282/102 406/2009 České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Schválený:
282/102 406/2009
České účetní standardy
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
ze dne 31. 12. 2009
Změna: 28/132 377/2010-282
Změna: 28/109524/2011-284
Změna: MF-115 154/2012/28, MF-116836/2012/28
Změna: FZ01/2014
Změna: FZ13/2014
Změna: MF-57032/2015/5407, MF-57032/2015/5407
Referent:
JUDr. David Bauer,
tel.: 257 044 180
Ing. Markéta Grünerová,
tel.: 257 044 053
Ing. Michal Svoboda,
tel.: 257 043 129
Jaroslava Svobodová,
tel.: 257 044 163
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí vydání Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. České účetní standardy použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2010.
-----------------------------------------
ČÚS číslo Název
-----------------------------------------
701   Účty a zásady účtování na účtech
702   Otevírání a uzavírání účetních knih
704   Fondy účetní jednotky
-----------------------------------------
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
Ředitel odboru 28
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701
Účty a zásady účtování na účtech
1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“), základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při používání účetních metod některými vybranými účetními jednotkami.
2. Předmět standardu
Standard upravuje
-------------------------------------------
Bod 3. Účtový rozvrh
Bod 4. Syntetické účty a analytické účty
Bod 5. Podrozvahové účty
Bod 6. Účetní zápisy
Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví
Bod 8. Utajované informace
-------------------------------------------

3. Účtový rozvrh
Účetní jednotka sestavuje účtový rozvrh v souladu s § 14 odst. 2 a 3 zákona a s § 78 vyhlášky.
4. Syntetické účty a analytické účty
4.1. Syntetické účty zřizuje účetní jednotka v souladu se směrnou účtovou osnovou podle § 14 zákona a § 76 až 78 vyhlášky.
4.2. V rámci syntetických účtů vytváří účetní jednotka analytické účty. Při vytváření analytických účtů bere účetní jednotka v úvahu zejména následující hlediska, pokud tato nejsou již zohledněna přímo syntetickými účty směrné účtové osnovy nebo zajištěna jinými nástroji pro členění syntetických účtů:
a) členění podle jednotlivých druhů majetku, hmotně odpovědných osob, případně podle míst uložení či umístění majetku,
b) zatížení majetku zástavním právem nebo věcným břemenem, popřípadě převedené nebo poskytnuté zajištění,
c) změna reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji podle § 64 odstavce 1 vyhlášky,
d) další významné skutečnosti, například u pohledávek členění podle jednotlivých dlužníků nebo u cenných papírů cenné papíry v umořovacím řízení,
e) členění dluhů podle jednotlivých věřitelů,
f) členění na českou a cizí měnu v případech stanovených v § 4 odst. 12 zákona,
g) členění pro účely přenosu účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech1) a podle jiných právních předpisů2),
h) členění pro účely sestavení přílohy podle § 45 vyhlášky a podle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 5 k vyhlášce,
i) členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
j) oddělené sledování nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za hlavní a hospodářskou činnost,
k) členění pro daňové účely, tzn. pro transformaci účetního výsledku hospodaření před zdaněním na daňový základ vymezený zákonem o daních z příjmů, zejména pokud jde o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů a zdaňované příjmy, pro potřeby daně z přidané hodnoty, spotřebních daní, apod.,
l) členění pro potřeby zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění,
m) členění z hlediska potřeb finančního řízení účetní jednotky,
n) členění podle požadavků externích uživatelů údajů z účetnictví, na základě jiného právního předpisu.
5. Podrozvahové účty
5.1. V knihách podrozvahových účtů se účtuje o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, avšak nejsou splněny všechny podmínky pro provedení účetního zápisu v hlavní knize, a to jak v průběhu účetního období, tak ke konci rozvahového dne.
5.2. V knihách podrozvahových účtů se na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 až 99 v souladu s ustanoveními § 47 až 54 vyhlášky účtuje o významných skutečnostech, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů, které lze využít, nebo jejichž zachycení a zobrazení v účetní závěrce podává jejímu uživateli informaci využitelnou pro jeho rozhodování nebo úsudek.
5.3. Zápisy v knize podrozvahových účtů se uskutečňují tak, že se provádí na stranu MÁ DÁTI nebo na stranu DAL podrozvahového účtu, která je stejná jako při předcházejícím nebo následujícím zápisu na příslušný (související) účet v hlavní knize, a to v souladu s ustanovením bodu 6.2. Zápisy na účtu 999 se provádí tak, že strana MÁ DÁTI zajišťuje podvojný zápis na straně DAL jiného podrozvahového účtu, a naopak.
5.4. Zjistí-li účetní jednotka, že nejsou již splněny podmínky pro účtování v knize podrozvahových účtů a tato skutečnost zakládá povinnost provedení zápisu v hlavní knize, provádí se zápis v knize podrozvahových účtů a zápis v hlavní knize ve stejný okamžik (například jsou již splněny všechny podmínky pro účtování o pohledávce, a proto zanikají podmínky pro účtování o podmíněné pohledávce). Okamžik zápisů v těchto knihách je také stejný, pokud zanikl důvod pro zachycení určité skutečnosti v hlavní knize, a z toho důvodu je účtováno o snížení určité položky aktiva nebo pasiva, a zároveň byly splněny podmínky pro zápis v knize podrozvahových účtů (například uplynutím času došlo k promlčení pohledávky, avšak je zde předpoklad úhrady dluhu ručitelem nebo jsou splněny podmínky pro upuštění od vymáhání pohledávky podle jiného právního předpisu a zároveň účetní jednotka již nemá povinnost vykazovat pohledávku v rozvaze, avšak má povinnost tuto pohledávku nadále sledovat).
6. Účetní zápisy
6.1. Účetní zápisy na jednotlivých účtech v účetních knihách se provádějí způsobem stanoveným v § 12, 13 a 16 zákona.
6.2. Při určení okamžiku uskutečnění účetního případu účetní jednotka posoudí, zda:
a) nastala určitá právní skutečnost, například došlo k právnímu úkonu učiněnému buď účetní jednotkou, nebo jinou osobou,
b) byla s touto právní skutečností účetní jednotka seznámena nebo je možné oprávněně požadovat po účetní jednotce, aby se s touto skutečností seznámila,
c) je informace o této skutečnosti významná a
d) náklady na získání informace nepřevyšují přínos plynoucí z této informace.
6.3. Okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, vzniku závazku nebo dluhu, platbě závazku nebo dluhu, vzniku pohledávky, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy nebo závdavku, převzetí dluhu, zjištění manka, schodku, přebytku či škody, pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajícím z jiných právních předpisů nebo z vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní jednotce nastaly, popř. existují odpovídající listiny (účetní záznamy) týkající se účetních případů (např. bankovní výpisy).
6.4. Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu. Dojde-li k povolení zápisu, účetní zápisy k tomuto dni se nemění. Není-li zápis povolen, provede účetní jednotka odpovídající opravu účetním zápisem. Podmíněnost okamžiku uskutečnění účetního případu nabytím právního účinku zápisu vyjádří účetní jednotka na účetním záznamu, který obsahuje i označení příslušného analytického účtu, uvede o tomto informaci v příloze účetní závěrky a v inventurních soupisech. V případě změny příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den uvedený v zápisu nebo v písemné smlouvě podle jiného právního předpisu4).
6.5. Významnost informace o skutečnosti, která je předmětem účetnictví je obecně posuzována ve vztahu k jejímu uživateli a možnosti ovlivnění jeho úsudku nebo rozhodování (§ 19 odst. 7 zákona). Uživatelem se v tomto smyslu rozumí nejen uživatel účetní závěrky sestavované účetní jednotkou, ale též uživatel účetních výkazů sestavených za Českou republiku, příp. za dílčí konsolidační celek státu. Účetní jednotka v tomto případě postupuje buď v souladu s jiným právním předpisem, nebo podle vnitřního předpisu, který stanoví pravidla významnosti, a to například způsobem stanovení procentní hranice, určením jednotlivých druhů účetních případů, stanovením jiných limitů, případně kombinací těchto způsobů.
6.6. Ve vztahu k mezitímní účetní závěrce se považují za významné informace související s použitím účetních metod a s účetními operacemi k rozvahovému dni pouze ve vztahu k dalším informacím, které jsou účetní jednotkou předávány do centrálního systému účetních informací státu, příp. vyžadovány podle jiných právních předpisů, například u položek účetní závěrky vztahujících se k operativním účetním záznamům.
6.7. Ve vztahu k účtování na podrozvahových účtech se považuje informace za významnou, pokud je využitelná pro uživatele účetní závěrky sestavované ke konci rozvahového dne nebo pro rozhodování řídících pracovníků účetní jednotky nebo je nutná pro plnění dalších informačních povinností účetní jednotky; s ohledem na tuto významnost může v případě některých účetních případů být okamžikem účtování na podrozvahových účtech rozvahový den. Za významnou informaci se považuje vždy informace o transferu, který se z části nebo zcela týká prostředků ze zahraničí.
6.8. V případě změny právního předpisu, ze které vyplývá změna uspořádání položek rozvahy nebo změna obsahového vymezení některé z položek rozvahy, které zakládá povinnost vykazovat určitou skutečnost v jiné položce rozvahy, postupuje účetní jednotka v souladu s tímto právním předpisem. Nestanoví-li tento právní předpis nebo Český účetní standard konkrétní postup, je v odpovědnosti účetní jednotky, aby vykázáním v jiné položce rozvahy též zajistila rovnost položek „Aktiva celkem“ a „Pasiva celkem“ k rozvahovému dni účetního období před touto změnou a položek „Aktiva celkem“ a „Pasiva celkem“ na počátku následujícího účetního období.
7. Vnitroorganizační účetnictví
a) oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou,
b) opravné položky,
c) odpisy a
d) rezervy.
7.1. Vnitroorganizační účetnictví lze organizovat nejen pro účely účetní jednotky, ale i pro jiné účely, včetně zajištění informací pro monitorování a řízení veřejných financí, například
a) členěním syntetických účtů na analytické účty,
b) v samostatném účetním okruhu, pro který se zvolí účty v rámci volných účtových tříd 7 a 8. Obsahovou náplň uvedených účtových tříd, zvolených účtových skupin a jednotlivých syntetických účtů si určí účetní jednotka sama,
c) jiným způsobem členění informací zachycených na syntetických účtech, případně analytických účtech,
d) kombinací přístupů podle písmene a) až c).
7.2. Spojovací účty prokazující návaznost mezi finančním a vnitroorganizačním účetnictvím při jeho organizaci v samostatném účetním okruhu si účetní jednotka zvolí v rámci účtů účtových tříd 7 a 8, popřípadě jejich funkci nahradí technické zpracování dat.
7.3. Účty vnitroorganizačního účetnictví uvede účetní jednotka v účtovém rozvrhu.
8. Utajované informace
a) zda je možné provést opravu, zejména s ohledem na ustanovení § 35 odst. 3 zákona,
b) zda je informace získaná provedením opravy dané chyby minulých období významná.
Ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory a zpravodajské služby podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona použijí tento standard přiměřeně na činnosti, které jsou předmětem utajení.3)
9. zrušen
_______________
1) Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů.
2) Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.
3) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
4) Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů.
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 702
Otevírání a uzavírání účetních knih
1. Cíl
Cílem tohoto standardu je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen „vyhláška“) stanovit základní postupy účtování při otevírání a uzavírání účetních knih za účelem docílení souladu při používání účetních metod některými vybranými účetními jednotkami.
2. Postup při otevírání a uzavírání účetních knih
Při otevírání a uzavírání účetních knih postupují účetní jednotky v souladu s ustanoveními § 17 zákona.
2.1. Otevírání účetních knih je činnost, při níž se v souladu s ustanoveními zákona:
a) účty hlavní knihy otevírají účetními zápisy,
b) stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) účtu 491 - Počáteční účet rozvažný navazují na stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) vykázané na účtu 492 - Konečný účet rozvažný,
c) účetními zápisy na stranu MÁ DÁTI účtu 491 - Počáteční účet rozvažný a na stranu DAL příslušných nově otevíraných účtů pasiv a účetními zápisy na stranu DAL účtu 491 - Počáteční účet rozvažný a na stranu MÁ DÁTI příslušných nově otevíraných účtů aktiv se zaúčtují jejich počáteční zůstatky,
d) zisk, popř. ztráta plynoucí z činností některých vybraných účetních jednotek (hlavní a hospodářské činnosti), zaúčtovaný na stranu DAL, popř. na stranu MÁ DÁTI účtu 492 - Konečný účet rozvažný se při otevírání účtů hlavní knihy zaúčtuje na stranu DAL, příp. na stranu MÁ DÁTI účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na stranu MÁ DÁTI, příp. na stranu DAL účtu 491 - Počáteční účet rozvažný,
e) rozdíl příjmů a výdajů (499 - Zúčtování na základě zvláštních předpisů) zaúčtovaný na stranu MÁ DÁTI nebo na stranu DAL účtu 492 - Konečný účet rozvažný se při otevírání účtů hlavní knihy zaúčtuje na stranu MÁ DÁTI nebo na stranu DAL účtu 404 - Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období.
2.2. Uzavírání účetních knih je činnost, při níž se v souladu s ustanoveními zákona:
a) zjišťují obraty stran MÁ DÁTI a DAL jednotlivých syntetických účtů, analytických účtů a podrozvahových účtů,
b) zjišťují konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů a konečné stavy účtů nákladů a výnosů,
c) u hlavní i hospodářské činnosti se převádí nákladové a výnosové účty na účet 493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období,
d) provede se převod konečného zůstatku účtu 222 - Příjmový účet organizačních složek státu a konečného zůstatku účtu 223 - Zvláštní výdajový účet a v případě Ministerstva financí konečného zůstatku účtu, na kterém je zobrazen schodek nebo přebytek státního rozpočtu, na účet 499 Zúčtování na základě zvláštních předpisů,
e) konečné zůstatky účtů aktiv a pasiv se převedou na účet 492 - Konečný účet rozvažný
f) konečné zůstatky účtů 493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období a 499 - Zúčtování na základě zvláštních předpisů se převedou na účet 492 - Konečný účet rozvažný.
3. Postup účetní jednotky k 1. lednu 2010
3.1. Účetní jednotka uzavírá účetní knihy k 31. prosinci 2009 v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českého účetního standardu č. 502 - Otevírání a uzavírání účetních knih1).
3.2. Účetní jednotka k 1. lednu 2010
a) sestaví účtový rozvrh podle § 78 vyhlášky,
b) stanoví převodový můstek v souladu se vzorem uvedeným v příloze tohoto standardu a
c) otevře účetní knihy v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky a Českými účetními standardy účinnými k 1. lednu 2010.
3.3. Při otevření účetních knih k 1. lednu 2010 musí navazovat stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) účtu 491 - Počáteční účet rozvažný na stav účtu 962 - Konečný účet rozvažný, a to v souladu s převodovým můstkem, zajišťujícím též bilanční kontinuitu.
_______________
1) Český účetní standard č. 502 - Otevírání a uzavírání účetních knih, pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejněný pod č. 50 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/2/2003 ze dne 31.12.2003, ve znění změn a oprav.
Příloha: Vzor převodového můstku k 1. lednu 2010
Převodový můstek
Seznam použitých zkratek:
ÚT - účtová třída
ÚS - účtová skupina
SÚ - syntetický účet
ÚJ - účetní jednotka
SÚO - směrná účtová osnova
                                                       
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------                                                                      
         Směrná účtová osnova 2009                      Směrná účtová osnova 2010                   Komentář
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek              Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek                     ÚT 0 rozšířena o SÚ 015, 044,
                                                                      045, 053, 068, zrušen SÚ 026,
                                                                      064, 065, úprava názvů SÚ
                                                                      
Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek        Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek               ÚS 01 byla rozšířena o SÚ 015
                                                                      - Povolenky na emise a
                                                                      preferenční limity
                                                                      
012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje           012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                   obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
013 - Software                        013 - Software                                obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
014 - Ocenitelná práva                    014 - Ocenitelná práva                            obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
                               015 - Povolenky na emise a preferenční limity                SÚ 015 byl zřízen pro druh
                                                                      nehmotného majetku, který je
                                                                      významně charakterově odlišný
                                                                      od ostatních druhů nehmotného
                                                                      majetku.
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek           018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                   obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek           019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, 015 - Povolenky na emise a    Převod k 1.1. 2010 povolenek
                               preferenční limity                              na emise a preferenčních
                                                                      limitů na SÚ 015 Povolenky na
                                                                      emise a preferenční limity.
                                                                      
Účtová skupina 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný   Účtová skupina 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný           V ÚS 02 byl zrušen syntetický
                                                                      účet 026 - Základní stádo a
                                                                      tažná zvířata, tento majetek
                                                                      bude převeden na SÚ 029.
                                                                      
021 - Stavby                         021 - Stavby                                 obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno (rozšíření přílohy
                                                                      č. 5 o podrobnější informace
                                                                      viz písm. G.)
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí     022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí             obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů           025 - Pěstitelské celky trvalých porostů                   obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
026 - Základní stádo a tažná zvířata             029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                   Převod SÚ 026 - Základní stádo
                                                                      a tažná zvířata na SÚ 029
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek            028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek                    obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek            029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                   Zvířata nebudou v rozvaze
                                                                      zachycována samostatně, nýbrž
                                                                      v rámci příslušných skupin
                                                                      majetku "ostatní".
                                                                      
Účtová skupina 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný  Účtová skupina 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný          V ÚS 03 byl zpřesněn název SÚ
                                                                      032 - Kulturní předměty
                                                                          
031 - Pozemky                         031 - Pozemky                                obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno (rozšíření přílohy
                                                                      č. 5 o podrobnější informace
                                                                      viz písm. H.)
032 - Umělecká díla a předměty                032 - Kulturní předměty                           Zpřesnění názvu SÚ, obsahové
                                                                      vymezení zůstává nezměněno
                                                                      
Účtová skupina 04 - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý    Účtová skupina 04 - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek       V ÚS 04 nově stanoveny SÚ 044
majetek                                                                  a 045.
                                                                      
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek         041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek          042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                 obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
043 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek         043 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                 obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
                               044 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného     SÚ 044 byl stanoven pro
                               majetku                                   účtování případů technického
                                                                      zhodnocení jehož ocenění je
                                                                      nižší než 60 tis Kč.
                               045 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku  SÚ 045 byl stanoven pro
                                                                      účtování případů technického
                                                                      zhodnocení jehož ocenění je
                                                                      nižší než 40 tis Kč.
                                                                      
Účtová skupina 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý    Účtová skupina 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný    V ÚS 05 byl nově stanoven SÚ
nehmotný a hmotný majetek                   majetek                                   053- Poskytnuté zálohy na
                                                                      dlouhodobý finanční majetek
                                                                      
051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek    051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek            obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek             obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
                               053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek            SÚ 053 stanoven pro účtování
                                                                      případů poskytnutých záloh na
                                                                      dlouhodobý finanční majetek
                                                                      
Účtová skupina 06 - Dlouhodobý finanční majetek        Účtová skupina 06 - Dlouhodobý finanční majetek               V ÚS 06 byl nově stanoven SÚ
                                                                      068 - Termínované vklady
                                                                      dlouhodobé a dále zpřesněny
                                                                      názvy některých SÚ
                                                                      
061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem    061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem            obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem     062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem             obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
063 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti        063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti               obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno, upřesnění názvu SÚ
066 - Půjčky osobám ve skupině                066 - Půjčky osobám ve skupině                        obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
067 - Ostatní dlouhodobé půjčky                067 - Jiné dlouhodobé půjčky                         obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno, upřesnění názvu SÚ
                                                                      viz § 10 návrhu vyhlášky
                               068 - Termínované vklady dlouhodobé                     SÚ 068 stanoven pro účtování
                                                                      případů dlouhodobých
                                                                      termínovaných vkladů
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek           069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek                  obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
064 - Majetek převzatý k privatizaci             Příslušné majetkové účty                           Majetek Fondu národního
                                                                      majetku převzatého MF bude
                                                                      převeden k 1. 1. 2010 na
                                                                      příslušné majetkové účty
065 - Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu        Příslušné majetkové účty                           Majetek Fondu národního
                                                                          majetku převzatého MF bude
                                                                      převeden k 1. 1. 2010 na
                                                                      příslušné majetkové účty
                                                                      
Účtová skupina 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Účtová skupina 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku        V ÚS 07 SÚ včetně obsahového
                                                                      vymezení zůstává nezměněno
                                                                      
072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje     072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje             Oprávky jsou finančním
                                                                      vyjádřením využívání
                                                                      dlouhodobého majetku účetní
                                                                      jednotkou v průběhu doby jeho
                                                                      používání. Tato účetní metoda
                                                                      je podmínkou naplnění věrného
                                                                      zobrazení předmětu účetnictví.
073 - Oprávky k softwaru                   073 - Oprávky k software                           
074 - Oprávky k ocenitelným právům              074 - Oprávky k ocenitelným právům                      
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku           Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku          Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
                                                                      
Účtová skupina 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku  Účtová skupina 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku         V ÚS 08 byl v návaznosti na
                                                                      zrušení SÚ 026 zrušen SÚ 086
                                                                      - Oprávky k základnímu stádu a
                                                                      tažným zvířatům
                                                                      
081 - Oprávky ke stavbám                   081 - Oprávky ke stavbám                           Oprávky jsou finančním
                                                                      vyjádřením využívání
                                                                      dlouhodobého majetku účetní
                                                                      jednotkou v průběhu doby jeho
                                                                      používání. Tato účetní metoda
                                                                      je podmínkou naplnění věrného
                                                                      zobrazení předmětu účetnictví.
082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých 082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí      
věcí
085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů     085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů             Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům      089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku           Zůstatek SÚ 086 bude k 1. 1.
                                                                      2010 převeden na SÚ 089, v
                                                                      návaznosti na členění SÚ ÚS
                                                                      02.
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku    088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku            Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku    089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku           Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno, k 1. 1. 2010 bude
                                                                      převeden na tento SÚ zůstatek
                                                                      zrušeného SÚ 086
                                                                      
Účtová třída 1 - Zásoby                    Účtová třída 1 - Zásoby a opravné položky                  ÚT 1 rozšířena o ÚS 15, 16,
                                                                      17, 18, 19, o SÚ opravných
                                                                      položek včetně úpravy názvu ÚS
                                                                      1
                                                                      
Účtová skupina 11 - Materiál                 Účtová skupina 11 - Materiál                         ÚS 11 včetně obsahového
                                                                      vymezení zůstává nezměněna
                                                                      
111 - Pořízení materiálu                   111 - Pořízení materiálu                           Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
112 - Materiál na skladě                   112 - Materiál na skladě                           Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
119 - Materiál na cestě                    119 - Materiál na cestě                           Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
                                                                      
Účtová skupina 12 - Zásoby vlastní výroby           Účtová skupina 12 - Zásoby vlastní výroby (zrušen SÚ 124 Zvířata - převod  V ÚS 12 zrušen SÚ 124 -
                               na SÚ 139 - Ostatní zásoby)                         Zvířata, zůstatek tohoto SÚ
                                                                          bude k 1. 1. 2010 převeden na
                                                                      SÚ 139 - Ostatní zásoby
                                                                      
121 - Nedokončená výroba                   121 - Nedokončená výroba                           Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
122 - Polotovary vlastní výroby                122 - Polotovary vlastní výroby                       Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
123 - Výrobky                         123 - Výrobky                                Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
124 - Zvířata                         139 - Ostatní zásoby                             Převod zůstatku účtu 124 -
                                                                      Zvířata k 1. 1. 2010 na SÚ 139
                                                                      - Ostatní zásoby
                                                                      
Účtová skupina 13 - Zboží                   Účtová skupina 13 - Zboží a ostatní zásoby                  V ÚS 13 byl nově zřízen v SÚ
                                                                      139 - Ostatní zásoby
                                                                      
131 - Pořízení zboží                     131 - Pořízení zboží                             Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
132 - Zboží na skladě                     132 - Zboží na skladě                            Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
139 - Zboží na cestě                     138 - Zboží na cestě                             Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
                               139 - Ostatní zásoby                             V návaznosti na § 10 nové
                                                                      vyhlášky byl SÚ stanoven, k 1.
                                                                      1. 2010 bude na tento SÚ
                                                                      převeden zůstatek zrušeného SÚ
                                                                      124 - Zvířata
                                                                      
                               Účtová skupina 15 - Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku    Stanovena nová ÚS včetně
                                                                      příslušných SÚ pro zachycení
                                                                      opravných položek dlouhodobého
                                                                      nehmotného majetku.
                                                                      
                               151 - Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje         Prostřednictvím opravných
                                                                      položek ÚJ zachycuje významné
                                                                      snížení budoucího ekonomického
                                                                      prospěchu, který bude moci ÚJ
                                                                      získat z daného majetku.
                                                                      Účtování o opravných položkách
                                                                      je jednou ze základních
                                                                      podmínek pro věrné zobrazení
                                                                      finanční pozice. Tato ÚS
                                                                      včetně SÚ byla stanovena v
                                                                      návaznosti na rozšíření
                                                                      používání této účetní metody.
                               152 - Opravné položky k software                       
                               153 - Opravné položky k ocenitelným právům                  
                               154 - Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům      
                               155 - Opravné položky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku       
                               156 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku      
                               157 - Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku    
                                                                      
                               Účtová skupina 16 - Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku     Stanovena nová ÚS včetně
                                                                      příslušných SÚ pro zachycení
                                                                      opravných položek dlouhodobého
                                                                      hmotného majetku.
                                                                      
                               161 - Opravné položky k pozemkům                       Prostřednictvím opravných
                                                                      položek ÚJ zachycuje významné
                                                                      snížení budoucího ekonomického
                                                                      prospěchu, který bude moci ÚJ
                                                                      získat z daného majetku.
                                                                      Účtování o opravných položkách
                                                                      je jednou ze základních
                                                                      podmínek pro věrné zobrazení
                                                                          finanční pozice. Tato ÚS
                                                                      včetně SÚ byla stanovena v
                                                                      návaznosti na rozšíření
                                                                      používání této účetní metody.
                               162 - Opravné položky ke kulturním předmětům                 
                               163 - Opravné položky ke stavbám                       
                               164 - Opravné položky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí  
                               165 - Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů         
                               166 - Opravné položky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku        
                               167 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku       
                               168 - Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku     
                                                                      
                               Účtová skupina 17 - Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku    Stanovena nová ÚS včetně
                                                                      příslušných SÚ pro zachycení
                                                                      opravných položek dlouhodobého
                                                                      finančního majetku.
                                                                      
                               171 - Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem  Prostřednictvím opravných
                                                                      položek ÚJ zachycuje významné
                                                                      snížení budoucího ekonomického
                                                                      prospěchu, který bude moci ÚJ
                                                                      získat z daného majetku.
                                                                      Účtování o opravných položkách
                                                                      je jednou ze základních
                                                                      podmínek pro věrné zobrazení
                                                                      finanční pozice. Tato ÚS
                                                                      včetně SÚ byla stanovena v
                                                                      návaznosti na rozšíření
                                                                      používání této účetní metody.
                               172 - Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem   
                               173 - Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti    
                               174 - Opravné položky k půjčkám osobám ve skupině              
                               175 - Opravné položky k jiným dlouhodobým půjčkám              
                               176 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku      
                               177 - Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku     
                                                                      
                               Účtová skupina 18 - Opravné položky k zásobám                Stanovena nová ÚS včetně
                                                                      příslušných SÚ pro zachycení
                                                                      opravných položek k zásobám.
                                                                      
                               181 - Opravné položky k materiálu                      Prostřednictvím opravných
                                                                      položek ÚJ zachycuje významné
                                                                      snížení budoucího ekonomického
                                                                      prospěchu, který bude moci ÚJ
                                                                      získat z daného majetku.
                                                                      Účtování o opravných položkách
                                                                      je jednou ze základních
                                                                      podmínek pro věrné zobrazení
                                                                      finanční pozice. Tato ÚS
                                                                      včetně SÚ byla stanovena v
                                                                      návaznosti na rozšíření
                                                                      používání této účetní metody.
                               182 - Opravné položky k nedokončené výrobě                  
                               183 - Opravné položky k polotovarům vlastní výroby              
                               184 - Opravné položky k výrobkům                       
                               185 - Opravné položky ke zboží                        
                               186 - Opravné položky k ostatním zásobám                   
                                                                      
                               Účtová skupina 19 - Opravné položky k pohledávkám              Stanovena nová ÚS včetně
                                                                      příslušných SÚ pro zachycení
                                                                      opravných položek k
                                                                      pohledávkám.
                                                                      
                               191 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů     Prostřednictvím opravných
                                                                      položek ÚJ zachycuje významné
                                                                          snížení budoucího ekonomického
                                                                      prospěchu, který bude moci ÚJ
                                                                      získat z daného majetku.
                                                                      Účtování o opravných položkách
                                                                      je jednou ze základních
                                                                      podmínek pro věrné zobrazení
                                                                      finanční pozice. Tato ÚS
                                                                      včetně SÚ byla stanovena v
                                                                      návaznosti na rozšíření
                                                                      používání této účetní metody.
                               192 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení           
                               193 - Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám           
                               194 - Opravné položky k odběratelům                     
                               195 - Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů    
                               196 - Opravné položky k pohledávkám z výběru daní              
                               197 - Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení          
                               198 - Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení          
                               199 - Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám           
                                                                      
Účtová třída 2 - Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu   Účtová třída 2 - Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek Významné zjednodušení a
organizačních složek státu, k rozpočtu územních samosprávných a krátkodobé úvěry a půjčky                         zpřehlednění této ÚS včetně
celků a rozpočtové a ostatní finanční účty                                                 přetřídění majetku resp.
                                                                      závazků z hlediska obsahu na
                                                                      jiné SÚ.
                                                                      
                                                                      
Účtová skupina 20 - Vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu nepřevádí se, syntetické účty zrušeny                    Pro zjednodušení a
organizačních složek státu                                                         zpřehlednění bylo třeba tuto
                                                                      ÚS zrušit a majetek, resp.
                                                                      závazky na něm zachycované
                                                                      přetřídit z hlediska obsahu.
                                                                      
201 - Financování výdajů organizačních složek státu      nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)        Obsahové vymezení jednotlivých
                                                                      SÚ této skupiny by bylo
                                                                      duplicitní s obsahovým
                                                                      vymezením jiných SÚ. Nové
                                                                      postupy účtování.
202 - Poskytnuté dotace organizačním složkám státu      nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)        
203 - Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)        
204 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům          nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)        
205 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti     nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)        
organizačních složek státu
206 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku   nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)        
organizačních složek státu
                                                                      
Účtová skupina 21 - Vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu nepřevádí se, syntetické účty zrušeny                    Pro zjednodušení a
územních samosprávných celků                                                        zpřehlednění bylo třeba tuto
                                                                      ÚS zrušit a majetek, resp.
                                                                      závazky na něm zachycované
                                                                      přetřídit z hlediska obsahu.
                                                                      
211 - Financování výdajů územních samosprávných celků     nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)        Obsahové vymezení jednotlivých
                                                                      SÚ této skupiny by bylo
                                                                      duplicitní s obsahovým
                                                                      vymezením jiných SÚ. Nové
                                                                      postupy účtování.
212 - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu      nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)        
213 - Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)        
214 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům          nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)        
215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti     nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)        
územních samosprávných celků
216 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku   nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)        
územních samosprávných celků
217 - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků      nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)        
218 - Zúčtování výdajů územních samosprávných celků      nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)        
                                                                      
Účtová skupina 22 - Limity, běžné a bankovní účty       Účtová skupina 22 - Bankovní účty organizačních složek státu a běžné účty  V ÚS 22 byl praven název ÚS v
organizačních složek státu                  státních fondů                                návaznosti na zrušení SÚ 221 a
                                                                      zpřesnění názvů SÚ.
                                                                      
221 - Limity výdajů                          nepřevádí se, zrušen (na konci účetního období nemá zůstatek)        Nové postupy účtování si
                                                                      nevyžadují samostatný SÚ pro
                                                                      limity výdajů, o limitech
                                                                      nebudou ÚJ účtovat.
                               222 - Příjmový účet organizačních složek státu                Upřesnění názvu SÚ z důvodu
                                                                      zpřehlednění osnovy.
223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu   223 - Zvláštní výdajový účet                         Upřesnění názvu SÚ z důvodu
                                                                      zpřehlednění osnovy.
224 - Běžné účty státních fondů                224 - Běžné účty státních fondů                       
225 - Běžné účty finančních fondů               225 - Běžné účty fondů organizačních složek státu              Upřesnění názvu SÚ z důvodu
                                                                      zpřehlednění osnovy.
                                                                      
Účtová skupina 23 - Bankovní účty organizačních složek státu Účtová skupina 23 - Bankovní účty územních samosprávných celků        V ÚS 23 byl upraven název této
a územních samosprávných celků                                                       ÚS, v návaznosti na požadavky
                                                                      ÚSC byly zrušeny SÚ 232, 235
                                                                      včetně zpřesnění názvu SÚ.
                                                                      
231 - Základní běžný účet                   231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků, 244 - Termínované  
                               vklady krátkodobé, 068 - Termínované vklady dlouhodobé
232 - Vkladový výdajový účet                 nepřevádí se, na konci účetního období nemá zůstatek (zrušen)        V návaznosti na požadavek ÚSC
                                                                      SÚ zrušen.
235 - Příjmový účet                      nepřevádí se 222 - Příjmový účet organizačních složek státu, u územních   Pro ÚSC v návaznosti na jejich
                               samosprávných celků zrušen (na konci účetního období nemá zůstatek)     požadavek zrušen SÚ 235.
236 - Běžné účty peněžních fondů               236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků, 231 - Základní běžný  Na SÚ 236 budou účtovány pouze
                               účet, 244 - Termínované vklady krátkodobé, 068 - Termínované vklady     peněžní prostředky peněžních
                               dlouhodobé                                  fondů ÚSC viz ÚS 41, ostatní
                                                                      peněžní prostředky je nutno
                                                                      převést na SÚ 231, 244 či 068.
                                                                      
Účtová skupina 24 - Ostatní bankovní účty           Účtová skupina 24 - Ostatní bankovní účty                  V ÚS 24 stanoven SÚ 244 -
                                                                      Termínované vklady krátkodobé,
                                                                      zrušen SÚ 246. Zpřesnění názvů
                                                                      SÚ.
                                                                      
241 - Běžný účet                       241 - Běžný účet                               Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
243 - Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb     243 - Běžný účet FKSP                            Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
                               244 - Termínované vklady krátkodobé                     Nově stanovený SÚ potřebný pro
                                                                      sledování finanční pozice ÚJ.
245 - Ostatní běžné účty                   245 - Jiné běžné účty                            Upřesnění názvu SÚ v
                                                                      návaznosti na § 10 návrhu
                                                                      vyhlášky.
246 - Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách      převod na příslušné bankovní účty                      Obsahové vymezení tohoto účtu
                                                                      bylo duplicitní s obsahovým
                                                                      vymezením jiných SÚ.
247 - Účty spravovaných prostředků              247 - Účty spravovaných prostředků                      Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
248 - Souhrnné účty                      248 - Souhrnné účty                             Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
249 - Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy       249 - Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu               Upřesnění názvu SÚ.
                                                                      
Účtová skupina 25 - Krátkodobý finanční majetek        Účtová skupina 25 - Krátkodobý finanční majetek               V ÚS 25 zrušen SÚ 259 -
                                                                      Pořízení krátkodobého
                                                                      finančního majetku. Zpřesnění
                                                                      postupů účtování (nákladů) k
                                                                      1.1.2010. Zpřesnění názvu SÚ.
                                                                      
251 - Majetkové cenné papíry k obchodování          251 - Majetkové cenné papíry k obchodování                  Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
253 - Dlužné cenné papíry k obchodování            253 - Dluhové cenné papíry k obchodování                   Upřesnění názvu SÚ.
256 - Ostatní cenné papíry                  256 - Jiné cenné papíry                           Upřesnění názvu SÚ (viz § 10
                                                                      návrhu vyhlášky) .
259 - Pořízení krátkodobého finančního majetku        zrušen převod na 256 - Jiné cenné papíry                   Zrušení SÚ 259 vyplynulo z
                                                                          zpřesnění postupů účtování
                                                                      (nákladů) k 1. 1. 2010.
                                                                      
Účtová skupina 26 - Peníze                  Účtová skupina 26 - Peníze                          ÚS 26 včetně obsahového
                                                                      vymezení zůstává nezměněna.
                                                                      
261 - Pokladna                        261 - Pokladna                                Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
262 - Peníze na cestě                     262 - Peníze na cestě                            Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
263 - Ceniny                         263 - Ceniny                                 Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
                                                                      
Účtová skupina 27 - Návratné finanční výpomoci        Účtová skupina zrušena                            ÚS 27 včetně SÚ zrušeny. Nové
                                                                      postupy účtování pomocí SÚ 316
                                                                      a 326 a účtových skupin 57 a
                                                                      67.
                                                                      
271 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty   316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé, 462 - Poskytnuté   Nové postupy účtování pomocí
                               návratné finanční výpomoci dlouhodobé                    SÚ 316 a 462.
272 - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty    326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé, 452 - Přijaté návratné Nové postupy účtování pomocí
                               finanční výpomoci dlouhodobé                         SÚ 326 a 452.
273 - Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím 316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé, 462 - Poskytnuté   Nové postupy účtování pomocí
                               návratné finanční výpomoci dlouhodobé                    SÚ 316 a 462.
274 - Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům 066 - Půjčky osobám ve skupině                        Převod na jednotlivé SÚ v
                                                                      souvislosti s charakterem
                                                                      zůstatku původního SÚ 274 a
                                                                      obsahovým vymezením nových SÚ
                                                                      066, 316, 462
                               316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé            
                               462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            
275 - Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím   316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé, 462 - Poskytnuté   Nové postupy účtování pomocí
                               návratné finanční výpomoci dlouhodobé                    SÚ 316 a 462.
277 - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám      377 - Ostatní krátkodobé pohledávky, 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky   Upřesnění vzhledem k § 19
                                                                      odst. 7 zákona (dlouhodobé -
                                                                      krátkodobé). Nov postupy
                                                                      účtování pomocí SÚ 377 a 469.
                                                                      
Účtová skupina 28 - Krátkodobé bankovní úvěry a půjčky a   Účtová skupina 28 - Krátkodobé úvěry a půjčky                Upřesnění názvu SÚ z důvodu
ostatní krátkodobé závazky                                                         zpřehlednění osnovy včetně
                                                                      návaznosti na § 10 návrhu
                                                                      vyhlášky.
                                                                      
281 - Krátkodobé bankovní úvěry                281 - Krátkodobé úvěry                            Upřesnění názvu SÚ z důvodu
                                                                      zpřehlednění osnovy.
282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)        282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)               Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
283 - Vydané krátkodobé dluhopisy               283 - Vydané krátkodobé dluhopisy                      Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
289 - Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)     289 - Jiné krátkodobé půjčky                         Upřesnění názvu SÚ v
                                                                      návaznosti na ustanovení § 10
                                                                      návrhu vyhlášky.
                                                                      
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy               Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy                      SÚ zúčtovacích vztahů je nutné
                                                                      posuzovat z hlediska § 19
                                                                      odst. 7 zákona (dlouhodobé -
                                                                      krátkodobé)
                                                                      
Účtová skupina 31 - Pohledávky                Účtová skupina 31 - Krátkodobé pohledávky                  Účtová skupina 31 - Krátkodobé
                                                                      pohledávky
                                                                      
311 - Odběratelé                       311 - Odběratelé                               Na SÚ budou převedeny a
                                                                      účtovány pohledávky za
                                                                      odběrateli v oblasti
                                                                      soukromoprávních vztahů, vč.
                                                                          pohledávek z titulu pronájmu
312 - Směnky k inkasu                     312 - Směnky k inkasu                            Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry         313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry                 Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
314 - Poskytnuté provozní zálohy               314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy                      Úprava názvu viz § 19 odst. 7
                                                                      zákona
315 - Pohledávky za rozpočtové příjmy             311 - Odběratelé                               Převod na jednotlivé SÚ v
                                                                      souvislosti s charakterem
                                                                      zůstatku původního SÚ 315 a
                                                                      obsahovým vymezením nových SÚ
                                                                      311, 315, 316.
                               315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti                   
                               316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé            
316 - Ostatní pohledávky                   311 - Odběratelé, 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti a 377 - Ostatní  Převod zůstatku SÚ 316 v
                               krátkodobé pohledávky.                            souladu s obsahovým vymezením
                                                                      SÚ 311, 315 a 377.
317 - Pohledávky zaniklé ČKA                 315 - Pohledávky z hlavní činnosti a další pohledávkové účty ( podle     Rozdělení pohledávek podle
                               titulu)                                   příslušných titulů. Důvodem je
                                                                      zpřehlednění SÚO.
                               317 - Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů               Nově stanovený SÚ pro
                                                                      zobrazení specifického druhu
                                                                      pohledávek.
318 - Pohledávky z výběru daní a cel             318 - Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek               Upraven název
                               319 - Pohledávky ze sdílených daní                      Nově stanovený SÚ pro
                                                                      zobrazení specifických
                                                                      pohledávek
                                                                      
Účtová skupina 32 - Závazky                  Účtová skupina 32 - Krátkodobé závazky                    Účtová skupina 32 - Krátkodobé
                                                                      závazky
                                                                      
321 - Dodavatelé                       321 - Dodavatelé                               Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
322 - Směnky k úhradě                     322 - Směnky k úhradě                            Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
                               323 - Závazky z dávek sociálního zabezpečení                 Na základě požadavku MPSV nově
                                                                      zřízen SÚ pro specifický druh
                                                                      závazků této ÚJ.
324 - Přijaté zálohy                     324 - Krátkodobé přijaté zálohy                       Zpřesnění názvu SÚ
                               325 - Závazky z dělené správy a kaucí                    Na základě požadavku vnitřních
                                                                      připomínkových míst nově
                                                                      zřízen SÚ pro specifický druh
                                                                      závazků.
                               326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé             Nově zřízený SÚ v návaznosti
                                                                      na SÚO a postupy účtování (viz
                                                                      ÚS 57 a 67)
325 - Ostatní závazky                     321 - Dodavatelé, 378 - Ostatní krátkodobé závazky              Nově zřízený účet zpřesnění v
                                                                      návaznosti na SÚO. Převod
                                                                      zůstatku SÚ 325 v souladu s
                                                                      obsahovým vymezením SÚ 321 a
                                                                      378.
326 - Závazky zaniklé ČKA                   Jednotlivé syntetické účty účtové třídy 3, 378 - Ostatní krátkodobé závazky Rozdělení závazků podle
                                                                      příslušných titulů, zpřesnění
                                                                      SÚO.
327 - Přijaté zálohy daní                   327 - Přijaté zálohy daní                          Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
328 - Závazky z výběru daní a cel               328 - Závazky z výběru daní                         Zpřesnění názvu SÚ
329 - Závazky ze sdílených daní a cel             329 - Závazky ze sdílených daní                       Zpřesnění názvu SÚ
                                                                      
Účtová skupina 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi  Účtová skupina 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi          Účtová skupina 33 - Zúčtování
                                                                      se zaměstnanci a institucemi
                                                                      
331 - Zaměstnanci                       331 - Zaměstnanci                              Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům            333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům                         Úprava názvu viz § 10 návrhu
                                                                      vyhlášky.
335 - Pohledávky za zaměstnanci                335 - Pohledávky za zaměstnanci                       Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a    336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního      Obsahové vymezení zůstává
zdravotního pojištění                     pojištění                                  nezměněno
                                                                      
Účtová skupina 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní     Účtová skupina 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování        Účtová skupina 34 - Zúčtování
zúčtování                                                                 daní, dotací a ostatní
                                                                      zúčtování
                                                                      
341 - Daň z příjmů                      341 - Daň z příjmů                              Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
342 - Ostatní přímé daně                   342 - Jiné přímé daně                            Úprava názvu viz § 10 návrhu
                                                                      vyhlášky.
343 - Daň z přidané hodnoty                  343 - Daň z přidané hodnoty                         Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
345 - Ostatní daně a poplatky                 345 - Jiné daně a poplatky                          Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním     346 - Pohledávky za státním rozpočtem                    Zpřesnění názvu SÚ
rozpočtem
347 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se   347 - Závazky ke státnímu rozpočtu                      Zpřesnění názvu SÚ
státním rozpočtem
348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů 348 - Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků          Zpřesnění názvu SÚ
územních samosprávných celků
349 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s    349 - Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků            Zpřesnění názvu SÚ
rozpočtem územních samosprávných celků
                                                                      
Účtová skupina 35 - Pohledávky za účastníky sdružení     Účtová skupina 35 - Pohledávky a závazky k účastníkům sdružení        Účtová skupina 35 - Pohledávky
                                                                      a závazky k účastníkům
                                                                      sdružení
                                                                      
358 - Pohledávky za účastníky sdružení            351 - Pohledávky za účastníky sdružení                    Obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
                               352 - Závazky k účastníkům sdružení                     Upřesnění struktury a
                                                                      uspořádání SÚO
                                                                      
Účtová skupina 36 - Závazky k účastníkům sdružení a závazky z Účtová skupina 36 - Pohledávky a závazky z ručení a finančních operací    Účtová skupina 36 - Pohledávky
upsaných nesplacených cenných papírů a podílů                                               a závazky z ručení a
                                                                      finančních operací
                                                                      
                                                                      
367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů        Úprava číselného označení SÚ v
                                                                      souladu s SÚO
368 - Závazky k účastníkům sdružení              352 - Závazky k účastníkům sdružení                     upřesnění struktury a
                                                                      uspořádání SÚO
                               361 - Krátkodobé pohledávky z ručení                     Nově zřízený SÚ pro zobrazení
                                                                      specifického druhu pohledávek
                               362 - Krátkodobé závazky z ručení                      Nově zřízený SÚ pro zobrazení
                                                                      specifického druhu závazků
                               363 - Pevné termínové operace a opce                     Úprava číselného označení SÚ v
                                                                      souladu s SÚO
                               364 - Závazky z neukončených finančních operací               Nově zřízený SÚ pro zobrazení
                                                                      specifického druhu závazků
                               365 - Pohledávky z finančního zajištění                   nově zřízený SÚ pro zobrazení
                                                                      specifického druhu pohledávek
                               366 - Závazky z finančního zajištění                     nově zřízený SÚ pro zobrazení
                                                                      specifického druhu závazků
                               367 - Pohledávky z vydaných dluhopisů                    upřesnění struktury a
                                                                      uspořádání SÚO
                                                                      
Účtová skupina 37 - Jiné pohledávky a závazky         Účtová skupina 37 - Jiné krátkodobé pohledávky a závazky           Účtová skupina 37 - Jiné
                                                                      krátkodobé pohledávky a
                                                                      závazky
                                                                      
                               371 - Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí    nově zřízený SÚ pro zobrazení
                                                                      specifického druhu pohledávek
                               372 - Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí     nově zřízený SÚ pro zobrazení
                                                                          specifického druhu závazků
                               373 - Poskytnuté zálohy na dotace                      nově zřízený SÚ pro zobrazení
                                                                      specifického druhu pohledávek
                               374 - Přijaté zálohy na dotace                        nově zřízený SÚ pro zobrazení
                                                                      specifického druhu závazků
 371 - Pohledávky v zahraničí                 Jednotlivé účty účtové třídy 3                        Rozdělení podle titulu
                                                                      pohledávky
 372 - Pohledávky tuzemské                  Jednotlivé účty účtové třídy 3                        Rozdělení podle titulu
                                                                      pohledávky
 373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací a  363 - Pevné termínové operace a opce                     úprava číselného označení SÚ v
opcí                                                                    souladu s SÚO
 375 - Pohledávky z vydaných dluhopisů            367 - Pohledávky z vydaných dluhopisů                    úprava číselného označení SÚ v
                                                                      souladu s SÚO
 378 - Jiné pohledávky                    377 - Ostatní krátkodobé pohledávky                     Upřesnění názvu (viz § 10
                                                                      návrhu vyhlášky) včetně
                                                                      číselného označení v souladu s
                                                                      SÚO
 379 - Jiné závazky                      378 - Ostatní krátkodobé závazky                       Upřesnění názvu (viz § 10
                                                                      návrhu vyhlášky) včetně
                                                                      číselného označení v souladu s
                                                                      SÚO
                                                                      
Účtová skupina 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv       Účtová skupina 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv               Účtová skupina 38 - Přechodné
                                                                      účty aktiv a pasiv
                                                                      
381 - Náklady příštích období                 381 - Náklady příštích období                        obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
383 - Výdaje příštích období                 383 - Výdaje příštích období                         obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
384 - Výnosy příštích období                 384 - Výnosy příštích období                         obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
385 - Příjmy příštích období                 385 - Příjmy příštích období                         obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
386 - Kursové rozdíly aktivní                 405 - Kurzové rozdíly                            Převod na SÚ 405 a úprava
                                                                      příslušných majetkových SÚ
387 - Kursové rozdíly pasivní                 405 - Kurzové rozdíly                            Převod na SÚ 405 a úprava
                                                                      příslušných majetkových SÚ
388 - Dohadné účty aktivní                  388 - Dohadné účty aktivní                          obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
389 - Dohadné účty pasivní                  389 - Dohadné účty pasivní                          obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
                                                                      
Účtová skupina 39 - Opravné položky k zúčtovacím vztahům,   Účtová skupina 39 - Vnitřní zúčtování a vyrovnávací účty           Účtová skupina 39 - Vnitřní
vnitřní zúčtování a vyrovnávací účty                                                    zúčtování a vyrovnávací účty
                                                                      
391 - Opravná položka k pohledávkám              syntetické účty účtové skupiny 19                      V návaznosti na obsahové
                                                                      vymezení příslušné opravné
                                                                      položky v ÚS 19
395 - Vnitřní zúčtování                    nepřevádí se 395 - Vnitřní zúčtování                     obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
396 - Spojovací účet při sdružení               nepřevádí se 396 - Spojovací účet při sdružení                obsahové vymezení zůstává
                                                                      nezměněno
                                                                      
Účtová třída 4 - Náklady organizačních složek státu a     účtová třída zrušena (nahrazena syntetickými účty účtové třídy 5) na konci  ÚT zrušena (nahrazena SÚ ÚT 5)
územních samosprávných celků                 účetního období se nepřevádí, nemá zůstatek                 na konci účetního období se
                                                                      nepřevádí, nemá zůstatek
                                                                      
Účtová skupina 41 - Materiální náklady                                                   
                                                                      
410 - Materiální náklady                                                          
                                                                      
Účtová skupina 42 - Služby a náklady nevýrobní povahy                                           
                                                                      
420 - Služby a náklady nevýrobní povahy                                                  
                                                                      
Účtová skupina 43 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým                                          
osobám
                                                                          
430 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám                                              
                                                                      
Účtová skupina 44 - Mzdové a ostatní osobní náklady                                            
                                                                      
440 - Mzdové a ostatní osobní náklady                                                   
                                                                      
Účtová skupina 45 - Dávky sociálního zabezpečení                                              
                                                                      
450 - Dávky sociálního zabezpečení                                                     
                                                                      
Účtová skupina 46 - Manka a škody                                                     
                                                                      
460 - Manka a škody                                                            
                                                                      
Účtová skupina 47 - Ostatní náklady                                                    
                                                                      
471 - Úroky                                                                
472 - Penále a poplatky                                                          
473 - Kursové zisky                                                            
474 - Finanční náklady                                                           
                                                                      
                               Účtová třída 4 - Účtová třída 4 - Jmění, fondy, výsledek hospodaření,    
                               rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní
                               zúčtování
                                                                      
                                                                      
                               Účtová skupina 40 - Jmění účetní jednotky a upravující položky        
                                                                      
                               401 - Jmění účetní jednotky                         
                               402 - Fond privatizace                            
                               403 - Dotace na pořízení dlouhodobého majetku                Na SÚ budou účtovány a
                                                                      převáděny přijaté "investiční"
                                                                      dotace (na dlouhodobý
                                                                      majetek). Postupy účtování v
                                                                      ČÚS.
                               404 - Agregované příjmy a výdaje minulých let                
                               405 - Kurzové rozdíly                            
                               406 - Oceňovací rozdíly při změně metody                   Na SÚ budou účtovány oceňovací
                                                                      rozdíly ze změn účetních metod
                                                                      a jejich prvního použití,
                                                                      např. opravných položek.
                               407 - Jiné oceňovací rozdíly                         
                               408 - Opravy chyb minulých období                      
                                                                      
                               Účtová skupina 41 - Fondy účetní jednotky                  
                                                                      
                               411 - Fond odměn                               
                               412 - Fond kulturních a sociálních potřeb                  
                               413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření        
                               414 - Rezervní fond z ostatních titulů                    
                               416 - Fond reprodukce majetku, investiční fond                
                               419 - Ostatní fondy                             
                                                                      
                               Účtová skupina 43 - Výsledky hospodaření                   
                                                                      
                               431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              
                               432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let            
                                                                      
                               Účtová skupina 44 - Rezervy                         
                                                                      
                               441 - Rezervy                                
                                                                      
                               Účtová skupina 45 - Dlouhodobé závazky                    
                                                                      
                               451 - Dlouhodobé úvěry                            
                               452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé             
                               453 - Vydané dluhopisy                            
                               454 - Závazky z pronájmu                           
                               455 - Dlouhodobé přijaté zálohy                       
                               456 - Dlouhodobé závazky z ručení                      
                               457 - Dlouhodobé směnky k úhradě                       
                               458 - Dlouhodobé     závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí     
                               459 - Ostatní dlouhodobé závazky                       
                                                                      
                               Účtová skupina 46 - Dlouhodobé pohledávky                  
                                                                      
                               462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            
                               464 - Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů               
                               465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy                      
                               466 - Dlouhodobé pohledávky z ručení                     
                               468 - Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí    
                               469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky                     
                                                                      
                               Účtová skupina 49 - Závěrkové účty a zvláštní zúčtování           
                                                                      
                               491 - Počáteční účet rozvažný                        
                               492 - Konečný účet rozvažný                         
                               493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období              
                               499 - Zúčtování na základě zvláštních předpisů                
                                                                      
Účtová třída 7 a 8 - Vnitroorganizační účetnictví       Účtová třída 7 a 8 - Vnitroorganizační účetnictví              ÚT zůstávají nezměněny
                                                                      
Účtová třída 9 - Fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé   zrušena převod na syntetické účty účtové třídy 4               V souladu s uspořádáním SÚO.
úvěry a půjčky, rezervy, závěrkové a podrozvahové účty
                                                                      
                                                                      
Účtová skupina 90 - Majetkové fondy a zvláštní fondy     Účtová skupina 40 - Jmění účetní jednotky a upravující položky        Účtová skupina 40 - Jmění
                                                                      účetní jednotky a upravující
                                                                      položky
                                                                      
901 - Fond dlouhodobého majetku                401 - Jmění účetní jednotky                         Část zdrojů krytí dlouhodobých
                                                                      aktiv, která odpovídá majetku
                                                                      pořízenému z investičních
                                                                      dotací, bude převedena na SÚ
                                                                      403 (jedná-li se o
                                                                      identifikovatelné dotace a
                                                                      účetní jednotka má k tomuto
                                                                      dostatečně průkazné podklady).
                                                                      Zbylá část na SÚ 401. U OSS
                                                                      bude zůstatek SÚ 901 převeden
                                                                      na SÚ 403 v plné výši.
                               403 - Dotace na pořízení dlouhodobého majetku                
                                                                      
902 - Fond oběžných aktiv                   401 - Jmění účetní jednotky                         Na nově zřízený SÚ 401 - Jmění
                                                                      účetní jednotky budou v
                                                                      návaznosti na zrušení SÚ 901,
                                                                      902 a 903 převedeny jejich
                                                                      zůstatky.
903 - Fond hospodářské činnosti                401 - Jmění účetní jednotky                         Na nově zřízený SÚ 401 - Jmění
                                                                      účetní jednotky budou v
                                                                      návaznosti na zrušení SÚ 901,
                                                                      902 a 903 převedeny jejich
                                                                      zůstatky.
909 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků     407 - Jiné oceňovací rozdíly                         Zpřesnění názvu a číselného
                                                                      označení v souladu s SÚO a §
                                                                      10 návrhu vyhlášky
904 - Fond privatizace                    402 - Fond privatizace                            Úprava číselného označení SÚ v
                                                                      souladu s SÚO
905 - Ostatní fondy                      401 - Jmění účetní jednotky                         Na nově zřízený SÚ 401 - Jmění
                                                                      účetní jednotky v návaznosti
                                                                      na zrušení SÚ 905 bude
                                                                      převeden zůstatek tohoto fondu
                                                                      
Účtová skupina 91 - Finanční a peněžní fondy         Účtová skupina 41 - Fondy účetní jednotky                  Účtová skupina 41 - Fondy
                                                                      účetní jednotky
                                                                      
911 - Fond odměn                       411 - Fond odměn                               Úprava číselného označení SÚ v
                                                                      souladu s SÚO
912 - Fond kulturních a sociálních potřeb           412 - Fond kulturních     a sociálních potřeb                  Úprava číselného označení SÚ v
                                                                      souladu s SÚO
914 - Fond rezervní                      413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření, 414 -    Z důvodů rozlišení titulů
                               Rezervní fond z ostatních titulů                       tvorby a použití rezervního
                                                                      fondu podle zákona č. 218/2000
                                                                      Sb. a zákona č. 250/2000 Sb.
                                                                      byly stanoveny dva SÚ pro
                                                                      účtování a vykazování
                                                                      rezervního fondu, včetně
                                                                      úpravy názvu a číselného
                                                                      označení.
                                                                      
916 - Fond reprodukce majetku                 416 - Fond reprodukce majetku, investiční fond                Úprava číselného označení SÚ v
                                                                      souladu s SÚO
917 - Peněžní fondy                      419 - Ostatní fondy                             Zpřesnění názvu a číselného
                                                                      označení v souladu s SÚO a §
                                                                      10 návrhu vyhlášky
918 - Jiné finanční fondy                   419 - Ostatní fondy                             Zpřesnění názvu a číselného
                                                                      označení v souladu s SÚO a §
                                                                      10 návrhu vyhlášky
                                                                      
Účtová skupina 92 - Zvláštní fondy organizačních složek státu                                       
                                                                      
921 - Státní fondy                      401 - Jmění účetní jednotky                         Na nově zřízený SÚ 401 - Jmění
                                                                      účetní jednotky bude v
                                                                      návaznosti na zrušení SÚ 921
                                                                      převeden zůstatek tohoto fondu
922 - Ostatní zvláštní fondy                 401 - Jmění účetní jednotky                         Na nově zřízený SÚ 401 - Jmění
                                                                      účetní jednotky bude v
                                                                      návaznosti na zrušení SÚ 922
                                                                      převeden zůstatek tohoto fondu
924 - Fondy EU                        401 - Jmění účetní jednotky                         Na nově zřízený SÚ 401 - Jmění
                                                                      účetní jednotky bude v
                                                                      návaznosti na zrušení SÚ 924
                                                                      převeden zůstatek tohoto fondu
                                                                      
Účtová skupina 93 - Výsledek hospodaření org. složek státu,  Účtová skupina 43 - Výsledky hospodaření                   Účtová skupina 43 - Výsledky
územních samosprávných celků a příspěvkových organizací a                                         hospodaření
převod zúčtování příjmů a výdajů územních samosprávných celků
                                                                      
                                                                      
931 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení       431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              Úprava číselného označení SÚ v
                                                                      souladu s SÚO
932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let    432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let            Úprava číselného označení SÚ v
                                                                      souladu s SÚO
933 - Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let      401 - Jmění účetní jednotky                         viz převod SÚ 964 a 965.
                               432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let            
                                                                      
Účtová skupina 94 - Rezervy spojené s hospodářskou činností  Účtová skupina 44 - Rezervy                         Účtová skupina 44 - Rezervy
územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
                                                                      
                                                                      
941 - Rezervy zákonné                     441 - Rezervy                                Úprava číselného označení a
                                                                      názvu SÚ v souladu s účetní
                                                                      metodou
                                                                      
Účtová skupina 95 - Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky a   Účtová skupina 45 - Dlouhodobé závazky                    Účtová skupina 45 - Dlouhodobé
ostatní dlouhodobé závazky                                                         závazky
                                                                      
951 - Dlouhodobé bankovní úvěry                451 - Dlouhodobé úvěry                            Úprava číselného označení a
                                                                      názvu SÚ v souladu s SÚO
                               452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé             Nově zřízený SÚ pro zachycení
                                                                      přijatých dlouhodobých
                                                                      návratných finančních výpomocí
953 - Vydané dluhopisy                    453 - Vydané dluhopisy                            Úprava číselného označení SÚ v
                                                                          souladu s SÚO
954 - Závazky z pronájmu                   454 - Závazky z pronájmu                           Úprava číselného označení SÚ v
                                                                      souladu s SÚO
955 - Dlouhodobé přijaté zálohy                455 - Dlouhodobé přijaté zálohy                       Úprava číselného označení SÚ v
                                                                      souladu s SÚO
                               456 - Dlouhodobé závazky z ručení                      Nově zřízený SÚ pro zachycení
                                                                      specifických závazků
958 - Dlouhodobé směnky k úhradě               457 - Dlouhodobé směnky k úhradě                       Úprava číselného označení SÚ v
                                                                      souladu s SÚO
                               458 - Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí     Nově zřízený SÚ pro zachycení
                                                                      specifických závazků
959 - Ostatní dlouhodobé závazky               459 - Ostatní dlouhodobé závazky                       Úprava číselného označení SÚ v
                                                                      souladu s SÚO
                                                                      
Účtová skupina 96 - Závěrkové účty              Účtová skupina 49 - Závěrkové účty a zvláštní zúčtování           Účtová skupina 49 - Závěrkové
                                                                      účty a zvláštní zúčtování
                                                                      
961 - Počáteční účet rozvažný                 491 - Počáteční účet rozvažný                        Úprava číselného označení SÚ v
                                                                      souladu s SÚO
962 - Konečný účet rozvažný                  492 - Konečný účet rozvažný                         Úprava číselného označení SÚ v
                                                                      souladu s SÚO
963 - Účet výsledku hospodaření                493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období              Úprava číselného označení a
                                                                      názvu SÚ v souladu s SÚO
964 - Saldo výdajů a nákladů                 401 - Jmění účetní jednotky                         Základním postupem je převod
                                                                      zůstatků SÚ 933, 964, 965 na
                                                                      SÚ 401. Účetní jednotka však
                                                                      může zvolit alternativní
                                                                      postup a část zůstatků SÚ 933,
                                                                      964, 965 převést na SÚ 432,
                                                                      pokud k tomu má dostatečně
                                                                      průkazné podklady. Tento
                                                                      alternativní postup pak musí
                                                                      vysvětlit v Příloze účetní
                                                                      závěrky.
                               432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let            
965 - Saldo příjmů a výnosů                  401 - Jmění účetní jednotky                         
                               432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let            
Účtové skupiny 97 - 99 - Podrozvahové účty          Účtová třída 9 - Podrozvahové účty                      Účtová třída 9 - Podrozvahové
                                                                      účty
                                                                      
                               Účtová skupina 90 - Majetek účetní jednotky                 
                                                                      
971 - 998 - Podrozvahové účty                 901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                
                               902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                 
                               903 - Ostatní majetek                            
                                                                      
                               Účtová skupina 91 - Odepsané pohledávky a závazky              
                                                                      
                               911 - Odepsané pohledávky                          
                               912 - Odepsané závazky                            
                                                                      
                               Účtová skupina 92 - Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou   
                               osobou
                                                                      
                               921 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku   
                               jinou osobou
                               922 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku   
                               jinou osobou
                               923 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 
                               na základě smlouvy o výpůjčce
                               924 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 
                               na základě smlouvy o výpůjčce
                               925 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 
                               z jiných důvodů
                               926 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 
                               z jiných důvodů
                                                                      
                               Účtová skupina 93, 94 a 95 - Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná 
                               aktiva
                                                                      
                               931 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého    
                               majetku
                                   932 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého    
                               majetku
                               933 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv             
                               934 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv             
                               939 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze    
                               zahraničí
                               941 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze    
                               zahraničí
                               942 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům       
                               943 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům       
                               944 - Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění      
                               945 - Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění      
                               947 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a 
                               jiných řízení
                               948 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a 
                               jiných řízení
                               949 - Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                  
                               951 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                  
                                                                      
                               Účtová skupina 96 - Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku    
                                                                      
                               961 - Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv           
                               962 - Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv           
                               963 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího     
                               majetku na základě jiného důvodu
                               964 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího     
                               majetku na základě jiného důvodu
                               965 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na    
                               základě smlouvy o výpůjčce
                               966 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na    
                               základě smlouvy o výpůjčce
                               967 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo   
                               jeho převzetí z jiných důvodů
                               968 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo   
                               jeho převzetí z jiných důvodů
                                                                      
                               Účtová skupina 97 a 98 - Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 
                                                                      
                               971 - Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 
                               972 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 
                               973 - Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv              
                               974 - Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv              
                               975 - Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU        
                               976 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU        
                               978 - Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další  
                               činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
                               979 - Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další  
                               činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
                               981 - Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění         
                               982 - Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění         
                               983 - Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a   
                               jiných řízení
                               984 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a   
                               jiných řízení
                               985 - Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                  
                               986 - Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                  
                                                                      
                               Účtová skupina 99 - Vyrovnávací účet                     
                                                                      
999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům         999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                 
                                                                      
Následující ÚT včetně SÚ (náklady a výnosy) nejsou předmětem převodového můstku, níže uvedené informace jsou potřebné pro rychlejší orientaci ÚJ v členění předmětné ÚS.
                                                    
Účtová třída 5 - Náklady územních   Účtová třída 5 - Náklady (syntetické účty se nepřevádí)     Účtová třída 5 - Náklady (syntetické účty se nepřevádí)
samosprávných celků na hospodářskou
činnost a náklady příspěvkových
organizací
                                                    
                                                    
Účtová skupina 50 - Spotřebované    Účtová skupina 50 - Spotřebované nákupy             Účtová skupina 50 - Spotřebované nákupy
nákupy
                                                    
501 - Spotřeba materiálu        501 - Spotřeba materiálu                     obsahové vymezení zůstává nezměněno
502 - Spotřeba energie         502 - Spotřeba energie                      obsahové vymezení zůstává nezměněno
503 - Spotřeba ostatních        503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek         zpřesnění názvu SÚ v návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky
neskladovatelných dodávek
504 - Prodané zboží          504 - Prodané zboží                       obsahové vymezení zůstává nezměněno
                                                    
Účtová skupina 51 - Služby       Účtová skupina 51 - Služby                    Účtová skupina 51 - Služby
                                                    
511 - Opravy a udržování        511 - Opravy a udržování                     obsahové vymezení zůstává nezměněno
512 - Cestovné             512 - Cestovné                          obsahové vymezení zůstává nezměněno
513 - Náklady na reprezentaci     513 - Náklady na reprezentaci                  obsahové vymezení zůstává nezměněno
518 - Ostatní služby          518 - Ostatní služby                       obsahové vymezení zůstává nezměněno
                                                        
Účtová skupina 52 - Osobní náklady   Účtová skupina 52 - Osobní náklady                Účtová skupina 52 - Osobní náklady
                                                    
521 - Mzdové náklady          521 - Mzdové náklady                       obsahové vymezení zůstává nezměněno
                    523 - Náklady z dávek sociálního zabezpečení           Na základě požadavku vnějších připomínkových míst nově zřízený
                                                    SÚ pro zachycení specifických nákladů
524 - Zákonné sociální pojištění    524 - Zákonné sociální pojištění                 obsahové vymezení zůstává nezměněno
525 - Ostatní sociální pojištění    525 - Jiné sociální pojištění                  zpřesnění názvu SÚ v návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky
527 - Zákonné sociální náklady     527 - Zákonné sociální náklady                  obsahové vymezení zůstává nezměněno
528 - Ostatní sociální náklady     528 - Jiné sociální náklady                   zpřesnění názvu SÚ v návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky
                                                    
Účtová skupina 53 - Daně a poplatky  Účtová skupina 53 - Daně a poplatky               Účtová skupina 53 - Daně a poplatky
                                                    
531 - Daň silniční           531 - Daň silniční                        obsahové vymezení zůstává nezměněno
532 - Daň z nemovitostí        532 - Daň z nemovitostí                     obsahové vymezení zůstává nezměněno
538 - Ostatní daně a poplatky     538 - Jiné daně a poplatky                    zpřesnění názvu SÚ v návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky
                    539 - Vratky daní z nadměrných odpočtů              Nově zřízený SÚ pro specifický druh nákladů
                                                    
Účtová skupina 54 - Ostatní náklady  Účtová skupina 54 - Ostatní náklady               Účtová skupina 54 - Ostatní náklady
                                                    
541 - Smluvní pokuty a úroky z     541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení             obsahové vymezení zůstává nezměněno
prodlení
542 - Ostatní pokuty a penále     542 - Jiné pokuty a penále                    zpřesnění názvu SÚ v návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky
543 - Odpis pohledávky         557 - Náklady z odepsaných pohledávek              zpřesnění názvu SÚ včetně číselného označení v souladu s SÚO
544 - Úroky              562 - Úroky                           zpřesnění číselného označení v souladu s SÚO
545 - Kursové ztráty          563 - Kurzové ztráty                       zpřesnění názvu SÚ včetně číselného označení v souladu s SÚO
546 - Dary               543 - Dary                            zpřesnění číselného označení v souladu s SÚO
                    544 - Prodaný materiál                      změna číselného označení v souladu s SÚO
548 - Manka a škody          547 - Manka a škody                       zpřesnění číselného označení v souladu s SÚO
                    548 - Tvorba fondů                        nově zřízený SÚ pro zachycení specifických nákladů
549 - Jiné ostatní náklady       549 - Ostatní náklady z činnosti                 zpřesnění názvu SÚ v návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky
                                                    
Účtová skupina 55 - Odpisy, prodaný  Účtová skupina 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky      Účtová skupina 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky
majetek, rezervy a opravné položky
                                                    
551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a 551 - Odpisy dlouhodobého majetku                zpřesnění názvu
hmotného majetku
552 - Zůstatková cena prodaného    552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Z důvodu zvýšení vypovídací schopnosti účetní závěrky bylo
dlouhodobého nehmotného a hmotného                                   přistoupeno k oddělenému vykazování zůstatkové ceny DNM a DHM
majetku
                    553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku  Z důvodu zvýšení vypovídací schopnosti účetní závěrky bylo
                                                    přistoupeno k oddělenému vykazování zůstatkové ceny DNM a DHM
                    554 - Prodané pozemky                      Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů
                    557 - Náklady z odepsaných pohledávek              zpřesnění názvu SÚ včetně číselného označení v souladu s SÚO
553 - Prodané cenné papíry a podíly  561 - Prodané cenné papíry a podíly               zpřesnění názvu SÚ včetně číselného označení v souladu s SÚO
554 - Prodaný materiál         544 - Prodaný materiál                      zpřesnění názvu SÚ včetně číselného označení v souladu s SÚO
556 - Tvorba zákonných rezerv     555 - Tvorba a zúčtování rezerv                 Upraven název SÚ včetně číselného označení z důvodu souladu s
                                                    účetní metodou.
559 - Tvorba zákonných opravných    556 - Tvorba a zúčtování opravných položek            Upraven název SÚ včetně číselného označení z důvodu souladu s
položek                                                 účetní metodou.
                                                    
                    Účtová skupina 56 - Finanční náklady               Účtová skupina 56 - Finanční náklady
                                                    
                    561 - Prodané cenné papíry a podíly               Zpřesnění číselného označení v souladu s SÚO
                    562 - Úroky                           Zpřesnění číselného označení v souladu s SÚO
                    563 - Kurzové ztráty                       zpřesnění názvu SÚ včetně číselného označení v souladu s SÚO
                    564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou            Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů
                    569 - Ostatní finanční náklady                  Nově zřízený SÚ pro zobrazení ostatních finančních nákladů
                                                    
                    Účtová skupina 57 - Náklady na nároky na prostředky státního   Účtová skupina 57 - Náklady na nároky na prostředky státního
                    rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů
                                                    
                    571 - Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu     Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů. ÚJ může
                                                    zvážit zavedení analytických účtů pro své potřeby.
                    572 - Náklady na nároky na prostředky rozpočtů územních     Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů. ÚJ může
                    samosprávných celků                       zvážit zavedení analytických účtů pro své potřeby.
                    573 - Náklady na nároky na prostředky státních fondů       Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů. ÚJ může
                                                    zvážit zavedení analytických účtů pro své potřeby.
                    574 - Náklady na ostatní nároky                 Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů. ÚJ může
                                                    zvážit zavedení analytických účtů pro své potřeby.
                                                    
                    Účtová skupina 58 - Náklady ze sdílených daní          Účtová skupina 58 - Náklady ze sdílených daní
                                                    
                    581 - Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob      Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů
                    582 - Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob     Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických     nákladů
                    584 - Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty         Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů
                    585 - Náklady ze sdílených spotřebních daní           Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů
                    586 - Náklady ze sdílených majetkových daní           Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů
                    588 - Náklady ze sdílené silniční daně              Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů
                    589 - Ostatní náklady ze sdílených daní             Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů
                                                    
Účtová skupina 59 - Daň z příjmů    Účtová skupina 59 - Daň z příjmů                 Účtová skupina 59 - Daň z příjmů
                                                    
591 - Daň z příjmů           591 - Daň z příjmů                        obsahové vymezení zůstává nezměněno
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů  595 - Dodatečné odvody daně z příjmů               obsahové vymezení zůstává nezměněno
                                                    
Účtová třída 6 - Výnosy z hospodářské Účtová třída 6 - Výnosy (syntetické účty se nepřevádějí)     Účtová třída 6 - Výnosy (syntetické účty se nepřevádějí)
činnosti územních samosprávných celků
a z činnosti příspěvkových organizací
                                                    
Účtová skupina 60 - Tržby za vlastní  Účtová skupina 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží      Účtová skupina 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží
výkony a za zboží
                                                    
601 - Tržby za vlastní výrobky     601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků             Zpřesnění názvu SÚ
602 - Tržby z prodeje služeb      602 - Výnosy z prodeje služeb                  Zpřesnění názvu SÚ
                    603 - Výnosy z pronájmu                     Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů
604 - Tržby za prodané zboží      604 - Výnosy z prodaného zboží                  Zpřesnění názvu SÚ
                    605 - Výnosy ze správních poplatků                Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů
                    606 - Výnosy z místních poplatků                 Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů
                    607 - Výnosy ze soudních poplatků                Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů
                    609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů               Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů
                                                    
Účtová skupina 61 - Změny stavu    Účtová skupina 61 - Změny stavu zásob              Účtová skupina 61 - Změny stavu zásob
vnitroorganizačních zásob
                                                    
611 - Změna stavu zásob nedokončené  611 - Změna stavu nedokončené výroby               obsahové vymezení zůstává nezměněno
výroby
612 - Změna stavu zásob polotovarů   612 - Změna stavu polotovarů                   obsahové vymezení zůstává nezměněno
613 - Změna stavu zásob výrobků    613 - Změna stavu výrobků                    obsahové vymezení zůstává nezměněno
614 - Změna stavu zvířat        614 - Změna stavu ostatních zásob                Nově zřízený SÚ v návaznosti na SÚO (zrušené SÚ 026 a 124)
                                                    
Účtová skupina 62 - Aktivace      Účtová skupina 62 - Aktivace                   Účtová skupina 62 - Aktivace
                                                    
621 - Aktivace materiálu a zboží    621 - Aktivace materiálu a zboží                 obsahové vymezení zůstává nezměněno
622 - Aktivace vnitroorganizačních   622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb            obsahové vymezení zůstává nezměněno
služeb
623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku          obsahové vymezení zůstává nezměněno
majetku
624 - Aktivace dlouhodobého hmotného  624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku           obsahové vymezení zůstává nezměněno
majetku
                                                    
                    Účtová skupina 63 - Výnosy z daní a poplatků           Nově zřízená ús pro příjemce daně podle zákona č. 243/2000 Sb.
                                                    
                    631 - Výnosy z daně z příjmů fyzických osob           Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů
                    632 - Výnosy z daně z příjmů právnických osob          Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů
                    633 - Výnosy ze sociálního pojištění               Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů
                    634 - Výnosy z daně z přidané hodnoty              Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů
                    635 - Výnosy ze spotřebních daní                 Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů
                    636 - Výnosy z majetkových daní                 Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů
                    637 - Výnosy z energetických daní                Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů
                    638 - Výnosy ze silniční daně                  Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů
                    639 - Výnosy z ostatních daní a poplatků             Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů
                                                    
Účtová skupina 64 - Ostatní výnosy   Účtová skupina 64 - Ostatní výnosy               Účtová skupina 64 - Ostatní výnosy
                                                    
641 - Smluvní pokuty a úroky z     641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení             obsahové vymezení zůstává nezměněno
prodlení
642 - Ostatní pokuty a penále     642 - Jiné pokuty a penále                    zpřesnění názvu SÚ v návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky
643 - Platby za odepsané pohledávky  643 - Výnosy z odepsaných pohledávek               zpřesnění názvu SÚ
                    644 - Výnosy z prodeje materiálu                 Zpřesnění názvu a číselného označení SÚ v souladu s SÚO
                    645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku      Z důvodu zvýšení vypovídací schopnosti účetní závěrky bylo
                                                    přistoupeno k oddělenému vykazování výnosů z prodeje DNM a DHM
                    646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě    Z důvodu zvýšení vypovídací schopnosti účetní závěrky bylo
                    pozemků                             přistoupeno k oddělenému vykazování výnosů z prodeje DNM a DHM
                    647 - Výnosy z prodeje pozemků                  Z důvodu zvýšení vypovídací schopnosti účetní závěrky bylo
                                                    přistoupeno k oddělenému vykazování výnosů z prodeje pozemků
644 - Úroky              662 - Úroky                           Zpřesnění číselného označení v návaznosti na SÚO
645 - Kursové zisky          663 - Kurzové zisky                       Zpřesnění názvu a číselného označení v návaznosti na SÚO
648 - Zúčtování fondů         648 - Čerpání fondů                       Zpřesnění názvu SÚ
649 - Jiné ostatní výnosy       649 - Ostatní výnosy z činnosti                 zpřesnění názvu SÚ v návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky
                                                    
Účtová skupina 65 - Tržby z prodeje                                   
majetku, rezervy a opravné položky
                                                    
651 - Tržby z prodeje dlouhodobého   645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku, 646 -  Z důvodu zvýšení vypovídací schopnosti účetní závěrky bylo
nehmotného a hmotného majetku     Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků   přistoupeno k oddělenému vykazování výnosů z prodeje DNM a DHM
652 - Výnosy z dlouhodobého finančního 665 - Výnosy     z dlouhodobého finančního majetku          Zpřesnění číselného označení v návaznosti na SÚO
majetku
653 - Tržby z prodeje cenných papírů a 661- Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů          Zpřesnění názvu a číselného označení v návaznosti na SÚO
podílů
654 - Tržby z prodeje materiálu    644 - Výnosy z prodeje materiálu                 Zpřesnění názvu a číselného označení v návaznosti na SÚO
655 - Výnosy z krátkodobého finančního 669 - Ostatní finanční výnosy                  Zpřesnění uspořádání SÚO
majetku
656 - Zúčtování zákonných rezerv    zrušen                              Důvodem zrušení je přizpůsobení postupů účtování, včetně
                                                    vykazování, v návaznosti na účetní metodu
659 - Zúčtování zákonných opravných  zrušen                              Důvodem zrušení je přizpůsobení postupů účtování, včetně
položek                                                 vykazování, v návaznosti na účetní metodu
                                                    
                    Účtová skupina 66 - Finanční výnosy               Účtová skupina 66 - Finanční výnosy
                                                    
                    661 - Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů          Zpřesnění číselného označení v návaznosti na SÚO
                    662 - Úroky                           Zpřesnění číselného označení v návaznosti na SÚO
                    663 - Kurzové zisky                       Zpřesnění názvu a číselného označení v návaznosti na SÚO
                    664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou            Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů
                    665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku          Zpřesnění číselného označení v návaznosti na SÚO
                    669 - Ostatní finanční výnosy                  Zpřesnění uspořádání SÚO
                                                    
                    Účtová skupina 67 - Výnosy z nároků na prostředky státního    Účtová skupina 67 - Výnosy z nároků na prostředky státního
                    rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů
                                                    
                    671 - Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu      Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů. ÚJ může
                                                    zvážit zavedení analytických účtů pro své potřeby.
                    672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů územních      Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů. ÚJ může
                    samosprávných celků                       zvážit zavedení analytických účtů pro své potřeby.
                    673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů        Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů. ÚJ může
                                                    zvážit zavedení analytických účtů pro své potřeby.
                    674 - Výnosy z ostatních nároků                 Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů. ÚJ může
                                                    zvážit zavedení analytických účtů pro své potřeby.
                                                    
                    Účtová skupina 68 - Výnosy ze sdílených daní           Nově zřízená ÚS pro správce daně podle zákona č. 243/2000 Sb.
                                                    
                    681 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob       Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů
                    682 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob      Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů
                    684 - Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty          Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů
                    685 - Výnosy ze sdílených spotřebních daní            Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů
                    686 - Výnosy ze sdílených majetkových daní            Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů
                    688 - Výnosy ze sdílené silniční daně              Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů
                    689 - Ostatní výnosy ze sdílených daní              Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů
                                                    
Účtová skupina 69 - Příspěvky a dotace ÚS zrušena nahrazena účtovou skupinou 67             ÚS byla zrušena v souladu s uspořádáním SÚO
na provoz
                                                    
691 - Příspěvky a dotace na provoz   zrušen                              SÚ zrušen v souladu s uspořádáním SÚO
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------                                                    
                                                    


zrušen
1. zrušen
2. zrušen
3. zrušen
4. zrušen
5. zrušen
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704
Fondy účetní jednotky
1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování o fondech účetní jednotky podle § 27 vyhlášky za účelem docílení souladu při používání účetních metod některými vybranými účetními jednotkami v položkách:
---------------------------------------------------------------
Číslo
položky
rozvahy Název položky rozvahy        Syntetický účet
---------------------------------------------------------------
C.II.1. Fond odměn              411
C.II.2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412
C.II.3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného
     výsledku hospodaření         413
C.II.4. Rezervní fond z ostatních titulů   414
C.II.5. Fond reprodukce majetku, fond 
     investic               416
C.II.6. Ostatní fondy            419
---------------------------------------------------------------
Číslo
položky
výkazu
zisku
a ztráty  Název položky výkazu zisku a ztráty Syntetický účet
---------------------------------------------------------------
A.I.27.  Tvorba fondů             548
B.I.16.  Čerpání fondů             648
---------------------------------------------------------------

vykazovaných za podmínek stanovených vyhláškou.
2. Předmět standardu
Standard upravuje:
Bod 3. Obecná pravidla
Bod 4. Fond odměn
Bod 5. Fond kulturních a sociálních potřeb
Bod 6. Rezervní fond
Bod 7. Fond reprodukce majetku, investiční fond
Bod 8. Ostatní fondy
3. Obecná pravidla
3.1. Na syntetických účtech uvedených v bodu 1 účtují některé vybrané účetní jednotky o tvorbě a použití fondů podle jiných právních předpisů, a to o fondu odměn, o fondu kulturních a sociálních potřeb, o rezervním fondu, o fondu reprodukce majetku, o fondu investic a o ostatních fondech.
3.2. Postupy účtování o tvorbě a použití fondů podle bodu 3.1 se vztahují vždy na ty účetní jednotky, kterým zvláštní právní předpis stanovuje povinnost či možnost příslušný fond tvořit a používat.
4. Fond odměn
4.1. O tvorbě fondu odměn účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 411 - Fond odměn.
4.2. O čerpání fondu odměn účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 411 - Fond odměn se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 - Čerpání fondů.
4.3. Pro účtování o převodu peněžních prostředků použijí některé vybrané účetní jednotky účet 262 - Peníze na cestě.
5. Fond kulturních a sociálních potřeb
5.1.1. O tvorbě fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši stanoveného procenta z objemu mzdových prostředků (základní příděl) účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 527 - Zákonné sociální náklady se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb. Zároveň účetní jednotka účtuje také o převodu peněžních prostředků tohoto fondu, a to na stranu MÁ DÁTI účtu 243 - Běžný účet FKSP se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22 nebo 24. Pro účtování o tomto převodu může organizační složka státu použít účet 262 - Peníze na cestě.
5.1.2. O použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu závodního stravování zajišťovaného účetní jednotkou prostřednictvím jiné osoby účtuje účetní jednotka v příslušné výši příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb na stranu MÁ DÁTI účtu 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb a o pohledávce vůči zaměstnancům (strávníkům podle jiného právního předpisu) na stranu MÁ DÁTI účtu 335 - Pohledávky za zaměstnanci a případně o nákladech za nakoupené stravování zaměstnanců nad rámec příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb na stranu MÁ DÁTI účtu 528 - Jiné sociální náklady, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 321 - Dodavatelé.
5.1.3. O použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu závodního stravování zajišťovaného účetní jednotkou prostřednictvím vlastních zařízení účtuje tato účetní jednotka v příslušné výši příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb na stranu MÁ DÁTI účtu 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb a v příslušné výši o pohledávce vůči zaměstnancům (strávníkům podle jiného právního předpisu) na stranu MÁ DÁTI účtu 335 - Pohledávky za zaměstnanci se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 602 - Výnosy z prodeje služeb a případně, je-li toto závodní stravování zdanitelným plněním pro účely daně z přidané hodnoty, účtuje účetní jednotka v příslušné výši této daně na stranu DAL účtu 343 - Daň z přidané hodnoty. Účetní jednotka může k účtování o tomto závodním stravování také použít účet 395 - Vnitřní zúčtování.
5.1.4. V případě závodního stravování podle bodu 5.1.3. může účetní jednotka účtovat též o výrobě obědů na stranu MÁ DÁTI účtu 123 - Výrobky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby. O úbytku obědů může v tomto případě účtovat na stranu MÁ DÁTI účtu 613 - Změna stavu výrobků se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 123 - Výrobky. V tomto případě účetní jednotka účtuje o výnosu z prodeje obědů prostřednictvím účtu 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků.
5.1.5. V případech uvedených v bodech 5.1.2 až 5.1.4 účtuje účetní jednotka o převodu prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu skupiny 22 nebo 24 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 243 - Běžný účet FKSP.
5.2. O použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu návratné sociální výpomoci nebo zápůjčky, včetně půjčky na bytové účely, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 335 - Pohledávky za zaměstnanci se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 243 - Běžný účet FKSP. O splátkách těchto půjček účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 243 - Běžný účet FKSP, nebo účtu 261 - Pokladna se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 335 - Pohledávky za zaměstnanci.
5.3. O použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu rekreačního a jiného obdobného pobytu pořízeného od jiné osoby účtuje účetní jednotka ve výši příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb na stranu MÁ DÁTI účtu 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb a o pohledávce vůči zaměstnanci na stranu MÁ DÁTI účtu 335 - Pohledávky za zaměstnanci se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 321 - Dodavatelé.
5.4. O použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu daru, nenávratné sociální výpomoci a ostatní konečné výdaje poskytované z fondu kulturních a sociálních potřeb (penzijní připojištění, příspěvky odborové organizaci) účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 243 - Běžný účet FKSP.
5.5. O použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu nákupu hmotného majetku účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 412 - FKSP se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 - Čerpání fondů. Účetní jednotky také účtují o převodu peněžních prostředků na stranu MÁ DÁTI účtu 222 - Příjmový účet OSS se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 243 - Běžný účet FKSP. Pro účtování o tomto převodu lze také použít účet 262 - Peníze na cestě.
6. Rezervní fond
6.1.1. Organizační složka státu účtuje o tvorbě rezervního fondu
a) z prostředků ze zahraničí a peněžních darů na stranu MÁ DÁTI účtu 225 - Běžné účty fondů organizačních složek státu se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů,
b) z odvodů neoprávněně použitých či zadržených peněžních prostředků a z prodeje majetku v případech stanovených jiným právním předpisem účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 548 - Tvorba fondů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů.
6.1.2. Organizační složka státu účtuje o použití rezervního fondu na stranu MÁ DÁTI účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 - Čerpání fondů. Účetní jednotka vždy účtuje také o převodu peněžních prostředků. Pro účtování o tomto převodu může také použít účet 262 - Peníze na cestě.
6.2.1. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu, účtuje o tvorbě rezervního fondu ve výši
a) zlepšeného hospodářského výsledku na stranu MÁ DÁTI účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření,
b) peněžních darů na stranu MÁ DÁTI účtu 241 - Běžný účet se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů,
c) prostředků převedených podle jiného právního předpisu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů; o použití těchto prostředků účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67,
d) prostředků poskytnutých ze zahraničí účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 241 - Běžný účet se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů.
6.2.2. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu, účtuje o použití (čerpání) rezervního fondu ve výši
a) určené k úhradě zhoršeného hospodářského výsledku na stranu MÁ DÁTI účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení,
b) určené k úhradě sankcí na stranu MÁ DÁTI účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 - Čerpání fondů,
c) určené k úhradě zhoršených hospodářských výsledků před účinností zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, na stranu MÁ DÁTI účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období,
d) určené k doplnění fondu reprodukce majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic,
e) určené k překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady na stranu MÁ DÁTI účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 - Čerpání fondů.
6.3.1. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí, účtuje o tvorbě rezervního fondu ve výši
a) zlepšeného výsledku hospodaření na stranu MÁ DÁTI účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření,
b) peněžních darů na stranu MÁ DÁTI účtu 241 - Běžný účet se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů,
c) prostředků převedených podle jiného právního předpisu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů; o použití těchto prostředků účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67.
6.3.2. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí, účtuje o použití (čerpání) rezervního fondu ve výši
a) určené k dalšímu rozvoji činnosti na stranu MÁ DÁTI účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 - Čerpání fondů,
b) určené k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady na stranu MÁ DÁTI účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 - Čerpání fondů,
c) určené k úhradě sankcí účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 - Čerpání fondů,
d) určené k úhradě ztráty za předchozí léta na stranu MÁ DÁTI účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení nebo účtu 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období,
e) určené k posílení fondu investic na stranu MÁ DÁTI účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic.
7. Fond reprodukce majetku, fond investic
7.1. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku z
a) odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 401 - Jmění účetní jednotky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic,
b) přídělu ze zlepšeného hospodářského výsledku účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic,
c) výnosů z prodeje dlouhodobého movitého hmotného a nehmotného majetku, včetně nemovitého majetku , který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním, na stranu DAL účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem ve výši zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 401 - Jmění účetní jednotky a ve výši rozdílu mezi výnosem z prodeje a zůstatkovou cenou na příslušnou stranu účtu 548 - Tvorba fondů,
d) darů a výnosů z povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a prostředků poskytnutých ze zahraničí určených účelově na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 401 - Jmění účetní jednotky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic.
7.2. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu, účtuje o použití (čerpání) fondu reprodukce majetku ve výši určené
a) na financování pořízení majetku a jeho případného technického zhodnocení a k úhradě úvěrů poskytnutých na tyto účely na stranu MÁ DÁTI účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky,
b) na financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku a na pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku z peněžních prostředků, o jejichž přijetí bylo účtováno jako o transferu podle Českého účetního standardu č. 703 - Transfery, na stranu MÁ DÁTI účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky; v případě financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku a v případě pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku z jiných peněžních prostředků účtuje na stranu MÁ DÁTI účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 - Čerpání fondů.
7.3. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí, účtuje o tvorbě fondu investic z
a) peněžních prostředků ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu, investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele a investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů na stranu MÁ DÁTI účtu 401 - Jmění účetní jednotky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic,
b) příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, jestliže to zřizovatel podle svého rozhodnutí připustí, a z příjmů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace na stranu DAL účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem ve výši zůstatkové ceny prodaného majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 401 - Jmění účetní jednotky a ve výši rozdílu mezi příjmem z prodeje a zůstatkovou cenou na příslušnou stranu účtu 548 - Tvorba fondů,
c) peněžních darů a příspěvků od jiných subjektů , jsou-li určené nebo použitelné k investičním účelům účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 401 - Jmění účetní jednotky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic,
d) převodu z rezervního fondu účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic.
7.4. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí, účtuje o použití (čerpání) fondu investic ve výši určené
a) na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, a k úhradě investičních úvěrů a půjček na stranu MÁ DÁTI účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky,
b) k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uložil, na stranu MÁ DÁTI účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky,
c) k navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, z peněžních prostředků, o jejichž přijetí bylo účtováno jako o transferu podle Českého účetního standardu č. 703 - Transfery na stranu MÁ DÁTI účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky; v případě navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, z jiných peněžních prostředků, účtuje na stranu MÁ DÁTI účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 - Čerpání fondů.
8. Ostatní fondy
Účetní jednotky, kterým jiný právní předpis stanoví povinnost či možnost tvořit a používat i jiné fondy, než vyjmenované v bodech 4. až 7., použijí pro účtování o tvorbě a použití (čerpání) těchto fondů přiměřeně postupy účtování uvedené v příslušných bodech 4. až 7.