Důvodová zpráva k zákonu č. 270/2021 Sb., změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 270/2021 Sb., změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
Ing.
Andrej
Babiš,
Předseda vlády
Jan
Hamáček,
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
A. OBECNÁ ČÁST
1. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku včetně dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech, navazuje na souběžně předkládaný návrh zákona o občanských průkazech.
Důvodová zpráva a závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu zákona o občanských průkazech, se kterým je tento návrh zákona předkládán, obsahuje podrobné zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, pokud jde o změny vyvolané návrhem zákona o občanských průkazech v souvisejících právních předpisech, tj. v zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, zákonu č 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech,

Související dokumenty

Zákony

328/1999 Sb., o občanských průkazech
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
182/1993 Sb., o Ústavním soudu
269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
252/1997 Sb., o zemědělství
329/1999 Sb., o cestovních dokladech
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ( zákon o evidenci obyvatel )
301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
111/2009 Sb., o základních registrech
186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
268/1949 Sb., o matrikách
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

Vyhlášky

182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení