Účtování o majetku u ÚSC - 3. část

Vydáno: 17 minut čtení

Předkládáme vám třetí díl z desetidílného seriálu k otestování vašich znalostí v oblasti účtování o majetku u ÚSC. Chybné účtování o majetku může mít dopad na výsledek hospodaření. Opravování dlouholetých účetních či evidenčních chyb bývá složité a pracné. V neposlední řadě je správné účtování o majetku důležité z hlediska případné přijaté dotace.

 

Účtování o majetku u ÚSC – 3. část
Bc.
Klára
Vavrišinová
V částech 1–3 budou vysvětlena obecná pravidla evidence, účtování a oceňování dlouhodobého majetku.
Od části 4
se dále budeme zabývat konkrétními postupy účtování.
Účtování o majetku je rozsáhlé téma. Pro účely seriálu jsme vybrali podstatné informace
k teoretickým znalostem o dlouhodobém majetku.
Poznámka:
V dokumentu je používán pojem „vyhláška“ ve smyslu vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 
Základní výklad a otázky k části 3 – Oceňování majetku
Řešené oblasti v části 3
Bod ČÚS č. 710
Poznámka
Oceňování v souladu se zákonem a vyhláškou
4.1.
 
Rozdíl od dohady
4.6.
Dohady nevyfakturovaných dodávek do ceny majetku
Způsob zahrnování či nezahrnování do ceny majetku
7.1.
Úroky z úvěru [písm. b)] a náklady na zajištění ­financování a administraci
dotace
[písm. d)]
V této části se budeme detailněji zabývat otázkou ocenění pořizovaného majetku.
Podle bodu 4.1. ČÚS č. 710 se dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek oceňuje v souladu s § 24 až § 27 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a § 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb.“). Pro správný způsob ocenění je zásadní forma pořízení majetku.
 
Úplatně pořízený majetek