Důvodová zpráva k zákonu č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

Vláda ČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
I. Obecná část
Předložený soubor právních úprav se týká oblasti daní, včetně ekologických daní, téměř všech sociálních systémů (jde především o změny v systému státní sociální podpory, životního a existenčního minima, systému nemocenského pojištění, oblasti platové a oblasti zaměstnanosti) a v oblasti zdravotnictví veřejného zdravotního pojištění, pojistného na toto pojištění a činnosti zdravotních pojišťoven. Jeho účelem je optimalizací příjmů státního rozpočtu podpořit hospodářský růst a úpravou ekologických daní posílit ochranu životního prostředí, na straně výdajů navržená opatření sledují zastavit vzestup finančních prostředků vynakládaných v uvedených systémech, který je s ohledem na zvyšující se podíl těchto výdajů na vývoji deficitů veřejných rozpočtů neudržitelný.
A) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU
OBLAST DANÍ
ČÁST PRVNÍ A ČTVRTÁ
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, byl již 87x novelizován. Přitom zásadní systémové změny byly obsahem pouze jedenácti novel. Zbývající novely byly důsledkem přijetí jiných zákonných úprav, které vyžadovaly také odpovídající úpravy ve zdaňování příjmů nebo se jednalo o technické novely, jejichž cílem bylo pouze legislativně technické upřesnění platné normy pro zdaňování příjmů v ČR.
Předkládaná novela svým obsahem patří do první kategorie, neboť jejím hlavním cílem je konkretizace výstupů z Programového prohlášení vlády (PPV). Návrh novely lze tak označit jako zahájení již delší dobu očekávané daňové reformy. Neméně významné jsou však i úpravy zajišťující provázanosti s jinými zákonnými úpravami, zejména v oblasti přeměn společností, kde do popředí vstupuje také aspekt nezbytné harmonizace s předpisy EU.
Ze stejných důvodů se současně předkládá novela zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
ČÁST PÁTÁ
Daň z přidané hodnoty („DPH“) je upravena zákonem č. 235/2004 Sb., který platí od 1. května 2004 a byl několikrát novelizován (úplné znění zákona o DPH dosud publikováno nebylo). Jednotlivé novely byly provedeny zákony č.
Oblast DPH je výrazně harmonizována v rámci Evropské unie, proto celá řada ustanovení jednoznačně vychází nebo má vycházet z úpravy platné pro členské státy EU. V současné době je základním předpisem pro oblast DPH směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, která platí od 1. ledna 2007 a nahradila zejména směrnici 77/388/EHS (tzv. Šestá směrnice), která byla až do konce roku 2006 základním předpisem pro oblast uplatňování DPH v členských státech EU.
Zákon o DPH v současném znění je převážně v souladu s komunitárním právem. V rámci přístupových jednání získala ČR výjimky, které se týkají jednak výše obratu pro povinnou registraci (trvale ČR uplatňuje obrat ve výši 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících), jednak uplatnění snížené sazby na dodání tepla a staveb pro bydlení vč. oprav, rekonstrukcí a modernizací. V současné době je však použití snížené sazby na opravy a renovace objektů pro bydlení pokryto do 31. prosince 2010 rozhodnutím Rady ze dne 7. listopadu 2006 (2006/774/ES) a použití snížené sazby na dodání tepla (bez časového omezení) směrnicí Rady ze dne 14. února 2006 (2006/18/ES).
Podle směrnice Rady 2006/112/ES má být ve stavebnictví uplatňována základní sazba daně z přidané hodnoty. Z přílohy III vyplývá možnost uplatnění snížené sazby daně u dodání, výstavby, renovace a přestavby bytů v rámci sociální politiky.
Uplatnění snížené sazby daně z přidané hodnoty pro bytovou výstavbu je v České republice v období po vstupu do Evropské unie umožněno na základě výjimky, která byla ČR udělena na přechodné období do 31.12.2007 na základě Přístupové smlouvy.
Česká republika současně požádala o možnost uplatňovat sníženou sazbu daně z přidané hodnoty na vybrané služby s vysokým podílem lidské práce, a to do konce roku 2010. Jedná se mimo jiné o renovace a opravy soukromých bytů a obytných domů. Možnost uplatnění snížené sazby daně pro ČR u těchto služeb vyplývá z Rozhodnutí Rady 2006/774/ES ze dne 7. listopadu 2006.
ČÁST ŠESTÁ
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, upravuje daň z nemovitostí, kterou tvoří daň z pozemků a daň ze staveb. Poslední právní úprava zákona o dan

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
635/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích
669/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
124/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)
217/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami,spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
441/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
545/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
230/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
494/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
43/2007 Sb., zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
575/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)
513/1991 Sb., obchodní zákoník
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků