Základ DPH a jeho opravy - strana 2

  • Článek
Zákon o dani z přidané hodnoty neobsahuje žádné ustanovení, v němž by bylo uvedeno slovo škoda. Důvodem je, že vyúčtování škody není předmětem daně, protože škoda nepředstavuje ani dodání zboží ani poskytnutí služby. Podstatné je však určit, zda požadovaná úplata představuje úhradu za poskytnuté plnění nebo za náhradu škody. Chybná klasifikace může znamenat neodvedení daně nebo naopak odvedení daně nad rámec zákona, kdy onen Černý Petr přechází na poskytovatele úhrady, protože daň nad rámec zákona si nemůže odpočítat.
Vydáno: 05. 03. 2024
Který z postupů je správný? Jedná se o případ, kdy základ daně na faktuře je vyšší než vyúčtovaná a zdaněná záloha. První způsob vypořádání je ten, že se celý základ daně na faktuře převede do české měny kurzem faktury, záloha se také odečte kurzem faktury a rozdíl základů daně vzniklý díky různým kurzům při úhradě zálohy a vzniku faktury se zaúčtuje na účty kurzových rozdílů, takže se v konečném důsledku bude nyní danit jen kladný rozdíl základů daně. Jen na dokladu o přijaté platbě bude jiný základ daně než bude uveden na faktuře při vyúčtování zálohy. Druhý způsob vypořádání je, že na konečné faktuře bude uveden základ daně odečtené zálohy kurzem, kterým byla přepočtena úhrada a pouze rozdíl základů bude přepočten kurzem faktury. Tedy nebude vznikat ani žádný kurzový rozdíl. 
Vydáno: 26. 02. 2024
V roce 2024 koupí podnikatel, plátce DPH, vozidlo s pořizovací hodnotou přesahující limit 2 mil Kč. Podle nových pravidel nebude uplatněn odpočet DPH nad hranici 420 000 Kč a přesahující část DPH bude součástí hodnoty tvořící nedaňové odpisy. Vozidlo zařadí a bude dále odpisovat. Jak se pak bude postupovat v případě prodeje vozidla a stanovení základu daně? Bude základ daně krácen poměrem uplatněné DPH nebo se bude DPH odvádět z plné prodejní ceny?
Vydáno: 15. 02. 2024
V rámci 2/2023 muselo být podáno dodatečné DPH + následné KH, neboť za provedené služby měla být dodavatelem zohledněna vyšší sazba DPH, než-li původně vykázaná. Směrem k odběrateli tak musela být dodavatelem provedena oprava na vyšší sazbu DPH - z 15% na 21% (mj. dle vyměření nové výše DPH od FÚ, které dodavatel akceptoval). Faktura dodavatele zněla původně celkem na 103.051,50 Kč vč. 15% DPH (89.610 Kč + 13.441,50 Kč), následně musela být opravena na vyšší částku 108.428,10 Kč vč. 21% (89.610 Kč + 18.818,10 Kč). Vznikl tak rozdíl mezi DPH ve výši 5.376,60 Kč, na který byl vystaven opravný daňový doklad (dále jen „ODD“) - tuto doměřenou částku DPH odběratel uhradil dodavateli na jeho b.ú. (proti vystavenému ODD). Následně byl tento rozdíl v DPH (5.376,60 Kč) dodavatelem poukázán (přeposlán) na b.ú. FÚ (jakožto doměřený doplatek DPH). Při účtování tohoto účetního případu nám nevychází zejména zůstatek účtu 311 na MD (viz níže). Je tedy možné, že na celou situaci nahlížíme nevhodně, prosíme tak o přesný postup zaúčtování úč. případu. Prozatím jsme zaúčtovali následovně: 89.610 Kč MD 311 / D 602 - faktura vydaná za prodej služeb, 18.818,10 Kč MD 311 / D 343 - DPH 21% z faktury vydané. 103.051,50 Kč MD 221 / D 311 – úhrada faktury dodavatelem odběrateli (v pův. výši, tj. ještě s 15% DPH a v době, kdy ještě nebyly informace o doměrku DPH známy). 5.376,60 Kč MD 311 / D 343 – odběrateli vystaven ODD na novou výši DPH (rozdíl DPH mezi 15% a 21%). 5.376,60 Kč MD 221 / D 311 – úhrada ODD odběratelem na b.ú. dodavatele (zároveň se jedná o doplatek rozdílu mezi DPH 15% a 21%). 5.376,60 Kč MD 343 / D 343.900 – předpis na doplatek dodatečně vyměřeného DPH vůči FÚ (u dodavatele). 5.376,60 Kč MD 343.900 / D 221 – úhrada doplatku dodatečně vyměřeného DPH na FÚ dodavatelem. Podotýkáme, že máme za to, že se v úč. v programu Pohoda, ve kterém účtujeme, musí vystavit faktura na opravené částky (zde vč. 21% DPH), pokud potřebujeme provést požadovanou opravu vůči FÚ. V opačném případě nám konkrétně program Pohoda nevystavoval správně dodatečné DPH + násl. KH. Tzn. částky v pův. faktuře jsme přepsali na nové (celková částka fakturace tak vychází na 108 428,10 Kč vč. 21% DPH) a až následně jsme mohli vystavit skrz program dodatečné DPH + následné KH. Po zaúčtování shora uvedeného na straně MD účtu 311 vzniká přebytečný zůstatek ve výši 5.376,60 Kč – tento neumíme zlikvidovat v programu jinak, než-li tzv. „bez vazby“. Tím by byl shora uvedený případ účetně vyřešen, ovšem nejsme si jisti, zda je takové řešení správné. Napadl nás také případný zápočet, ale po hlubším zkoumání nám v rámci tohoto úč. případu nepřišel vhodný.
Vydáno: 09. 02. 2024
Náš francouzský partner měl platné DIČ (plátce) do 30/6/2023. V prosinci ale část zboží, které mu bylo vyfakturováno jako reverse charge před 30/6/2023, vrátil. Jak vystavit na toto vrácené zboží daňový doklad? Předpokládám, že s nulou. Do jakého řádku daňového podání DPH půjde tato vratka? Bude se tento doklad evidovat v souhrnném hlášení pod již neplatným DIČ? 
Vydáno: 09. 02. 2024
Prodávám zdravotnické produkty (reagencie), které spadají do snížené sazby DPH (12%). Pokud prodávám do veterinární ordinace nebo univerzitě, která nepoužívá tyto produkty pro humánní účely, mám fakturovat se sazbou základní (21 %), nebo se sazba v těchto případech neřeší?
Vydáno: 06. 02. 2024
Jsme s. r. o., plátci DPH, pořádající veletrh. Pronajímáme tedy prostor (stůl k prodeji zboží) prodejcům. Pokud pronajmeme stůl firmě z třetí země (Anglie), je fakturace v režimu reverse charge stejně jako u pronájmu EU prodejcům? 
Vydáno: 02. 02. 2024
Zákazníkovi se v rámci zakázky zapomněla nabídnout a dodat část příslušenství ke stroji. Je možnost dodat zboží zákazníkovi s vystavenou fakturou, kde bude poskytnuta 100% sleva, tzn. že fakturovaná částka bude ve výši 0 Kč? Jak to bude s odvodem DPH? Nejedná se o spřízněnou osobu. Je možné dodat příslušenství za nulovou hodnotu a pořizovací cenu si dát do nákladů?
