Aktuální daňové a účetní novinky

Vydáno: 30 minut čtení

Tento příspěvek je zaměřen na aktuální novinky z daňové a účetní oblasti a navazuje na příspěvek z časopisu Účetnictví v praxi č. 7-8/2016, který shrnoval do té doby známé legislativní změny.

Aktuální daňové a účetní novinky
Ing.
Pavel
Běhounek
 
DANĚ Z PŘÍJMŮ
V daňovém přiznání fyzických osob za rok 2016, popř. v ročním zúčtování daně (s výjimkou slevy na evidenci tržeb), je třeba zohlednit např. tyto změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“):
-
vyšší částky daňového zvýhodnění na dítě,
a to na základě novely č. 125/2016 Sb. účinné až od 1. 5. 2016:
-
na prvé dítě zůstala beze změny roční částka 13 404 Kč,
-
u druhého dítěte se uplatní roční částka 17 004 Kč (zvýšení z 15 804 Kč platných pro rok 2015),
-
u třetího a dalšího dítěte se uplatní částka 20 604 Kč (za rok 2015 se uplatnila částka 17 004 Kč);
-
zrušení zdaňování důchodů
osobám s příjmy (zisky) nad 840 000 Kč nálezem Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 271/2016 Sb., který pro celé zdaňovací období roku 2016 zrušil § 4 odst. 3 ZDP.
Příklad
Fyzická osoba pobírá pravidelný důchod 12 000 Kč a její roční příjem ze zaměstnání činí 1 mil. Kč. Jak se u této osoby promítne nález Ústavního soudu č. 271/2016 Sb.?
Pravidelně vyplácený důchod je do výše 36násobku minimální mzdy osvobozen od daně z příjmů fyzických osob – tento limit uvedený důchod (144 000 Kč ročně) s velkou rezervou splňuje (např. za rok 2015 se jednalo o částku 36 x 9 200 Kč, tj. 331 200 Kč; za rok 2016 o částku 36 x 9 900 Kč, tj. 356 400 Kč a za rok 2017 se bude jednat o částku 36 x 11 000 Kč, tj. 396 000 Kč). Uvedené osvobození se však podle § 4 odst. 3 ZDP nepoužilo, pokud součet příjmů ze závislé činnosti podle § 6 ZDP a dílčích základů daně ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP a z nájmu dle § 9 ZDP přesáhl ročně 840 000 Kč. Na základě přechodných ustanovení zákonného opatření č. 344/2013 Sb. (čl. II bod 8) se § 4 odst. 3 nepoužil za roky 2013 a 2014 – tzn. že za roky 2013 a 2014 zůstalo zachováno osvobození uvedeného důchodu. Na základě přechodného ustanovení novely č. 267/2014 Sb. (čl. II bod 2) se však za rok 2015 nemohlo osvobození uplatnit, protože se prosadilo ustanovení § 4 odst. 3 ZDP. Pro období roku 2016 je již § 4 odst. 3 ZDP nálezem Ústavního soudu zrušen a osvobození důchodu nepřekračující ročně 36násobek minimální mzdy se opět uplatní. Podle sdělení GFŘ z 23. 9. 2016 nelze nález Ústavního soudu použít na zdaňovací období roku 2015 a podat za toto období dodatečné daňové přiznání a o důchod 144 000 Kč zdaněný za rok 2015 jako ostatní příjem snížit zdanitelné příjmy roku 2015.
-
přísnější podmínky pro uplatnění slevy za umístění dítěte dle § 35bb ZDP
(tzv. školkovné)
– slevu lze uplatnit jen v případě, že příslušné zařízení vyhovuje definici předškolního zařízení dle § 35bb odst. 6 ZDP (změna z roku 2015 zákonem č. 127/2015 Sb., ale poprvé se použije za zdaňovací období roku 2016) – podmínka je splněna např. u mateřské školy podle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.),
-
zavedení slevy na dani dle § 35bc ZDP
(sleva na evidenci tržeb)
doprovodným zákonem k evidenci tržeb č. 113/2016 Sb., a to ve výši 5 000 Kč (bez ohledu na počet pokladních zařízení), nejvýše však lze uplatnit kladný rozdíl mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP a částky 24 840 Kč. Tuto slevu mohou uplatnit na novém řádku přiznání k dani z příjmů fyzických osob č. 69b ty fyzické osoby, které v prosinci 2016 poprvé povinně zaevidovaly tržbu dle zákona o evidenci tržeb (zákon č.