Důvodová zpráva k zákonu č. 241/2013 Sb., změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu EU upravujícího vypořádání některých derivátů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
RNDr.
Petr
Nečas
předseda vlády
Ing.
Miroslav
Kalousek
ministr financí
k návrhu zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů
A. OBECNÁ ČÁST
1. Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy
Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech, který nahrazuje dosavadní úpravu obsaženou v zákoně č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.
Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Předkládaný návrh zákona navazuje na návrh nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), s nímž se zároveň předkládá k projednání. V souvislosti s přijetím ZISIF, který vytváří nové normativní ohnisko právní úpravy obhospodařování investičních fondů, je třeba novelizovat zákony, jichž se ZISIF věcně dotkne. Ve většině případů jde pouze o změny legislativně-technické. Zákon navazuje na novou terminologii používanou v souvislosti se ZISIF.
Reflektována je především změna významu termínu „fondu kolektivního investování“ ve smyslu toho, že je definován, jako investiční fond, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti a provádí společné investování shromážděných peněžních prostředků na základě určené investiční strategie na principu rozložení rizika ve prospěch investorů. Proto tento doprovodný zákon navrhuje úpravu dotčených zákonů tak, aby díky této změně terminologie se neposunula i věcná stránka ustanovení zákonů, které tento termín používají. Současně se je třeba odrazit nový obsah pojmu „investiční fond“, který má napříště označovat všechny investiční vehikly fondového typu, lhostejno zda shromažďují majetek od veřejnosti či nikoli a jakou mají právní formu.
Dále tento zákon navrhuje, aby bylo upuštěno od užívání termínu „investiční fond“ ve školském zákoně, a namísto toho zavádí termín „fond investic“, z toho důvodu, že užití názvu je v rozporu jak s platnou právní úpravou, tak i s navrhovanou právní úpravou investičních společností a investičních fondů.
Zákon taktéž obsahuje zrušovací ustanovení novel stávajícího zákona o kolektivním investování.
Tento zákon také adaptuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (dále jen „nařízení EMIR“).
Předkládaným návrhem zákona se mění tyto právní předpisy:
1.
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
2.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
3.
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,
4.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
5.
Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
6.
Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
7.
Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
8.
Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,
9.
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
10.
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,
11.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
12.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
13.
Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů,
14.
Zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem,
15.
Zákon č.

Související dokumenty

Zákony

240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
189/2004 Sb., o kolektivním investování
99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
21/1992 Sb., o bankách
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějšíh předpisů
15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů
229/2002 Sb., o finančním arbitrovi
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami,spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
224/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)
126/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
230/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
40/2009 Sb., trestní zákoník
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
277/2009 Sb., o pojišťovnictví
281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
409/2010 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění
188/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
426/2011 Sb., o důchodovém spoření
427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
40/1964 Sb., občanský zákoník
289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství
26/2000 Sb., o veřejných dražbách

Nařízení vlády

339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
178/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem

Vyhlášky

44/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č.106/2002 Sb.