doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - strana 1

 • Článek
Ze zveřejněného návrhu nového zákona o účetnictví lze mít za to, že Ministerstvo financí České republiky zůstalo u původního pojetí zákona o účetnictví , který vznikl počátkem 90. let, jehož posláním bylo stanovit práva a povinnosti účetních jednotek, ať mají jakýkoli předmět činnosti. Takový přístup je velmi náročný a vyžaduje od tvůrce nejen značné znalosti v teorii účetní vědy, ale také rozsáhlé praktické zkušenosti se všemi typy účetních jednotek. Zároveň musí zákonodárce mít nadhled, být schopen koncepčního způsobu myšlení a dokázat zobecnit na úrovni účetních zásad (principů) a účetních metod přístup k účetním jednotkám podle způsobu jejich financování. A právě účetnictví lze označit za jazyk financí.
Vydáno: 16. 01. 2023
 • Článek
Daň z příjmů je náklad, který si většina podnikatelů nepřeje zveřejnit. A když ano, tak jen jako jedno absolutní číslo, které se vyskytuje ve výkazu zisků a ztráty. Jak byla tato choulostivá položka vypočítána, je ukryto v daňovém přiznání právnických osob dané obchodní korporace a je utajeno v informačním daňovém systému. Až dosud bylo chráněno před očima třetích osob. Komise EU dospěla k závěru, že „nyní není doba pro obvyklá řešení“ a je potřeba „reagovat na volání občanů Unie po spravedlnosti a transparentnosti.“
Vydáno: 30. 08. 2022
 • Článek
Novinky v účetnictví mohou nastat změnou koncepce účetního systému, změnou účetních metod, v případě úzké vazby účetnictví a daní změnami v daňových předpisech a podle typu účetních jednotek v závislosti na změnách ve věcně právních předpisech. Občas se lze setkat s atypickou hospodářskou operací, kterou je potřeba vykázat v účetnictví. Článek se zaměřuje na některé změny účetních metod, vzhledem k trvající pandemii covid-19 na going concern a s tím související procesy a v závěru na změny v možnosti zveřejňování účetních závěrek obchodních korporací.
Vydáno: 21. 04. 2022
 • Článek
V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení článku zaměřeného na problematiku spotřební daně, který jsme uveřejnili v časopisu DHK č. 1-2/2022 na s. 16.
Vydáno: 22. 02. 2022
 • Článek
Celkem 383 obcí v České republice se označuje jako obce vinařské. To je více než 6 % všech obcí (6 258). V nich má 17 788 pěstitelů osázeno 18 189 ha vinic. Z těchto ploch se sklízí zhruba 68 000 tun hroznů vinné révy. Z 1 hektaru se získá zhruba 3,75 až 4,25 tuny révy. Po převedení do tekuté podoby lze vyrobit kolem 2,1 mil. hl vína. Vytvořený produkt je nejen vynikajícím nápojem, ale z pohledu státu také významným nositelem daní. Které daně stát získá? Daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daň.
Vydáno: 31. 01. 2022
 • Článek
Odsoudit OSVČ za to, že odvádějí do veřejných rozpočtů ze svých příjmů méně než zaměstnanci, společníci obchodních korporací, rentiéři nebo jiné fyzické osoby, je nejen odvážné, ale velmi nespravedlivé. Odvodové zatížení fyzické osoby je nezbytné vnímat nejen jako procentní vyjádření zdanění a pojistného z příjmů, ale je nutné také identifikovat rizika, která podstoupí ta která fyzická osoba, aby se uživila, získala zakázky, ručila za svoji práci, ručila za to, že uživí své zaměstnance a nezklame zákazníky. Je nutné také identifikovat reálné náklady, které musela vynaložit.
Vydáno: 23. 08. 2021
 • Článek
Daňový balíček zvýšil limit pro hmotný majetek a zrušil odpisy pro nehmotný majetek. Pohled účetnictví do minula se nemění, budoucnost je v rukách účetních metodiků. Daně však mohou mířit i zpět a kouzlit s odpisy a ztrátami. Lze upravit zpětně majetek z pohledu zdrojů, co na to vlastníci? Prominutí pojistného je dotací nebo majetkovým prospěchem?
Vydáno: 19. 05. 2021
 • Článek
Zákonodárci dospěli k závěru, že po 30 letech ekonomického a politického vývoje v naší zemi, se podmínky ve světě a v jednotlivých oblastech podnikání a veřejného sektoru natolik změnily, že je nezbytné vytvořit nové účetní předpisy. Cílem účetnictví je zobrazit majetek a finanční situaci jednotlivých subjektů. Vzhledem k majetkovým a personálním vazbám mezi různými subjekty a ke globalizaci na národní a mezinárodní úrovni je potřeba harmonizovat účetnictví. Nestačí již jen srovnatelnost na národní úrovni, minimálně je nezbytná evropská harmonizace, avšak vzhledem k propojenosti trhu musí být účetnictví prostupné a propojené na celosvětové úrovni. Vláda České republiky schválila věcný záměr zákona o účetnictví a navazujících předpisů. Seznamme se s tímto záměrem a vyhodnoťme, zda úvaha vlády může naplnit celosvětový koncept účetnictví.
Vydáno: 21. 02. 2021
 • Článek
Čtvrté obchodovací období s emisními povolenkami je za dveřmi. Je naplánované na roky 2021–2030. Cílem Pařížské dohody, která navázala na Kjótský protokol je snížit emise proti roku 1990 zhruba o 43 %. Jako nástroj si politici a ekologičtí odborníci vybrali emisní povolenky, jejichž množství by se mělo postupně snižovat. Tím by mělo dojít k tlaku na státy, které ratifikovaly Pařížskou dohodu. Jak funguje tento nástroj? Je vhodný? Jak ovlivňuje finanční pozici účetních jednotek?
Vydáno: 17. 09. 2020
 • Článek
Řada důvodů může vést k tomu, že společníci s ručením omezeným již nechtějí nebo nemohou pokračovat ve své podnikatelské činnosti (viz článek autorky Umění odejít aneb zánik účasti společníka v s. r. o. v č. 3/2020 Účetnictví v praxi). To však nemusí znamenat konec obchodní korporace jako právnické osoby. Může však nastat situace, kdy dojde k dobrovolnému nebo nucenému zrušení společnosti s ručením omezeným bez právního nástupce, anebo s právním nástupcem (přeměna). Jestliže se nejedná o zrušení společnosti s právním nástupcem, s výjimkou řešení úpadku konkursem, musí vždy následovat likvidace.
Vydáno: 07. 08. 2020
 • Článek
V praxi se poměrně často setkáváme s diskusí, co považovat za neskladovatelné nákupy, jak nahlížet na položky A.I.2. Spotřeba energie a A.I.3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek výkazu zisku a ztráty. V následujícím článku je uveden možný přístup k této problematice.
Vydáno: 03. 08. 2020
 • Článek
Průkaznost účetní závěrky se dokládá provedením inventarizace. Každá účetní jednotka, na níž se vztahuje zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ “), je povinna ve smyslu § 29 a § 30 ZoÚ minimálně jedenkrát za účetní období inventarizovat veškerý svůj majetek a veškeré závazky, porovnat jejich skutečný stav s účetním, ověřit správnost ocenění majetku a závazků, zjistit případné inventarizační rozdíly, vypořádat se s neodpovídajícím oceňováním, případně hrozícími riziky a ztrátami. Vzniklé inventarizační rozdíly, stanovené opravné položky, odpisy, případně rezervy zaúčtovat v rámci uzávěrkových operací do účetního období, za nějž se inventarizace provádí.
Vydáno: 15. 06. 2020
 • Článek
Pojďme se věnovat problematice, která mnohé začne zajímat, až když jsou před ni postaveni. Je to řešení zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným.
Vydáno: 23. 03. 2020
 • Článek
Sbírka zákonů v závěru roku 2019 je vyplněna řadou nařízení vlády, která zvyšují významným způsobem požitky zaměstnanců ve státní správě ve vazbě na jejich platy a odměny. V následujícím příspěvku se zaměřujeme na další benefity, které přináší do státní správy novela vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb.
Vydáno: 26. 02. 2020
 • Článek
V následujícím příspěvku vám přinášíme dokončení článku věnovanému účetní závěrce za rok 2019. Tentokrát se zaměříme na další účetní výkazy a přílohu.
Vydáno: 29. 01. 2020
 • Článek
Přesto, že počet novel zákona o účetnictví za 28 let své účinnosti teprve atakuje čtyřicítku, je v legislativním plánu vlády vytvořit nový zákon o účetnictví . Pod vánoční stromeček 2019 nadělilo Ministerstvo financí modrou stužkou svázaný balíček obsahující návrh věcného záměru zákona o účetnictví včetně Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) a Zprávy o hodnocení korupčních rizik (CIA).
Vydáno: 27. 01. 2020
 • Článek
V následujícím příspěvku vám přinášíme pokračování seriálu věnovanému účetní závěrce za rok 2019. Tentokrát se zaměříme na další uzávěrkové operace a uzavření účetních knih.
Vydáno: 26. 12. 2019
 • Článek
Ve smyslu § 1 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví “), jsou vybranými účetními jednotkami organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel , územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny. S výjimkou organizačních složek státu se jedná o právnické osoby.
Vydáno: 29. 11. 2019
 • Článek
Vybrané účetní jednotky mají svoje financování založené na peněžních prostředcích ze státního rozpočtu a z rozpočtů územních samosprávných celků, případně z prostředků Evropské unie. Peněžní prostředky se dostávají ke konečným spotřebitelům, tj. vybraným účetním jednotkám, různými cestami, přičemž jsou určeny na provozní účely, anebo na investiční účely. Český účetní standard č. 703 Transfery zavedl pro toky peněžních prostředků uvnitř vybraných účetních položek střešní pojem „Transfery“.
Vydáno: 27. 07. 2019
 • Článek
Společenství vlastníků je charakteristické tím, že není podnikatelem, tato činnost je mu ze zákona zakázána a jeho úkolem je spravovat jednotky vlastníků. K zajištění tohoto úkolu samozřejmě potřebuje určitý majetek, prostory, pracovníky na uvedenou činnost a její řízení.
Vydáno: 20. 03. 2019