Účtování o majetku u ÚSC - 7. část

Vydáno: 14 minut čtení

Předkládáme vám sedmý díl z desetidílného seriálu k otestovaní vašich znalostí v oblasti účtování o majetku u ÚSC. Chybné účtování o majetku může mít dopad na výsledek hospodaření. Opravování dlouholetých účetních či evidenčních chyb bývá složité a pracné. V neposlední řadě je správné účtování o majetku důležité z hlediska případné přijaté dotace.

Účtování o majetku u ÚSC – 7. část
Bc.
Klára
Vavrišinová
V částech 1–3 byla vysvětlena obecná pravidla evidence, účtování a oceňování dlouhodobého majetku.
Od části 4 se zabýváme
konkrétními postupy účtování.
Účtování o majetku je rozsáhlé téma. Pro účely seriálu jsme vybrali podstatné informace
k teoretickým znalostem o dlouhodobém majetku.
Poznámka:
V dokumentu je používán pojem „vyhláška“ ve smyslu vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Základní výklad a otázky k části 7 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)
Řešené oblasti v části 7
Bod ČÚS 710
Poznámka
Postup účtování o DHM
6
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6.3
Postupy účtování
Poznámka
:
Obecná zkratka pro drobný dlouhodobý hmotný majetek = DDHM.
 
Vymezení drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM)
DDHM je evidován na účtu
028.
DDHM je definován v
§ 14 odst. 6 vyhlášky
:
„(6) Položka ‚A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek‘ obsahuje hmotné movité věci, popřípadě soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 3 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 000 Kč. Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní hranice. Za drobný dlouhodobý hmotný majetek se považují vždy:
a)
předměty z drahých kovů, pokud nejsou dlouhodobým majetkem podle odstavce 4, bez ohledu na výši pořizovací ceny,
b)
věci pořízené formou finančního leasingu, popřípadě bezúplatně převzaté, u kterých ocenění podle § 25 zákona nepřevyšuje částku 40 000 Kč,
c)
věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění položky ‚A.II.3. Stavby‘ nebo jako součást ocenění v rámci položky ‚B.I. Zásoby‘, u kterých ocenění nepřevyšuje částku 40 000 Kč.“
V souladu s obsahovou náplní patří na účet 028 následující majetek s dobou použitelnosti delší než rok:
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot