Sankce za porušení účetních a daňových předpisů

Vydáno: 40 minut čtení

Účetní a daňové předpisy stanoví fyzickým a právnickým osobám řadu povinností, za jejichž porušení hrozí sankce. Povinnost uhradit sankci vzniká v některých případech přímo ze zákona, v ostatních případech až na základě rozhodnutí správce daně. Pokud fyzická nebo právnická osoba s uloženou sankcí nesouhlasí, může využít zákonem stanovené opravné prostředky, případně se může domáhat zrušení uložené sankce u soudu. Za stanovených podmínek může být uložená sankce prominuta.

Sankce za porušení účetních a daňových předpisů
Ing.
Jiří
Vychopeň
Podle § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vykonávají kontrolu dodržování povinností stanovených právními předpisy upravujícími účetnictví finanční úřady, které v rámci této své působnosti také ukládají účetním jednotkám pokuty za přestupky podle § 37 a 37a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“).
V § 37 a 37a ZÚ jsou taxativně vymezeny přestupky, za které lze účetní jednotce nebo osobě odpovědné za vedení účetnictví podle tohoto zákona uložit pokutu, a to:
do výše 6 % hodnoty aktiv celkem
, jde-li o přestupek podle § 37 odst. 1 písm. a) až d) ZÚ, tj. např. jestliže účetní jednotka, která není podnikatelem, nesestaví účetní závěrku podle příslušných ustanovení tohoto zákona,
do výše 6 % hodnoty aktiv celkem
, jde-li o přestupek podle § 37a odst. 1 písm. a) až d) nebo i) ZÚ, tj. např. jestliže účetní jednotka, která je podnikatelem, v rozporu s § 19a odst. 1 ZÚ nepoužije pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy,
do výše 3 % hodnoty aktiv celkem
, jde-li o přestupek podle § 37 odst. 1 písm. e) až k) ZÚ, tj. např. jestliže účetní jednotka, která není podnikatelem, nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu podle § 21a ZÚ,
do výše 3 % hodnoty aktiv celkem
, jde-li o přestupek podle § 37a odst. 1 písm. e) až h) nebo j) až q) ZÚ, tj. např. jestliže účetní jednotka, která je podnikatelem, vede účetnictví v rozporu s § 7 odst. 1 a 2 nebo § 8 odst. 2 ZÚ.
Příklad 1
Společnost s ručením omezeným dosáhla za účetní období roku 2020 záporný výsledek hospodaření a v přiznání k dani z příjmů vykázala daňovou ztrátu. Z toho důvodu společnost v uvedeném roce v souladu se zákonem o daních z příjmů přerušila daňové odpisování hmotného majetku, avšak v rozporu s účetními předpisy přerušila také účetní odpisování dlouhodobého hmotného majetku. Z účetního hlediska se jedná o porušení § 28 ZÚ a § 56 prováděcí účetní vyhlášky č. 500/2002 Sb., podle kterých je účetní jednotka povinna odpisovat majetek postupně v průběhu jeho používání. Za tento přestupek může místně příslušný finanční úřad společnosti uložit pokutu až do výše 3 % hodnoty aktiv celkem.
Podle § 37a odst. 2 ZÚ lze konsolidující účetní jednotce uložit pokutu:
-
do výše 3 % hodnoty konsolidovaných aktiv celkem
, jestliže např.:
nesestaví konsolidovanou účetní závěrku podle § 6 odst. 4 ZÚ,
nevyhotoví konsolidovanou výroční zprávu podle § 22b odst. 2 ZÚ,
nesestaví konsolidovanou zprávu o platbách podle § 32c ZÚ.
Podle § 37a odst. 3 ZÚ lze účetní jednotce, která vede jednoduché účetnictví, uložit pokutu:
-
do výše 100 000 Kč
, jestliže:
nevede jednoduché účetnictví podle § 4 odst. 1 ZÚ,
nesestaví přehledy v rozsahu a ve lhůtě podle § 13b odst. 3 ZÚ,
nezajistí, aby jí zpracované přehledy obsahovaly veškeré údaje podle § 18 od

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb
Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
283/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády

351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích

Vyhlášky

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví