Kontrola účetnictví

  • Článek
Penále je finančním trestem „sui generis“ za to, že daňový subjekt vykázal svou daňovou povinnost v nesprávné výši a správce daně v rámci doměřovacího řízení tuto nesprávnost musel napravit. Podle § 251 daňového řádu správce daně vystaví platební výměr na penále v každém případě daně doměřené z moci úřední. Nemůže přitom zohlednit, zda se daňový subjekt zmýlil (prostá početní chyba či nesprávný výklad často komplikovaného hmotného daňového práva) nebo zda vědomě svým aktivním či nedbalým jednáním snižoval svou daňovou povinnost (vědomá účast na daňovém podvodu, zneužití práva, daňové zastírání apod.). Správce daně má přesto zákonný prostor, jak výši penále na základě žádosti daňového subjektu upravit (snížit), je-li nesprávný postup daňového subjektu jednoduše chybový, nikoliv však neetický.
Vydáno: 07. 10. 2020
  • Článek
V účetnictví platí pravidlo, kontrolovat a zase kontrolovat. Nejdůležitější kontroly celého účetnictví se hlásí o slovo právě v období před podáním daňového přiznání. Ono se to lehko řekne. Ale jak to udělat? Připravila jsem pro vás základní manuál. Věřím, že si ho upravíte a doplníte podle vašich potřeb.
Vydáno: 12. 02. 2020
  • Článek
Následující článek je zaměřen na controlling a jeho aplikaci v účetních jednotkách zařazených do oblasti veřejného sektoru. V jeho první části je nastíněna stručná návaznost účetní reformy veřejných financí a využití účetních dat pro účely finančního řízení. Druhá část článku je věnována objasnění podstaty a významu controllingu. V poslední části jsou shrnuty některé poznatky z implementace controllingu ve veřejném sektoru.
Vydáno: 08. 10. 2018