doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - strana 2

S. r. o. podávala za rok 2022 přiznání k dani z příjmů s.r.o., kde uvedla ve výsledovce ** Výsledek hospodaření před zdaněním 1 500 Kč v tis. Kč. Tento výsledek přenesla do daňového přiznání řádku 10. 1) Platí tento vztah vždy, tj. měly by se vždy tyto dvě položky rovnat bez výjimky? 2) ** Výsledek hospodaření po zdanění pak byl 1 200 Kč - měl by se tento výsledek hospodaření po zdanění za rok 2022, pak když otevřeme v novém roce 2023 knihy, zobrazit v pasivech na DAL (byl zisk) v počátečním zůstatku k 1. 1. 2023 na účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) mělo by to být stejné číslo bez výjimky, tj. ve výsledovce výsledek hospodaření po zdanění za rok 2022 = počáteční zůstatek následujícího r. 2023 účtu 431? Nebo se vždy tyty dvě položky rovnat nemusejí a případně kdy, v jakém případě?
Vydáno: 03. 05. 2024
Jak zaúčtovat zahajovací rozvahu po fúzi firem, kdy s. r. o. (dcera) je slučována se s. r. o. (matka). Nástupnickou společností je matka, která vlastní 100 % obchodního podílu na zanikající s. r. o. (matka 061 - 100.000 Kč, dcera 411 - 100.000 Kč). Rozhodný den je 1. 1. 2024 a zápis do obchodního rejstříku je 1. 2. 2024 bez přecenění znalce společnosti. V 1/2024 povedou každá společnost účetnictví odděleně? Nástupnická organizace zaúčtuje počáteční stavy obou společností k 1. 1. 2024? Dne 1. 2. 2024 nástupnická organizace zaúčtuje obraty za 1/2024 za obě společnosti? Účet č. 061 (nástupnické) a 411 (zanikající) a vzájemné pohledávky a závazky na účtech 378 a 379 budou v zahajovací rozvaze k 1. 1. 2024 vyloučeny, tzn. že se do počátečních stavů vůbec nezaúčtují nebo k této úpravě dojde až 1. 2. 2024, kdy došlo k zápisu do obchodního rejstříku?  
Vydáno: 02. 05. 2024
Na který účet zaúčtovat fakturu za vývoj zařízení (320.000 Kč)? Dále fakturu za zhotovení návodů, a za zhotovení štítků, dále jak zaúčtovat fakturu od externí firmy za dílčí práce na výrobku (osazení desky-která je součástí výrobku)? A pak jak dále proúčtovat tyto náklady do výrobku?
Vydáno: 02. 05. 2024
Řešíme problém vyřazení majetku s dotací, kdy zůstatkovou cenu vyřazeného majetku aktivujeme do majetku nového. Zaúčtuje se nerozpuštěná dotace jednorázově do výnosů, nebo se má aktivovat k novému majetku? Logika by velela ano aktivovat, ale nemůžu to nikde v předpisech najít. 
Vydáno: 02. 05. 2024
Je možné, aby byl řádek Rozvahy: C. II. 8. 1 se záporným znaménkem: účet 364 (na tomto účtu ? Na účtu 364: závazky ke společníkům účtujeme: rozhodnutí o výplatě podílu na zisku: 432/364, zúčtování zálohy podílu na zisku: 364/432 a vyplacenou zálohu podílu na zisku 364/221 a srážkovou daň. Jaký je postup správného zaúčtování těchto operací? Nemělo by být: rozhodnutí valné hromady o zálohách na výplatu podílu na zisku: 342/364 a dále zúčtování zálohy na podíly na zisku: 431/432? Aby nezůstal účet 364 záporný? Zároveň může být záporný řádek rozvahy A VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 432? Děkuji za správnou ukázku zaúčtování těchto položek do účetnictví, resp. správného podvojeného zápisu u těchto finančním rozhodnutí.
Vydáno: 02. 05. 2024
Firma A (s. r. o.) účtuje o zásobách metodou B. Nakupuje od německého dodavatele speciální papír do strojů a tento dodavatel poskytl firmě A zdarma vzorky papíru jiných než obvyklých rozměrů, s tím, že je má nabídnout/rozdat svým odběratelům, s cílem zjistit, zda i o takový papír by byl mezi nimi zájem. Je možnost o nich v tomto případě vůbec neúčtovat (tedy mimo sklad a mimo účetnictví) a jenom si evidovat, komu byly vzorky rozdány? V případě, že to nejde takto jednoduše, stačilo by zaúčtovat (mimo sklad) 501/648 v reprodukční pořizovací ceně? 
Vydáno: 24. 04. 2024
Malá s.r.o. - mikro účetní jednotka. Jedná se o s.r.o., kde je společník a jednatel paní doktorka, která vede dětskou soukromou ambulanci. Má zde jednu sestřičku a jednu paní další doktorku na 50 % pracovní úvazek. Jaké jsou povinné náležitosti přílohy k účetní závěrce? Kde v zákoně mohu najít tyto náležitosti? Pokud bychom nějakou informaci zapomněli do přílohy uvést, jedná se o velkou hrubku, kterou bude zkoumat např. finanční úřad?
Vydáno: 23. 04. 2024
Jsme společnost která je součástí koncernu a vede zajišťovací účetnictví. Předmětem zajištění jsou naše tržby, typem zajišťovacího vztahu je tedy zajištění peněžních toků. Transakce jsou plánovány v určitém objemu každý měsíc a jejich výsledek jsme vždy zaúčtovali do výsledovky na základě podkladů z koncernu. Z důvodu odchodu z koncernu nám byly hotovostně všechny plánované transakce vypořádány a zaslány na bankovní účet. Chci se zeptat, zda toto vypořádání ze skupiny je důvodem pro ukončení zajišťovacího účetnictví a má být oceňovací rozdíl zaúčtován do výsledovky? Nebo jen přeceněn na reálnou hodnotu a dále časově rozlišován a účtován do výsledku podle plánovaných transakcí?
Vydáno: 23. 04. 2024
Jak dlouho firma, plátce DPHm povinnost archivovat doklady (roky, desetiletí)? 
Vydáno: 23. 04. 2024
Jsme společnost s ručením omezeným Atom. Majitel společnosti (zároveň jednatel) nám předal Smlouvu o převodu 100% obchodního podílu společnosti Sádlo. Smlouva byla uzavřena v roce 2015. Společnost Sádlo byla koupena jménem společnosti Atom. 100% vlastníkem společnosti Atom je fyzická osoba (Novák), 100% vlastníkem společnosti Sádlo je právnická osoba Atom s.r.o. Původní majitel společnosti Sádlo byla jiná právnická osoba. Kupní cenu zaplatil majitel ze svých osobních peněz v roce 2015 (proto jsme se o uvedené transakci nedozvěděli). K zápisu změny majitele v obchodním rejstříku došlo v roce 2024. Ve smlouvě je uveden bod: Účinky převodu obchodního podílu nastávají zápisem do obchodního rejstříku. Měli účetní zápisy o nabytí majetkové účasti proběhnout již v roce 2015 a nyní budeme řešit opravu zaúčtování chyb z minulých let, nebo účetní zápisy proběhnou v roce 2024? Pokud by se jednalo o opravu zaúčtování chyb z minulých let, účtujeme na standardní účty 061/321, 321/365? A následně v účetních výkazech za rok 2024 v účetním období minulých let ručně opravíme rozvahu a popíšeme v příloze?
Vydáno: 20. 04. 2024
Jednatel své manželce platí přes účet větší mzdu, než je předpis na úhradu mzdy, protože některý měsíc mzdu neuhradí. Jaký je správný postup zaúčtování? Jak správně spárovat výše uvedený přeplatek s nedoplatkem na mzdě? Na jaký účet si mám tento přeplatek zaúčtovat, abych případně tento přeplatek mohla proúčtovat s nedoplatkem?
