Paušální výdaje

  • Článek
V loňském roce jsem se zamýšlela nad prvním rokem fungování paušálního režimu, nad některými úskalími i nesprávným pochopením tohoto režimu. Uplynul další rok fungování paušálního režimu, přičemž od 1. 1. 2023 došlo v zákoně o daních z příjmů k rozsáhlým změnám v této oblasti. Proto stojí za to se nad touto problematikou znovu zamyslet. Vždy je třeba nad paušálním režimem a jeho dopady přemýšlet včas, protože po skončení roku je na rozhodování ohledně paušálního režimu jen krátká doba – všechna podstatná rozhodnutí musí být vždy poplatníkem učiněna do 10. ledna příslušného roku.
Vydáno: 20. 09. 2023
Je možné použít 5 000 Kč paušál na vozidlo, které v s. r. o. používá zaměstnanec i pro soukromé účely, dodaňujeme mu 1 %, spotřebovaný benzín nám platí. Nebo se jedná o „přenechání jiné osobě“ a paušál použít nemůžeme? (Plátci DPH nejsme, DPH neřešíme.) 
Vydáno: 01. 09. 2023
Pokud by OSVČ uplatňovala výdaje paušálem, musela by v průběhu roku vést podrobnou evidenci zásob, nebo stačí inventury k 31. 12. příslušného roku?
Vydáno: 29. 08. 2023
Může v roce 2024 umělec, který uplatňuje 40% paušální výdaje přejít na paušální daň, pokud splňje ostatní podmínky a přihlášku podá do 10. 1. 2024? 
Vydáno: 29. 06. 2023
Soukromý podnikatel, advokát, plátce DPH, vede daňovou evidenci, vykonává činnosti právní, dále pak vlastní vodní elektrárnu, tzn. vykonává činnost - výroba elektřiny (malá vodní elektrárna,) a dále dělá trenéra - sportovní činnost. domnívám se, že limit se počítá u právní činnosti a výroby el. energie dohromady – 40% výdajový paušál a výdaje max. 800 000 Kč za rok, pro sportovní činnost se počítá paušál zvlášť – 60% výdajový paušál a výdaje max. 1 200 000 Kč za kalendářní rok, je tomu tak? Dosud používal skutečné výdaje, zásoby žádné nemá, pouze pohledávky a závazky a dlouhodobý majetek. Je tomu tak, že musí upravit základ daně za r. 2021 a zvýšit jej o pohledávky, snížit o závazky? V případě přehledů na sociální zabezpečení se musí podat dodatečný, u zdravotního pojištění je to také, nebo ne? Jak argumentovat správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, aby nevyměřila úroky z prodlení u dodatečných přehledů na vyšší odvody?
Vydáno: 19. 06. 2023
Poplatník, FO se zaměstnanci, užívá 3 osobní auta v podnikání (dle § 7 ZDP), na které používá paušální výdaj na dopravu. Dále má příjem z pronájmu dle § 9 ZDP. Může zde použít ještě 4000 Kč/měsíčně na soukromé auto, které využívá pro pronájem? Z hlediska daně z příjmů se jedná o jiný typ příjmů se samostatně evidovanými náklady. Obdobně jako u výdajů procentem má každý (40, 60, 80 %) samostatný dvoumilionový strop.
Vydáno: 19. 06. 2023
  • Článek
Při stanovení výdajů na provoz silničního motorového vozidla zahrnutého nebo nezahrnutého v obchodním majetku může poplatník uplatnit paušální výdaje na dopravu, anebo může postupovat dle § 24 odst. 2 písm. k) bodu 1 a bod 3 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “). Uplatněním paušálních výdajů na dopravu se zabývá ustanovení § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP a další podmínky související s uplatněním paušálních výdajů nalezneme v § 25 odst. 1 písm. x) ZDP a v § 28 odst. 6 ZDP . Přitom rozhodnutí poplatníka o volbě způsobu uplatnění výdajů na dopravu bude záviset na počtu ujetých kilometrů k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů.
Vydáno: 13. 06. 2023
Truhlář vyrábí kuchyně a rád by do těchto kuchyní současně dodával kuchyňské spotřebiče. Spotřebiče by buď zabudoval přímo do kuchyňské linky, nebo by prodával volně stojící. Také uvažuje o vytváření grafických 3D návrhů kuchyní. Uplatňuje paušální výdaje. Uvažujeme správně, že na obě činnosti (nákup, prodej a vytváření návrhů) je potřeba živnostenské oprávnění? Na truhlářské práce by uplatňoval paušální výdaje ve výši 80 % a na prodej spotřebičů a tvorbu návrhů 60 %?
Vydáno: 01. 06. 2023
Fyzická osoba podala přiznání za rok 2022 s uplatněním paušálnách výdajů (omylem, kontroloval si to na předchozí rok, jaké výdaje uplatňoval, ale kontroloval s pracovní verzí a ne s finální, kterou odeslal na finanční úřad). V roce 2021 uplatnil skutečné výdaje. Lze ještě nějak napravit podání roku 2022, nebo se musí ponechat způsob uplatnění výdajů procentem a podat dodatečné za 2021 s povinnými úpravami základu daně při změně způsobu uplatnění výdajů (což bude mít za následek dodanění cca 400 000 Kč v zásobách)?
Vydáno: 23. 05. 2023
Slovenská OSVČ (stavební práce), nerezident, registrovaný na slovenském živnostenském úřadě, si domluvila pravidelné subdodávky prací pro českou stavební firmu na stavbách na území ČR (předpoklad je, že práce budou trvat celý rok). Musí česká firma zajišťovat nebo srážet daň z příjmu z důvodu, že práce budou vykonávány na území ČR a po jaké době? Aktuálně to vypadá, že OSVČ bude dlouhodobý dodavatel na zakázkách - nemusí se kvůli tomu registrovat na českém živnostenském úřadě? Bude OSVČ příjmy ze zdrojů v ČR uvádět v českém přiznání, a jaká % paušálních výdajů bude moci uplatnit, pokud není v ČR registrován na živnostenském úřadě - pouze 40 % ?
Vydáno: 11. 05. 2023
  • Článek
V článku si ukážeme uplatnění daňově uznatelných výdajů na motorové vozidlo v různých situacích při jeho použití při pracovní cestě podnikatele. Podnikatel, který používá k pracovní cestě motorové vozidlo, by měl zvažovat optimalizační otázky související s možným uplatněním cestovních výdajů. U podnikatele, který využívá k pracovní cestě osobní automobil zahrnutý v obchodním majetku nebo osobní automobil nezahrnutý v obchodním majetku (soukromé vozidlo), půjde především o volbu mezi výdaji na pohonné hmoty v prokázané výši, nebo uplatnění paušálních výdajů na dopravu.
Vydáno: 02. 05. 2023
Poplatník, fyzická osoba, podává nyní řádné daňové přiznání, kde uplatní výdaje ve skutečné výši. V termínu pak podá opravné, kde uplatní výdaje paušálem. Je tento postup možný?    
Vydáno: 26. 04. 2023
FO - neplátce DPH - první rok podnikání 2022 vykazuje výdaje v daňové evidenci. Na konci tohoto roku pořídí na úvěr auto. V dalším roce podnikání 2023 to vypadá, že přechod na paušál bude výhodnější. Řešíme to ještě teď než podáme řádné přiznání za 2022. Pohledávky ani zásoby nemá, ale má úvěr z titulu pořízení automobilu. Znamená to, že by ještě teď v řádném přiznání za 2022 mohla odečíst úroky z úvěru a pojistné za CELOU DOBU DOPŘEDU (úvěr je do roku 2027)? Tato FO má za 2022 už tak nízký základ daně z důvodu vysokých vstupních výdajů, že už by nemělo ani význam tam dodanění úroků a pojistného zahrnout do roku 2022. Nebo jak se FO při přechodu staví k úvěru. Úvěr je závazek, ale daňový výdaj u něj je pouze pojistné a úroky, pokud se nepletu. Jde mi o to, že kdyby se jednou vrátila ke skutečným výdajům, tak už nikdy ty úroky a pojistné neuplatníme? 
Vydáno: 25. 04. 2023
V roce 2021 vede OSVČ daňovou evidenci a v tabulce daňové evidence vykázal zásoby, pohledávky i dluhy. V roce 2022 je pro něj výhodnější uplatnění výdajů procentem z příjmů. I když nekončí svoji podnikatelskou činnost, musí provést úpravu daňového přiznání za rok 2021 a podat dodatečné daňové přiznání? Co v tomto případě zvýší nebo sníží daňový základ v roce 2021?
Vydáno: 11. 04. 2023
Fyzická osoba je vlastníkem bytového domu a příjmy z pronájmů bytů zdaňuje v § 9 jako příjmy z pronájmů. Výdaje v předcházejících letech uplatňovala ve skutečné výši. Pokud by se za rok 2022 rozhodla uplatnit výdaje procentem z příjmů 30 %, bude nutné i u § 9 provést při změně uplatňování výdajů stejné úpravy jako u § 7 (příjmy z podnikání)? Jedná se nám o dodanění nezaplacených pohledávek - vznikly z titulu dlužného nájemného.
Vydáno: 03. 04. 2023
Jakým způsobem uplatňuje OSVČ výdajový paušál na auto? Zaúčtuje v peněžním deníku jako nepeněžní výdej a částka vstupuje do daňového základu, který se použije pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění?
Vydáno: 30. 03. 2023
Poplatník ukončil studium na Fakultě stavební obor Architektura a stavitelství. Udělal si živnostenský list - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 ŽZ. Tato ohlašovací volná živnost zahrnuje obor činnosti Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce. Chtěl by uplatnit k příjmům 60 % výdajů. Předpokládáme, že dokud nebude autorizovaným architektem České komory architektů, nebude se na něj vztahovat paušál 40%. Až se stane autorizovaným architektem bude muset oddělovat, kterou činnost dělá podle ŽZ a kterou podle zákona o autorizovaných inženýrech. Je naše úvaha správná?
Vydáno: 28. 03. 2023
Klient přechází z režimu paušální daně (2021) na paušální výdaje (2022), protože nesplnil podmínky režimu paušální daně, přerušil v 03/22 živnost a od 04/22 je zaměstnán. Z roku 2021 mu zůstala pohledávka, která byla uhrazena 01/22 našla jsem na webu Finanční správy tuto informaci v článku Informace k základním změnám v institutu paušální daně s účinností od 1. ledna 2023: "... ustanovení týkající se úpravy základu daně dle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů v novelizovaném znění se použije již pro zdaňovací období roku 2022. Dále, že poplatníci, jejichž daň za zdaňovací období roku 2021 byla rovna paušální daní a za zdaňovací období roku 2022 budou uplatňovat výdaje procentem z příjmů nebo povedou účetnictví, nejsou povinni výše uvedené úpravy (úpravy základu daně dle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů) v podaném daňovém přiznání za zdaňovací období roku 2022 provádět." Dá se tedy říci, že o pohledávku z roku 2021 již nebude muset být upraven základ daně, a tudíž se nedodaňuje? 
Vydáno: 27. 03. 2023
OSVČ má osobní automobil v obchodním majetku a používá jej pro své ekonomické účely. Vede daňovou evidenci, ale náklady na auto uplatňuje paušálem 5 000 Kč/měsíc při zpracování daňového přiznání. Jako spolupracující osobu má manželku - rozděluje na ni skutečné příjmy i výdaje (40 %). Může se stejné rozdělení uplatnit i u paušálu na auto - tj. v daňovém přiznání manžela použít paušál 36 000 Kč a u manželky použít a paušál 24 000 Kč ? V daňové evidenci manžela se neuplatňují náklady na PHM, parkovné, atd. tj. náklady, které nelze uplatnit při využití výdajového paušálu na auto. 
Vydáno: 27. 03. 2023
Poplatník s živnostenským listem na na "Pronájem a půjčování věci movitých" v rámci daně z příjmu uplatňuje výdaje procentem z příjmů ve výši 60 % - podnikání - na základě výše uvedeného ŽL v rámci pronájmu nákladních automobilů klientům. Je to takto správně nebo by měl uplatňovat z těchto pronájmů 30% výdajový paušál? Navíc je plátce DPH a v případě pořízení nového automobilu si standardně uplatňuje odpočet DPH. 
Vydáno: 27. 03. 2023