Účtování o majetku u ÚSC - 2. část

Vydáno: 26 minut čtení

Předkládáme vám druhý díl z desetidílného seriálu k otestování vašich znalostí v oblasti účtování o majetku u ÚSC. V následujícím příspěvku se budeme věnovat obecným pravidlům účtování. (Poznámka redakce: první díl jsme uveřejnili v č. 10/2022 na s. 15).

Účtování o majetku u ÚSC – 2. část
Bc.
Klára
Vavrišinová
 
Základní výklad a otázky k části 2 – Obecná pravidla k postupům účtování
Řešené oblasti v části 2
Bod ČÚS č. 710
Poznámka
Obecná pravidla k postupům účtování
3.
Pořízení dlouhodobého majetku
3.1.
Formy pořízení
Vyřazení dlouhodobého majetku
3.2.
Formy vyřazení
Vytvoření majetku vlastní činností
3.3.
Společné související náklady
3.4.
Způsob rozpočítání
Vyřazení dlouhodobého majetku
3.6.
Chronologický postup
Opravné položky k dlouhodobému majetku
4.2.
Odkaz na ČÚS č. 706
Odpisování dlouhodobého majetku
4.3.
Odkaz na ČÚS č. 708
Neměnnost ocenění majetku
4.4.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je v účetnictví evidován po dobu jeho životnosti a použitelnosti. Cyklus účtování o dlouhodobém majetku zahrnuje čtyři fáze. V této kapitole budou pro jednotlivé účetní cykly vysvětlena obecná pravidla účtování, v dalších kapitolách budou tato pravidla prodrobněji rozebrána na konkrétních účetních postupech.
 
Pořízení dlouhodobého majetku
Cyklus účtování o majetku začíná jeho pořízením. Pořízení
= účtování o majetku na účty třídy 0xx (= zařazení) nemusí být spojeno s nabytím vlastnického práva. Mělo by dojít zároveň k zařazení
do majetkové evidence.
Příklad 1
Město pořídilo nový elektromobil s tím, že ve smlouvě byla sjednána výhrada vlastnického práva – automobil přejde do vlastnictví města až úplným doplacením kupní ceny.
Přestože je elektromobil i po úhradě kupní ceny vlastnictvím prodávajícího, účtujeme o něm na účet 042 a následně např. 022 (s odkazem na § 28 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“).
O pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku účtujeme v souvislosti s:
Koupí či jiným úplatným převodem – od okamžiku rozhodnutí o pořízení majetku (u movitého schvaluje pořízení starosta či rada) účtujeme o nákladech na pořízení majetku na účet 041 (nehmotný) nebo 042 (hmotný). Na účty 04x patří nejen sjednaná kupní cena, ale i související náklady [§ 55 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb.“)], viz definice pořizovací ceny v kapitole „Oceňování dlouhodobého majetku“.
Jiným úplatným převodem je i směna či výstavba na základě smlouvy o dílo.
Poznámka:

Související dokumenty

Články

Účtování o majetku u ÚSC - 1.část
Účtování o majetku u ÚSC - 3. část
Účtování o majetku u ÚSC - 4. část
Účtování o majetku u ÚSC - 5. část
Účtování o majetku u ÚSC - 6. část

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
262/2006 Sb., zákoník práce

Vyhlášky

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

Sdělení MF

28/132 377/2010-282 České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
MF-91827/2012/28 České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
28/37684/2011-282 Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Informace Finanční správy

28/93428/2011-282 Změna českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
28/93428/2011-282 Změna českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů