Přehled změn právních předpisů

Vydáno: 30 minut čtení

V následujícím příspěvku si projdeme změny předpisů, ke kterým došlo v první polovině letošního roku. Kromě nových zákonů zveřejněných ve Sbírce zákonů se podíváme na změny v sociálním pojištění i na další informace týkající se zejména obcí.

Přehled změn právních předpisů
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
 
Sbírka zákonů
Legislativní novinkou účinnou od 1. 1. 2023 je zveřejňování soudních rozhodnutí, a to na základě vyhlášky č. 403/2022 Sb., o zveřejňování soudních rozhodnutí. Již dnes jsou mnohá rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu zájemcům k dispozici (např. na webových stránkách uvedených soudů) a nově přijímaná
legislativa
se týká okresních, krajských a vrchních soudů. Záměrem nového opatření není zakotvení poskytování všech rozhodnutí, která dotyčné soudy vydávají. Cílem je všem, kdo mají zájem či potřebu seznámit se s rozhodovací činností tuzemských soudů, představit blíže typový obsah.
Ministerstvo spravedlnosti jakožto autor návrhu vyhlášky je přesvědčeno, že navrhovaná právní úprava může veřejnosti reálně pomoci zejména v orientaci, jak a proč dotčené soudy rozhodly ve věcech, které se mohou zájemců samotných týkat. Následně si může zájemce o obsah rozhodnutí dovodit, jak reálně mohou soudy jeho vlastní věc rozhodnout, pokud by se stala předmětem soudního řízení. Je potřeba ale zdůraznit, že tento „obrázek“ zájemce o rozhodovací činnosti dotčených soudů bude vždy pouze orientačního charakteru, neboť každé soudní řízení je svými skutkovými a právními otázkami jiné a i zdánlivý detail může být pro právní posouzení věci soudem podstatný.
Důraz klade ministerstvo na zveřejňování zejména takových typů soudních rozhodnutí, u nichž je (často protichůdná) argumentace účastníků řízení standardní součástí soudního procesu. S tím následně souvisí i povinnost daného soudu vypořádat se s těmito argumentacemi v odůvodnění svého rozhodnutí a vyslovit tím závazné právní posouzení (závazný právní názor a výklad) pro účastníky řízení a jejich zástupce.
Dále je potřeba zmínit zákon č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který by měl přinést lepší ochranu spotřebitelů v řadě oblastí. Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku nabyla účinnosti 6. 1. 2023. Zvýšila se mimo jiné ochrana zranitelné skupiny zákazníků při uzavírání smluv po telefonu, při nevyžádaném „podomním“ prodeji nebo v rámci organizovaných prodejních akcí. Stručně uveďme hlavní změny:
Dochází k rozšíření seznamu nekalých obchodních praktik a poskytnutí dalších možností, jak se nekalým obchodním praktikám bránit. Mezi nové nekalé obchodní praktiky patří například zveřejňování falešných spotřebitelských recenzí nebo jejich zkreslování například na sociálních sítích s cílem propagovat nabízenou službu nebo výrobek.
Další novou nekalou obchodní praktikou je uvádění výrobků dvojí kvality na trh.
Pokud se spotřebitel stal „obětí“ nekalé obchodní praktiky, zákon mu nově umožňuje odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů od jejího uzavření. Spotřebitel může místo odstoupení od smlouvy požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky. Čím závažnější nekalá obchodní praktika bude, tím vyšší slevu může spotřebitel požadovat.
Cílem zákona je rovněž zabránit klamání spotřebitele, pokud jde o výši poskytovaných slev. Tato úprava má chránit zákazníky před umělým navyšováním cen a klamáním o výši poskytované slevy. Nově budou muset podnikatelé uvádět, za jakou nejnižší cenu bylo zboží prodáváno po dobu 30 dní před jeho zlevněním. Tato povinnost se nevztahuje na zboží podléhající rychlé zkáze nebo s krátkou dobou spotřeby. To jsou zejména čerstvé potraviny, hotová jídla, řezané květiny a ji

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
302/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
89/2012 Sb., občanský zákoník
128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
374/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 455/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Nařízení vlády

29/2023 Sb. o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
Vyhláška č. 112/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky č. 358/2021 Sb., a vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

Vyhláška č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví
457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty
525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů
358/2021 Sb. , kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
403/2022 Sb. o zveřejňování soudních rozhodnutí