Další oblasti - strana 3

Společnost s r. o., která má jediného jednatele a zároveň společníka, má na účtu 428-Nerozdělený zisk minulých let velký zůstatek (již několik let se účet navyšuje), protože každý rok je s. r. o. v zisku. Je možné z tohoto účtu u s. r. o. (tam nyní má 2 000 000 Kč) - vyplatit podíly na zisku ve výši např. 1 600 000 Kč? Případně pokud ne, jak si může společník a jednatel v jedné osobě vybrat „uspořené peníze“? Chtěl by je užít pro svou soukromou potřebu mimo podnikání. 
Vydáno: 28. 05. 2024
Zaměstnanec je vyslán na vstupní nebo periodickou prohlídku k závodnímu lékaři. Ten požaduje samozřejmě výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře zaměstnance. Zaměstnanec si u svého praktického lékaře vyžádá výpis ze zdravotní dokumentace a jeho praktický lékař za to inkasuje nějaký „poplatek“ 100-500 Kč (záleží na ceníku). Doklad o úhradě tohoto „poplatku“ vystaví praktický lékař na jméno zaměstnance, ten nám doklad předloží a my proplatíme. Proplácíme už dlouhá léta ze sociálního fondu, ale chtěli bychom dávat do nákladů. Můžeme dát do daňově uznatelných nákladů společnosti, z hlediska daně z příjmu, pokladní doklad vystavený na jméno zaměstnance, kterého jsme poslali na vstupní nebo periodickou prohlídku, nebo to musí být daňově neuznatelný náklad? Proplácet doklad musíme, bez něj by nebyla provedena vstupní nebo periodická prohlídka závodním lékařem, ale potřebujeme si ujasnit, jestli je možné doklad, který není vystavený přímo na společnost, dát do daňově uznatelných nákladů? 
Vydáno: 24. 05. 2024
Obchodní zástupce má podepsanou Dohodu o práci na dálku s paušální náhradou dle směrnice pro rok 2024. Pracovní dobu tráví buď na služebních cestách u zákazníků nebo pracuje na dálku ze svého bydliště. Pokud má pracovní dobu 7:30-16:00 s 30 min. pauzou a na služební cestě je 9:00-14:30, náleží mu za zbylý čas, kdy pracuje z domu, paušální náhrada za práci na dálku? Pokud ano a nárok na náhradu je za každou započatou hodinu, znamená to, že za daný den dostane náhradu za 4 hodiny?
Vydáno: 23. 05. 2024
Zaměstnanec neziskové organizace (sociální služby) má měsíční paušalní mzdu. Od června 2024 by pracoval pár dnů hodin měsíčně v další neziskové organizaci. Jak postupovat: pořád by byl zaměstnán v první neziskové organizaci a mzda by byla za celý měsíc? Organizace by refakturovala odpracované dny v měsíci druhé organizaci. Tyto služby by měly být ošetřené smlovou mezi organizacemi? Je to správný postup? 
Vydáno: 21. 05. 2024
Jsme základní škola, příspěvková organizace. V evidenci majetku máme 7 ks lyžařských běžeckých setů pořízených v roce 2014. Pořizovací cena jednoho setu činila 3.720 Kč. V letošním roce jsme se rozhodli opotřebované, ale funkční sety odprodat jiné základní škole za oboustranně dohodnutou cenu 13.020 Kč, což je 50 % z celkové hodnoty setů v době pořízení. Je možné pouze na základě vzájemné dohody stanovit takto cenu již nevyužívaného a opotřebovaného inventáře, sepsat kupní smlouvu a nebo je potřeba k tomu odborný posudek?
Vydáno: 20. 05. 2024
V posledních letech umělá inteligence (AI) zásadně mění mnoho odvětví, včetně účetnictví. Jaké jsou hlavní možnosti a omezení AI právě v tomto světě plném čísel a tabulek? Ing. Lukáš Neumann, Ph.D., z Redque s.r.o., nám přiblíží, jak jejich vlastní nástroj umělé inteligence Redque a aplikace Alice, kombinující OCR technologii a strojové učení, pomáhá efektivně zpracovávat data z faktur a rozvolňovat tak ruce účetním.
Vydáno: 17. 05. 2024
Pokud zaměstnanec plynule přechází z jedné DPP na jinou DPP, resp. z jedné DPČ na jinou DPČ, se případný nevyčerpaný zůstatek dovolené má převést na novou dohodu. Platí to i v případě, že zaměstnanec plynule přechází z DPP na DPČ či z DPČ na DPP? Nebo se v tom případě musí nevyčerpaná dovolená zaměstnanci proplatit?
Vydáno: 15. 05. 2024
Jaké povinnosti z GDPR výplývají správě domu, která zajišťuje pro SVJ dodavatelsky služby pro vlastníky jednotek vč. vyúčtování těchto služeb a účetnictví? Jaká další povinnost by přibyla, kdyby byly v domě instalovány kamery? 
Vydáno: 14. 05. 2024
  • Článek
Změny v posuzování nelegální práce a zpřísnění postihů jsou v poslední době stále více aktuální. Nelegální práce, přesněji řečeno nelegální zaměstnávání formou zastření faktického pracovněprávního vztahu jinou smlouvou, známé též pod pojmem švarcsystém, definuje zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v § 5 písm. e). Nelegální prací je práce, která má znaky závislé práce definované v § 2 odst. 1 zákoníku práce a je konána fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, resp. cizincem bez povolení nebo v rozporu s povolením k zaměstnání nebo bez povolení k pobytu v případech, kdy je povolení příslušnými právními předpisy vyžadováno.
Vydáno: 07. 05. 2024
  • Článek
Jak může umělá inteligence (AI) pomoci daňovým poradcům a právníkům udržet krok s neustálým přílivem nových rozhodnutí? V právním prostředí, kde Nejvyšší správní soud každoročně řeší téměř tisíc daňových sporů, může být nad možnosti jednotlivce mít neustálý přehled o nových rozhodnutích a vyznat se v nich. Naštěstí nám v posledním roce dala o sobě významně vědět právě umělá inteligence (AI), která nejenom tento proces dokáže velmi ovlivnit. Účelem tohoto příspěvku je ukázat, jak nám AI v této oblasti pomáhá již dnes, jakož i jaké možnosti lze od ní v dohledně době očekávat.
Vydáno: 07. 05. 2024
Zaměstnanci jedou na školu v přírodě a je s nimi uzavřena dohoda o provedení práce. V dubnu 2024 mám 1. svátek a dále budou pracovat i v sobotu a neděli. Jaká bude výše příplatků u dohod o provedení práce za sobotu a neděli? Za svátek předpokládám 100 %. 
Vydáno: 06. 05. 2024
Škola spravuje osobní údaje žáků ve své školní matrice. Součástí školní matriky je i evidence členů spolku Klub přátel a to včetně osobních údajů. Při žádosti Klubu přátel o dotace vyžaduje poskytovatel dotace osobní údaje členů spolku (Jméno, příjmení a rok narození). Musí mít škola speciální souhlas zákonného zástupce o poskytnutí osobních údajů třetí osobě?
Vydáno: 06. 05. 2024
Jsme základní škola a máme projekt Imlementace reformy - Národní plán obnovy. V rámci projektu zaměstnáváme kariérového poradce, který není pedagogickým pracovníkem. Do které platové tabulky a platové třídy ho máme zařadit? Doplnění otázky: kariérový poradce prostřednictvím kariérových technik, metod a postupů poskytuje poradenské služby, jejichž cílem je pomáhat a podporovat jednotlivce nebo skupiny osob v jakémkoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života.
Vydáno: 03. 05. 2024
Může zaměstnavatel určit vlastní částku zákonného odstupného (vyššího), nebo vždy musí vycházet z násobku průměrného výdělku? Pokud můžu určit vlastní částku, jak zadat informaci o odstupném v ONZ formuláři ČSSZ na 3. straně formuláře? Případně jak informovat UP o výši odstupného? 
Vydáno: 02. 05. 2024
  • Článek
Chcete začít používat digitální občanský průkaz v mobilní aplikaci eDoklady, ale nevíte, jak na to? Základní fungování dematerializovaného průkazu, resp. jeho digitální kopie (stejnopisu), popíšu právě v tomto článku. Finální krok k úplné dematerializaci osobních dokladů v ČR přinesla novela zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby (ZPDS). Schválená novela tohoto zákona, nazývaného také "digitální ústava", umožňuje předložit prostřednictvím aplikace eDoklady digitální kopii průkazu namísto jeho materiální podoby. V této chvíli se možnost pořídit digitální stejnopis týká pouze občanského průkazu a prokazovat se lze jen na některých ústředních správních úřadech. Od července 2024 se ale možnost prokazování rozšíří na další orgány veřejné moci a od 1. ledna 2025 i na soukromé osoby, kterým je ukládána povinnost ověřovat totožnost předložením průkazu. Diskutuje se v této souvislosti o tom, zda tato povinnost zahrnuje i povinné osoby podle AML zákona.
Vydáno: 02. 05. 2024
Po ukončení dědického řízení fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, chce dědic založit s. r. o. s tím, že něm použije prostředky (majetek) zděděný, který vznikl na základě podnikatelské činnosti otce. De facto chce v podnikání fyzické osoby pokračovat jako s. r. o. – činnost bude stejná. Lze to považovat za pokračování v podnikatelské činnosti zesnulého? Pokud ne, jak bude třeba vypořádat DPH, majetek, odpisy, zaměstnance, co lze využít z hlediska daní? Pokud ano, jaký bude mechanismus a podmínky převodu?
Vydáno: 30. 04. 2024
  • Článek
Od 1. 1. 2024 je účinná novela zákona zaměstnanosti, která přináší některé změny v oblasti zprostředkovávání zaměstnávání agenturami práce. Asi nejvíce zájemci o povolení pocítí zpřísnění podmínek pro jeho získání. Žadatel o vydání povolení musí nově prokazovat svou bezdlužnost, bezúhonnost nebo také odbornou způsobilost, či dokonce v některých případech skládat kauci. Tato pravidla se ovšem dotknou i stávajících agentur. Pojďme se nyní společně podívat na nejdůležitější novinky.
Vydáno: 29. 04. 2024
  • Článek
Přestože již byl v mnoha obcích bytový fond z větší části zprivatizován, přesto některé byty zůstávají k dispozici obci, které je pronajímají. Bez pochyby při této činnosti dochází ke zpracování velkého rozsahu osobních údajů. Rozsah zpracovávaných osobních údajů je tím větší, čím více podmínek pro přidělení bytu obec stanoví. Obec může pronajímat byty komerčně bez dalších požadavků nebo také může pronajímat tzv. byty zvláštního určení, kde jsou požadavky na sdělení některých informací namístě.
Vydáno: 29. 04. 2024
  • Článek
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „dohody“) jsou v oblasti pracovního práva v poměrech České republiky dobře známým a také po léta často využívaným institutem. Ve srovnání se zahraniční právní úpravou se však až na výjimky jedná o velmi specifický prvek. I z těchto důvodů aktuálně doznala právní úprava dohod poměrně zásadních změn. Zaměříme se tedy na komplexní výklad jednotlivých dohod a upozorníme na aktuální změny v jejich právní úpravě.
Vydáno: 29. 04. 2024
Je možné hradit vstupné na konferenci Škola jako místo setkávání ze šablon?
Vydáno: 25. 04. 2024