doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - strana 3

 • Článek
Mezi kapitálové obchodní korporace řadí zákon č. 90/2012 Sb. , o obchodních korporacích (dále jen „ZOK “), společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Tyto společnosti jsou pod střešní pojem „kapitálové“ zařazeny proto, že mají povinnost vytvořit základní kapitál při svém založení. Společníci splácí peněžité a nepeněžité vklady ve lhůtě stanovení společenskou smlouvou, avšak musí dodržet zákonem stanovené podmínky.
Vydáno: 29. 10. 2014
 • Článek
Zdánlivě jednoduchý dotaz mojí diplomantky a různé názory odborné veřejnosti mě přiměly k napsání odpovědi veřejně v časopise. Příspěvková organizace k 31.12.2010, tj. v prvním roce nabytí účinnosti prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb. “), zaúčtovala opravnou položku k pohledávce (311-Odběratelé) na vrub účtu 406-Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody a ve prospěch účtu 194-Opravné položky k odběratelům.
Vydáno: 29. 10. 2014
 • Článek
Kapitálová obchodní korporace za korunu doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. Mezi kapitálové obchodní korporace řadí zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále...
Vydáno: 22. 10. 2014
 • Článek
Společnost a účetní souvislosti doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. Sdružení bez právní subjektivity bylo v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. -...
Vydáno: 18. 09. 2014
 • Článek
Příspěvek se zabývá problémem, v jaké měně se mají vykazovat vklady a základní kapitál obchodních korporací.
Vydáno: 08. 07. 2014
 • Článek
Majetek určený k prodeji přeceněný na reálnou hodnotu je od 1.1.2014 vykazován na samostatném řádku. Díky této skutečnosti získala rozvaha vyšší kvalitu ve vypovídací schopnosti. Na první pohled je zřejmé, jakou hodnotu uvažuje účetní jednotka realizovat. Výsledovka následně zobrazí, za kolik se to ve skutečnosti povedlo.
Vydáno: 03. 03. 2014
 • Článek
Tento článek volně navazuje na předchozí články autorky Daňové aspekty insolvenčního procesu a Další aspekty insolvenčního procesu, zveřejněné v čísle 6 a 5 časopisu Daně a právo v praxi.
Vydáno: 20. 06. 2013
 • Článek
Aktuální doplnění ke článku „Další aspekty insolvenčního procesu“, Daně a právo v praxi č. 6/2013, str. 21.
Vydáno: 20. 06. 2013
 • Článek
V rozvahách účetních jednotek jsou běžně vykazovány pohledávky. Jedná se o druh aktiv, kterému je nezbytné věnovat soustavnou péči, sledovat splatnost těchto práv na inkasování sjednaného plnění, snažit se nepřipustit promlčení pohledávek. Do péče o pohledávky také patří sledování insolvenčního rejstříku, neboť jakmile se dostane dlužník do insolvenčního řízení, je potřeba rychle konat.
Vydáno: 24. 05. 2013
 • Článek
Když nabyla účinnosti vyhláška č. 410/2010 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška"), účetní metodici si sedli a s ohledem na to, že České účetní standardy (dále jen "ČÚS") se rodily a rodí pomaleji, než plyne praxe, namalovali si postupy účtování v konkrétních účetních případech.
Vydáno: 24. 05. 2013
 • Článek
Insolvenční řízení je proces, jehož účelem je uspořádat majetkové vztahy k osobám, kterých se dotkne úpadek dlužníka, a to takovým způsobem, aby došlo k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Insolvenční proces je řešen zákonem č. 182/2006 Sb. , o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“).
Vydáno: 23. 04. 2013
 • Článek
Pohledávka je rizikové aktivum, o které je nutné v průběhu jeho života náležitě pečovat. V případě, že dlužník vstoupí do insolvenčního řízení, je pohledávka silně ohrožena. K dispozici jsou některé nástroje, které umožňují dlužníkovi zmírnit jeho problémy. Patří mezi ně tvorba opravných položek a oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Věnujme se těmto opravám, které umožňuje novela zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH"), provedená zákonem č. 47/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 4. 2011, a to zejména v § 44 .
Vydáno: 23. 02. 2012
 • Článek
Opatrnost je vlastnost, která je účetním profesionálům buď vrozená, anebo si ji velmi rychle vypěstují. Opatrnost také patří k významným účetním zásadám, kterou zvýraznila reforma účetnictví po 1. lednu 2010 pro vybrané účetní jednotky. Některé účetní jednotky s touto zásadou měly zkušenost již předtím - příspěvkové organizace a nevýdělečné organizace.
Vydáno: 27. 06. 2011
 • Článek
Reálná hodnota (fair value) je takové ocenění, které odráží současnou tržní situaci. Mezinárodní účetní standardy definují reálnou hodnotu tak, že je to částka, za níž lze vyměnit aktivum nebo vypořádat závazek mezi dobře informovanými stranami ochotnými transakci realizovat, přičemž transakce je realizována za podmínek obvyklých na trhu.
Vydáno: 28. 04. 2011