Aktuální daňové a účetní novinky

Vydáno: 30 minut čtení

Tento příspěvek je zaměřen na aktuální novinky z daňové a účetní oblasti a navazuje na příspěvek z časopisu Účetnictví v praxi č. 7-8/2016, který shrnoval do té doby známé legislativní změny.

Aktuální daňové a účetní novinky
Ing.
Pavel
Běhounek
 
DANĚ Z PŘÍJMŮ
V daňovém přiznání fyzických osob za rok 2016, popř. v ročním zúčtování daně (s výjimkou slevy na evidenci tržeb), je třeba zohlednit např. tyto změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“):
-
vyšší částky daňového zvýhodnění na dítě,
a to na základě novely č. 125/2016 Sb. účinné až od 1. 5. 2016:
-
na prvé dítě zůstala beze změny roční částka 13 404 Kč,
-
u druhého dítěte se uplatní roční částka 17 004 Kč (zvýšení z 15 804 Kč platných pro rok 2015),
-
u třetího a dalšího dítěte se uplatní částka 20 604 Kč (za rok 2015 se uplatnila částka 17 004 Kč);
-
zrušení zdaňování důchodů
osobám s příjmy (zisky) nad 840 000 Kč nálezem Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 271/2016 Sb., který pro celé zdaňovací období roku 2016 zrušil § 4 odst. 3 ZDP.
Příklad
Fyzická osoba pobírá pravidelný důchod 12 000 Kč a její roční příjem ze zaměstnání činí 1 mil. Kč. Jak se u této osoby promítne nález Ústavního soudu č. 271/2016 Sb.?
Pravidelně vyplácený důchod je do výše 36násobku minimální mzdy osvobozen od daně z příjmů fyzických osob – tento limit uvedený důchod (144 000 Kč ročně) s velkou rezervou splňuje (např. za rok 2015 se jednalo o částku 36 x 9 200 Kč, tj. 331 200 Kč; za rok 2016 o částku 36 x 9 900 Kč, tj. 356 400 Kč a za rok 2017 se bude jednat o částku 36 x 11 000 Kč, tj. 396 000 Kč). Uvedené osvobození se však podle § 4 odst. 3 ZDP nepoužilo, pokud součet příjmů ze závislé činnosti podle § 6 ZDP a dílčích základů daně ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP a z nájmu dle § 9 ZDP přesáhl ročně 840 000 Kč. Na základě přechodných ustanovení zákonného opatření č. 344/2013 Sb. (čl. II bod 8) se § 4 odst. 3 nepoužil za roky 2013 a 2014 – tzn. že za roky 2013 a 2014 zůstalo zachováno osvobození uvedeného důchodu. Na základě přechodného ustanovení novely č. 267/2014 Sb. (čl. II bod 2) se však za rok 2015 nemohlo osvobození uplatnit, protože se prosadilo ustanovení § 4 odst. 3 ZDP. Pro období roku 2016 je již § 4 odst. 3 ZDP nálezem Ústavního soudu zrušen a osvobození důchodu nepřekračující ročně 36násobek minimální mzdy se opět uplatní. Podle sdělení GFŘ z 23. 9. 2016 nelze nález Ústavního soudu použít na zdaňovací období roku 2015 a podat za toto období dodatečné daňové přiznání a o důchod 144 000 Kč zdaněný za rok 2015 jako ostatní příjem snížit zdanitelné příjmy roku 2015.
-
přísnější podmínky pro uplatnění slevy za umístění dítěte dle § 35bb ZDP
(tzv. školkovné)
– slevu lze uplatnit jen v případě, že příslušné zařízení vyhovuje definici předškolního zařízení dle § 35bb odst. 6 ZDP (změna z roku 2015 zákonem č. 127/2015 Sb., ale poprvé se použije za zdaňovací období roku 2016) – podmínka je splněna např. u mateřské školy podle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.),
-
zavedení slevy na dani dle § 35bc ZDP
(sleva na evidenci tržeb)
doprovodným zákonem k evidenci tržeb č. 113/2016 Sb., a to ve výši 5 000 Kč (bez ohledu na počet pokladních zařízení), nejvýše však lze uplatnit kladný rozdíl mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP a částky 24 840 Kč. Tuto slevu mohou uplatnit na novém řádku přiznání k dani z příjmů fyzických osob č. 69b ty fyzické osoby, které v prosinci 2016 poprvé povinně zaevidovaly tržbu dle zákona o evidenci tržeb (zákon č.

Související dokumenty

Zákony

40/1964 Sb. občanský zákoník
563/1991 Sb. o účetnictví
586/1992 Sb. o daních z příjmů
593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
277/2009 Sb. o pojišťovnictví
280/2009 Sb. daňový řád
145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
89/2012 Sb. občanský zákoník
344/2013 Sb. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
267/2014 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
127/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
376/2015 Sb. o ukončení důchodového spoření
377/2015 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
112/2016 Sb. o evidenci tržeb
113/2016 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
125/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
186/2016 Sb. o hazardních hrách
187/2016 Sb. o dani z hazardních her
188/2016 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her
242/2016 Sb. celní zákon
243/2016 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru
258/2016 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
271/2016 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
298/2016 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
300/2016 Sb. o centrální evidenci účtů
304/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
321/2016 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku
368/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
454/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
458/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
460/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
462/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády

296/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

419/2013 Sb. k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
443/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů