Další oblasti - strana 2

Jak budu účtovat finanční postih za alkohol na pracovišti srážkou ze mzdy?
Vydáno: 17. 06. 2024
V 5/2024 nám zemřel zaměstnanec. Výplatu dostával vždy v hotovosti . V době smrti žil ve společné domácnosti pouze s družkou. Jak máme nyní a komu vyplatit výplatu za květen?
Vydáno: 14. 06. 2024
Stávající ředitel SVČ je odvolán k 31. 7. 2024. Nový ředitel mu navrhne 1. 8. 2024 změnu pracovního zařazení na pozici pedagoga volného času. Bývalý ředitel ji nepřijme. Zůstává dále v pracovním poměru a nový ředitel mu musí dát výpověď dle § 52 písm. c), v srpnu, tedy k 31. 10. 2024? Může mu být nařízena řádná dovolená, která mu ještě zbývá? Může po dobu této výpovědní lhůty dostat bývalý ředitel přidělenou práci, nebo automaticky nastávají překážky v práci na straně zaměstnavatele a bývalý ředitel bude doma? (V srpnu by měl odevzdat monitorovací zprávu projektu MŠMT, může mu nový ředitel nařídit tuto zprávu vypracovat? Zatím má přístupová práva do systému projektu jen stávající ředitel.)
Vydáno: 07. 06. 2024
Jsme základní škola. Když chce zaměstnanec rozvázat pracovní poměr dohodou, žádáme ho, aby napsal žádost k jakému dni, ředitel školy se k žádosti vyjádří zda-li souhlasí nebo navrhne např. pozdější termín ukončení pracovního poměru a na základě jejich vzájemné dohody je zaměstnavatelem sepsána dohoda o ukončení pracovního poměru dohodou. Je tento postup správný, nebo pokud zaměstnanec chce ukončit pracovní poměr dohodou, přinese rovnou sepsanou dohodu a ředitel školy ji buď podepíše, nebo ne?
Vydáno: 07. 06. 2024
Společnost chce poskytovat svým zaměstnancům stravenkový paušál ve výši 116,2 Kč denně. Peněžitý příspěvek bude vyplácen společně se mzdou. Jedna z podmínek: zaměstnanec musí strávit v práci alespoň 3 hodiny za směnu definovanou zaměstnavatelem dle zákoníku práce. Poskytovaní stravenkového paušálu zaměstnanec stanoví ve vnitřní směrnici nebo ve smlouvě se zaměstnancem nebo v dodatku ke smlouvě, nebo nic z toho nemusí dělat? 
Vydáno: 07. 06. 2024
Firma má nepřetržitý provoz s kalendářem dva dny 11 hod. ranní, dva dny volno, dva dny 11 hod. noční. Vyrovnávací období 3 měsíce. Je možné, aby dva měsíce odpracoval v součtu o 45 hod. méně a tyto hodiny odpracoval třetí měsíc v rámci vyrovnávacího období? Poslední měsíc to totiž vypadá, že měl přesčas vyšší než možných cca 32 hod. 
Vydáno: 06. 06. 2024
Manželé mají dvě děti, nejsou rozvedeni, manželka nepracuje. Zatím žijí spolu v jednom bytě, ale manžel platí na tyto dvě děti manželce výživné. Uplatňovali jsme daňové zvýhodnění na děti u manžela, protože jsme o této situaci nevěděli. Manželka podepsala čestné prohlášení, že děti neuplatňuje. Na tuto situaci jsme byli upozorněni insolvenční správkyní, abychom děti u manžela nedávali do vyživovaných osob. U manželů nyní probíhá insolvence. Může však nadále manžel uplatňovat daňové zvýhodnění na děti?
Vydáno: 06. 06. 2024
Srdečně vás zveme na konferenci pořádanou Komorou daňových poradců s názvem „Umělá inteligence v daňovém poradenství“. Tahle unikátní akce, která se bude konat 8. října 2024, vám poskytne nepostradatelnou odbornou podporu při výkonu profese daňového poradce a zprostředkuje vám přehled o nejnovějších technologických produktech včetně využití umělé inteligence.
Vydáno: 06. 06. 2024
Máme bytový dům o pěti bytech a 7 vlastnících. Jsme vlastníci podílů na bytovém domě. Chceme si na katastru podíly převést na bytové jednotky. Budeme si muset založit SVJ a vést účetnictví?
Vydáno: 04. 06. 2024
Z důvodu rušení části zaměstnavatele dostávají zaměstnanci výpovědi dle § 52 písm. a) zákoníku práce s nárokem na zákonné odstupné dle § 67 zákoníku práce. Jak je tomu s nárokem na zákonné odstupné, popř. jeho povinnost jej vrátit v případě účetní? Ta dostane výpověď v průběhu měsíce června 2024. Zaměstnavatel s ní ovšem chce s nadále spolupracovat. Jelikož má účetní živnostenský list, chce pokračovat ve spolupráci, kdy účetní nebude již v pracovním poměru, ale bude externí účetní. Dle § 68 zákoníku práce je zaměstnanec povinen odstupné vrátit, pokud začne pro dosavadního zaměstnavatele konat práci v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti. Což není tento případ. Je správný názor, že i v tomto případě má účetní nárok na zákonné odstupné?
Vydáno: 30. 05. 2024
Je vaše účetnictví stále papírové? Právě nastává nejvyšší čas poohlédnout se po možnostech přechodu na jeho digitální formu! Transformace papírového účetnictví na elektronické je vhodná k prvnímu dni nového účetního období, takže máte celé léto a podzim na to zvážit všechny možnosti – následující informace vám mohou pomoci se lépe zorientovat.
Vydáno: 30. 05. 2024
Společnost zaměstnala Ukrajince na dohodu o provedení práce, smlouva od 01.05.2024 do 31.12.2024, pracovník doložil pouze vízum s platností od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025 a průkaz pojištěnce u Všeobecné zdravotní pojišťovny, Ukrajinec nemá zatím přiděleno náhradní RČ, prosím o sdělení, zda je to takto v pořádku a jaké má zaměstnavatel další povinnosti, dále má společnosti zájem zaměstnat Ukrajince na hlavní pracovní poměr, jaké dokumenty musí doložit zaměstnanec - Ukrajinec a jaké povinnosti má zaměstnavatel?
Vydáno: 29. 05. 2024
  • Článek
Ačkoli bychom mohli mít dojem, že tak tradiční a v praxi hojně využívaný institut, jakým bezpochyby pracovní cesta je, nemůže znamenat větší problémy ať už z hlediska personalistického, nebo pracovněprávního, není to tak zcela pravda. V tomto článku se podíváme na základní mantinely právní úpravy tuzemských pracovních cest i některé problematické či komplikované aspekty.
Vydáno: 29. 05. 2024
  • Článek
Pro civilně právní praxi lze za velmi zajímavý označit rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. října 2023, sp. zn. 28 Cdo 1217/2023, který nahlížel na právní problematiku „plnění za jiného“, a to v podstatných detailech
Vydáno: 29. 05. 2024
  • Článek
Podle ústavního pořádku České republiky mají obce právo na samosprávu. Dle čl. 101 odst. 1 Ústavy 1) je obec samostatně spravována zastupitelstvem. Dle čl. 101 odst. 4 Ústavy může stát zasahovat do činnosti územních samosprávných celků jen, vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem. Výjimkou z pravidla, že obec spravují volené orgány, a formu zásahu státu do samosprávy představuje institut správce obce, o němž pojednává následující text.
Vydáno: 29. 05. 2024
  • Článek
Téma práce na dálku není novým tématem. Právní úprava tohoto institutu byla v určité podobě obsažena již od účinnosti stávajícího zákona 1) a jako úprava podmínek výkonu práce takového zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje. Tato úprava však neodpovídala skutečným potřebám praxe, zejména neupravovala veškeré otázky, které v souvislosti s výkonem práce tímto způsobem vznikají. V průběhu pandemie covid-19 se práce z domova rozšířila, využívali ji mnozí zaměstnavatelé. Dlouho očekávanou právní úpravu přinesla až tzv. transpoziční novela zákoníku práce 2) .
Vydáno: 29. 05. 2024
  • Článek
Veřejný sektor odpovídá přibližně za 5 až 10 % celkové konečné spotřeby energie v Evropské unii. Veřejné orgány utratí ročně přibližně 1 800 mld. EUR. To představuje přibližně 14 % hrubého domácího produktu Evropské unie. Veřejný sektor proto představuje důležitou hybnou sílu pro stimulaci přeměny trhu směrem k účinnějším výrobkům, budovám a službám a k odstartování změn v chování občanů a podniků při spotřebě energie. Snižování spotřeby energie na základě opatření zaměřených na zvýšení energetické účinnosti dále může uvolnit veřejné zdroje pro jiné účely.
Vydáno: 29. 05. 2024
  • Článek
Jak zkušenosti ukázaly, otázky v souvislosti se zpracováním osobních údajů se objevují nejen v běžné praxi obcí, ale v případech činnosti, která není tak obvyklá a která je prováděna jen jednou za čas. Poměrně často řešenou otázkou, zejména v období voleb, je možnost nahlížení do kandidátních listin a poskytování informací o kandidátech voleb do obecních zastupitelstev. Jaké osobní údaje jsou v souvislosti s registrací kandidátní listiny zapsány? Kdy je možné údaje poskytnout bez souhlasu subjektu údajů?
Vydáno: 29. 05. 2024
  • Článek
Od nového roku došlo k rozsáhlým novelizacím v oblasti pracovního práva. Změnám v oblasti agenturního zaměstnávání a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jako i dalším dílčím otázkám, jsme se podrobně věnovali v minulých vydáních časopisu UNES v letošním roce. V tomto čísle bychom rádi upozornili na některé změny týkající se nelegální práce.
Vydáno: 29. 05. 2024
  • Článek
V následujícím příspěvku bychom se zaměřili na problematiku kulturních a sportovních služeb poskytovaných neziskovými subjekty z pohledu DPH, a tedy úpravy zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “). Novelou ZDPH provedenou zákonem č. 349/2023 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (konsolidační balíček), byly s účinností od 1. 1. 2024 provedeny změny sazeb daně, které se týkají i oblasti kultury a sportu. U většiny služeb v oblasti kultury a sportu se na základě této novely uplatňuje od 1. 1. 2024 nová snížená sazba daně ve výši 12 %. Častým praktickým problémem při uplatňování DPH v oblasti kultury a sportu je, že stejné činnosti jsou zdanitelným plněním, pokud je provádějí podnikatelské subjekty, a že jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně, pokud je provádějí právnické osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání. V seznamu služeb, které podléhají snížené sazbě 12 %, jsou uvedeny také služby označené jako oprávnění ke vstupu na vybrané kulturní akce a do kulturních zařízení.
Vydáno: 29. 05. 2024