Důvodová zpráva k zákonu č. 167/2012 Sb., změna zákona o archivnictví a spisové službě a zákona o elektronickém podpisu.

Poslanecká sněmovna PČR; Vláda ČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Obecná část
A/ Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad
1. Důvod předložení
1.1 Název:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
1.2 Identifikace problémů, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností:
1.2.1 Obecná východiska identifikace problémů a vymezení cílů, kterých má být dosaženo
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, (dále jen "návrh zákona") je překládán na základě několika současně působících strategií a uživatelských potřeb. Návrh zákona je především legislativním naplněním usnesení vlády ze dne 1. března 2010 č. 197 k návrhu věcného záměru zákona o Národním digitálním archivu a digitálních archiváliích, kterým bylo ministru vnitra uloženo tento věcný záměr nerealizovat formou samostatného zákona (blíže v dalším textu), ale zapracovat ho do návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona dále reaguje na závěry vyhodnocení zkušeností praxe s právními úpravami, které byly do zákona č. 499/2004 Sb. vtěleny zákonem č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon č. 190/2009 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. července 2009, jako jedno z legislativních promítnutí strategie efektivní veřejné správy v souvislosti s rozvojem informačních technologií (Smart Administration - Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby) vymezil základní podmínky užívání dokumentů v digitální podobě, resp. provozování elektronických systémů spisové služby. Praktické zkušenosti však ukázaly, že touto novelizací provedenými změnami v zákoně č. 499/2004 Sb. se nepodařilo postihnout plný komplex právních vazeb, které s touto problematikou souvisejí. Důvodem byly jednak malé praktické zkušenosti s vedením spisové služby v elektronické podobě a zejména prováděním důvěryhodných převodů mezi dokumenty v analogové a digitální podobě, jednak v praxi se teprve vytvářející koncepce budování systému archivů oprávněných k ukládání dokumentů v digitální podobě v České republice (dále jen "digitální archiv").
Cílem návrhem zákona předkládaných změn v zákoně č. 499/2004 Sb. je tedy dokončit a zpřesnit systém zásad pro nakládání s dokumenty v digitální podobě a zajistit jednotný právní rámec pro jejich výběr a ukládání (resp. kompletní péči o ně). S přihlédnutím k velkému společenskému významu uchovávání a zpřístupňování informací pro současné i budoucí potřeby společnosti je pozornost věnována rovněž podmínkám akreditace a vlastní odborné činnosti digitálních archivů.
Předložení návrhu zákona je reakcí na dřívější odbornou diskusi a zpracované studie v oblasti vytváření koncepce dlouhodobého ukládání dokumentů v digitální podobě, které našly své formální vyústění nejprve ve vládním usnesení ze dne 7. ledna 2004 a č. 11 dále v usnesení vlády ze dne 10. května 2006 č. 500. Obě usnesení vlády se týkala přípravy podmínek pro zřízení národního digitálního archivu a na jejich základě byl v roce 2007 vypracován technologický projekt pracoviště pro dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě; hlavním cílem projektu bylo zajištění trvale udržitelného a bezpečného uchování elektronických dokumentů trvalé hodnoty a jejich zpřístupnění veřejnosti v souladu s účinnou právní úpravou. Projekt byl následně realizačně zahrnutý do usnesení vlády České republiky za dne 21. dubna 2008 č. 447 k zabezpečení plnění úkolů ve věci vybudování Národního digitálního archivu a do usnesení vlády České republiky ze dne 14. května 2008 č. 536 o strategických projektových záměrech pro čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie v rámci Smart Administration.
Problematika ukládání dokumentů v digitální podobě, jejich následného výběru a ukládání archiválií se netýká pouze České republiky, ale je řešena v naprosté většině vyspělých zemí světa. Zabývají se jí vlády, výzkumné instituce, archivy, knihovny i mezinárodní organizace. Přední místo v řešení těchto problémů zaujímá například UNESCO, které vypracovalo v roce 2003 Chartu o uchování digitálního dědictví. Koncepce projektu pracoviště pro dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě vybudovaného v České republice má proto mnohem širší vazby, než jsou pouze citovaná usnesení vlády, neboť zpřístupňování informací pro vědecké, studijní a jiné společenské účely je historicky záležitostí mezistátní, a to v dnešní době v celosvětovém měřítku. Jedním z cílů projektu je proto také přispívat k naplňování principů mezinárodních dokumentů přijatých v této oblasti, a to zejména Lisabonské strategie a Iniciativy i2010: eGovernment. Lisabonská strategie určuje priority rozvoje členských zemí Evropské unie v období 2000 až 2010 a kromě jiných cílů se zaměřuje na rozvoj znalostní ekonomiky a opatření pro vytváření informační společnosti. Navrhovaný projekt naplňuje tento cíl prostřednictvím zpřístup

Související dokumenty

Zákony

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl,o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
513/1991 Sb., obchodní zákoník
412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
133/1985 Sb., o požární ochraně
238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
500/2004 Sb., správní řád
99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Nařízení vlády

495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
192/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
422/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek