeměn společností. Zejména byl v rámci bodu 2.4. doplněn postup účtování na účtu vykazovaném v nové položce „A. II.6. Rozdíly z oceněni při přeměnách společností“. A dále byly aktualizovány odkazy na ZÚ a VÚ).
*
ČÚS č. 018 - Kapitálové účty a dlouhodobý majetek (5 formulačních úprav stávajícího textu a odkazů na právní předpisy týkajících se opět zejména přeměn firem).
 
Změny Českých účetních standardů pro podnikatele od 1. ledna 2013
*
ČÚS č. 002 - Otevírání a uzavírání účetních knih (Doplnění nové účetní položky „A. IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let“, kde se budou zachycovat zejména významné opravy minulých let).
*
ČÚS č. 003 - Odložená daň (3 změny týkající se téže nové samostatně vykazované účetní položky).
*
ČÚS č. 018 - Kapitálové účty a dlouhodobý majetek (3 změny řešící zejména požadavek, aby u položek „Nerozdělený zisk minulých let“ a „Nerozdělená ztráta minulých let“ byly analytické účty vedeny tak, aby bylo možno vykázat novou položku „A. IV.3. Jiný výsledek hospodařeni minulých let“ v souladu s § 15a VÚ. Tedy ohledně rozdílů ze změn použitých účetních metod, oprav v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech minulých účetních období, pokud jsou významné).
*
ČÚS č. 019 - Náklady a výnosy (6 změn opět ohledně účtování oprav nákladů a výnosů minulých let).
 
Změny ZDP
V roce 2011 bylo schváleno 13 novel zákona ZDP. K tomu je nutno doplnit dvě ustanovení zákona č. 346/2010 Sb., jejichž účinnost byla speciálně odložena až na 1. 1. 2012. Jedná se o zrušení osvobození od daně u přídavku na bydlení vojáků z povolání, a o
zvýšení osobní slevy na dani na poplatníka
po roce ze 23 640 Kč zpátky
na 24 840 Kč
(končí tzv. povodňová stokoruna).
Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících 31 zákonů
*
Nabyl účinnosti
1. 4. 2011
a ZDP se týká 1 novelizační bod.
*
V § 38l odst. 1 písm. k) ZDP se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky“.
Nález Ústavního soudu č. 119/2011 Sb., kterým se ruší dřívější novela zákonem č. 348/2010 Sb.
*
Ke dni 6. 5. 2011
zrušil zdanění úroků z vkladů a ze státní podpory stavebního spoření
, a také speciální jednorázové zdanění 50 % srážkovou daní státního příspěvku na stavební spoření za rok 2010.
*
A uplynutím dne 31. 12. 2011 zrušil snížení státní podpory a zdanění úroků ze stavebního spoření.
Zákon č. 188/2011 Sb., kterým se mění zákon o kolektivním investování a dalších 20 zákonů
*
Nabyl účinnosti
15. 7. 2011
a ZDP se týká 25 novelizačních bodů a 3 přechodná ustanovení.
*
Hlavně z důvodu mnoha změn předpisů EU byl novelizován zákon o kolektivním investování, který mj. zpřesnil pojmosloví, což se pak návazně promítá do celé řady dalších zákonů.
Pojem „regulovaný trh" nyní znamená jen „český regulovaný trh"
, je tak zřejmý i obsah nových pojmů „evropský regulovaný trh“ a „zahraniční regulovaný trh“ v prostoru mimo EU. Dosavadní „kótovaný cenný papír“ nově nahradil „cenný papír přijatý k obchodování na evropském regulovaném trhu“. Minulostí se staly i termíny „veřejný trh“ a „burza“, a
„investiční instrument" byl počeštěn na „investiční nástroj"
.
*
Kvůli těmto slovním kotrmelcům
bylo nutno novelizovat i ObchZ, ZU a ZDP
, což nás profesně zajímá již více. Ale jak bylo předesláno, jedná se vesměs pouze o změny pojmů vztahujících se k cenným papírům obecně.
Věcné změny postihly pouze „příjmovku"
.
*
Novela výslovně
přiznává podílovému fondu postavení poplatníka DPPO
1), čímž ale u něj nezakládá vlastnictví majetku v podílovém fondu. Práva a povinnosti vůči správci daně za něj i nadále vykonává investiční společnost. V této souvislosti byl upřesněn i základ daně a daňová ztráta podílového fondu.
*
V návaznosti na novou možnost
vyplácení podílů na výnosech z podílového fondu jako zálohy
, bez ohledu na hospodářský výsledek daného období, byl upraven daňový režim pro tyto platby. Pro zdanění fyzických osob osvědčená „srážková daň“ (15 %) a u právnických osob jde o příjem spadající do jejich obecného základu daně. Napravují se zmatky spojené s novým zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“) dočasně řešené pouze metodickým pokynem MF tím, že se stanoví, že tzv. srážková daň se zaokrouhluje na celé koruny dolů.
*
Pro snížení administrativy u plátce daně i správce daně je v odůvodněných případech nově
umožněno zprostit plátce daně od podávání hlášení o srážkové dani sražené zahraničním subjektům
.
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 11 zákonů
*
Nabyl účinnosti
1. 1. 2012
, až na dvě nepodstatné výjimky, ZDP se týká 1 novelizační bod.
*
Zákon upravuje poskytování peněžitých dávek osobám se zdravotním postižením („OSZP“) ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování a také jejich průkaz. Od roku 2012
tak stávajících 7 příspěvků OSZP nahradí jen dva:
na mobilitu (400 Kč měsíčně) a na zvláštní pomůcky (až 850 000 Kč za 60 měsíců). Zatímco doposud o dávkách rozhodovaly obecní úřady (pověřené a s rozšířenou působností), nově budou v kompetenci krajských poboček Úřadu práce.
*
Za stanovených podmínek obdrží OSZP jednu ze tří staronových průkazů, které budou mít podobu karty sociálních systémů: průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením (průkaz TP), průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) a průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P). Změny těchto pojmů se současně promítají do celé řady zákonů.
*
Drobně dotčen bude také ZDP, kde v návaznosti na terminologické změny u OSZP v § 35ba odst. 1 písm. b) -
sleva na dani tzv. na vyživovanou manželku/manžela
- se slova
„průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) - průkaz ZTP/P (dále jen „průkaz ZTP/P“)“ nahrazují slovy „průkazu ZTP/P" a slova „dávky sociální péče" nahradí „dávky osobám se zdravotním postižením"
.
Zákon č. 353/2011 Sb., kterým se mění zákon o stavebním spoření a ZDP
*
Nabyl účinnosti
1. 1. 2012
, přičemž ZDP se týká 1 novelizační bod.
*
Jde o opakování textu zákona č. 348/2010 Sb., který byl schválen ve stavu legislativní nouze a zrušen nálezem Ústavního soudu č. 119/2011 Sb. (viz výše) s odloženou účinností od 1. 1. 2012. Výjimkou je speciální 50% srážková daň z připsané státní podpory, která vůbec neprošla testem ústavnosti.
*
Takže i nadále po 31. 12. 2011 zůstává v platnosti
maximální výše státní podpory 10 %
z uspořené částky v příslušném kalendářním roce,
maximálně však z částky 20 000 Kč
.
*
Mění se i ZDP, pročež od roku 2012
bude osvobozen již jen státní příspěvek
na stavební spoření fyzickým osobám, ale ne úroky z úložek na účtu stavebního spoření (ani z příspěvku).
Zákon č. 355/2011 Sb., kterým se mění zákon o přeměnách společností a dalších 7 zákonů
*
Nabyl účinnosti
1. 1. 2012
, přičemž ZDP se týká 13 novelizačních bodů.
*
Z daňově zvýhodněného společného systému zdanění
převodu podniku, fúze a rozdělení společnosti,
se odstraňuje podmínka
, podle níž
nelze uplatnit, když majetek a závazky
z převádějící, zanikající či rozdělované společnosti (rezidenta EU)
jsou součástí stálé provozovny mimo Českou republiku
. Odstranění této podmínky směřuje k podpoře přílivu zahraničních investic do Česka, zejména u přeshraničních fúzí, kdy dochází k vytváření holdingových společností s centrem na našem území.
*
Mění se vymezení
nabývací ceny podílu v případě nepeněžitých vkladů od daňových nerezidentů
, doposud to byla cena vkládaného majetku, jakou byl oceněn pro vklad, nově bude nabývací cena stanovena ve výši přepočtené zahraniční ceny (tuto definuje § 23 odst. 17 ZDP).
*
Mění se návětí ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) ZDP stanovující
podmínky daňově účinného odpisu pohledávek
. Vypouští se podmínka, že nesmělo jít o pohledávku vzniklou mezi spojenými osobami, ale přibyla
staro-nová podmínka, že k pohledávce je možno tvořit zákonné opravné položky
(u nichž dochází rovněž k novelizaci), případně je-li překážkou této tvorby pouze doba od splatnosti pod 6 měsíců nebo proto, že jde o nevymáhanou pohledávku o jmenovité hodnotě přes 200 000 Kč. Tímto tedy padají pochybnosti o nepřípustnosti daňového odpisu právně sporných či promlčených pohledávek. I nadále platí, že pohledávky za dlužníkem v úpadku, které byly v průběhu insolvenčního řízení právně či hodnotově zpochybněny nebo byly z insolvenčního řízení vyloučeny, nelze podle tohoto ustanovení daňově účinně odepsat, neboť nebyla nesporně doložena jejich existence nebo jejich hodnota.
*
V § 38m ZDP
se upřesňují lhůty pro podání přiznání k DPPO
za část zdaňovacího období u přeměn. A to ve vazbě na úpravy v zákoně o přeměnách umožňující např. volnější určení tzv. rozhodného dne a pamatováno je také na případy, kdy při přeměně přechází jmění na společníka -fyzickou osobu, apod.
Zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění ZDPH a další 4 související zákony
*
Nabyl účinnosti
1. 1. 2012
(výjimečně až 1. 1. 2013), přičemž ZDP se týkají 3 body a 1 přechodník.
*
Zákon především zvyšuje pro rok 2012 sníženou sazbu DPH z 10 na 14 % a od roku zavádí jednotnou sazbu DPH ve výši 17,5 %. Zřejmě to ale nebude stačit a DPH dříve než později vzroste asi na 19 %...
*
V návaznosti na kroky související s důchodovou reformou, zejména kvůli zvýšení spodní sazby DPH z 10 % na 14 % je rodinám s dětmi jako
kompenzace
vyššího nepřímého zdanění poskytováno
zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě o 1 800 Kč ročně
(o 150 Kč měsíčně). A to z dosavadních 11 604 Kč ročně (967 Kč měsíčně)
na 13 404 Kč ročně
(1 117 Kč měsíčně). Toto navýšení se poprvé použije pro zdaňovací období roku 2012. Adekvátně se zvyšuje také maximální výše ročního daňového bonusu z 52 200 Kč na 60 300 Kč i maximálního měsíčního daňového bonusu ze 4 350 Kč na 5 025 Kč.
Zákon č. 375/2011 Sb., mění 120 (!) zákonů v souvislosti se zákonem o zdravotních službách
*
Nabude účinnosti
1. 4. 2012
, přičemž ZDP se týká 9 novelizačních bodů.
*
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a na něj navazující zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě zavádějí terminologicky i obsahově novou právní úpravu zdravotních služeb. Tato tématika byla dosud upravena jako zdravotní péče zejména v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a zákoně č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, které se ruší.
*
V dotčených 120-ti (!) předpisech se v zájmu zajištění vzájemné návaznosti a dosažení terminologické jednotnosti upravují pojmy z oblasti poskytování zdravotních služeb. Zavádí se nový pojem zdravotní služby, který nahradí dosud používaný pojem zdravotní péče. Došlo tedy ke sjednocení těchto pojmů.
*
Konkrétně na poli ZDP se konkrétně
„provozovatel zdravotnického zařízení" nově nahrazují pojmem „poskytovatel zdravotních služeb", dále
se slova
„závodní preventivní péče" nahrazují slovy „pracovnělékařské služby"
a slova
„zdravotní péče" se nahrazují slovy „zdravotní služby".
Zákon č. 420/2011 Sb., mění 49 zákonů v souvislosti s trestní odpovědnosti právnických osob
*
Nabyl účinnosti
1. 1. 2012
, přičemž ZDP se týká 1 novelizační bod.
*
Jako další druh daňově neúčinného výdaje se mezi stávající nedaňové sankce (penále, úroky z prodlení a pokuty, přirážky k pojistnému) do ust. § 25 odst. 1 písm. f) ZDP doplňují nově „a náklady spojené s trestem uveřejnění rozsudku podle zvláštního právního předpisu“. Jinak by se pro trestanou právnickou osobu coby zákonná povinnost jednalo o daňový výdaj podle § 24 odst. 2 písm. p) ZDP.
Zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění 24 zákonů v souvislosti s novým důchodovým spořením
*
Nabude účinnosti
1. 1. 2013
(až na několik výjimek), přičemž ZDP se týká 16 novelizačních bodů.
*
V návaznosti na penzijní reformu budou dávky podle zákona č. 526/2011 Sb., o důchodovém spoření a plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona o důchodovém spoření osvobozeny od DPFO2) stejně jako je tomu např. u důchodů z důchodového pojištění. U pravidelně vyplácených důchodů budou tudíž takové částky vstupovat do limitu pro osvobození ve výši 36násobku minimální mzdy.
*
Naproti tomu
penze a důchody vyplácené na dobu neurčitou (tj. doživotně) z produktů soukromého životního pojištění budou plně osvobozeny
od DPFO. Jde o motivaci podporující smysl „spoření na stáří“, tj. pobírání dlouhodobé penze. Dále budou osvobozeny invalidní penze vyplácené jak z penzijního připojištění se státním příspěvkem, tak i z doplňkového penzijního spoření. Naproti tomu penze na dobu určitou, jednorázové plnění, odkupné nebo odbytné osvobozeny nebudou.
*
Příspěvky zaměstnavatele na tyto produkty jeho zaměstnanců se pro účely osvobození od DPFO na straně zaměstnance započítávají do zákonem stanoveného limitu 24 000 Kč ročně.
*
Příspěvky poplatníka na jeho doplňkové penzijní spoření budou odpočitatelné od základu daně podle
§ 15 odst. 5 ZDP až
do 12 000 Kč ročně
, který je limitem souhrnným pro všechny zde uvedené produkty spoření na stáří. Vzhledem k tomu, že na doplňkové penzijní spoření je možné převádět, nebude takový převod považován z porušení podmínek a nezaloží povinnost zpětného dodanění.
*
Nově vzniklé penzijní společnosti budou mít pro účely ZDP stejné postavení jako investiční společnost při správě podílových fondů. Výslovně se jim přiznává
status
poplatníka DPPO (daňová subjektivita) a penzijní společnost, která je obhospodařuje, odpovídá za veškeré úkony spojené se správou daně.
*
Aby penzijní společnosti a jejich fondy měly stejný daňový režim jako má investiční společnosti při obhospodařování podílových fondů, budou rovněž
fondy penzijní společnosti podléhat zvýhodněné 5 % sazbě
. Na samotnou penzijní společnost se ovšem nevztahují stejná zvýhodnění jako na její fondy.
Zákon č. 458/2011 Sb., o změně 72 zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa
*
Nabude účinnosti až
1. 1. 2015
(několik ustanovení již 1. 1. a 1. 4. 2012, viz dále). Zřejmě ale dojde ke změně účinnosti na 1. 1. 2014. ZDP se týká 156 novelizačních bodů a 10 přechodných ustanovení.
*
Naprostá většina změn ZDP nabude účinnosti až 1. 1. 2015 (případně o rok dříve), takže nemá smysl se jimi nyní vážněji zabývat, protože je docela možné, že do té doby se třeba ještě změní. A tak jen pro zajímavost zmiňme ty zásadní plánované zvraty. Bude zrušen koncept tzv. superhrubé mzdy, s čímž ale souvisí zvýšení sazby DPFO z 15 % na 19 %, stávající povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem nahradí nový odvod z úhrnu mezd na veřejná pojištění, který bude součástí ZDP a omezí se osvobození.
*
Účinnost již od 1. 1. 2012 se na poli ZDP týká pouze problematiky loterií a jiných podobných her.
Konkrétně jde o 7 novelizačních bodů a 2 přechodná ustanovení. Doposud měli provozovatelé loterií a jiných podobných her zcela odlišný systém zdanění nežli ostatní podnikatelé. V oblasti daně z příjmů byly jejich příjmy
osvobozeny od daně z příjmů. Naproti tomu byli povinni odvádět speciální odvod, kterým je tzv. „odvod části výtěžku", podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
Tento odvod se konstruoval z rozdílu mezi přijatými sázkami a vyplacenými výhrami, který se dále snižoval o zaplacené správní a místní poplatky a náklady státního dozoru.
*
Od roku 2012 se ruší speciální osvobození příjmů ze vsazených částek provozovatelů loterií a jiných podobných her, stejně tak i osvobození neziskových organizací z příjmů speciálního odvodu. Současně se ruší daňová neúčinnost nákladů souvisících s příjmy provozovatelů loterií a podobných her plynoucí nad rámec vsazených částek. Příslušná problematika se vypouští také z několika dalších ustanovení.
Zákon č. 466/2011 Sb., zrušuje veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení, a mění 15 zákonů
*
Nabyl účinnosti
30. 12.
2011, přičemž ZDP se týká 1 novelizační bod.
*
Ruší se ustanovení § 17 odst. 5 ZDP osvobozující paušálně od daně z příjmů veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení, které by se po zrušení tohoto typu subjektů stalo zcela zbytečným.
Zákon č. 470/2011 Sb., kterým se mění zákon o nemocenském pojištění, a 11 dalších zákonů
*
Nabyl účinnosti
1. 1. 2012
(malé výjimky až od 1. 1. 2013, přičemž ZDP se týkají 2 novelizační body.
*
Pro nerezidenty se doplňuje, že za příjmy zdanitelné v ČR se budou odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob považovat „bez ohledu na to, z jakého právního vztahu plynou“.
*
Z nedaňových výdajů se z § 25 odst. 1 písm. d) ZDP vypouštějí „odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob". Což souvisí se zavedením jejich plného zpojistnění.
 
Změny ZDPH
ZDPH podlehl v roce 2011 pěti novelám:
Zákon č. 47/2011 Sb., kterým se mění ZDPH
*
Až na tři výjimky účinný od
1. 4. 2011
, přičemž má 119 změnových bodů a 7 přechodných ustanovení.
*
Hlavními změnami účinnými již 1. 4. 2011 byly: komplikující změna metodiky oprav DPH, pozitivní ale problematická možnost opravy daně u pohledávek za dlužníky v insolvenci, první krůček k rozšíření tzv. tuzemského reverse-charge, kdy DPH přiznává odběratel, převážně zpřísňující změny v nároku na odpočet daně, nová reálná hrozba pro odběratele - ručení za DPH nezaplacenou dodavatelem.
*
K podstatnému
rozšíření „tuzemského reversecharge"
, kdy u zdanitelných plnění v ČR mezi plátci bude nově přiznávat DPH příjemce plnění (odběratel) došlo s účinností
od 1. 1. 2012. Začne se totiž vztahovat i na poskytnutí stavebních nebo montážních prací
(viz § 92e ZDPH).
Zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH, a další 4 související zákony
*
Zhruba polovina ze 42 novelizačních bodů a 10 přechodníků nabyla účinnosti
1. 1. 2012
a na ty se nyní zaměříme, zbytek - týkající se sjednocení sazeb daně na 17,5 % - nabude účinnosti až 1. 1. 2013.
*
Stěžejní novinkou od roku 2012 je samozřejmě zvýšení spodní (tzv. snížené sazby) z 10 % na 14 %. Přechodná ustanovení řeší úplatu v roce 2011 a uskutečnění plnění 2012 (14%se zdaní jen doplatek), jakož i možnost zdanění vodného, stočného a tepla do Silvestra zvlášť sazbou 10 %.
*
Definice „dlouhodobého majetku“ byla pro výkladové potíže rozšířena o technické zhodnocení.
*
U oprav daně z důvodu změny ceny týkajících se více zdanitelných plnění v cizí měně je možno použít nejen původní kurs, ale také kurz prvního den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy.
*
Namísto dosavadních neurčitých
náležitostí opravného dokladu
„odpovídajících původnímu dokladu“ se uvádí jejich konkrétní výčet - obchodní firma, sídlo a DIČ obou subjektů, evidenční čísla dokladů.
*
Z pouhého metodického stanoviska MF se
zjednodušení hromadných oprav vícera plnění
dostává do zákona. Není tak již třeba přesně vypisovat původní čísla dokladů a individuální změny cen, ale postačí když na opravném daňovém dokladu budou původních plnění vymezena jednoznačně určitelně, a rozdíly základů daně mohou být vyčísleny souhrnně za všechna tato plnění.
*
Byla doplněna zapomenutá
dokladová podmínka odpočtu daně u fiktivně úplatného plnění
z titulu uvedení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činnosti do užívání pro „smíšené účely“ ve smyslu § 13 odst. 4 písm. b) ZDPH. Nemá-li plátce daňový doklad, může nárok prokázat jiným způsobem.
*
Vypouští se omezující podmínka, podle níž nešlo náhradním způsobem (v souladu s DŘ) prokázat na daňovém dokladu chybějící DIČ nebo údaje rozhodné pro výpočet daně.
*
Zákon doposud neuváděl
výčet situací, v nichž má plátce povinnost/možnost provést vyrovnání odpočtu daně podle § 77
. Nově již stanoví, že použitím pro jiné účely se rozumí případy, kdy plátce uplatnil původní odpočet daně: a) v plné výši a při použití majetku má jen krácený či žádný nárok na odpočet, b) v krácené výši a při použití nárok odpočtu nemá nebo má plný nárok.
*
Novela zakazuje mnohdy spekulativní úpravě odpočtu daně u dlouhodobého majetku, který plátce původně pořídil pro neekonomické účely, a posléze účel jeho použití změnil.
*
Zákonodárci napravili omyl, kdy
lhůta pro úpravu odpočtu
staveb byla 10 let, ale u
technického zhodnocení staveb
jen 5 let. Od roku 2012 zde již platí „logicky“ jednotná lhůta
10 let
. Ovšem podle přechodného ustanovení se změna bude týkat až
technického zhodnocení pořízeného po 1. 1. 2012.
*
Speciální pravidla úpravy odpočtu daně při prodeji nebo jiném typu dodání zboží, a při poskytnutí služby se z § 78a odst. 6 dostávají v podrobnější právní úpravě do nového ust. § 78d ZDPH.
*
Do již delší čas volného ust. § 103 ZDPH se dostává „Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň“. Pro DPH totiž nestačí obecné pravidlo § 167 DŘ o tom, že zajišťovací příkaz může být vykonatelný již oznámením daňovému subjektu. Proto
čistě pro účely DPH
dochází k citelnému zpřísnění -
hrozí-li nebezpečí z prodlení, je zajišťovací příkaz účinný a vykonatelný již okamžikem jeho vydání
. Přičemž má správce daně pouze učinit pokus vyrozumět vhodným způsobem daňový subjekt o vydání zajišťovacího příkazu a sepsat úřední záznam.
*
Nemilá novinka o ručení odběratele za DPH nezaplacenou dodavatelem. Od dubna 2011 to hrozilo ve dvou případech – když věděl (mohl vědět), že daň nebude uhrazena anebo když byla úplata bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od ceny obvyklé. Od roku 2012 přibyl i třetí důvod – úplata byla zcela nebo zčásti poskytnuta bezhotovostně na zahraniční účet.
Zákon č. 375/2011 Sb. mění 120 (!) zákonů v souvislosti se zákonem o zdravotních službách
*
Nabude účinnosti
1. 4. 2012
, přičemž ZDPH se týká 5 novelizačních bodů.
*
Zákony č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě zavádějí pojmově i obsahově novou právní úpravu zdravotních služeb. V dotčených 120 (!) předpisech se v zájmu zajištění vzájemné návaznosti a dosažení terminologické jednotnosti upravují pojmy z oblasti poskytování zdravotních služeb.
*
Stěžejní změnou ZDPH bude nová definice zdravotní služby, která je osvobozena od daně bez nároku na odpočet: „Zdravotní služba podle zákona upravujícího zdravotní služby poskytovaná poskytovatelem zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, a služba s ní úzce související.
" Čímž se ocitnou mimo osvobození kosmetické a plastické lékařské zákroky, rozbory krve pro zjištění hladiny alkoholu atp.
Zákon č. 457/2011 Sb., kterým se mění 28 zákonů v souvislosti se zákonem č. 356/201 Sb., o Finanční správě České republiky
*
Nabude účinnosti až
1. 1. 2013
, dvě výjimky již od 1. 1. 2012, z nichž jedna se týká DPH.
*
Půjde o terminologické změny, vyvolané vznikem nově pojmenované soustavy (Finanční správa ČR) a jejího nového středního článku - Odvolacího finančního ředitelství. Konkrétně budou v ZDPH stávající FÚ pro Prahu 1, a FÚ Brno I nově nahrazeny FÚ pro hlavní město Prahu, a FÚ pro Jihomoravský kraj.
*
Jediná avizovaná
novinka ZDPH účinná již od 1. 1. 2012 se týká místní příslušnosti „skupiny"
podle § 93a ZDPH. Připomeňme, že díky tomu se může skupina více osob - které jsou kapitálově nebo jinak spojené - pro účely DPH považovat jako celek za jednoho plátce, za níž navenek jedná zastupující člen. Pro usnadnění správy daní se v návaznosti na nově zřízený tzv. Specializovaný FÚ - bude se věnovat zejména bankám a hodně velkým podnikatelům s obratem přes 2 miliardy Kč - doplňuje, že
je-li zastupujícímu členu skupiny příslušný Specializovaný FÚ, je současně příslušný i skupině
.
Zákon č. 458/2011 Sb., o změně 72 zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa
*
Nabude účinnosti
1. 1. 2015
, vyjma několika ustanovení účinných od 1. 1. a 1. 4. 2012 (netýká se ZDPH). Ovšem Ministerstvo financí již avizovalo snahu o dřívější nabytí účinnosti, a to od roku 2014.
*
DPH se týkají 4 novelizační body a 1 přechodné ustanovení. Z nichž nejvýznamnější zajisté bude snížení limitu obratu pro povinnou registraci z 1 milionu Kč na 750 000 Kč za 12 měsíců.
Poznámka redakce:
U
„změnových zákonů“ není v článku uváděn přesný název. Je snahou autora i redakce informovat čtenáře o množství změn prováděných takovými „změnovými zákony“. Přesné názvy zákonů jsou samozřejmě dohledatelné podle čísla příslušného předpisu.
1 daň z příjmů právnických osob
2 daň z příjmů fyzických osob

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
426/2011 Sb., o důchodovém spoření
427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
346/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
348/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
119/2011 Sb., sp. zn. Pl. ÚS 53/10 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 348/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
188/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
353/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
355/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
457/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
466/2011 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony
470/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Vyhlášky

125/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
413/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví