Mgr. Ondřej Dráb

V měsíčním přehledu nové legislativy informujeme o vládním nařízení a vyhlášce týkající se mýtného. Vyšel také Finanční zpravodaj a několik informací na webu Finanční správy.
Vydáno: 24. 03. 2024
V měsíčním přehledu nové legislativy pro vás máme několik informací GFŘ, které se týkají: pravidel a přístupů ke stanovení základu daně při změně sazeb daně z přidané hodnoty, principů stanovení lhůty pro podání přiznání k dani z neočekávaných zisků, způsobu ocenění benefitu vznikajícího zaměstnanci z využívání tzv. firemní školky, žádostí o závazné posouzení sazby DPH. Dále došlo ke změnám v pravidlech či způsobech vyplácení důchodů: účastníkům odboje, osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.
Vydáno: 27. 02. 2024
Souhrn legislativních změn přelomu roku je hodně obsáhlý a zahrnuje například: novelu formulářové vyhlášky novou vyhlášku k cestovním náhradám zákon o dorovnávacích daních novelu zákona o DPH týkající se evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích novelizaci prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví v souvislosti se zavedením funkční měny a dorovnávací daně novelu zákona o daních z příjmů s úpravou daňově podporovaných produktů spoření na stáří novelu zákona o DPH ve způsobu určení data uskutečnění zdanitelného plnění u dodávek energií změny Českých účetních standardů pokyn GFŘ-D-63 (stanovení jednotných kurzů) informaci GFŘ k vydání překladu aktualizované Směrnice OECD o převodních cenách a další metodické informace k benefitům a DPH včetně tří novelizací evropských nařízení
Vydáno: 25. 01. 2024
V našem měsíčním přehledu nové legislativy především upozorňujeme na konsolidační balíček, ale také na novelu vyhlášky, kterou se stanoví ceny zemědělských pozemků, a na několik sdělení k mezinárodním smlouvám.
Vydáno: 18. 12. 2023
V uplynulém měsíci byly vydány tyto předpisy a informace: novelizace předpisů upravujících oblast sociálního zabezpečení, novelizace formuláře přiznání pro daň z nemovitých věcí, sazby zahraničního stravného pro rok 2024, aktualizovaný seznam nespolupracujících jurisdikcí, nový pokyn GFŘ o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech, upozornění FS na stále evidované přeplatky na dani silniční, informace FS o znepřístupnění datových schránek zrušených územních pracovišť, informace FS o chystaných změnách ve formuláři přiznání k DPH a kontrolního hlášení v souvislosti s konsolidačním balíčkem, novelizace některých mezinárodních účetních standardů a novelizace pravidel pro sdílení informací daňovými správami členských států EU a zavedení oznamování obchodů s kryptoměnami.
Vydáno: 25. 11. 2023
V uplynulém měsíci byly vydány tyto předpisy a informace: novelizace zákona o daních z příjmů, zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a zákona o DPH v souvislosti se zavedením preventivní restrukturalizace, nařízení vlády o výši vyměřovacího základu za rok 2022 a dalších souvisejících údajů pro stanovení důchodu a pojistného, vyhláška o stanovení výše paušální náhrady při práci na dálku, sdělení o výši redukčních hranic, sdělení o přerušení uplatňování smlouvy o zamezení dvojího zdanění ze strany Ruské federace a související informace Finanční správy, nová daňová smlouva mezi Českem a Republikou Kosovo, aktualizovaný seznam států účastnících se automatické výměny informací, informace o nové oznamovací povinnosti pro poskytovatele platebních služeb od 1. 1. 2024, informace k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí do datových schránek, novela nařízení EU, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy.  
Vydáno: 24. 10. 2023
Nové předpisy ze září 2023 se opět týkají milostivého léta: Finanční správa spustila novou funkcionalitu, díky níž si je možné si v daňové informační schránce na portálu MOJE daně ověřit, jestli finanční úřad eviduje nedoplatek, kterého se týká milostivé léto. Novelizace zákona o důchodovém pojištění mění podmínky pro nárok na starobní důchod a novela zákona o daních z příjmů reflektuje nově vzniklý nárok na paušální náhradu nákladů při výkonu z práce z domova dle zákoníku práce.
Vydáno: 23. 09. 2023
Nové předpisy z období července a srpna se týkají hlavně milostivého léta a změn v oblasti spotřebních daní. Finanční správa také upozornila na odložení účinnosti novely zákona o DPH týkající se nemovitých věcí a GFŘ publikovalo výklad k aplikaci zákona o daních z příjmů v případě vyřazení nového stavebního díla evidovaného jako zásoba a dále výklad k DPH při bezúplatném dodání zboží.
Vydáno: 23. 08. 2023
V tomto období došlo ke změnám zákona o veřejném zdravotním pojištění a změnám u zdravotního pojištění cizinců, byl novelizován zákon o daňovém poradenství a zákon o auditorech v souvislosti s tzv. whistleblowingem, vyšel pokyn č. GFŘ-D-61 v oblasti vedení spisové agendy a také informace pro poplatníky k příspěvku pro solidární domácnost.
Vydáno: 22. 06. 2023
V květnu vyšla novela vyhlášky o formulářových podáních pro DPH a daně z příjmů a dále sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění. Finanční správa také informovala o tom, že mimořádně neuplatní pokutu za nedodržení elektronického podání, a upozornila na to, že obchodování platných a neplatných mincí z drahých kovů podléhá DPH a nelze u něj aplikovat zvláštní režim pro použité zboží.
Vydáno: 26. 05. 2023
V dubnovém přehledu legislativních novinek se podíváme na aktuální změny v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, novelu vyhlášky o cestovních náhradách, sdělení ke smlouvě mezi ČR a Rumunskem o zamezení dvojího zdanění i na několik informací Finanční správy.
Vydáno: 24. 04. 2023
V březnovém přehledu přinášíme sdělení k několika mezinárodním smlouvám o sociálním zabezpečení mezi Českem a jinými zeměmi a také kontroverzní novelu zákona o důchodovém pojištění týkající se valorizace důchodů. Najdete tu i seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti, informaci o zařazení Ruska mezi nespolupracující jurisdikce, informace k povinnosti OSVČ podat daňové přiznání elektronicky nebo například přehled některých činností a odpovědi na dotazy týkající se daně z neočekávaných zisků.
Vydáno: 23. 03. 2023
Minulý měsíc nedošlo k novelizaci daňových nebo souvisejících zákonů, ale vyšlo několik informací na webu Finanční správy - k odvodu z nadměrných příjmů, k tiskopisům 2022 i 2023 a k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb. Evropská unie také vydala novelizace dvou prováděcích nařízení týkajících se spotřebních daní.
Vydáno: 22. 02. 2023
V uplynulém měsíci byla přijata novela zákona o důchodovém pojištění a dalších souvisejících zákonů, byla zvýšena minimální mzda, zrušen zákon o EET, vyšly sazby cestovních náhrad a také byl nahrazen pokyn GFŘ-D-22 novým pokynem GFŘ-D-59. Vyšlo i několik informací Finanční správy a nová EU legislativa.
Vydáno: 25. 01. 2023
Přečtěte si pravidelný souhrn legislativních novinek ze závěru loňského roku - nechybí daňový balíček 2023, vyhláška se zahraničním stravným, ale i další novelizované předpisy, včetně praktických informací Finanční správy k daňovým změnám.
Vydáno: 02. 01. 2023
V uplynulém měsíci vyšla především dvě sdělení týkající se výpočtu nemocenského pojištění od roku 2023, dále novela prováděcí vyhlášky k zákonu o spotřebních daních, informace finanční správy o možnostech vrácení přeplatku na silniční dani a také upozornění na informační povinnost pro klienty Equa bank.
Vydáno: 25. 11. 2022
V nejnovějším přehledu aktuální legislativy informujeme o novele zákona o spotřebních daních, stanovení výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, zvýšení příplatků k důchodům, úpravě formulářů pro vybrané daně, smlouvě s Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění, novelizacích unijních předpisů a také přinášíme několik informací Finanční správy.
Vydáno: 31. 10. 2022
  • Článek
Novinky v legislativě 1. Informace ke zvýšení limitu pro osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti pro peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál) od 20. 8. 2022 Dotčené...
Vydáno: 27. 09. 2022
V nejnovějším přehledu aktuální legislativy informujeme o novelizaci zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákona o daních z příjmů, prováděcí vyhlášky k zákonu o důchodovém pojištění a vyhlášky k zákonu o účetnictví, dále o vydání sdělení o výpovědi smlouvy o zdanění příjmů z úspor, informace ke stravenkovému paušálu, k definici tzv. nízkoemisních vozidel a k daňovému režimu mimořádného příspěvku na dítě. Předplatitelům nabízíme také komentovaný výběr nové daňové judikatury.
Vydáno: 25. 09. 2022
Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nové legislativě: novela vyhlášky o změně sazeb cestovních náhrad, nová smlouva o zamezení dvojího zdanění se San Marinem, pokyn GFŘ-D-56, informace k použití režimu přenesení daňové povinnosti a také vybrané odpovědi Finanční správy k předávání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně.
Vydáno: 29. 08. 2022