Přehled nových předpisů k 26. 5. 2024

Vydáno: 4 minuty čtení

V uplynulém měsíci vyšlo sdělení o přerušení některých článků daňových smluv s Běloruskem a Ruskem. Finanční správa také informovala o ukončení platnosti kolkových známek a o tom, že ČSÚ aktualizoval stanovisko k zatřídění některých ekonomických činností dle klasifikace CZ-NACE pro účely tzv. windfall tax. V Úředním věstníku EU vyšla novela nařízení některých mezinárodních účetních standardů.

Česká legislativa

1. Sdělení Ministerstva zahraničí o přerušení provádění čl. 10, 11 a 13 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Dotčené předpisy: smlouva mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 31/1998 Sb.), zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.)
Informace o jednostranném přerušení uplatňování pravidel zamezení dvojího zdanění u příjmů z dividend, úroků a ze zcizení majetku v období od 1. června 2024 do 31. prosince 2026, ke kterému přikročilo Bělorusko.
Platnost: od 21. března 2024
Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 115/2024.

 

2. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Dotčené předpisy: sdělení Ministerstva zahraničí o přerušení provádění čl. 10, 11 a 13 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 115/2024 Sb.), smlouva mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 31/1998 Sb.), zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.)
Ministerstvo financí informuje o tom, že v návaznosti na přerušení uplatňování některých ustanovení smlouvy o zamezení dvojího zdanění Běloruskem Česká republika přistoupí v období od 1. června 2024 do 31. prosince 2026 k recipročním opatřením.
Účinnost: publikováno 14. května 2024
Vyšlo ve Finančním zpravodaji č. 4/2024.

 

3. Kolkové známky končí, jejich využití či odkup je možný jen do konce roku

Dotčené předpisy: zákon o správních poplatcích (č. 634/2004 Sb.)
Informace o ukončení platnosti kolkových známek.
Účinnost: publikováno 24. dubna 2024
Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR.

 

4. Přerušení provádění článků smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Ruskem

Dotčené předpisy: smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 278/1997 Sb.), zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.)
Komplexní informace k uplatňování pravidel zamezení dvojího zdanění ve vztahu k Ruské federaci.
Účinnost: od 30. dubna 2024
Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR.

 

5. Sdělení k aktualizaci materiálu Zatřídění vybraných činností podle CZ-NACE

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Finanční správa ČR informuje o aktualizaci stanoviska Českého statistického úřadu k zatřídění některých ekonomických činností dle klasifikace CZ-NACE pro účely tzv. windfall tax.
Účinnost: publikováno 3. května 2024
Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR.

 

Právo EU

Nařízení

1. Novela nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Dotčené předpisy: nařízení o uplatňování mezinárodních účetních standardů (č. 1606/2002) a nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy (č. 2023/1803)
Nařízení přináší novelizaci mezinárodního účetního standardu (IAS) č. 7 Výkaz peněžních toků a mezinárodního standardu účetního výkaznictví (IFRS) č. 7 Finanční nástroje: zveřejňování.
Platnost: od 5. června 2024
Vyšlo v Úředním věstníku EU dne 16. května 2024 pod č. 2024/1317.