Vydáno: 31. 01. 2024
Tuzemská s.r.o., plátce DPH, uzavře obchod s dánskou společností (také plátce DPH) na práci ve Švédku (pro švédskou společnost) majetku švédské společnosti a to pracovníky z ČR. Jedná se tedy o subdodávku, kdy budeme postupně dodávat jak materiál, výrobky + montáž bude na místě v zahraničí. Jedná se o dodání 1) materiálu, výrobků (z ČR) do EU nebo 2) dodání materiálu + montáž přímo na místě – v EU? Jedná se nám o nastavení správné spolupráce: fakturace, DPH a dalších možné předpisy (zaměstnanci, OSVČ – subdodavatelé). Jako např. Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, případně jaké další…. Dovoz zboží z EU – doplnění textu: reverse charge Základ daně a DPH na řádku 7/8, 43/44 (bez DPH) KH na A2 Vývoz zboží do EU – doplnění textu: reverse chargé Hodnota plnění na řádku 20 Následné souhrnné hlášení: kód 0 Služby v jiném státě - doplnění textu: reverse chargé Hodnota plnění na řádku 21 Následné souhrnné hlášení: kód 3 Náležitosti faktury: Fakturace DPH – bez DPH A text u faktury 2006/112/es rozdíl 235/2004? 
Vydáno: 29. 01. 2024
OSVČ nakupuje zboží v měně EUR za účelem prodeje. Faktury přijaté přepočítává denním kurzem ČNB, vzniká rozdílná hodnota v Kč, zaúčtování FP (DUZP = vystavení faktury)/úhrada FP (zdanitelný výdej). Jakou hodnotu v Kč použít pro skladovou evidenci zásob zaúčtování nebo úhradu FP?
Vydáno: 26. 01. 2024
Dobrý den, fyzická osoba podnikatel je plátce dph a jeho živností je poskytování služeb. Mimo to, jako fyzická osoba nepodnikatel má dům, kde bydlí, ale zároveň je to i jeho sídlo podnikání a část tohoto domu pronajímá cizímu s.r.o.. Příjem z tohoto pronájmu daní v §9, protože uvedená nemovitost nebyla vložena do podnikání. Zajímá mě pohled na dph. Má tento osvobozený příjem vstupovat do Přiznání k dph do ř.50? (plátcem dph je z titulu podnikání dle §7 daně z příjmů) děkuji
Vydáno: 26. 01. 2024
OSVČ, plátce DPH, prodává auto, jež koupil v 2022 za 440 000 Kč + DPH a bylo z 60 % po celou dobu používáno k podnikání (uplatnil částečný odpočet DPH). V lednu 2024 bude toto auto prodávat za 400 000 Kč bez DPH. Na faktuře (daňovém dokladu) pro nového majitele uvede celou DPH tj. 84 000 Kč? Jakou DPH odvede v daňovém přiznání k DPH za leden? prosím konkrétní čísla.
Vydáno: 26. 01. 2024
Společnost v roce 2019 vystavila daňový doklad na opravu výše DPH v insolvenčním řízení na základě § 44 zákona o DPH na částku 60.160 Kč a zaúčtovala takto 343/648 (celková výše pohledávky 346.639 Kč). Nyní 3. 1. 2023 obdržela na účet od insolvenčního správce na základě ukončené insolvence a zaslaného návrhu rozvrhového usnesení částku 50.000 Kč. Čímž je insolvence ukončena a vyplacena poměrná část. Věřitel musí do 15 dnů vystavit daňový doklad na DPH k částce přijaté na účet, tj. 50.000 Kč. 1) Jaký bude text daňového dokladu a na jaký paragraf se v něm odkazovat (jelikož §44 na základě něhož byl v roce 2019 vystaven daňový doklad na opravu DPH byl zrušen)? 2) Jaké bude zaúčtování částky: 50.000 Kč a kolik z částky bude vratka DPH? 3) Na jaké řádky přiznání k DPH a kontrolního hlášení a v jaké výši má částka vstoupit?
Vydáno: 08. 01. 2024
Česká PO je identifikovanou osobou z důvodu přijímání služeb od společnosti Booking.com. Za jednotlivé měsíce při přijetí služby odvádí DPH - nemá nárok na DPH (neplátce DPH v ČR). Nyní nám přišel dobropis od společnost Booking.com, za službu poskytnutou v srpnu. Jak nyní postupovat ? Podat dodatečné přiznání k DPH za období 8/23 dle §43, s tím, že dobropisovaná částka, se do přiznání na řádek č.5 dá mínusem nebo se má použít jiný postup. Děkuji za odpověď
Vydáno: 04. 01. 2024
Jsem fyzická osoba, čtvrtletní plátce DPH, dovezl jsem zboží z Číny (přes společnost DHL), zaplatil jsem clo, poplatky (v období 09/2023), DPH jsem vypořádal v daňovém přiznání za 3.Q/2023. Při stanovení výše cla došlo k chybě na straně celního úřadu, clo bylo stanoveno vyšší. Toto jsem reklamoval a celní úřad v říjnu 2023 reklamaci uznal jako oprávněnou, vydal rozhodnutí o vrácení cla ve výši 3 361 Kč. Nový JSD nebude vystaven, mám pouze rozhodnutí o vrácení částky cla, kde je výpočet částky. Jak mám řešit vratitelný přeplatek cla z pohledu DPH, anebo přeplatek řešit z pohledu DPH nebudu, přeplatek zaúčtuji, a tak dojde k ponížení výdajů (původního cla) pro DPFO?
Vydáno: 03. 01. 2024
Polský e-shop vystavil pro CZ plátce DPH fakturu včetně DPH (základ daně + PL DPH). PL e-shop nechce fakturu opravit – spíše je nemožné z e-shopu dostat novou fakturu, nezvedají telefon, nereagují na e-maily atd. Jak mám řešit: Fa ZD + DPH ….. do DPH uvedu ZD a udělám reverse charge +/-? A kam zaúčtuji zbylou DPH? Na jednom školení bylo řečeno, že je 548 a daňově, ale na druhém školení bylo řečeno, že je nedaňová. Anebo další názor jiného daňového poradce ze školení: že se má vzít faktura celá – tj. včetně DPH a udělat reverse charge +/-. Jak mám tedy postupovat, co je správně? Internet je také plný rozdílných názorů. Můžete mi dát prosím pevné stanovisko a odkazy na paragrafy?
Vydáno: 02. 01. 2024
Označení výpočtu Krok Popis výpočtu výpočet zdola (§ 37 odst. 1 ZDPH) 1. určíme DPH výpočtem: základ daně x 0,21 pro základní sazbu (od 1. 1. 2013) základ daně...
Vydáno: 01. 01. 2024
Popis situace Nařízený výpočet Ustanovení ZDPH dovoz zboží výpočet zdola § 38 odst. 3 poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku výpočet zdola § 39 odst. 2 pořízení zboží z...
Vydáno: 01. 01. 2024
Jaký použijeme kurz u přijatého opravného dokladu z EU - u vystaveného opravného daňového dokladu použijeme kurz faktury ke které se vztahuje, ale pokud máme opravný daňový doklad na vstupu k faktuře od dodavatele s DIČ v jiném členském státě EU např. ze srpna 2022 použijeme pro jeho ocenění při jeho zaúčtování kurz platný v den vystavení opravného daňového dokladu dodavatelem nebo kurz faktury ke které se vztahuje? Děkuji za odpověď.
Vydáno: 21. 12. 2023
Jak provést vyúčtování zálohy, která byla uhrazená a odvedeno DPH v sazbě např. 15% v roce 2023, v konečné faktuře v roce 2024? Faktura bude odpovídat základu daně zálohy, ale systém ukazuje základ daně např. 1000 a aktuální sazbu v 2024 12%, tedy výše DPH 120,- , jako druhý řádek je odpočet zálohy, tedy základ daně 1000, sazba 15% - 150,-, tudíž v konečném zúčtování vzniká přeplatek 30,- Kč. Jak tedy na faktuře vykazovat sazbu? Při zúčtování 100% výš zálohy budou oba řádky vyúčtování obsahovat 15% sazbu? 
Vydáno: 20. 12. 2023