Účtování o majetku u ÚSC - 5. část

Vydáno: 11 minut čtení

Předkládáme vám pátý díl z desetidílného seriálu k otestování vašich znalostí v oblasti účtování o majetku u ÚSC. Chybné účtování o majetku může mít dopad na výsledek hospodaření. Opravování dlouholetých účetních či evidenčních chyb bývá složité a pracné. V neposlední řadě je správné účtování o majetku důležité z hlediska případné přijaté dotace.

Účtování o majetku u ÚSC – 5. část
Bc.
Klára
Vavrišinová
V částech 1–3 byla vysvětlena obecná pravidla evidence, účtování a oceňování dlouhodobého majetku.
Od části 4 se zabýváme
konkrétními postupy účtování.
Účtování o majetku je rozsáhlé téma. Pro účely seriá­lu jsme vybrali podstatné informace
k teoretickým znalostem o dlouhodobém majetku.
Poznámka:
V dokumentu je používán pojem „vyhláška“ ve smyslu vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 
Základní výklad a otázky k části 5 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Řešené oblasti v
části 5
Bod ČÚS 710
Poznámka
Postup účtování o DDNM
5
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
5.3.
Postupy účtování
Poznámka:
Obecná zkratka pro drobný dlouhodobý nehmotný majetek = DDNM.
 
Vymezení drobného dlouhodobého nehmotného majetku
DDNM je evidován na účtu
018.
DDNM je definován v
§ 11 odst. 6 vyhlášky:
a) „A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek“ obsahuje majetek stanovený v odstavci 1, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v částce 7 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60 000 Kč. Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení dolní hranice.
Pro evidenci DDNM platí následující pravidla:
DDNM je z věcného hlediska dlouhodobý nehmotný majetek, který nesplňuje hranici pro zařazení na účty DNM (vymezení DNM viz předchozí kapitola).
Poznámka:
V praxi ÚSC se jedná nejčastěji o software a ocenitelná práva do 60 000 Kč (včetně). „Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“ evidujeme v souladu s předpisy na účtu 019 bez ohledu na výši ocenění, tzn. i v hodnotě pod 60 000 Kč jej evidujeme na účtu 0