Vydáno: 20. 04. 2024
Jsme s. r. o., plátci DPH, účtujeme způsobem B. Uzavřeli jsme s naším dodavatelem zboží „Kupní smlouvu na zboží a smlouvu o poskytnutí finančního bonusu“. Dodavatel nám dodal stroj (pro nás hmotný majetek) za 30 0000 Kč bez DPH, vystavil fakturu a splátkový kalendář na 30 měsíců na celou tuto částku. Je ujednáno, že pokud odebereme od dodavatele každý měsíc zboží ve stanovené výši, tak nám bude každý měsíc dobropisovat částku ve výši splátky, stanovené ve splátkovém kalendáři, až do celkové výše ceny stroje. Vlastnické právo ke stroji přechází na nás až po úplném zaplacení stroje. 1. Jak účtovat pořízení stroje a v jaké výši a kdy ho zařadit do majetku? 2. Jak účtovat jedn. dobropisy – minusem na účet zboží nebo pořízení majetku? 3. Jak je to s účetními a daňovými odpisy – kdy a v jaké výši začít odpisování 4. Pokud nesplníme výši odebraného zboží v měsíci, tak musíme v tomto měsíci splátku zaplatit a dodavatel nevystaví dobropis. Bude to mít vliv na pořizovací cenu stroje při odpisování?
Vydáno: 20. 04. 2024
Tuzemská společnost s ručením omezeným dostala od živnostenského úřadu pokutu, že na vystavených fakturách není uvedena informace o zápisu do obchodního rejstříku. Na základě jakého ustanovení mohla být tato pokuta udělena ?
Vydáno: 19. 04. 2024
Jak zaúčtovat, odepisovat, popř, rozlišit nákup know-how? Jedná se o akciovou společnost - pivovar, společnost založena v roce 2018, fakturovaná částka v roce 2024 je 650 000 Kč.
Vydáno: 15. 04. 2024
Veřejná obchodní společnost sestavuje k poslednímu dni kalendářního roku účetní závěrku. Jsou součástí této účetní závěrky běžné výkazy, jako je příloha k účetní závěrce, rozvaha a výkaz zisků a ztrát nebo má nějakou výjimku? Musí sestavovat i zprávu o vztazích mezi spojenými osobami, pokud je podíl jedné právnické osoby 90 % a druhé právnické osoby 10 %?
Vydáno: 12. 04. 2024
Maloobchodní prodejna, s. r. o., sklad účtuje variantou B. Vratné obaly přijaté i vydané účtuji na 504/analytika vratné obaly. Na konci roku udělám inventuru a na jejím základě přeúčtuji 504 na 112. Je tento postup správný?
Vydáno: 10. 04. 2024
Jak správně interpretovat v rozvaze závazky se záporným znaménkem (obvykle jsou závazky vykázány v pasivech v kladných číslech). Konkrétně se jedná o položku ř. 146: C. II Krátkodobé závazky ve výši: - 210 a dále závazky ke společníkům - 180 (ř. C. II. 8.1.) a závazky ke státu (ř. C. II. 8. 5.) - 80 (firma není plátce DPH). O jaké konkrétní věci se může jednat například? Rozvaha je k 31. 12. zpracovaná s těmito zápornými čísly - budou mít nějaký vliv tyto záporná čísla na výsledek hospodaří a základ daně, resp. úpravu základu daně nebo se tyto záporné částky vůbec výsledku hospodaří, resp. základu daně z příjmů právnických osob nedotýkají - neovlivní ho či ho ovlivnily již při samotném výpočtu výsledovky, která je již také zpracována?
Vydáno: 08. 04. 2024
Zemědělské družstvo eviduje ve svém účetnictví jako součást základního kapitálu členské vklady zemřelých členů (zemřelých pět a více let). Jak správně s těmito vklady naložit (vypořádat) a jaká je promlčecí lhůta pro vyplacení vypořádacích podílů těchto zemřelých členů?
Vydáno: 03. 04. 2024
Jak postupovat v případě, kdy zaměstnanec omylem zaplatí svoji osobní kartou náklad (nákup) pro zaměstnavatele? Je nutné doložit jeho bankovní výpis či prohlášení? Máme takový náklad proplatit na účet, nebo raději v hotovosti? Účtovat budeme jako závazek vůči zaměstnanci?
Vydáno: 03. 04. 2024
Dodavatel nemá zveřejněn v registru DPH žádný bankovní účet, registrovaný je od roku 2016. Při naší apelaci, aby si účet zveřejnil nám oponuje, že nemusí. Jak je to správně?
Vydáno: 03. 04. 2024