Expertní odpovědi - strana 426

Klient vede daňovou evidenci, je neplátce DPH, pronajímá chatu, kterou koupil před deseti lety za 1 900 000 Kč bez DPH. Teď končí s podnikáním, chatu prodal za 2 600 000 Kč. Spadne tímto příjmem do plátcovství? Podobný případ, právnická osoba, neplátce DPH, před 3 lety koupil dům za 1 500 000 Kč, který plánoval pronajímat, provedl opravy za 300 000 Kč, nyní dům prodává se ziskem cca za 2 500 000 Kč. Stejná otázka je, jestli tímto prodejem spadne do plátcovství DPH? 
Vydáno: 16. 03. 2018
Česká společnost s. r. o., plátce DPH, dováží zboží z třetí země (Turecko), toto zboží je procleno přes celní úřad na Slovensku kde společnost uhradí Slovensku DPH, o kterou následně požádá o vrácení (zajištění daně na Slovensku). Zboží je pak dopraveno přepravní společností do ČR. Jak zaúčtovat a zpracovat přiznání k DPH?
Vydáno: 16. 03. 2018
Podávám přiznání papírově, musí být přílohy přiznání např. potvrzení o příjmu, potvrzení o úrocích originály s razítky zaměstavatele, resp. banky? Najdu toto někde v ustanovení zákona a kterého? A dále má-li poplatík podat přiznání např. k územnímu pracovišti na Praze 6, může donést přiznání např. na Prahu 7 a úředníci si to předají, nebo to nelze a bude přiznání bráno jako nepodáno? Jak jinak mohu podat přiznání, pokud nemám datovou schránku? Najdu toto také v ustanovení zákona, případně jakého? 
Vydáno: 16. 03. 2018
Klient české s. r. o. nakupuje a prodává obchodní podíly slovenských společností. K rozvahovému dni má "na skladě" několik neprodaných podílů společností v měně EUR. Tyto společnosti účtuji na účet 061. Je k tomuto účtu třeba provést přecenění podílů, a zaúčtovat tak kursový rozdíl na MD 563/D 663?   
Vydáno: 16. 03. 2018
Jak se dá ochránít - když někdo píše povídky, a chce je nabídnout k vydání - ale bojí se, aby mu nebyly ukradeny. 
Vydáno: 16. 03. 2018
Autobazar dováží ojetá auta z EU a dokud se neprodá, má převozní značku. Tam předpokládám se silniční daň neplatí. Dále autobazar prodává vozidla, která převezme k prodeji na základě smlouvy o zprostředkování, takže vlastníkem do doby prodeje je osoba, která chce auto prodat, nikoli autobazar. Tedy ani tady autobazar neplatí silniční daň předpokládám. Ale jak je to s vozidly, která od dodavatelů v ČR autobazar vykoupí, vozidla mají SPZ, v TP dojde k přepisu vlastníka na autobazar, a takto vozidlo čeká, až bude prodáno. Musí za tato vozidla autobazar platit silniční daň? Děkuji za komplexní vysvětlení postupu v silniční dani u vozidel v autobazaru, pokud jsem nezmínila všechny varianty, které v praxi mohou u obchodovaných vozidel v autobazaru nastat.
Vydáno: 16. 03. 2018
Jsme česká právnická osoba, která poskytla k významnému životnímu jubileu společníkovi firmy, který je zahraniční fyzickou osobou (Německo) dar (zlatou minci) v hodnotě 45 000 Kč. Firma si bude tento náklad účtovat jako nedaňový výdaj. Je společník povinen odvést z tohoto daru daň (případně právnická osoba za společníka)? Pokud ano, kdo daň odvádí, v jaké zemi a jak se postupuje?
Vydáno: 16. 03. 2018
Jsme jako zaměstnavatel povinni uhradit penále z pozdě uhrazených mezd podle zákona? Pokud ano, v jaké výši, a srážkovou daň hradí zaměstnavatel nebo odvádí zaměstnanec? 
