Zkrácené mimořádné daňové odpisy

Vydáno: 31 minut čtení

Proč koupené auto, bagr, výrobní linka, stavba… nejsou jednoduše ihned daňovým výdajem? Hlavně kvůli § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („ZDP “). Stanovuje, že daňově účinné nejsou výdaje na pořízení hmotného majetku, kterými jsou především stavby a movité věci s cenou přes 80 000 Kč. Naštěstí ale ustanovení dodává – s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 ZDP . Kde je na čestném prvním místě pod písmenem a) možnost daňového uplatnění hmotných investic – daňovým výdajem jsou odpisy hmotného majetku. Zatímco účetní odpisy by měly a priori odpovídat době použitelnosti majetku, ty daňové jsou politickým rozhodnutím. A v poslední době byly na podporu skomírající ekonomiky skrze nové investice třikrát dočasně zavedeny mimořádně zkrácené daňové odpisy – letos jsou opět naposledy…

 

Zkrácené mimořádné daňové odpisy
Ing.
Martin
Děrgel
 
Zkrácené mimořádné daňové odpisy – třikrát dočasné
Odpisy představují obecně způsob, kterým se hodnota investice – určená s ohledem na způsob nabytí, např. při koupi obvykle pořizovací cena – postupně rozpočítávána do výdajů/nákladů v jednotlivých letech. To souvisí s jejím dlouhodobým používáním přinášejícím dotyčné firmě také po delší čas příjem/výnos z využívání daného majetku pro podnikání, nájem apod. Jde o naplnění základní účetní zásady časového rozlišení nákladů (odpisů hodnoty investice) odpovídající souvisejícím výnosům z jejího využívání. Liberální účetní předpisy stanovují pro účetní odpisy dlouhodobého majetku jen rámcová pravidla, takže si účetní jednotky mohou nastavit své odpisové plány téměř libovolně. Podle očekávání daleko přísnější pravidla platí pro daňové odpisy hmotného majetku – § 26 až 33 ZDP – jimiž jsou poplatníci značně svázaní. Obvykle mají na výběr pouze mezi metodou rovnoměrnou a zrychlenou, které za standardních podmínek trvají stejně dlouho – pro hmotný majetek spadající do téže odpisové skupiny – a ono „zrychlení“ spočívá v tom, že větší část hodnoty investice je odepsána dříve.
Daňové odpisy hmotného majetku – rovnoměrné i zrychlené – obvykle trvají 3 až 50 let (minimálně), v závislosti na tom, do jaké odpisové skupiny je věc zařazena v souladu s § 30 odst. 1 a přílohou č. 1 k ZDP.
Odpisová skupina
1
2
3
4
5
6
Doba odpisování
3 roky
5 let
10 let
20 let
30 let
50 let
To ale platí jen pro
hmotný majetek
(„
HM
“) odpisovaný zmíněnou nejčastější metodou rovnoměrnou nebo zrychlenou. Ovšem pro některé druhy HM jsou stanoveny jiné
povinné speciální způsoby odpisování
:
-
Technologická část fotovoltaických elektráren:
Odpisy jsou stanoveny jako měsíční rovnoměrné po 240 měsíců (20 let) bez možnosti přerušení.
-
Pokračování v odpisování započatém původním vlastníkem:
Je stanoveno pro určité způsoby nabytí HM, např. u nepeněžitých vkladů nebo zděděného majetku.
-
Časové odpisování:
Týká se otvírek nových lomů, pískoven, hlinišť a technické rekultivace, dočasných staveb, důlních děl, práva stavby apod. Roční daňový odpis se u nich stanovuje jako podíl vstupní ceny a stanovené doby.
-
Výkonové odpisování:
Je omezeno pouze na matrice, zápustky, formy, modely a šablony. Ročním odpisem je podíl vstupní ceny HM a stanovené doby použitelnosti nebo stanoveného počtu vyrobených odlitků nebo výlisků.
-
Technické zhodnocení (stavební změny, rekonstrukce a modernizace) na nemovité kulturní památce:
Nezvyšuje ocenění dané stavby a jeho roční odpis se stanoví ve výši jedné patnáctiny ceny zhodnocení.
Nás ovšem budou zajímat avizované dočasné „mimořádné odpisy“ vymyšlené zákonodárci pro podporu investičních choutek zejména firem v době závažných hospodářských problémů české ekonomiky. Najdeme je ve vloženém ustanovení § 30a ZDP a jejich trojí dějství začalo v roce 2009 po velké finanční (dluhové) krizi…
Možnost super urychlených daňových odpisů – a to na rozdíl od „zrychlených“ skutečně zkrácených – poprvé přinesl
zákon č. 216/2009 Sb.
, kterým se mění ZDP, a některé další zákony.
Účinnosti nabyl 20. 7. 2009
a ZDP se týkalo 25 změn, jejichž použitelnost upravovalo 9 přechodných ustanovení. Hlavní pro-investiční novinkou bylo
zavedení – nepovinných – mimořádných odpisů zkracujících dobu odpisování nového HM pořízeného od 1. 1. 2009 do 3

Související dokumenty

Články

Mimořádné odpisy hmotného majetku
Mimořádné odpisy opět na scéně
Mimořádné odpisy hmotného majetku v roce 2022
Mimořádné daňové odpisy jen po 12 nebo 24 měsíců
Uplatnění mimořádných odpisů v daňovém přiznání za rok 2021

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
259/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
149/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
168/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
333/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
438/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
669/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
216/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
346/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
89/2012 Sb., občanský zákoník
609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony