Účtování o majetku u ÚSC - 6. část

Vydáno: 19 minut čtení

Předkládáme vám šestý díl z desetidílného seriálu k otestování vašich znalostí v oblasti účtování o majetku u ÚSC. Chybné účtování o majetku může mít dopad na výsledek hospodaření. Opravování dlouholetých účetních či evidenčních chyb bývá složité a pracné. V neposlední řadě je správné účtování o majetku důležité z hlediska případné přijaté dotace.

Účtování o majetku u ÚSC – 6. část
Bc.
Klára
Vavrišinová
V částech 1–3 byla vysvětlena obecná pravidla evidence, účtování a oceňování dlouhodobého majetku.
Od části 4 se zabýváme
konkrétními postupy účtování.
Účtování o majetku je rozsáhlé téma. Pro účely seriálu jsme vybrali podstatné informace k teoretickým znalostem o dlouhodobém majetku.
Poznámka:
V dokumentu je používán pojem „vyhláška“ ve smyslu vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen „vyhláška“).
 
Základní výklad a otázky k části 6 – Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
Řešené oblasti v části 6
Bod ČÚS č. 710
Postup účtování o DHM
6
Pořízení DHM
6.1
Technické zhodnocení DHM
6.2.
Vyřazení DHM
6.4.
Některé další postupy účtování o DHM
6.5.
Poznámka:
Obecná zkratka pro dlouhodobý hmotný majetek = DHM.
V této části si ukážeme konkrétní účetní postupy pro DHM, s výjimkou drobného dlouhodobého hmotného majetku, kterému bude věnován samostatný díl. Veškerý níže uvedený DHM je investičním majetkem (na jeho pořízení musí být čerpána investiční
dotace
).
 
Vymezení dlouhodobého hmotného majetku
DHM je definován v § 14 vyhlášky vymezením obsahové náplně jednotlivých účtů DHM. Pro všechny účty (s výjimkou dočasných staveb vedených na účtu 021) platí základní pravidlo – použitelnost majetku je delší než jeden rok.
 
Neodpisovaný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný se eviduje na účtech
03x.
Účet 031
Pozemky
Evidujeme bez ohledu na výši ocenění (od 0,1 Kč). Na účet 031 nepatří součásti pozemku, které jsou odpisovány a vykazovány jako stavby (účet 021), pěstitelské celky (účet 025) a věcná břemena (patří do ceny související stavby, popřípadě účty 028 či 029).
Příklad 1
Obec pořídila pozemek se zpevněnou komunikací.
Právně se jedná o jednu věc, účetně bude pozemek veden na účtu 031, komunikace jako stavba na účtu 021.
Při pořízení pozemků musíme zajistit analytické členění účtu 031 kvůli vstupu do výkazu Příloha.
Dále je dle ČÚS č. 701 nutné zajistit oddělené evidování pozemků zatížených věcným břemenem nebo zástavním právem
(analyticky či interním identifikátorem v registru majetku – oddělená sestava).
Účet 0