Související předpisy

Zákon 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze
Zákon 378/2007 Sb. zákon o léčivech
Zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
Zákon 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
Zákon 358/1992 Sb. notářský řád
Zákon 240/2000 Sb. krizový zákon
Zákon 132/2000 Sb. o změně zákonů souvisejících se zákonem o krajích a obcích
Zákon 141/2009 Sb. změny zákonů o návykových látkách, o správních popl. a o léčivech
Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník
Zákon 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích
Zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Vyhláška 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě
Zákon 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích
Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
Zákon 349/2009 Sb. změna z. o ochraně přírody a změna z. o NP České Švýcarsko
Zákon 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
Zákon 99/2017 Sb. změna zákona o obcích a dalších zákonů
Zákon 392/2005 Sb. změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Vyhláška 80/1996 Sb. o pravidlech poskytování podpory na výsadbu
Zákon 149/2003 Sb. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Zákon 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů
Zákon 193/2017 Sb. změna zákona o pohřebnictví a dalších souvisejících zákonů
Zákon 107/1999 Sb. o jednacím řádu Senátu
Vyhláška 186/2005 Sb. změna vyhl. o způsobilosti plavidel k provozu na vodních cestách
Zákon 1/2005 Sb. změna zákona o rozpočtovém určení daní a některých dalších zákonů
Zákon 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
Zákon 186/2006 Sb. změna některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
Zákon 267/2015 Sb. změna zákona o ochraně veřejného zdraví a změna souvis. zákonů
Zákon 289/1995 Sb. lesní zákon
Zákon 218/2004 Sb. změna zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších zákonů
Zákon 203/2005 Sb. o odškodnění obětí okupace ČSSR vojsky SSSR, NDR, PLR, MLR, BLR
Vyhláška 423/2011 Sb. o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře
Vyhláška 335/2006 Sb. finanční náhrada za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření
Vyhláška 329/2018 Sb. změna vyhlášky o rozpočtové skladbě
Zákon 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla
Zákon 372/2011 Sb. zákon o zdravotních službách
Zákon 430/2010 Sb. změna krizového zákona
Zákon 24/2015 Sb. změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 25/2015 Sb. změna rozpočtových pravidel
Zákon 375/2011 Sb. změna zákonů v souvis. s přijetím zákona o zdravotních službách
Vyhláška 432/2005 Sb. finanční náhrada za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodař.
Nařízení 165/1997 Sb. o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd
Vyhláška 224/2002 Sb. nehrazené náklady prevence zabraňující vzniku tuberkulózy
Zákon 187/2016 Sb. o dani z hazardních her
Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Vydáno: 28. 2. 2019
Novela rozpočtové skladby účinná od 1. 1. 2019 – přehled změn pro ÚSC Ing. Ivana Schneiderová S účinností od 1. 1.2019 vyšla novela č. 329/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Novela je rozsáhlá, obsahuje 93 bodů, ale zdaleka ne všechny jsou významné pro ÚSC. Předkládáme přehled novelizovaných ustanovení s komentáři.
Vysvětlivky: Šedý rastr = citace předpisu.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 2/2019.