Novely zákona o daních z příjmů ve vztahu k dani z příjmů fyzických osob přijaté v roce 2021

Vydáno: 23 minut čtení

Rok 2021 co do intenzity legislativních zásahů do zákona o daních z příjmů 1) navazoval na předchozí rok 2020. Vedle reakcí na aktuální situaci ovlivněnou dopady šíření virové pandemie však byly přijaty novely zákona o daních z příjmů v návaznosti na jiná témata. Obdobně jako v minulosti se soustředím na představení novel zákona o daních z příjmů ve vazbě na daň z příjmů fyzických osob. Příspěvek je tedy již tradičně zaměřen pouze na ty novely zákona o daních z příjmů , které již byly schváleny a byly publikovány ve Sbírce zákonů.

 

Novinky v legislativě
Ing. Bc.
Marcel
Pitterling,
Ph.D.
Řada dalších novel zůstala neprojednána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Pokud se některých z nich Poslanecká sněmovna ujme v novém volebním období, bude informace o takových novelách zahrnuta do některého z příštích přehledů novel.
Zákon č. 39/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Poslanecký návrh na úpravu zákona o daních z příjmů si kladl za cíl v reakci na krizovou situaci spojenou s pandemií COVID-19 posílit financování veřejně prospěšných aktivit, a to cestou zvýšení motivace dárců. Vlivem legislativní chyby a reakce Senátu Parlamentu ČR na tuto chybu byl zákon schválen až v roce 2021. Předmětem novely je zvýšení limitu pro odpočet bezúplatných plnění zákonem o daních z příjmů vyjmenovaným osobám na vyjmenované účely, a to na 30 %. Samotná textace novelizovaných ustanovení umožňuje uplatnit tento odpočet u fyzických osob za zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021 (u právnických osob je vzhledem k odlišné délce zdaňovacího období vymezeno časové ohraničení odlišně, a to zdaňovacími obdobími, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022).
Dotčená ustanovení zákona o daních z příjmů:
§ 15 odst. 1, § 20 odst. 8.
Přechodné ustanovení:
Týká se pouze právnických osob a řeší situaci, kdy právnická osoba podala daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a to za zdaňovací období, které skončilo v období od 1. 3. 2020 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. U fyzických osob přechodné ustanovení třeba nebylo, neboť i v případě, kdy fyzická osoba podala daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 v období mezi 1. 1. 2021 do 3. 2. 2021, mohla tato fyzická osoba případnou vyšší nezdanitelnou část základu daně z titulu poskytnutého bezúplatného plnění uplatnit prostřednictvím opravného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2020, neboť účinnost tohoto zákona nastala před uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020.
Účinnost:
Dnem následujícím po dni vyhlášení; zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 3. 2. 2021, tj. zákon nabyl účinnosti 4. 2. 2021.
Zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
Zákonem se upravuje vznik nároku a podmínky pro přiznání mimořádného příspěvku za

Související dokumenty

Články

Novely zákona o daních z příjmů ve vztahu k dani z příjmů fyzických osob přijaté v roce 2021 - dodatek

Zákony

99/1963 Sb., občanský soudní řád
21/1992 Sb., o bankách
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
283/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
39/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
285/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
297/2021 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů
324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů
329/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
353/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Nařízení vlády

356/2021 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022

Vyhlášky

525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů
335/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů