Ing. Jan Matějka - strana 1

rád bych se poradil na postup v následující situaci týkající se podání kontrolního hlášení (KH) prostřednictvím datové schránky. Daňový subjekt podal kontrolní hlášení ve formátu XML, avšak podle kontroly EPO je tento soubor nevalidní, protože došlo k překódování znaků při přeposlání XML mezi emaily (to však netušil). Finanční úřad vyzval subjekt k podání kontrolního hlášení, jelikož nic neeviduje, přičemž protistrana má stav B2. Pokud se daňový subjekt podívá do odeslaných zpráv do datovky, zjistí, že XML bylo skutečně odesláno na finanční úřad. V poznámkovém bloku je vidět, že soubor je klasický XML, avšak v důsledku nějaké chyby obsahuje nějaké nesprávné znaky (např. háčky a čárky). Je možné argumentovat tím, že podání bylo učiněno a finanční úřad měl poslat žádost o doplnění podání kvůli vadám, nebo je situace posuzována tak, jako by podání nebylo učiněno vůbec? Na tomto základě přemýšlíme, jaký zvolit postup, abychom eliminovali pokutu. Myslíme si, že by nás finanční úřad mohl měl vyzvat k odstranění vad podání, pokud je podání neúplné nebo obsahuje chyby.
Vydáno: 18. 07. 2024
Poplatník podal 24. 4. 2024 dodatečné DPH za 2/2024. Jedná se o snížení daňové povinnosti. Do kdy správce daně by měl DPH zaregistrovat na portále DIS+? Prozatím tam nic není. Vrátí finanční úřad daný přeplatek vycházející z dodatečného DPH automaticky, nebo je potřeba zažádat o tuto vratku? Poplatník nic správci daně na daních nedluží. 
Vydáno: 14. 06. 2024
Právnická osoba si nepožádala o vrácení přeplatku na DPPO a k datu 1. 1. 2024 se ve své daňové schránce dozvěděla, že byl přeplatek v řádu tisíců převeden do státního rozpočtu a o přeplatek přišla dle § 160a daňového řádu - Nepožádá-li daňový subjekt o vrácení vratitelného přeplatku do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl, přeplatek zaniká a stává se příjmem rozpočtu. Existuje ještě nějaká možnost získat převedený přeplatek zpět?
Vydáno: 06. 05. 2024
Fyzická osoba, občan nepodnikatel, prodal koncem roku 2023 pozemek, v roce 2023 obdržel pouze zálohu a zbytek kupní ceny bude doplacen až 5/2024. Současně v prosinci 2023 sepsal kupní smlouvu na nákup rodinného domu. Kdy má se hlásit, že obdržené finanční prostředky použije na nákup nemovitosti pro vlastní bydlení, a to do lhůty pro podání přiznání v roce 2024 nebo až 2025?
Vydáno: 30. 04. 2024
Společnost s r. o. v roce 2023 vyplácela svému majiteli (české fyzické osobě) podíl na zisku. Valná hromada se uskutečnila začátkem prosince 2023. Podíl na zisku byl vyplacen v průběhu prosince 2023, 15% srážková daň byla uhrazena koncem ledna 2024. Zapomněli jsme splnit registrační povinnost dle § 125 daňového řádu. Dne 7. 2. 2024 nám do datové schránky přišlo rozhodnutí o registraci dle § 129 odst. 3 daňového řádu. Vyúčtování srážkové daně jsme provedli v termínu. Může nám dát FÚ pokutu? Musí nám dát pokutu a v jaké výši? Kdybychom pokutu dostali, můžeme se odvolat, aby nám pokutu zrušili? Je to náš první přestupek. Pochopila jsem správně, že pokutu nemusí vůbec uložit? Dle § 247a daňového řádku mohou uložit pokutu až do 500.000 Kč za nesplnění registrační povinnosti. Dále je tam § 248 a 249. Nikde tam ale nevidím, že by museli uložit pokutu v minimální výši. Je nějaká minimální výše?
Vydáno: 18. 04. 2024
OSVČ má přerušenou živnost od roku 2020 do roku 2030. Nemá žádné příjmy kromě starobního důchodu (do limitu osvobození), a nemá tedy povinnost podat daňové přiznání. Každý rok ale podává o tom oznámení na FÚ vzhledem k § 136 odst. 5 daňového řádu. Vyplývá z tohoto ustanovení opravdu povinnost toto oznamovat i pro takovýto případ?
Vydáno: 08. 04. 2024
Když s. r. o. podala daňové přiznání za rok 2023 dne 26. 3. 2024 přes datovou schránku, stačí, když daň z příjmu právnických osob zaplatí do 2. 5. 2024?
Vydáno: 02. 04. 2024
Podnikatel zemřel 24. 2. 2024, přiznání k DPFO za rok 2023 dosud nebylo podáno, mělo být podáno daňovým poradcem na základě plné moci, t. j. k 1. 7. 2024. K jakému datu musí být v této situaci podáno daňové přiznání za rok 2023, a dále podání za období od 1. 1. 2024 do 24. 2. 2024. Lze použít § 245 daňového řádu a sjednotit lhůty?
Vydáno: 19. 03. 2024
Kdy OSVČ nemůže uplatnit paušalní daň v roce 2024 - 7 498,00Kč? OSVČ zaslala do 10. 1. 2024 přihlášku na paušalní daň, ovšem nájmy § 9 zákona o daních z příjmů má větší než 50 000 Kč za rok. Jak má postupovat – má vystoupit z paušální daně a jakým způsobem?
Vydáno: 15. 03. 2024
Jaký je termín úhrady daně DPPO za rok 2023? Daňové přiznání bude podáno 11. 3. 2024 s daňovou povinností 45 000 Kč.
Vydáno: 08. 03. 2024
OSVČ vedená v režimu paušální daně v průběhu roku 2023 porušila podmínky pro režim paušální daně tím, že měla příjmy z prodeje pozemku. Základ daně z tohoto prodeje se rovná nule, jelikož prodala za míň než pozemek v roce 2022 koupila. I když porušila podmínky pro paušální daň, z neznalosti nepodala do 15 dnů Oznámení o porušení podmínek a celý rok 2023 platila zálohy na paušální daň. Nyní udělala daňové přiznání, kde zdanila všechny příjmy podle skutečnosti a uvedla i prodej-nákup pozemku. Jak je to s režimem paušální daně? Je tato OSVČ za těchto okolností nadále v režimu paušální daně i v roce 2024? (Porušila podmínky, nepodala Oznámení o porušení, a následně do 10. 1. 2024 nepodala oznámení o vstupu do režimu paušální daně). Může jí FÚ vyloučit z režimu paušální daně? Pokud OSVČ poruší podmínky pro to, aby byla daň rovna paušální dani, přestává být poplatníkem v režimu paušální daně nebo jen podá daňové přiznání, ale stále zůstává v režimu paušální daně?
Vydáno: 08. 03. 2024
Společnost má závazky vůči jednomu věřiteli po lhůtě splatnosti 3 a více let. Tyto závazky byly postoupeny věřitelem na postupníka – tedy závazky společnosti trvají, ale vůči jinému subjektu. Závazky nejsou věřitelem vymáhány. Společnost by je tedy měla zřejmě „dodanit“, protože byla promlčena lhůta k jejich vymáhání? Nebo se tato lhůta na promlčení závazku/pohledávky počítá znovu ode dne jejího postoupení?
Vydáno: 05. 03. 2024
Zaměstnanec si chce zpětně 5 let uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Musí mu zaměstnavatel vyhovět? Říkali jsme mu, že mu vystavíme potvrzení o příjmech a výsledkem ročního zúčtování daně a podá si zpětně daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Je tento postup správný? Kolik let zpětně může podat přiznání a uplatnit daňové zvýhodnění na děti?
Vydáno: 26. 02. 2024
Je možné, aby daňový poradce podal daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob již v březnu, ale aby poplatník zaplatil daň až v červnu?
Vydáno: 20. 02. 2024
OSVČ vykázala v daňovém přiznání v roce 2022 ztrátu z podnikatelské činnosti v § 7 ZDP. Zároveň tento rok měla příjmy z pronájmu v § 9 ZDP. Tyto příjmy přesáhly ztrátu, takže celková daňový základ měla osvč kladný. Vztahuje se prodloužení lhůty ze strany FU pro případnou kontrolu o 5 let na každý základ daně samostatně nebo se posuzuje jako celek, a tedy v tomto případě se lhůta neprodlužuje?
Vydáno: 09. 02. 2024
Poplatník (fyzická osoba OSVČ) obdržel od správce konkursní podstaty pohledávku z pracovněprávního vztahu (náhrada mzdy + cestovné), která nebyla dříve vyplacena. Firma v konkursu. Pohledávka je z roku 2012. Bude podléhat dani z příjmů dle § 10 ZDP? 
Vydáno: 08. 02. 2024
Česká s. r. o. si půjčila peníze od belgické firmy na výstavbu výrobní haly. Nyní vyplácíme úroky do Belgie. Podléhá toto plnění srážkové dani, podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění čl. 11 je sazba 10 %? A pokud ano, pokud jsme uhradili 3. 1. 2024, tak do kdy je nutno uhradit srážkovou daň na FÚ? A do kdy je nutno podat hlášení podle § 38d na FÚ? 
Vydáno: 05. 02. 2024
Jaký je správný postup z hlediska přechodu všech práv a povinností při rozdělení nebo fúzi obchodního partnera z hlediska DPH? Mohu daňový doklad na přijatou platbu vystavený našemu obchodnímu partnerovi, na kterém bylo uvedené původní DIČ zúčtovat v novém období, když už došlo k přechodu práv na vystavené faktuře už s novým DIČ? Dále, pokud přechod práv proběhl v rámci jednoho měsíce a tedy i v rámci jednoho daňového přiznání k DPH, s jakým DIČ budu doklady uvádět do kontrolního hlášení?
Vydáno: 26. 01. 2024
Jsem OSVČ od roku 2023 v paušálním režimu. Na měsíc únor a březen 2024 nemám bohužel zatím žádné zakázky. Mohu přerušit měsíční platbu paušální daně (jsem poplatníkem v 1. pásmu) v měsíci únoru a březnu (musím přerušení nějakým způsobem nahlásit FÚ?) a mohu pokračovat v platbě paušální daně např. od dubna 2024, anebo musím platit měsíční paušální daň každý měsíc?
Vydáno: 18. 01. 2024
Fyzická osoba - nepodnikatel, měla příjmy ze starobního důchodu a z pronájmu nemovitosti, žádné jiné příjmy neměla. Příjmy z pronájmu uváděla v daňovém přiznání v paragrafu 9, k nim uplatňovala paušální výdaj 30 %. Dne 23. 11. 2023 došlo k úmrtí této osoby, k 10. 1. 2024 zatím ještě nezapočalo dědické řízení, příjem z pronájmu pokračuje i po úmrtí poplatníka. Jak nyní postupovat? Jaké typy daňových přiznání, z jakých příjmů a v jakých lhůtách je nutné nyní podat za zemřelého? Které příjmy za rok 2023 a 2024 patří do daňového přiznání zemřelého a které již do daňových příjmů dědiců? Mohou se dědicové rozhodnout, zda budou po zdědění majetku uplatňovat skutečné výdaje nebo musí převzít i dosud uplatňovaný paušál 30 %? Děkuji za odpověď.
Vydáno: 15. 01. 2024