Přehled novel zákona o daních z příjmů, včetně důvodových zpráv (od roku 2013 do současnosti)

Odkaz na důvodovou zprávu (DZ) Číslo novely Stručný přehled změn ustanovení ZDP Účinnost Schváleno Popis změn

DZ

44/2013 Sb.

Mění: § 4 odst. 1 písm. j); § 15 odst. 1

01.04.2013

31.01.2013

Upravuje formulaci ustanovení o osvobození náhrad přijatých v souvislosti s darováním a odběrem krve a jejích složek, tkání, buněk nebo orgánů a poskytovaných podle transplantačního zákona od daně z příjmů fyzických osob a dále nově stanoví možnost dárce orgánu daňově uplatnit při odběru částku 20 000 Kč jako dar na zdravotnické účely.

DZ

80/2013 Sb.

Mění: § 18 odst. 4 písm. e)

03.04.2013

13.03.2013

Ruší vynětí příjmů z prvního prodeje nemovitosti a movitých věcí nabytých podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi z předmětu daně z příjmů právnických osob.

DZ

241/2013 Sb.

Ruší: § 21 odst. 2 písm. b), dosavadní písm. c) se označuje jako písm. b) a mění se jeho text; § 38m odst. 5, dosavadní odst. 6 až 11 se označují jako odst. 5 až 10, mění se text odst. 7, zrušují se odst. 8 a 9, dosavadní odst. 10 se označuje jako odst. 8 a mění se jeho text; § 38o

Mění: § 10 odst. 6; § 17 odst. 1 písm. c), odst. 3; § 20 odst. 3; § 20a vč. písm. a); § 21 odst. 2 písm. a), odst. 5; § 36 odst. 4 vč. písm. c); § 38fa odst. 1 vč. písm. a); § 38m odst. 2 písm. g) a h), odst. 3 písm. g) a h); § 38n odst. 1; § 38r odst. 2

Doplňuje: § 37c a 37d

19.08.2013

03.07.2013

Přináší převážně terminologické změny v souvislosti s přijetím nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

DZ

105/2013 Sb.

Mění: § 3 odst. 4 písm. d); § 18 odst. 2 písm. d)

Doplňuje: § 3 odst. 4 písm. i)

30.04.2013 / 01.11.2013 / 01.01.2014

20.03.2013

Vyjímá z předmětu daně z příjmů fyzických osob příjem plynoucí z titulu odškodnění přiznaného mezinárodním trestním soudem, mezinárodním trestním tribunálem, popřípadě obdobným mezinárodním soudním orgánem.

DZ

160/2013 Sb.

Doplňuje: § 19 odst. 1 písm. s)

01.09.2013 / 01.01.2014

02.05.2013

Osvobozuje příspěvky do fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů od daně z příjmů právnických osob.

DZ

215/2013 Sb.

Mění: § 20 odst. 8

01.01.2014

20.06.2013

Zpřísňuje uplatnění odpočtu darů na charitativní účely pro osoby uplatňující slevy na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her.

DZ

344/2013 Sb.

Ruší: § 6 odst. 12, dosavadní odst. 13 až 17 se označují jako odst. 12 až 16 a mění se text odst. 12 až 15; § 11; § 18 odst. 3 až 14; § 24 odst. 15 písm. b), dosavadní písm. c) se označuje jako písm. b) a mění se jeho text; § 24 odst. 16 písm. b), dosavadní písm. c) se označuje jako písm. b)