Daňové a účetní změny 2023

Vydáno: 37 minut čtení

Článek seznamuje s hlavními novinkami roku 2023 a podrobněji se věnuje změnám v daních z příjmů a DPH.

 

Daňové a účetní změny 2023
Ing.
Pavel
Běhounek
 
Přehled změn
Účetní
legislativa
, alespoň pokud jde o účetnictví podnikatelů, byla naposledy výrazněji novelizována k 1. 1. 2021, když byla do zákona o účetnictví vložena pro obchodní
korporace
možnost zveřejnit účetní závěrku prostřednictvím podávaného daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Zveřejnit účetní závěrku tvořící přílohu přiznání k dani z příjmů právnických osob bylo umožněno poprvé při zveřejňování účetních závěrek roku 2021, tedy prostřednictvím přiznání za rok 2021. Při podávání daňového přiznání za rok 2022 se na možnosti využít tento způsob zveřejnění nic nezměnilo, jen snad budou účetní závěrky předané ke zveřejnění tímto způsobem zveřejňovány rychleji, než tomu bylo v loňském roce. Při sestavování účetní závěrky roku 2022 a nastavení účetních metod roku 2023 je vhodné zvážit použití interpretací Národní účetní rady k účtování poskytnutých záloh v cizích měnách (
interpretace
I-43), resp. přijatých záloh v cizích měnách (
interpretace
I-47) – použití těchto interpretací totiž nepřímo potvrdil Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku sp. zn. 4 Afs 170/2021-35 ze dne 14. 2. 2022.
V daňové legislativě roku 2023 došlo k důležitým změnám v oblasti daní z příjmů a oblasti DPH. V roce 2023 se podávají daňová přiznání k daním z příjmů za rok 2022, ve kterých je třeba zohlednit jednak změny účinné od 1. 1. 2023 s retroaktivním použitím a jednak změny účinné již v průběhu roku 2022. Změny v daních z příjmů a DPH jsou komentovány samostatně.
K 1. 1. 2023 byla zcela
zrušena evidence tržeb
– v zákoně o daních z příjmů proto byla vypuštěna úprava související s evidencí tržeb, především byla zrušena
sleva na evidenci tržeb
dle § 35bc ZDP.
Daň silniční
byla zásadním způsobem změněna k 1. 7. 2022, avšak s použitím pro celé zdaňovací období roku 2022. Přiznání k dani silniční podávané za rok 2022 v termínu do 31. 1. 2023 na novém formuláři tedy bude podáváno podle pravidel změněných k 1. 7. 2022. V termínu do 31. 1. 2023 je také jednorázově splatná daň za rok 2022. Pro rok 2023 v dani silniční k žádné změně nedošlo a za rok 2023 je tak daň jednorázově splatná do konce ledna 2024.
Právní úprava
daně z nemovitých věcí
se pro období roku 2023 nijak nezměnila. Pro stanovení daňové povinnosti je však nutná podle typů jednotlivých nemovitostí znalost cen zemědělské půdy nebo koeficientů stanovených jednotlivými obcemi.
Cena zemědělské půdy
pro stanovení základu daně dle § 5 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí je pro katastrální území jednotlivých obcí stanovena vyhláškou č. 298/2014 Sb. v platném znění – pro daňovou povinnost za rok 2023 je nutné zohlednit její poslední novelizaci provedenou s účinností od 1. 1. 2023 vyhláškou č. 356/2022 Sb.
Ceny a koeficienty pro výpočet daně z nemovitosti
pro daný předmět daně (např. orná půda) pro konkrétní obec či její část a pro příslušné zdaňovací období jsou dostupné na daňovém portálu Finanční správy www.mojedane.cz v sekci DOKUMENTACE / Dokumentace k informačním zdrojům / Daň z nemovitých věcí – Vyhledání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí.
Změna daňového řádu od 1. 1. 2023 nemá žádný praktický význam. V souvislosti se zřizováním
datových schránek podnikajících fyzických osob
, ke kterému od 1. 1. 2023 dochází „ze zákona“, je ovšem důležitá povinnost podávat daňová přiznání, popř. jiná podání elektronicky, pokud se alespoň částečně týkají podnikání dané osoby. Podnikajícím fyzickým osobám jsou od 1. 1. 2023 zřizovány datové schránky „ze zákona“ na základě novelizace § 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Od 1. 1. 2023 jsou datové schránky zřizovány všem zapsaným právnickým osobám, tedy např. i společenství vlastníků jednotek.
Pokud bude počátkem roku 2023 zřízena OSVČ datová schránka, přístupové údaje do ní budou OSVČ

Související dokumenty

Aktuality

Přehled aktuálních novinek v právních předpisech k 21. 12. 2022
Jaké legislativní změny přinese rok 2023?
Informace k novele zákona o DPH - zvýšení hodnoty obratu pro vznik plátcovství na 2 000 000 Kč (právní úprava účinná od 3. 12. 2022)
Zrušení elektronické evidence tržeb od 1. 1. 2023
Informace k základním změnám v institutu paušální daně s účinností od 1. ledna 2023

Články

Daňové novinky v roce 2023
Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH a související dopady na podnikatele

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
360/2022 Sb. o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
244/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Judikáty

4 Afs 170/2021 - 35 - Daně - daň z příjmů

Vyhlášky

Vyhláška č. 356/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků