Novela rozpočtové skladby účinná od 1. 1. 2019 - přehled změn pro ÚSC1

Vydáno: 31 minut čtení

S účinností od 1. 1.2019 vyšla novela č. 329/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb. , o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Novela je rozsáhlá, obsahuje 93 bodů, ale zdaleka ne všechny jsou významné pro ÚSC. Předkládáme přehled novelizovaných ustanovení s komentáři.

Novela rozpočtové skladby účinná od 1. 1. 2019 – přehled změn pro ÚSC
Ing.
Ivana
Schneiderová
Vysvětlivky:
Šedý rastr = citace předpisu.
 
Nové položky a paragrafy
Bod novely č. 10: 1385 Dílčí daň z technických her
Na tuto položku se zařazuje dílčí daň z technických her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů [§ 3 odst. 1 písm. e), § 4 písm. e) a § 5 zákona]. Ostatní dílčí daně, které jsou součástí daně z hazardních her, se zařazují na položku 1381.
Jedná se o sdílenou daň, kterou převádí Specializovaný finanční úřad s PBÚ
9822
. Položka je zavedena z důvodu oddělení od jiných daní z hazardních her, protože má i odlišný výpočet (z technických her jde 65 % vybraných daní obcím, z vybraných daní z hazardních her jde 30 % obcím).
Bod novely č. 49: 5216 Neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím – obchodním společnostem
Neinvestiční transfery akciovým společnostem a společnostem s ručením omezeným, v nichž mají alespoň poloviční podíl [§ 31 až 33 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)] obce nebo kraje a které mají oprávnění k poskytování zdravotnických služeb [§ 15 odst. 1 písm. a) a § 19 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)], je-li v tomto oprávnění mezi formami zdravotní péče [§ 19 odst. 2 písm. b) a § 6] uvedena lůžková péče (§ 9).
Bod novely č. 67: 6316 Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím – obchodním společnostem
Investiční transfery…
(
pokračuje stejný text jako u položky 5216, jen analogie pro investiční transfery
).
Bod novely č. 60: Položka 5811 Vysvětlení je v bodě 2 „systémové změny“
Bod novely č. 62:
V příloze v části B se za položku 5902 vkládají nové položky 5903 a 5904, které znějí:
5903 Rezerva na krizová opatření
Tuto položku používají jen kraje a obce, které na ni zařazují výdaje potřebné k zajištění přípravy na krizové situace a na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb., a to jen v rozpočtu. Skutečné výdaje na zajištění přípravy na krizové situace, jejich řešení a odstraňování jejich následků se zařazují na položky odpovídající jejich povaze. V odvětvovém třídění rezervu na krizová opatření i skutečné výdaje zařazují kraje a
obce na paragraf 5213.
Ústřední orgány státní správy tyto výdaje i jejich rozpočet zařazují v druhovém třídění na položky odpovídající jejich povaze a jako celek na dílčí průřezový ukazatel 34.
K této položce je i
nový paragraf
v účelovém třídění:
Bod novely č. 93.
5213 Krizová opatření
Tento paragraf používají jen kraje a obce, které na něj zařazují výdaje potřebné k zajištění přípravy na krizové situace a na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb., a to rozpočet těchto výdajů i skutečné výdaje. Rozpočet těchto výdajů (rezerva na krizová opatření) kraje a obce v druhovém třídění zařazují na položku 5903. Ústřední orgány státní správy tyto výdaje i jejich rozpočet zařazují v odvětvovém třídění na příslušné paragrafy oddílu 52 a jako celek na dílčí průřezový ukazatel 34.
V § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, je uveden tento text
:
„Finanční zabezpečení krizových opatření
Finanční zabezpečení krizových opatření na běžný rozpočtový rok se provádí podle zvláštního právního předpisu (218/2000 Sb. a 250/2000 Sb.). Za tímto účelem:
a) ministerstva a jiné ústřední správní úřady v rozpočtu své kapitoly
a kraje a obce ve svých rozpočtech na příslušný rok vyčleňují objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace; kraje a obce dále ve svém rozpočtu na příslušný rok vyčleňují účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků, …“
Z krizového zákona vyplývají dvě povinné rezervy, které by obce a kraje měly rozpočtovat:
1.
Rezerva k zajištění přípravy na krizová opatření,
2.
Rezerva na řešení krizových situací.
Tvorbu rezervy na „krizové situace“ již kontrolní orgány několik let v rozpočtech obcí vyžadují,
nikdy však nebyla určena její výše. Některé obce rozpočtovaly na položce 5901 s paragrafem 5212 zpravidla alespoň 1 000 Kč, aby splnily povinnost danou krizovým zákonem. Od roku 2019 by i tato rezerva měla patřit na paragraf 5213.
Při přípravě 18. novely rozpočtové skladby bylo avizováno, že se bude jednat o povinnou výši rezervy v nějakém procentu daňových příjmů, ale potřebná úprava zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“), nebyla k datu účinnosti novely rozpočtové skladby přijata. K 1. 1. 2019 bychom pak měli postupovat asi stejně jako u rezervy na krizové situace, tj. na paragrafu 5213 a položce 5903 rozpočtovat jakoukoliv částku, případně např. 0,2 až 0,5 % daňových příjmů, pokud se však nejedná o částku natolik vysokou, že její blokace na rezervě by byla evidentně nevyužitelná
. K 1. 1. 2019 jde však jen o malou změnu, jen pro větší právní jistotu je potřeba rozpočtovat částku v jakékoliv výši na pol. 5903 s paragrafem 5213. Na položce 5901 s paragrafem 5212 se již rezerva na krize rozpočtovat nemusí.
Na položce 5903 se však rezervy čerpat nebudou, výdaje dle účelu se zařadí správně podle druhu výdaje a rezerva se tím vyčerpá (dojde k přesunu položek).
Poslední informace k 8. 1. 2019 od Ministerstva financí je tato:
„Na základě jednání s odborem Bezpečnost a krizové řízení bylo konstatováno, že se jedná o vyčleňování finančních prostředků jak na přípravu na krizové situace, tak na jejich řešení a odstraňování jejich následků. O minimální výši rezervy, kterou si mají kraje, obce a hl. m. Praha vytvářet k zajištění přípravy na krizové situace, na jejich řešení a odstraňování jejich následků, nebylo zatím rozhodnuto a bude to řešeno v souvislosti s předpokládanou novelizací § 25 zákona č. 240/2000 Sb.
5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli
Na tuto položku zařazují organizace, které přijaly dotaci ze státního rozpočtu [§ 14 až 19 rozpočtových pravidel (zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)] nebo z rozpočtu územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, dobrovolného svazku obcí nebo regionální rady [§ 10a až 10d zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)], částky vracené poskytovateli
dotace
na základě jeho výzvy podle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 25/2015 Sb.,
nebo podle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2015 Sb.
Jedná se o přesun části náplně z položky 5909 na novou položku 5904. Příjem ÚSC na základě výzvy dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. zůstává na položce 2229.
Ruší se položky (bod novely č. 58)
:
5422 Náhrady povahy rehabilitace
5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
(obsah náplně byl přesunut do nové položky 5811)
Ruší se paragraf: 4333
Domovy-penzióny pro matky s dětmi
Dle důvodové zprávy se jedná o změnu právní úpravy, domovy-penzióny pro matky s dětmi není pojem ze zákona, existují jen azylové domy na paragrafu 4374; bod novely 90).
 
Systémové změny
18. novela rozpočtové skladby je poměrně hodně náročná na oddělení významných změn od nepodstatných. Novela obsahuje hodně bodů o změnách v obecných definicích i v obecných ustanoveních seskupení a podseskupení. Nakonec jsme se rozhodli je do přehledu změn nedávat, protože se pro praktickou práci s rozpočtovou skladbou jeví jako jen „upřesňující“, ne však jako systémově významné. Předkladatel předpisu však považuje
za významnou změnu
kromě zavedení nových třídění v bodě 1 tohoto materiálu
oddělení náhrad za újmy, které organizace způsobila od náhrad, které nezpůsobila.
V důvodové zprávě bylo toto členění navíc rozšířeno na oddělení „nákupů pro sebe“ a „nákupů pro jiného“. Cíl tohoto sledování však není z důvodové zprávy ani z textu novely jasný. Pokusíme se nyní vysvětlit v souvislosti s novou položkou 5811, co jsme vysledovali v praxi.
Oddělení náhrad za újmy, které organizace způsobila od náhrad, které nezpůsobila, se má zavést proto, „aby se členění výdajů přiblížilo systematice, jaká platí v účetnictví“. V praxi se však ukázalo, že nejprve došlo k tomu, že 17. novelou se rozpočtová skladba od účetnictví vzdálila, a to v oblasti transferů. Rozpočtová skladba vyčlenila z transferových položek některé „dotace, které nejsou určeny k vypořádání“, to byla nová rozšířená náplň položky 5192. Jaký cíl měl tento krok, není nikde vysvětleno. Tato 18. novela vyjímá tyto „dotace bez vypořádání“ z položky 5192 na položku 5811. Nejsme si však jisti, zda úplně a správně, ale nepodařilo se problematiku „dotáhnout“ ani v připomínkovém řízení. Z hlediska účtování však nemají nové položky na závazné postupy dle ČÚS č. 703 žádný vliv. Nadále se o těchto „některých dotacích“ účtuje jako o transferech, tj. průtokové
dotace
přes účet 375, investiční
dotace
např. na LHO na účet 403 apod.
Položka 5811
– Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu
(1) Na položku 5811 patří výdaje na odškodnění újmy, kterou organizace nezpůsobila a která s její činností ani jinak přímo nesouvisí. Jsou to zejména výdaje na odškodnění újmy vzniklé fyzickým nebo právnickým osobám tím, že plnily povinnosti uložené jim právními předpisy, jestliže jejich plnění nenapomáhá činnosti organizace, ale jejich účelem je celospolečenský prospěch.
(2) Na položku 5811 se zařazují též výdaje na náhrady, které poskytuje Ministerstvo pro místní
rozvoj obcím, které zajistily pohřbení zemřelých,
o jejichž pohřeb se nikdo jiný nepostaral (§ 5 odst. 5 věty druhé zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 193/2017 Sb.).
(3) Na položku 5811 patří též výdaje na náhrady škod způsobených rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci, které vynakládají organizační složky státu a územní samosprávné celky podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
(4) Na položku 5811 se zařazují též finanční náhrady za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření poskytované podle § 58 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonů č. 218/2004 Sb. a č. 349/2009 Sb., a podle vyhlášek č. 432/2005 Sb. a č. 335/2006 Sb.
(5) Na položku 5811 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu [§ 37 odst. 7 věta za středníkem zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 289/1995 Sb.)“] krajům [§ 47 odst. 4 a § 48 odst. 1 písm. m) zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 149/2003 Sb., č. 1/2005 Sb. a č. 186/2005 Sb.] na to,
aby mohly v případech, kdy vlastníci lesa si sami nevyberou odborné lesní hospodáře
a jejich funkci vykonávají právnické nebo fyzické osoby podle § 37 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb. poskytovat obcím s rozšířenou působností, v jejichž obvodu jakožto orgánů státní správy lesů lesy těchto vlastníků leží, peněžní prostředky na to, aby mohly těmto hospodářům za jejich činnost platit náhrady nákladů podle vyhlášky č. 423/2011 Sb. Kraje je přijmou minusem na položce 5811 a poukážou obcím s rozšířenou působností na této položce plusem.
Obce s rozšířenou působností je také přijmou minusem na položce 5811 a plusem na této položce je vyplatí lesním hospodářům.
(6) Na položku 5811 patří i náhrady členům odboje, soudní rehabilitace, náhrady podle zákona o mimosoudních rehabilitacích apod., například náhrady podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, ve znění pozdějších předpisů.
(7) Na položku 5811 patří i náhrady podle zákona č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, ve znění pozdějších předpisů.
(8) Na tuto položku patří i příspěvky, které se z rozpočtu Poslanecké sněmovny poskytují poslaneckým klubům podle § 78 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a příspěvky, které se z rozpočtu Senátu poskytují senátorským klubům podle § 22 odst. 2 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů.
(9) Ministerstvo financí na tuto položku zařazuje náhrady, které vyplácí obcím, krajům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí podle § 33 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., namísto úroků z jejich účtů určených k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu.
(10) Na položku 5811 patří i peněžní prostředky poskytované ze státního rozpočtu dopravcům jako
kompenzace
dopadů slev nařízených státem (výměr Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, platný pro příslušný rok a uveřejněný v Cenovém věstníku) podle obecných pravidel na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 [čl. 2 písm. l), čl. 3 odst. 2 a čl. 4 a 6].
(11) Na položku 5811 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu [§ 26 odst. 2 věta za středníkem zákona č. 289/1995 Sb.] krajům [§ 47 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 1/2005 Sb.] na to, aby mohly obcím, které jsou orgány státní správy lesů [§ 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.], hradit náklady,
které tyto obce vynaložily na zpracování lesních hospodářských osnov
(§ 25 zákona č. 289/1995 Sb.) příslušnými osobami (§ 26 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.). Kraje je přijmou minusem na položce
5811
a poukážou obcím na této položce plusem.
Obce je přijmou na položce 2324 a částky poukazované příslušným osobám za zpracování osnov zařadí na položku 5169.
(12) Na položku 5811 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu [§ 24 odst. 2 věta třetí zákona č. 289/1995 Sb.] krajům (§ 47 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 1/2005 Sb.) na to, aby mohly obcím s rozšířenou působností (§ 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.) poskytovat peněžní prostředky na to, aby mohly poskytovat vlastníkům lesa, kteří byli povinni podle lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov
vysadit meliorační a zpevňující dřeviny
(§ 24 odst. 2 věta druhá a § 25 odst. 3 věta první zákona č. 289/1995 Sb.) částečné úhrady zvýšených nákladů na tuto výsadbu podle § 2 vyhlášky č. 80/1996 Sb. Kraje tyto úhrady přijmou minusem na položce 5192 a poukážou obcím s rozšířenou působností na této položce plusem. Stejně tak obce s rozšířenou působností je od krajů přijmou minusem na položce
5811
a poukážou vlastníkům lesa na této položce plusem.
(13) Na položku 5811 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu [§ 35 odst. 1 věta třetí a odstavec 3 věta první zákona č. 289/1995 Sb.] krajům (§ 47 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 1/2005 Sb.), které uložily vlastníkům lesa provést opatření k melioraci nebo hrazení bystřin nebo činnost k předcházení nebezpečí lavin, vzniku svahových sesuvů a strží, povodňových vln a odstraňování následků živelních pohrom [§ 48a odst. 1 písm. f) zákona č. 289/1995 Sb. ve znění zákonů č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 186/2006 Sb.], aby mohly těmto vlastníkům hradit náklady, které na tato opatření nebo činnost vynaložili. Kraje tyto úhrady přijmou minusem na položce 5811 a poukážou vlastníkům lesa na této položce plusem.
(14) Na položku 5811 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu [§ 11 odst. 3 a § 35 odst. 4 věty druhé zákona č. 289/1995 Sb.] krajům na to, aby mohly poskytovat vlastníkům lesa, kteří byli povinni strpět, aby se jejich pozemků užilo k přípravě, budování nebo údržbě zařízení meliorací a hrazení bystřin (§ 35 odst. 4 věta první zákona č. 289/1995 Sb.), náhrady majetkové újmy vzniklé v důsledku omezení výnosu nebo jiného užitku z těchto pozemků. Kraje tyto náhrady přijmou minusem na položce
5811
a poukážou vlastníkům lesa na této položce plusem.
(15) Na položku 5811 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu [§ 11 odst. 3 a § 36 odst. 3 věty druhé a odst. 4 věty druhé zákona č. 289/1995 Sb.] krajům, které rozhodly [§ 48a odst. 1 písm. h) zákona č. 289/1995 Sb. ve znění zákonů č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 186/2006 Sb.] o výši náhrady a subjektu povinném k poskytnutí této náhrady vlastníkům lesů z důvodu omezení při hospodaření v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb.), je-li povinným subjektem Česká republika, na to, aby mohly těmto vlastníkům lesa poskytovat náhrady zvýšených nákladů způsobených těmito omezeními podle § 2 a 3 vyhlášky č. 80/1996 Sb. Kraje tyto náhrady přijmou minusem na položce 5811 a poukážou vlastníkům ochranných lesů a lesů zvláštního určení na této položce plusem.
(16) Na položku 5811 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu (§ 45 odst. 1 věta druhá zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 267/2015 Sb.) krajům [§ 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)] na to, aby poskytovatelům zdravotních služeb vyplácely náhrady nákladů spojených s činností k ochraně před vznikem a šířením infekčních onemocnění a k omezení jejich výskytu (§ 45 odst. 1 věty první zákona č. 258/2000 Sb. ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 392/2005 Sb. a č. 375/2011 Sb. a vyhláška č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění). Kraje je přijmou minusem na položce 5811 a plusem na této položce je vyplatí poskytovatelům zdravotních služeb.
(17) Na položku 5811 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu prostřednictvím krajů na úhradu nákladů vzniklých lékárnám s odevzdáváním nepoužitelných léčiv osobám podle § 88 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb. a s jejich odstraňováním těmito osobami [§ 89 odst. 2 věty druhé zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 141/2009 Sb.]. Kraje je na položce 5811 přijmou minusem a plusem na této položce je vyplatí lékárnám.
 
Změny náplně položek
Bod novely č.
Položka
Obsah změny a komentář
9
1381
Upřesnění obsahu náplně položky a informace o přesunu části položky na novou položku 1385.
13
2123
Do položky „Ostatní odvody příspěvkových organizací“ se doplnily i převody zůstatků účtů po zrušení příspěvkových organizací, které obec – zřizovatel přebírá z titulu právního nástupnictví.
16
2324
Položka „přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady“ řeší
dobropisy
(ty budou zatříděny na položku 2324 meziročně, v rámci roku budou snižovat příslušné výdaje) a vratky transferů (zpravidla se dávají na položku finančního vypořádání),
netransferové vratky (ty dává novela na položku 2329)
a dále přeplatky záloh. Systémově se nic nemění. Jen se jedná o pokus definovat odděleně dobropisy od vratek.
Definice vratky v úvodu přílohy B:
…r) vratkou, nejde-li o vratku transferu, rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky, které poukazuje osoba, která je dostala neoprávněně, omylem nebo je v rozporu s původním účelem nebo úmyslem nemůže nebo nechce použít,
Zatímco dobropis je nadefinován v novém odstavci 3 položky 2324:
Dobropisem se rozumí právní jednání, kterým dodavatel věcí, služeb, prací nebo výkonů snižuje odběrateli peněžitý dluh za dodávku, který odběratel už zaplatil.
Novela zdůrazňuje, že na položku
2324 patří i dobropisy ve vztahu k dlouhodobému majetku.
Jedná se jen o upřesnění, bylo to tak vždy. Dobropisy k dlouhodobému majetku nejsou kapitálovým příjmem.
Ve vztahu i k novelizované části u položek 515x (doplněno, že přeplatky zálohy se řadí minusem na položky 515x) připomínáme znění náplně položky 2324, a to odstavce 9 k účtování přeplatků záloh, ze kterého vyplývá, že i nadále si můžeme vybrat metodu zatřídění:
(9) Zahrnuje i
přijaté
přeplatky záloh (zejména za odběr elektřiny, vody, páry, plynu apod.), které se plně vztahují k minulým rozpočtovým rokům. Zatřídění
přeplatku
zálohy je možné na tuto položku i tehdy, pokud se vztahuje zčásti k zálohám placeným v minulých rozpočtových letech a zčásti k zálohám hrazeným v běžném rozpočtovém roce. Pokud se organizace rozhodne postupovat tímto způsobem, je povinna tak postupovat i v následujících letech.
18
2329
Do ostatních nedaňových příjmů se doplnily dva odstavce.
Náplň se rozšiřuje:
– o nedaňové vratky, kromě vratek transferů,
o přijaté jistiny.
Komentář:
Do roku 2018 se
pro přijaté jistiny
nikdy položka neurčovala, protože se vedly v režimu „cizích prostředků“. Považujeme tuto část novely za chybnou, jistiny, které jsou návratné, by v případě zařazení do příjmů zkreslovaly rozpočet příjmů. Obsahově se jedná o cizí prostředky, které jsou jen dočasně na účtech ÚSC. Je možné na položku 2329 zařadit propadlé jistiny, které se již nevrací a jsou konečným příjmem. Pro větší vypovídací schopnost nadále doporučujeme příjem jistin účtovat jen zápisem MD 231 8901/D 378, případně MD 245 /D 378; a při jejich vrácení MD 378/D 231 8901, případně MD 378 /D 245. Jsou však i případy obdobné jistinám, např. přijaté
kauce
na nájemné apod., které jsou dlouhodobé. Zde je již možné do příjmů zařadit, ale to bychom doporučili spíše položky nájemného; 231x. Nesmí se pak zapomenout rozpočtovat i jejich případné vrácení (ve výdajích, případně minus příjmové položky).
23
5026
Doplnění odstavce 2:
Na položku 5026 zařazují obce odchodné neuvolněnému členu zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, a uvolněnému členu zastupitelstva obce, jimž zanikl
mandát
člena zastupitelstva obce [§ 77 a 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 99/2017 Sb.], kraje odchodné neuvolněnému členu zastupitelstva, který vykonává funkci hejtmana nebo náměstka hejtmana, a uvolněnému členu zastupitelstva, jimž zanikl
mandát
člena zastupitelstva [§ 52 a 53 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 99/2017 Sb.], a hlavní město Praha odchodné neuvolněnému členu zastupitelstva hlavního města Prahy, který vykonává funkci primátora hlavního města Prahy nebo náměstka primátora hlavního města Prahy, a uvolněnému členu zastupitelstva hlavního města Prahy, jimž zanikl
mandát
člena zastupitelstva hlavního města Prahy (§ 58 a 58a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 99/2017 Sb.).
Odměny při ukončení funkce starosty a místostarosty a dále odměny zastupitelům za členství v komisích rady a výborech zastupitelstva se na položku 5023 dávaly naposledy v roce 2018. Od roku 2019 se pro tyto odměny již využije položka 5026.
Poznámka:
Dle vyhlášky o rozpočtové skladbě v platném znění do konce roku 2018 by se správně měla v celém roce 2018 použít pro výše uvedené odměny jen položka 5023, i když byly různé výklady pro přechodné období kvůli platnosti nového předpisu č. 99/2017 Sb.
24
5042
Doplněno ustanovení o dodatkách licenčních smluv. Systém u dodatků je popsán stejně jako u nehmotného majetku, tj. jen rozšíření textu náplně položky o další případ.
25
5123
Vysvětlení, že položku 5123 můžeme použít i v případě, že se v jednom roce k jednomu majetku uskuteční více „podlimitních technických zhodnocení“, a to i když v součtu přesáhnou 40 000 Kč, může se zatřídění na položku 5123 ponechat.
26
5131
Rozšíření použití náplně i pro zdravotnická zařízení lůžkové péče.
27
5136
V novele je snaha odděleně sledovat „materiál“ a „službu“ nesoucí informace. Výsledkem pokusů o vysvětlení je to, že pokud k získání informace potřebujeme nějaké zařízení (vyluzující zvuk, obraz…typu čtečka knih, přehrávače, kamera, promítačka…), tak je médium (CD, USB, mikrofiš…) službou zatříděnou na 5169. Jen když nám stačí vlastní smysly k vnímání informace, tak se jedná o položku 5136. A to i v případě, že potřebujete brýle nebo naslouchadlo. Toto je spíše odlehčení, je to velice okrajový problém.
28
5137
Jen upřesnění slova „nezaměnitelných“ u sériově vyráběných věcí; např. se nezaměnitelnost doloží pomocí výrobních čísel nebo jiné identifikace od výrobců.
29
515x
Nová náplň podseskupení ohledně plateb záloh na energie a vracení přeplatků záloh. Je možné zatřídit kompenzačně (minusovat výdaje), je možné zařadit na položku 2324 – viz komentář k položce 2324.
30
5161
Změna, že platby za „certifikáty“ budou patřit na položku 5168 a nově se nazývají“ službami vytvářejícími důvěru v elektronické transakce“.
31
5167
Upřesnění, že výdaje na školení k dodávce výpočetní techniky a počítačových programů, lze-li je oddělit, patří na položku 5168. Neoddělitelné výdaje na zaškolení k nové výpočetní technice nebo k jejímu technickému zhodnocení od dodávek hardwaru se budou řadit na položky 6125 nebo případně 5172.
32
5168
Je rozšířena definice hmotného majetku tvořícího součást komunikačních a informačních technologií o přístroje a sítě pro ochranu majetku a navigace, ale jen v logice definice majetku,
tento majetek na položku 5168 nepatří.
Dále se rozšiřuje náplň položky o výdaje na „služby vytvářející důvěru v elektronické transakce“ (viz změna položky 5161 – certifikáty) a dále o výdaje na zaškolení k nové výpočetní technice a k počítačovým programům (viz změna položky 5167).
33
5169
Rozšíření o další odstavec, že na položku 5169 patří i případy, kdy se platí za přístupy do centrálních evidencí kontaktním místům, které nejsou obcí nebo organizační složkou státu (notáři, banky, pošta…). Souvisí s rozšířením náplně položky 5362 a 5365.
34
5171
Uvedení příkladů, co není opravou, ale je údržbou, tj. zatřídí se na položku 5169. Například setí, sekání, hrabání, okopávání… Takto se postupovalo v praxi vždy.
35
5173
U položky cestovného byl zrušen text:
Patří sem i reciproční úhrady cestovních výdajů osobám přijíždějícím ze zahraničí, refundace cestovného zaměstnancům jiných organizací a výdaje na ubytování zahraničních delegací, i když nejde o reciproční cesty.
V důvodové zprávě je uveden odkaz na odst. 5:
Na položku 5173 patří i jiné výdaje povahy cestovních náhrad (odstavec 1) a přímé výdaje na zajištění cest (odstavec 2) osob, které pro organizaci vykonávají nějakou činnost nebo které se činnosti organizace účastní nebo ji v souvislosti s její činností navštívily, a to včetně výdajů na poddodávky dodavatelům
, s tím, že takto definované výdaje zahrnují výdaje podle dosavadního odstavce 3. Tím by se tedy nadále výdaje na zahraniční návštěvy měly řadit na položku 5173.
Dále je upravena položka o zdůraznění, že výdaje na cestovní náhrady spojených s výkonem funkce představitelů státní moci patří na položku 5196 (položka 5196 se netýká obcí).
36
5175
Upřesnění náplně položky o stravování. Systémově beze změn.
37
5177
Vrácení položky pro archiválie. Pro vyjasnění uvádíme definici archiválie:
Archiválie
je dokument uchovávaný v archivu, tradičně obvykle písemnost, ale může to být vlastně jakékoliv datové médium. Současným českým archivním zákonem je definována jako takový ‚záznam, který byl vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrán ve veřejném zájmu k trvalému uchování a byl vzat do evidence archiválií; archiváliemi jsou i pečetidla, razítka a jiné hmotné předměty související s archivním fondem či s archivní sbírkou‘ “.
38
518x
Slovo „zálohy“ se mění na „převody“. Novela se pokouší definovat zálohy (nevíme sice proč, protože každý ví, co je záloha, ale je to tak), a proto určila, že „zálohám“ na drobná vydání se již nebude říkat „záloha“, ale „převod“.
39
5181
Převody do pokladen organizačních složek, a to i u obcí, kdy ještě není jasný druh výdaje, za které bude v hotovosti placeno (jen když nejsou využívány tzv. „oddělené pokladny“). Položka 5182 je obsahově stejná, ale používá se pro jakoukoliv pokladnu uvnitř účetní jednotky, ne jen pro organizační složku.
42
5189
Konečné znění položky 5189 je takto:
Položka 5189
-
Ostatní poskytované zálohy a jistiny
Jistoty
(1) Veškeré ostatní zálohy na neinvestiční výdaje, nelze-li je zařadit přímo na konkrétní položku podle charakteru nákupu. Patří sem např. i trvalé jistiny, např. na karty CCS.
(2)
Na tuto položku se zařazují
i
převody peněžních prostředků, které má jejich příjemce po splnění plátcových závazků vůči příjemci nebo jiné osobě nebo po skončení smluvního vztahu mezi plátcem a příjemcem nebo jinou osobou plátci vrátit, zejména jistoty (
kauce
) podle § 2010 a násl. občanského zákoníku a jiných zákonných ustanovení, poskytují-li se v penězích.
Výdaje na
trvalé
jistiny se v novele dostaly do nového pojmu „nezařazené zálohy“ a budou se dávat v případech nejistoty o čerpaných druzích výdajů na položku 5199, v případech odhadu převažujícího druhu výdaje lze na příslušnou položku, např. ccs karty na nákup PHM apod.
43
5191
Jen rozšíření náplně:..
nebo plateb k plnění dluhu, který organizace řádně neplní a je za to postižena peněžitou sankcí …
44
5192
Významné zúžení náplně, především přesun na položky nové 58xx. Doplnění odstavce 12 o náhradě zaměstnancům za jejich očkování, které byl povinen uhradit zaměstnavatel. Pokud je hradí zaměstnavatel přímo poskytovateli, tak využije položku 5169.
45
5199
Doplnění o výdaje na nákupy za účelem neprozrazení… a dále nový odstavec o použití položky pro „nezařazené zálohy“. Je to pro případy, že je uhrazena záloha, ale neví se přesně druh výdaje, na co bude použita. Lze pak výdaj dle svého druhu přeřadit, ale může i zatřídění na položce 5199 zůstat.
46
52xx
V seskupení 52 je v odstavci 3 upřesněné vysvětlení pro volby položek pro transfery příspěvkovým organizacím v případě poskytování transferů přes zprostředkovatele. Zajímavé je ustanovení nejen pro popis systému
(jaké mají položky volit obce a DSO, pokud jsou zprostředkovateli),
ale také proto, že se zde uvádějí příklady položek 41xx; 42xx; 5336, 6356, 5321, 5329, 6341, 6349… které do seskupení 52xx vůbec nepatří, tak abychom věděli, kde správný postup pro zobrazení průtokových dotací přes rozpočtovou skladbu vlastě máme hledat.
50, 68
59
5221, 6321
5621, 6421
Doplnění názvu položek pro transfery a půjčené prostředky o „fundace a ústavy“, k tomu jsou upraveny i náplně položek.
51, 69
5229, 6329
Změna odstavce 1, kde jsou vyjmuty
fundace
a ústavy, viz úprava položky 5221 a 6321.
52, 53
5342 a 5349
Odděluje se „základní příděl“ do Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) od ostatních převodů, které se mají od 1. 1. 2019 dávat na položku 5349. Tato úprava se nemůže obcí nijak týkat, protože sociální fondy obcí nepodléhají zákonné úpravě FKSP a nemají stanoven „základní příděl“, obce by nadále měly veškeré převody do svých sociálních fondů dávat na položku 5342.
56, 57
5362, 5365
Doplněné znění u těchto položek souvisí s bodem 33. Pokud se platí správní poplatky obcím, zatřídí se na pol. 5365; pokud zastupitelským úřadům (org. složkám státu) na pol. 5362, pokud někomu jinému tak na položku 5169. Problém se týká především systému CzechPoint.
64
6123
Byl doplněn text:
„Na tuto položku patří celkové výdaje na pořízení vozidla včetně příslušenství, které je součástí jeho dodávky.“
K tomu uvedla důvodová zpráva toto: Stanoví se, že když se auto kupuje jedním výdajem spolu s dalšími potřebnými věcmi,
třeba náhradními koly,
celý výdaj se zařadí na položku pro pořízení auta, aby se v organizacích postupovalo jednotně.
Poznámka:
Zde máme určité pochybnosti o tom, co je příslušenství a co náhradní díly, ale pro sjednocení postupu jsme ochotni ustoupit. Přesto bychom pro náhradní díly měli zajistit alespoň skladovou evidenci, typicky zimní pneumatiky apod. Dle pokynu GFŘ-22 k § 33 jsou zimní pneumatiky náhradní díly, z důvodu daňové optimalizace lepší pořídit je do materiálu než do ceny vozidla.
65
6125
Nové znění položky:
Položka 6125
– Výpočetní technika
Včetně příslušenství datových sítí.
Na tuto položku patří výdaje na dodavatelské pořízení dlouhodobého hmotného majetku tvořícího součást informačních a komunikačních technologií (je vyjmenován v odstavci 4 náplně položky 5168).
71 až 80
8xxx
Upřesňují se obsahy třídy, seskupení i podseskupení, a náplně některých položek. Jedná se spíše o „lepší“ textové vyjádření, než změny systému.
 
Změny v paragrafech
Kromě nového paragrafu 5213, viz s. 7, se nejedná o žádné významné změny. Jedná se jen o nahrazení v názvech položek slova „tělovýchova“ slovem „sport“ v oddílu 34 a dále o upřesnění názvů položek v oddílu 35. Bodem 90 se ruší paragraf 4333. Drobné změny jsou dále u paragrafu 4379.
 
Závěrem
Nezmíněné body novely se buď vůbec netýkají ÚSC nebo se jedná jen o drobné opravy textů typu upřesnění slov nebo písmenek nebo odkazů na novely předpisů (změny v §).
Poznámka:
ÚSC – Územní samosprávné celky.

Související dokumenty

Zákony

87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
392/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
141/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
349/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
430/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
89/2012 Sb., občanský zákoník
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
25/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Nařízení vlády

165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

Vyhlášky

80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů
224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění
323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
186/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění vyhlášky č. 83/2000 Sb.
432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
329/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů