Ing. Jan Matějka - strana 3

 Do jaké výše (postup stanovení výše) může obecně uložit správní orgán pokutu, aby nedošlo k vážné újmě, resp. nezpůsobila hospodářské potíže, či uvažovaná pokuta neměla likvidační charakter pro pokutovaný subjekt? Jaký je postup a co se zohledňuje při stanovení výše pokuty? Je na to konkrétní algoritmus v rámci konkrétní právní normy nebo obecné univerzální posouzení napříč právními předpisy (např. nějaké procento z tržeb či nákladů, výše čistého pracovního kapitálu, průměrný zůstatek peněžních prostředků za nějaké období aj.)?
Vydáno: 21. 02. 2023
Jsem aktivní OSVČ, obdržel jsem přihlašovací údaje do datové schránky a zaktivoval jsem si datovou schránku. V jakém formátu mám odeslat: a) DPFO na FÚ - formát PDF, anebo musím ve formátu XML; b) přehledy za rok 2022 pro OSSZ a VZP mohu odeslat ve formátu PDF přes datovou schránku?
Vydáno: 21. 02. 2023
Ital, který má v ČR trvalý pobyt do 2033, státní příslušnost Itálie, zdědil v Itálii po matce byt. Jeho hodnota bude vyšší než 5 milionů. U nás celoročně podniká a podává přiznání. V Itálii další zdanitelné příjmy nemá a veškeré jeho příjmy jsou z podnikání v ČR, kde vlastní živnostenské oprávnění. Vztahuje se i něj oznamovací povinnost podle § 38 v ZDP? 
Vydáno: 21. 02. 2023
V rámci probíhajícího odvolacího řízení proti platebního výměru na DPH jsme požádali našeho správce daně o seznam všech písemností z daňového spisu. Požádali jsme o opisy některých listin, ale bylo nám odpovězeno, že se jedná o písemnost sloužící výlučně pro potřeby správce daně, která je založena ve vyhledávácí, a tedy neveřejné části spisu. Jak prosím postupovat dále ? Přece máme právo vědět alespoň čeho se písemnost týkala a komu byla určena zvláště kdy nám Odvolací finanční ředitelství stanovilo lhůtů, abychom se vyjádřili k dosavadnímu kontrolnímu zjištění. 
Vydáno: 17. 02. 2023
V souvislosti se zaváděním datových schránek podnikatelům na IČ, bych se chtěla zeptat, zda tuto datovou schránku může používat i spolupracující osoba k odesílání tiskopisů souvisejících se společným podnikáním (daňové přizání, formuláře na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu).
Vydáno: 15. 02. 2023
Platí stále, že daňová kontrola kontroluje 3 roky zpětně a archivace dokladů je 10 let?
Vydáno: 15. 02. 2023
Za zdaňovací období roku 2021 byl termín pro podání DaP v prodloužené lhůtě do 31. 10. 2022 (příjmy zdaňované v zahraničí). K DaP jsem podala oznámení o osvobozených příjmech ve výši 30 mil. Kč. V roce 2023 jsem zjistila, že poplatník měl další osvobození v podobě darovaných akcií (vlastní jmění a. s. 53 mil.) a převodu 50% podílu na s. r. o. (vlastní jmění 60 mil.). Podala jsem dvě dodatečná oznámení o osvobozených příjmech nad 5 mil. Bude i z dodatečného oznámení doměřena pokuta 0,1 % z pozdě oznámených příjmů, když bylo podáno dodatečné oznámení? Bude možné použít pokyn D-59 k žádosti o prominutí pokuty, kdy poplatník bez výzvy podal správci daně oznámení do 150 dnů po uplynutí lhůty, když pokyn platí od 1. 1. 2023? Nebo to lze řešit i nějak jinak?
Vydáno: 14. 02. 2023
OSVČ fyzická osoba má nově zřízenou datovou schránku ze zákona. Musí podávat daňové přiznání daně z nemovitých věcí výhradně elektronicky přes svou datovou schránku, když v roce 2022 prodala nemovitost, ve které nepodniká, ve které bydlela a kterou nemá zařazenou v obchodním majetku? Jinak má již za dobu podnikání více nemovitostí, které jí slouží k podnikání, ale které se v roce 2022 nezměnily. Předpokládáme, že kdyby prodala cokoliv z nemovitostí, které jí sloužily k podnikání, musí podávat daňové přiznání výhradně elektronicky.
Vydáno: 03. 02. 2023
Během roku 2022 jsem koupila garáž a teď v lednu 2023 jsem odeslala k tomu přiznání k dani z nemovitých věcí, na kterém jsem uvedla, že je za rok 2022. Teď si myslím si, že jsem udělala chybu, že přiznání mělo být (dopředu) za rok 2023. Je rok 2022 na přiznání je nesprávný a pokud ano, jakým způsobem se dá podání napravit, pokud to chci opravit ještě před termínem 31. 1. 2023? Přiznání je podané přes mou datovou schránku. 
Vydáno: 25. 01. 2023
Od ledna 2023 bude Ministerstvo vnitra dle zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů postupně zřizovat datové schránky všem živnostníkům a OSVČ. Pokud bude živnostník podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022 v lednu 2023 a v té době ještě neobdrží přístupové údaje do datové schránky (datová schránka mu bude zřízena následně, například až v koncem února 2023), může podat přiznání na příslušný finanční úřad v papírové podobě?
Vydáno: 20. 01. 2023
Může s.r.o. plátce DPH vystavovat daňové doklady na částky nad 10 000 Kč vč. DPH bez uvedení odběratele? Odběratelé takové doklady požadují, nechtějí na nich uvádět své iniciály, chtějí, aby v kolonce odběratel nebylo uvedeno nic. Pokud vyhovíme přání odběratele, dopouštíme se nějakého prohřešku a hrozí nám nějaké sankce? 
Vydáno: 19. 01. 2023
Poplatník uhradil se zpožděním DPPO, výše úroku odhadem přesáhne 1 000 Kč. Je FÚ povinen vystavit platební výměr na úrok z prodlení? Z FÚ bylo zasláno jen vyrozumění o výši nedoplatku, kde jsou uvedeny celkové hodnoty dluhu v členění podle jednotlivých daní, ale není jednoznačné, kolik činí úrok z prodlení (včetně způsobu jeho výpočtu) a kolik dlužná daň či případně jiné příslušenství. DIS + není používána. 
Vydáno: 16. 01. 2023
Firma - právnická osoba - za rok 2021 nepodala přiznání k dani z příjmů právnických osob v zákonném termínu. Správce daně zaslal výzvu k podání přiznání se lhůtou 15 dní od převzetí výzvy. Firma přiznání podala, ale nedodržela lhůtu 15. denní lhůtu stanovenou výzvou správce daně, přiznání podala až po dvou měsících od převzetí výzvy. V přiznání byla stanovena daňová ztráta ve výši 50 000 Kč. Nyní firma dostala platební výměr na pokutu za opožděné tvrzení daně ve výši 5% z daňové ztráty - tedy pokutu ve výši 2 500 Kč. Prosím je postup správce správný? Pokuta je vypočtena podle § 250 daňového řádu, kde je uvedeno c) 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.  
Vydáno: 16. 01. 2023
Společnost omylem nevykázala údaje za aktuální období v samostatné příloze k položce 12 I oddílu - Přehled transakcí se spojenými osobami. Je nutné podávat dodatečné daňové přiznání k DPPO a pokud ano, má společnost vyplnit jenom tuto samostatnou přílohu a zbylé daňové přiznání nechat nevyplněné?
Vydáno: 13. 01. 2023
V březnu 2022 zemřel jednatel s. r. o., pak běželo soudní řízení, které bylo ukončeno v prosinci 2022. Předpokládám, že do 3 měsíců od úmrtí jednatele mělo být podáno daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, je to tak? Budou za rok 2022 dvě přiznání k dani z příjmů právnických osob, tj. za 1 až 3/2022 a 4 až 12/2022? Jaký by měl být další postup? Jaké plynou pokuty za pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob?
Vydáno: 29. 12. 2022
Je možné podat dodatečné daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob za hospodářský rok 1. 8. 2018 – 31. 7. 2019 v listopadu 2022? Jedná se o tuto situaci: - Za hospodářský rok 1. 8. 2017 – 31. 7. 2018 byla vykázána daňová ztráta - Za hospodářský rok 1. 8. 2018 – 31. 7. 2019 byl vykázán daňový základ, který byl částečně snížen o daňovou ztrátu předchozího hospodářského roku. Ze zbylého daňového základu byla zaplacena daň. Přiznání bylo podáno v 5 denní toleranční lhůtě 7. 11. 2019. - Za hospodářský rok 1. 8. 2019 – 31. 7. 2020 byl vykázán daňový základ a uhrazena daň. - Za hospodářský rok 1. 8. 2020 – 31. 7. 2021 byla vykázána daňová ztráta Až nyní si společnost uvědomila, že zapomněla daňovou ztrátu za hosp. rok 1. 8. 2020 – 31. 7. 2021 uplatnit zpětně za předchozí 2 hospodářské roky. Otázka kterou řeším je, zda ještě v listopadu 2022 bude moci společnost podat dodatečné daň. přiznání za hosp. rok 1. 8. 2018 – 31. 7. 2019? Uplynula již tříletá lhůta pro tuto možnost dnem 1. 11. 2022 podle § 148 odst. 1 DŘ a § 141 odst. 1 a 2 DŘ nebo zde platí lhůta dle § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů a lhůta končí až 1. 11. 2026, protože za předchozí hosp. rok (1. 8. 2017 – 31. 7. 18) byla vykázána daňová ztráta? 
Vydáno: 28. 11. 2022
Správce daně zaregistruje z moci úřední osobu povinnou k DPH a zveřejní údaje z registru plátců a identifikovaných osob. V informačním systému MF je jak datum, od kdy je osoba povinná k dani plátcem, tak i datum zveřejnění. Podle jakého předpisu je stanovena lhůta a podmínky zveřejnění. Mám za to, že zveřejněno by mělo být až pravomocné rozhodnutí o zpětné registraci, protože to má vliv na postup podle podle § 92a odst. 5 zákona o DPH a zveřejnění nepravomocného rozhodnutí postrádá smysl. Kdy a a na základě čeho správce daně v dané věci postupuje?
Vydáno: 16. 11. 2022
Které pokuty a úrok z prodlení jsou daňově uznatelné: a) pokuta za opožděné podání daňového přiznání, b) exekuční náklady Finančního úřadu, OSSZ, c) úrok z prodlení za pozdní platbu?
Vydáno: 08. 11. 2022
Jak postupuje FÚ při počítání lhůt pro kontrolu zdaňovacích období pro DPH a daně z příjmů? DPH za leden 2020 se podává do 25. 2. 2020, končí lhůta pro možné uplatnění DPH dne 22. 2. 2023? DPPO, DPFO za 2020 se podává do 31. 3. 2021 a základní lhůta končí 31. 3. 2024. Byl i názor, že se počítá od 31. 12. 2020, pak by byla lhůta 1. 1. 2023. V zákoně se hovoří o zdaňovacím období, ne termínu podání přiznání.
Vydáno: 07. 11. 2022
Kdo všechno musí mít zřízenou datovou schránku a je už tato zaležitost je uzákoněna? A do kdy musí být zřízena? Je v tom pořád hodně nejasností.
Vydáno: 01. 11. 2022