Související předpisy

Zákon 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Zákon 500/2004 Sb. správní řád
Zákon 283/1991 Sb. o Policii České republiky
Zákon 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích
Zákon 204/2015 Sb. změna zákona o přestupcích a některých dalších zákonů
Zákon 200/1990 Sb. o přestupcích
Zákon 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách
Zákon 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
Zákon 40/1964 Sb. občanský zákoník
Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník
Zákon 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení
Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Zákon 455/1991 Sb. živnostenský zákon
Zákon 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Zákon 202/2015 Sb. změna z. o regulaci reklamy a změna z. o pohřebnictví
Zákon 180/2016 Sb. změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích a dalších zákonů
Nařízení 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností
Zákon 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Zákon 255/2012 Sb. kontrolní řád
Nařízení 155/2016 Sb. změna nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností
Zákon 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.
Výnos 200/1992 Sb. novela seznamu zaměstnání zařazených pro důch. zabezp.
Sdělení 209/1992 Sb. o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
Zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele
Zákon 119/2004 Sb. změna živnostenského z., z. o ochraně spotřebitele a z. o policii
Zákon 186/2016 Sb. o hazardních hrách
Zákon 187/2016 Sb. o dani z hazardních her
Zákon 188/2016 Sb. změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách
Vydáno: 23. 2. 2017
Problematika živnostenského podnikání a reklamní činnosti JUDr. Irena Fleischmanová Zrušení oprávnění k provozování živnosti Podnikatel nesplnil povinnost uhradit pojistné na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a poté mu na návrh Okresní správy sociálního zabezpečení bylo zrušeno živnostenské oprávnění. Kde je tento postup upraven, co je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí a je návrh Okresní správy sociálního zabezpečení pro živnostenský úřad závazný, tak jako je tomu například v případě návrhu dopravního úřadu jako orgánu státní správy, který vydává stanovisko proto, že podnikatel závažným způsobem porušil podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese?
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 1/2017.