Účtování o majetku u ÚSC - 1.část

Vydáno: 15 minut čtení

Předkládáme vám první díl z desetidílného seriálu k otestovaní vašich znalostí v oblasti účtování o majetku u ÚSC. Chybné účtování o majetku může mít dopad na výsledek hospodaření. Opravování dlouholetých účetních či evidenčních chyb bývá složité a pracné. V neposlední řadě je správné účtování o majetku důležité z hlediska případné přijaté dotace.

Účtování o majetku u ÚSC – 1.část
Bc.
Klára
Vavrišinová
V částech 1-3 budou vysvětlena obecná pravidla evidence, účtování a oceňování dlouhodobého majetku.
Od části 4
se dále budeme zabývat konkrétními postupy účtování.
Účtování o majetku je rozsáhlé téma. Pro účely se­riá­lu jsme vybrali podstatné informace
k teoretickým znalostem o dlouhodobém majetku.
 
Základní výklad a otázky k části 1 – Vymezení dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku
Legislativa
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“)
Krátkodobost x dlouhodobost (§ 19 odst. 8 zákona o účetnictví). Oceňování majetku a inventarizace (§ 24 až 30 zákona o účetnictví). Ministerstvo financí vydává na základě zmocnění v § 36 České účetní standardy (ČÚS), které stanoví zejména bližší popis účetních metod a postupů účtování (nejen ve vztahu k majetku). Vybrané účetní jednotky postupují podle standardů vždy.
Český účetní standard č. 710
Stěžejní účetní předpis k dlouhodobému majetku. Vymezuje
základní postupy účtování o dlouhodobém hmotném a dlouhodobém nehmotném majetku.
Poznámka:
Na začátku každé následující části bude uveden odkaz na konkrétní znění ČÚS č. 710 (na ostatní předpisy bude odkazováno podle potřeby vždy v příslušné části).
Český účetní standard č. 709
Základní postupy účtování o vlastních zdrojích. Ve vztahu k dlouhodobému majetku účet 401 pro bezúplatné převody majetku a účet 407 pro přecenění na reálnou hodnotu.
Český účetní standard č. 708
Základní postupy pro určení výše odpisů dlouhodobého