Účtování o majetku u ÚSC - 4. část

Vydáno: 15 minut čtení

Předkládáme vám čtvrtý díl z desetidílného seriálu k otestování vašich znalostí v oblasti účtování o majetku u ÚSC. V této části si ukážeme konkrétní účetní postupy pro dlouhodobý nehmotný majetek, s výjimkou drobného dlouhodobého nehmotného majetku, kterému bude věnována samostatná část seriálu.

Účtování o majetku u ÚSC – 4. část
Bc.
Klára
Vavrišinová
Chybné účtování o majetku může mít dopad na výsledek hospodaření. Opravování dlouholetých účetních či evidenčních chyb bývá složité a pracné. V neposlední řadě je správné účtování o majetku důležité z hlediska případné přijaté
dotace
.
V částech 1–3 byla vysvětlena obecná pravidla evidence, účtování a oceňování dlouhodobého majetku.
Od části 4
dále se budeme zabývat konkrétními postupy účtování.
Účtování o majetku je rozsáhlé téma. Pro účely se­riá­lu jsme vybrali podstatné informace
k teoretickým znalostem o dlouhodobém majetku.
Poznámka:
V dokumentu je používán pojem „vyhláška“ ve smyslu vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.
 
Základní výklad a otázky k části 4 – Dlouhodobý nehmotný majetek
Řešené oblasti v části 4
Bod ČÚS č. 710
Postup účtování o DNM
5
Pořízení DNM
5.1
Technické zhodnocení DNM
5.2.
Vyřazení DNM
5.4.
Některé další postupy účtování o DNM
5.5.
Poznámka:
Obecná zkratka pro dlouhodobý nehmotný majetek = DNM.
 
Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku (DNM)
DNM je definován v § 11 odst. 1 vyhlášky:
„… nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, databáze a oce­nitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých ocenění převyšuje částku 60 000 Kč.“
Pro evidenci DNM jsou určeny účty 01x, u ÚSC jsou nejčastěji používány tyto účty (obsahová náplň účtů je uvedena ve vyhlášce):
Účet 013 - Software
nabytý úplatně nebo vytvořený vlastní činností za účelem obchodování
Poznámka:
Pokud účetní jednotka vytvoří software pro svou potřebu, nejedná se podle vyhlášky o DNM.
V případě softwaru pořizujeme nejčastěji licence k programům, základní předpoklad pro jejich evidenci na účtu 013 je:
doba použitelnosti delší než rok
– do nehmotného majetku jsou chybně zařazovány licence s platností do jednoho roku.
Příklad 1
Obec pořídila licenci na antivirový program pro dvě stanice na jeden rok.
Nejedná se o nehmotný majetek, pořízení se zaúčtuje na účet 518 s pol. 5042 (popř. pol. 5168).
ocenění nad 60 000 Kč
– software do 60 000 Kč (včetně) se eviduje na účtu 018
Musíme rozlišovat pořízení samostatného softwaru jako nehmotného majetku a pořízení softwaru, který je součástí hardwaru. V § 11 odst. 8 vyhlášky je uvedeno, že
nehmotným majetkem není
„software pro řízení technologií nebo zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat“
.
Příklad 2
Obec pořídila nový PC včetně operačního programu Windows, nového účetního programu a programu MS Office
.
Operační program je nezbytný pro fungování počítače, proto bude zahrnut do jeho ceny (HW, účet 028 nebo 022), MS Office a účetní program nejsou nutnou ­podmínkou pro fungování konkrétního počítače, jsou samostatnými programy, které budou účtovány jako samo­­statný nehmotný majetek.
Poznámka:
Pokud určitý program neslouží čistě jen k provozu zařízení, ale má i další aplikační funkce, účtujeme jej jako nehmotný majetek, nikoliv jako součást ceny zařízení (např. docházkový systém).