Vydáno: 16. 03. 2018
Student měl během r. 2017 několik dohod o provedení práce u různých zaměstnanců. U jednoho z nich podepsal růžové prohlášení. Jeden zaměstnavatel z jeho mzdy odváděl zálohovou daň z příjmů, ostatní odváděli srážkovou daň. Nyní si student udělal DPFO. Po odpočtu částky odpočitatelné na poplatníka a na studenta mu vyšla výsledná daň 165 Kč. Dle § 38b ZDP se daň nevyměřuje a neplatí do 200 Kč. To neplatí, byla-li z těchto příjmů vybrána daň nebo záloha na daň srážkou. Daně, odvedené z jeho mezd, mu bude FÚ vracet. Znamená to, že bude žádat o vratku daní ve výši ponížené o těchto 165 Kč, nebo o celou výši odvedených daní?
Vydáno: 16. 03. 2018
Fyzická osoba, zaměstnanec, občas (nepravidelně) napíše nějakou píseň pro slovenské interprety, za kterou dostává tantiémy. Nikdy dopředu neví, zda za to obdrží nějakou odměnu či ne. Příjmy zdaňuje dle § 7, výdajový paušál 40 %. Pokud byl zaměstnanec, pro účely sociálního pojištění byla tato činnost považovaná za činnost vedlejší a vzhledem k nízkému základu daně, nebyl povinen platit zálohy vůbec. Nyní je od listopadu nezaměstnaný, vedený na úřadu práce. Úřad práce nemá problém s těmito autorskými honoráři, dokud je neobdrží, pak už by podporu v nezaměstnanosti nemohl dostávat. A teď se vyplňuje přehled pro ČSSZ za 2017, z nějž vyplývá, že najednou tyto tantiémy jsou činností hlavní a měl by platit zálohy na sociální pojištění, ač sám pobírá podporu v nezaměstnanosti. Je zde nějaká možnost, aby zálohy na sociální pojištění neplatil? S tím související otázka, nebylo by možné tyto příjmy zdaňovat v § 10 jako ostatní příjmy, a tudíž by nespadal do systému pojištění? Tantiémy těžko budeme považovat za soustavnou činnost, když třeba ve 2017 nebylo nic vytvořeno, ale je možné, že ve 2018 bude. 
Vydáno: 15. 03. 2018
Zaměstnankyně při nástupu obdržela klíče, a čip. Při skončení pracovního poměru nic nevrátila. Je možné to strhnout z platu? Musela se vyměnit celá vložka.
Vydáno: 15. 03. 2018
Provozuji e-shop a jsem plátce DPH. Začali jsme zasílat zboží na Slovensko. Nyní jsme se přiblížili na hranici povinné registrace k placení DPH na Slovensku.  1) Chápu dobře, že po registraci začnu Slovákům vystavovat faktury s jejich DPH, tedy s 20 % a 10 %? 2) Pokud zasílám plátcům DPH, tak budu vystavovat faktury jako dosud? Tedy bez DPH a oni jsou povini poté DPH odvést sami? 3) Jak to je s mými odpočty DPH při nákupu zboží od dodavatelů? Rozlišuje se nějak, jestli bylo zboží dodáno českému zákazníkovi, nebo slovenskému? Nebo DPH za nákup zboží odečítám pouze v českém přiznání k DPH a nijak se nerozlišuje, kam bylo zboží prodáno? 4) V českém přiznání k DPH budu vývoz evidovat na řádku 24? 
Vydáno: 14. 03. 2018
Prodáváme stroj tuzemskému plátci DPH v EUR, požadujeme částečnou zálohu. Postup: 1. Úhrada zálohy v EUR a vystavení daňového dokladu o přijaté platbě: 1.000 EUR + 210 EUR DPH (přepočet kurzem 26 Kč - 26.000 + 5.460 DPH). 2. Vystavení konečné faktury: 2.000 EUR + 420 EUR DPH odečtení uhrazené zálohy 1.000 EUR + 210 EUR DPH (přepočet celkové částky kurzem 27 Kč - 54.000 + 11.340 DPH). 3. Sumarizace DPH v Kč: základ 54.000 – 26.000 = 28.000, DPH 11.340 - 5.460 = 5.880. Je výše uvedený postup správný? Tj. odvod DPH z konečné faktury se získá odečtením již odvedené DPH ze zálohy od vypočteného DPH z celkové fakturace? Kurzy pro přepočet jsou použity z ČNB v den, kdy mám povinnost přiznat DPH, tj. v případě úhrady zálohy datum přijetí platby, a v případě konečné fakturace datum dodání stroje.
Vydáno: 14. 03. 2018
Lze ve společnosti (sdružení bez právní subjektivity) fyzických osob vedoucích daňovou evidenci rozdělovat provozní výdaje a příjmy každý rok jiným procentem z důvodu daňové optimalizace? Je správný postup, že pokud jsou příjmy a výdaje rozdělovány např. v poměru 70 % : 30 %, pak odpisy DHM a hodnota ostatního evidovaného majetku pořízeného společně-formou spoluvlastnictví by si rozdělovali 50 % : 50 %? Ve vztahu k daňovému přiznání k DPFO (příloha č. 1/tab. D) by mohli tedy údaje hmotný majetek, peněžní prostředky, zásoby, pohledávky, dluhy a ost. majetek vyplňovat v poměru 50 % : 50 %, i když příjmy a výdaje v daňové evidenci rozdělovali na výše uvedených 70 % / 30%? 
Vydáno: 14. 03. 2018
1) Fyzická osoba pronajímá část domu - patro se samostatným vchodem - spolku, který má tyto prostory za sídlo. Představují příjmy za pronájem, které fyzické osobě takto plynou, příjmy dle § 9 zákona č. 586/1992 Sb.? Pokud ano a pronajímatel by chtěl použít pro daňové účely skutečné náklady, je možné stanovit odpis pouze pro část budovy - pronajímané patro? 2) Pronajímaný byt, zakoupen v 10/2013, pronajímán od 12/2013. Dosud pronajímatel uplatňoval 30% paušál; je možné pro DPFO za rok 2017 toto plynule změnit a přejít na skutečné náklady? Je možné stanovit odpis majetku bez znaleckého posudku - z kupní ceny? Bude to za rok 2017 1,4 % nebo 3,4 % z hodnoty nemovitosti? Jakou evidenci je nutné vést? 
Vydáno: 14. 03. 2018
Fyzická osoba, plátce DPH, vlastní nebytové prostory a bytové jednotky, celý objekt pronajímá, nemá ho v obchodním majetku. Nájmy plátcům daní DPH a neplátcům osvobozuje. Jedná se mi o služby, kdy např. el. energie ČEZ vystaví daňový doklad na vlastníka s jeho DIČ a on tyto služby přeúčtuje. V průběhu roku se u bytových jednotek nájemci mění, takže se stane, že u daňového dokladu např. el. energie je přeúčtovaná část a zbytek jde za vlastníkem (prováděl v bytě opravy). Mohu já si z tohoto daňového dokladu rozdělit část přeúčtovaná na nájemce, plný odpočet a část, která jde za vlastníkem, budu DPH uplatňovat koeficientem. Je tento postup správný – rozdělit jeden doklad na části?
Vydáno: 14. 03. 2018
Externí firma dovoze obědy do prostor zaměstnavatele. Obědy fakturuje s 15% DPH. 55 % přispívá zaměstnavatel a 45 % si hradí zaměstnanec. Jak je to s DPH?
Vydáno: 14. 03. 2018
Došlo v r. 2017 k nějakým změnám ve zdaňování příjmů z provozu malé vodné elektrárny? Dosud jsme zdaňovali v rámci § 7 ZDP.
Vydáno: 14. 03. 2018
Občan si v 7/2011 pořídil na úvěr dům se 4 bytovými jednotkami. Od počátku byty pronajímal, příjmy danil v § 9. Do daňových výdajů dával úroky z úvěru, odpisy domu a náklady na vybavení bytů či opravy v domě. V domě občan nikdy nebydlel. V r. 2017 prodal jednu bytovou jednotku. 1) Bude tento prodej podléhat dani z příjmu a pokud ano, v jakém ustanovení? 2) Pokud by byl prodej osvobozen od daně z příjmu, měl by občan ohlašovací povinnost, když tento prodej byl za více než 5 mil. Kč?
Vydáno: 14. 03. 2018
Dne 12. 3. 2018 jsme dostali od pronajímatelů doklad k doúčtování kvartálních odměn za 4. Q 2017 (máme v nájmu čerpací stanice PHM). Máme vystavit vrubopis s DUZP březen 2018. Máme již odevzdané DPPO za rok 2017. Mohu tyto odměny zaúčtovat do výnosů 2018?
Vydáno: 14. 03. 2018