Přehled aktuálních novinek v právních předpisech k 21. 12. 2022

Vydáno: 10 minut čtení

Přečtěte si pravidelný souhrn legislativních novinek ze závěru loňského roku - nechybí daňový balíček 2023, vyhláška se zahraničním stravným, ale i další novelizované předpisy, včetně praktických informací Finanční správy k daňovým změnám.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA

 

ČESKÁ LEGISLATIVA

1. Novela vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Dotčené předpisy: zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.) a vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků (č. 298/2014 Sb.)
Novela vyhlášky, kterou se stanoví ceny zemědělských pozemků pro účely stanovení základu daně z pozemků u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.
Účinnost: od 1. ledna 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 356/2022)

 

2. Novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

Dotčené předpisy: zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.)
Novela zákona o nemocenském pojištění se týká zejména oblasti poskytování otcovské a tzv. elektronických neschopenek.
Účinnost: od 1. prosince 2022
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 358/2022)

 

3. Novela zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o daních z příjmů a některých dalších zákonů

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.), zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (č. 589/1992 Sb.), zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.), zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Novela zákon o dani z přidané hodnoty přináší zejména zvýšení hranice pro povinné plátcovství k této dani.
Novela zákona o daních z příjmů zejména mění úpravu paušálního režimu u daně z příjmů fyzických osob, zavádí daň z neočekávaných zisků a přináší definici nemovité kulturní památky pro účely daní z příjmů.
Novelizace zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a zákona o veřejném zdravotním pojištění zejména reagují na změny v paušálním režimu u daně z příjmů fyzických osob.
Novela daňového řádu reaguje na změny úpravy datových schránek.
Účinnost:
od 1. ledna 2023
od 3. prosince 2022 (vybraná část přechodných ustanovení k novele zákona o dani z přidané hodnoty)
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 366/2022)

 

4. Novela zákona o mezinárodní pomoci při správě daní

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní pomoci při správě daní (č. 164/2013 Sb.) a zákon o Finanční správě České republiky (č. 456/2011 Sb.)
Novela zákona o mezinárodní pomoci při správě daní zejména zavádí poskytování informací provozovateli platforem sdílené ekonomiky (tzv. DAC7) a jejich automatickou výměnu mezi daňovými správami a institut společné daňové kontroly.
Novela zákona o Finanční správě České republiky upravuje především pravidla provádění kontrolního nákupu při správě daní.
Účinnost:      
od 1. ledna 2023
od 1. ledna 2024 (společná daňová kontrola)
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 373/2022)

 

5. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023

Dotčené předpisy: zákoník práce (č. 262/2006 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Vyhláška stanoví sazby zahraničního stravného, které jsou platné pro zaměstnance veřejného sektoru a ze kterých se vychází při stanovení minimální výše stravného při zahraniční pracovní cestě zaměstnanců soukromého sektoru, pro rok 2023.
Účinnost: od 1. ledna 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 401/2022)

 

6. Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Dotčené předpisy: zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.) a zákona o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.)
Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení se týká posuzování zdravotního stavu posudkovými komisemi.
Novela zákona o nemocenském pojištění upravuje kontroly posuzování dočasné pracovní neschopnosti.
Účinnost: od 1. ledna 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 423/2022)

 

7. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Katarem

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti mezi Českou republikou a Státem Katar.
Platnost: od 25. října 2022
(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 45/2022)

 

8. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 203/1999 Sb.) a mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (č. 32/2020 Sb.m.s.)
Novelizace smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Bulharskou republikou reagující na přijetí úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků.
Účinnost: publikováno 29. listopadu 2022
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 14/2022)

 

9. Pokyn GFŘ-D-58 k promíjení příslušenství daně

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Nový pokyn k promíjení příslušenství daně nahrazuje pokyn č. GFŘ-D-47 z 8. března 2021.
Účinnost: od 1. února 2023
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 15/2022)

 

10. Dodatek č. 9 GFŘ k pokynu č. GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.) a zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)
Novelizace pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení.
Účinnost: od 19. prosince 2022
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 18/2022)

 

11. Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.) a zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)
Úplné znění pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení ve znění dodatku č. 9.
Účinnost: N/A (publikováno 19. prosince 2022)
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 18/2022)

 

12. Informace k novele zákona o DPH – zvýšení hodnoty obratu pro vznik plátcovství na 2 000 000 Kč (právní úprava účinná od 3. 12. 2022)

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)
Informace o změně limitu pro povinné plátcovství k dani z přidané hodnoty zavedené zákonem č. 366/2022 Sb. a jejích souvislostech včetně zrušení registrace na žádost plátce.
Účinnost: N/A (publikováno 1. prosince 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

13. Informace k základním změnám v institutu paušální daně s účinností od 1. ledna 2023

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Informace o změnách v paušálním režimu u daně z příjmů fyzických osob zavedených zákonem č. 366/2022 Sb.
Účinnost: N/A (publikováno 5. prosince 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

14. Ukončení provozu EET a možný dopad na funkčnost pokladních zařízení

Dotčené předpisy: zákon o evidenci tržeb (č. 112/2016 Sb.)
Informace k možným dopadům ukončení provozu systému elektronické evidence tržeb na pokladní systémy.
Účinnost: N/A (publikováno 6. prosince 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

15. Novela zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)
Informace o publikaci novely zavádějící pravidla tzv. DAC7 ve Sbírce zákonů.
Účinnost: N/A (publikováno 9. prosince 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

16. Finanční správa zveřejnila tiskopisy pro rok 2023

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace o publikaci daňových tiskopisů platných pro rok 2023.
Účinnost: N/A (publikováno 12. prosince 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

17. Informační shrnutí a odpovědi na dotazy k datovým schránkám

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace Finanční správy České republiky k dopadům rozšíření datových schránek na další povinné subjekty v daňové rovině.
Účinnost: N/A (publikováno 15. prosince 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

18. Energetická krize ve vztahu k převodním cenám

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Informace o dopadech zvýšení cen energií do roviny převodních cen.
Účinnost: N/A (publikováno 20. prosince 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

19. Od 1. ledna 2023 dochází ke zrušení bezplatné „daňové složenky“

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace o zrušení bezplatné daňové složenky a možnostech plateb daně z nemovitých věcí fyzickými osobami prostřednictvím SIPO.
Účinnost: N/A (publikováno 20. prosince 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

20. Informace o významných změnách v zákoně o daních z příjmů, které se týkají fyzických osob za zdaňovací období roku 2022

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Přehled změn v dani z příjmů fyzických osob proběhnuvších v roce 2022.
Účinnost: N/A (publikováno 20. prosince 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

21. Informace pro poplatníky, fyzické osoby ke změnám v zákoně o daních z příjmů pro zdaňovací období roku 2023

 Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Přehled změn v dani z příjmů fyzických osob, které přináší novela zákona o daních z příjmů č. 366/2022 Sb.
Účinnost: N/A (publikováno 20. prosince 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

22. Otázky a odpovědi k DAC7

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)
Otázky a odpovědi k aplikaci oznamovací povinnosti provozovatelů platforem sdílené ekonomiky označované za DAC7.
Účinnost: N/A (publikováno 20. prosince 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

23. Zrušení elektronické evidence tržeb od 1. 1. 2023

Dotčené předpisy: zákon o evidenci tržeb (č. 112/2016 Sb.)
Informace o souvislostech zrušení elektronické evidence tržeb od 1. ledna 2023.
Účinnost: N/A (publikováno 21. prosince 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA

Další aktuality